Number of found documents: 52
Published from to

Využití mechanického profilometru pro měření parametrů biokompatibilních vrstev
Jelínek Miroslav; Kramář Peter; Šlechtová Věnceslava
2009 - Slovak
Táto práca sa zaoberá meraním geometrických veličín tenkých vrstiev pomocou vysoko-citlivého mechanického profilometra Alpha-Step IQ. Tieto veličiny sú posudzované a vyhodnocované s ohľadom na technické normy a parametre podľa súboru medzinárodných technických noriem GPS (Geometrical Product Specifications). V práci sú popísané princípy a možnosti mechanického profilometra Alpha-Step. Sú popísané i ďalšie princípy a metódy používané pre meranie hrúbky a drsnosti povrchov. Je navrhnutá vhodná metodika hodnotenia drsnosti povrchu pomocou dotykovej metódy a realizovaná na niektorých biokompatibilných vrstvách. Výsledky meraní sú porovnané a zhodnotené.This work is about measurement some geometrical parameters thin films by high-sensitivity surface profiler Alpha-Step IQ. These parameters are under review in light of internationals technical standards GPS (Geometrical Product Specifications). In the work are described principles and resources surface profiler Alpha-Step. Described are another principles and methods using for measurement thickness and buckling surface. It is proposed advisable metodics ranking by contact methode for buckling surface and it is realized on the some biocompatible layers. Results measurement are comparison and reviewed Keywords: profilometr; profiler Available at various departments of the ČVUT.
Využití mechanického profilometru pro měření parametrů biokompatibilních vrstev

Táto práca sa zaoberá meraním geometrických veličín tenkých vrstiev pomocou vysoko-citlivého mechanického profilometra Alpha-Step IQ. Tieto veličiny sú posudzované a vyhodnocované s ohľadom na ...

Jelínek Miroslav; Kramář Peter; Šlechtová Věnceslava
České vysoké učení technické v Praze, 2009

Aliasing a možnosti jeho potlačení u zobrazovacích systémů
Hozman Jiří; Pršanec Peter; Páta Petr
2008 - Slovak
Hlavným úkolom tejto práce bol teoretický popis aliasing efektu, popis podmienok potrebných ku správnej rekonštrukcii výstupného obrazu a popis metód a prostriedkov vedúcich k predchádzaniu a eliminácií tohto javu. Experimentálna časť sa venuje možnosti zistenia aliasingu s využitím korelácie medzi odpovedajúcimi si riadkami obrazu získaného z obrazového senzoru pred a po mikroposune.The main objective of this thesis has been the theoretical description of aliasing effect, description of conditions for correct reconstruction of output image and description of the methods and tools for prevention and elimination of this phenomenon. Experimental part is dealing with possibility of locating aliasing with usage correlation among corresponding lines of picture gained from visual sensor before and after microshift. Keywords: efekt; effect Available at various departments of the ČVUT.
Aliasing a možnosti jeho potlačení u zobrazovacích systémů

Hlavným úkolom tejto práce bol teoretický popis aliasing efektu, popis podmienok potrebných ku správnej rekonštrukcii výstupného obrazu a popis metód a prostriedkov vedúcich k predchádzaniu a ...

Hozman Jiří; Pršanec Peter; Páta Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases