Number of found documents: 4427
Published from to

STP - Polyfunkční dům Na Ypsilonce
Polák Karel; Piller Ondřej; Ficenec Karel
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá řešením Stavebně technologického projektu na objekt "Polyfunkční dům Na Ypsilonce", který se nachází v Plzni. Projekt obsahuje posouzení předané projektové dokumentace, řešení prostorové, technologické, časové struktury, řešení zařízení staveniště na hlavní etapy výstavby a technologický postup na určenou stavební činnost. V seminární práci je věnována pozornost tématu stavební akustiky zahrnující vysvětlení důležitých pojmů a posouzení projektu.The diploma thesis deals with the solution of the Construction Technology Project on the object "Polyfunctional House Na Ypsilonce", which is located in Pilsen. The project includes an assessment of the submitted project documentation, a solution of the spatial, technological, time structure, solution of the site facilities at the main stages of construction and technological progress to the specified construction activity. In the seminar paper, attention was paid to the theme of building acoustics, including explanation of important concepts and project assessment. Keywords: Polyfunkční dům,stavebně technologický projekt,zařízení staveniště,technologický postup,stavební akustika; Polyfunctional house,construction technology project,site facilities,technological process,building acoustics Available in digital repository of ČVUT.
STP - Polyfunkční dům Na Ypsilonce

Diplomová práce se zabývá řešením Stavebně technologického projektu na objekt "Polyfunkční dům Na Ypsilonce", který se nachází v Plzni. Projekt obsahuje posouzení předané projektové dokumentace, ...

Polák Karel; Piller Ondřej; Ficenec Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Stavebně technologický projekt - Bytový dům Zlatý kopec
Hlava Martin; Rada Lukáš; Kalaš Petr
2019 - Czech
V této diplomové práci řeší autor stavebně technologický projekt stavby bytového domu Zlatý kopec v Přezleticích. Autor se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou plánování. Diplomová práce obsahuje posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace. Dále obsahuje schéma postupu výstavby, rozborový list, technologický normál, časoprostorový graf, časový harmonogram, harmonogram nasazení rozhodujících mechanizmů, graf s počtem nasazení pracovníků a graf čerpání financí. Detailněji se zaměřuje na technologický předpis pro zdění a montáž sádrokartonové příčky. Dále navrhuje optimální řešení pro zařízení staveniště, zejména se jedná o výkresy zařízení staveniště v 5 etapách a návrh zařízení staveniště včetně technické zprávy. Cílem této diplomové práce je navrhnout výstavbu objektu v plynulé časové posloupnosti s optimálním nasazení pracovníků a strojů.In this thesis the author demonstrates the structural and technological project of construction of a apartment building Zlatý kopec in Přezletice. The author deals with spatial, technological and temporal sctucture planning. Thesis includes assessing the completeness and accuracy of project documentation. Also includes diagram of the construction process, analytical sheet, technology standard, space-time graph, timetable, schedule the deployment of critical mechanisms graph with the number of worker productivity and graph of financial resources. It is more particularly focused on the technological prescriptions for masonry walls and producing drywall partitions. Also proposes optimal solution for site facilities. It includes drawings of 5-stage construction site facilities, site plant design, including technical reports. The aim of this thesis is to propose the construction of a building in continuous time sequence and optimal deployment of personnel and equipment. Keywords: Bytový dům,projektová dokumentace,harmonogram,časoprostorový graf,zařízení staveniště,technická zpráva,technologický předpis,zdění,sádrokartonová příčka; Apartment building,project documentation,schedule,space-time graph,building equipment,technical reports,technological prescription,masonry walls,drywall partitions Available in digital repository of ČVUT.
Stavebně technologický projekt - Bytový dům Zlatý kopec

V této diplomové práci řeší autor stavebně technologický projekt stavby bytového domu Zlatý kopec v Přezleticích. Autor se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou plánování. Diplomová ...

Hlava Martin; Rada Lukáš; Kalaš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Průzkum a návrh sanace vlhkého zdiva historické budovy v Klatovech
Procházka Michal; Šillarová Michaela; Majer Jiří
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá průzkumem variant sanačních opatření vlhkého obvodového zdiva. Způsoby provedení těchto opatření jsou popsány v teoretické části. V rámci praktické části je proveden průzkum poruch vybraného objektu a měření vlhkosti vnější fasády, především v soklové oblasti a dále je navržena konkrétní sanační metoda s ohledem na jeho historickou hodnotu.This diploma thesis is focused on the survey and design of measurement moisture masonry. The methods for implementing these techniques are described in the theoretical part. In the practical part was done a survey of the faults amd the measurement of the humidity of the external facade, especially in the skeleton area, and a specific remediation method is designed with respect to its historical value. Keywords: Sanace,vlhkost,zdivo,měření,porucha,památka; Sanitation,humidity,masonry,measurement,monument Available in digital repository of ČVUT.
Průzkum a návrh sanace vlhkého zdiva historické budovy v Klatovech

Tato diplomová práce se zabývá průzkumem variant sanačních opatření vlhkého obvodového zdiva. Způsoby provedení těchto opatření jsou popsány v teoretické části. V rámci praktické části je proveden ...

Procházka Michal; Šillarová Michaela; Majer Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Akustika restaurací a jídelen
Nováček Jiří; Barnáš Jaroslav; Kaňka Jan
2019 - Czech
Tématem mé diplomové práce je prostorová akustika restauračních zařízení a jídelen. Práci jsem rozdělil na tři části. V úvodní části se věnuji přehledu problematiky s důrazem na aktuální přístupy k hodnocení navrhování a řešení akustiky restauračních a stravovacích zařízení a to především s ohledem na srozumitelnost řeči. V druhé části se zaměřuji na modelovou studii vlivu velikosti, obsazenosti a dalších faktorů na akustickou pohodu v místnosti. Třetí část jsem pojal jako případovou studii, kdy jsem ve skutečné restauraci provedl akustická měření za účelem vyhodnocení reálných akustických podmínek. Následně jsem prostor vymodeloval a navrhl jsem opatření pro optimalizaci akustických vlastností.I chose the spatial acoustics of restaurants and canteens as the topic of my thesis. I dividend it into free parts. The firs part is targeted to overview of the isme, especially to achal approaches in ratings of designing and solving the acoustics in restaurants and dinning facilities, mainly in the term sof the comprehensibility of speech. The sekond part is focused on a model study of the influence of size, occupancy and other factors to acoustic komfort in the room. The third part is concevied as a case study where I made acoustic measurements in real restaurant to evaluace real acoustic conditions. Then, I modeled the space and suggested precautions to optimize acoustic properties. Keywords: Prostorová akustika,restaurace a jídelny,doba dozvuku,cocktail party efekt; Spatial acoustic,restaurants and canteens,reverberation time,cocktail party effect Available in digital repository of ČVUT.
Akustika restaurací a jídelen

Tématem mé diplomové práce je prostorová akustika restauračních zařízení a jídelen. Práci jsem rozdělil na tři části. V úvodní části se věnuji přehledu problematiky s důrazem na aktuální přístupy k ...

Nováček Jiří; Barnáš Jaroslav; Kaňka Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Časové plánování stavebních projektů
Svoboda Pavel; Prouzová Karolína; Chudožilov Michal
2019 - Czech
Tato práce má za cíl obeznámit čtenáře s obecným časovým průběhem stavební zakázky v soukromém sektoru developerského projektu z pohledu zúčastněných stran, kterými jsou - investor, hlavní inženýr projektu a generální dodavatel. Práce demonstruje rozdílné potřeby a pohledy zúčastněných a zároveň poukazuje na teorii tvorby časových norem, metodiky časového plánování a tvorbu samotných časových plánů. Dále popisuje časový průběh realizace konkrétní zakázky v soukromém sektoru dle zúčastněných stran, analyzuje její časový průběh a poukazuje na rozdíly mezi teorií a stavební praxí v kombinaci s nynější situací na českém trhu.This diploma thesis aims to familiarize the reader with the general timing of private and developer construction contracts from the point of view of the stakeholders - the investor, the main engineer of the project and the general contractor. The diploma thesis demonstrates the different needs and perspectives of the participants. At the same time thesis points to the theory of time standards, time planning methodology and time schedules themselves. It also describes the timing of a particular contract in the private sector from the point of view of the stakeholders, analyzes its time course and points out the differences between theory and building practice in combination with the current situation on the Czech market. Keywords: Časové plánování stavebních zakázek v soukromém sektoru,tvorba a metodika sestavování časových norem,metodika tvorby časových plánů a jejich zobrazení; Time planning of private construction contracts,creation and methodology of time standards creation,methodology of creation of time plans and their visualization Available in digital repository of ČVUT.
Časové plánování stavebních projektů

Tato práce má za cíl obeznámit čtenáře s obecným časovým průběhem stavební zakázky v soukromém sektoru developerského projektu z pohledu zúčastněných stran, kterými jsou - investor, hlavní inženýr ...

Svoboda Pavel; Prouzová Karolína; Chudožilov Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Řízení výstavbového projektu metodou Construction management
Svoboda Pavel; Reichová Pavla; Vavroch Alan
2019 - Czech
Autor se v diplomové práci "Řízení výstavbového projektu metodou Construction management" zabývá problematikou jednoho z dodavatelských systémů, který se v současné době používá v České republice. Teoretická část je věnována obecnému seznámení s projektovým řízením, výstavbovými projekty, dodavatelskými systémy a s různými nástroji používanými při řízení projektů. V praktické části autor aplikuje vybrané nástroje řízení na konkrétní výstavbový projekt a poukazuje na legislativní problematiku Construction managementu v České republice.The author of the master's thesis 'Management of the construction project through the construction management' focuses on the issue of one of the project delivery method currently used in the Czech Republic. The theoretical part of the work focuses on the general familiarization with the project management, construction projects, project delivery methods and various tools used in the project management. In the practical part, the author applies selected management tools to a specific construction project and points to the legislation issues of the construction management in the Czech Republic. Keywords: Construction management,výstavbový projekt,dodavatelský systém,zainteresované strany,rizika projektu,hierarchická struktura činností WBS,hierarchická organizační struktura OBS,matice odpovědnosti,výběrové řízení,právní předpisy; Construction management,construction project,project delivery method,stakeholders,project risks,work breakdown structure,organizational breakdown structure,responsibility matrix,tendering process,legal regulations Available in digital repository of ČVUT.
Řízení výstavbového projektu metodou Construction management

Autor se v diplomové práci "Řízení výstavbového projektu metodou Construction management" zabývá problematikou jednoho z dodavatelských systémů, který se v současné době používá v České republice. ...

Svoboda Pavel; Reichová Pavla; Vavroch Alan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Malorozměrové zkoušky požární odolnosti
Pokorný Marek; Chládek Jiří; Makovec Pavel
2019 - Czech
Diplomová práce je zaměřená na požární odolnost a malorozměrové zkoušky požární odolnosti. Součástí práce je úvod do problematiky požární odolnosti, stručné seznámení s historií zkoušek požární odolnosti, současné normové požadavky a kritéria hodnocení požární odolnosti. Jsou zde popsány metody zjišťování požární odolnosti a problematika malorozměrových zkoušek požární odolnosti. Praktická část diplomové práce se nejprve věnuje návrhu pece pro malorozměrové zkoušky požární odolnosti, pozornost při návrhu pece je kladena především na optimalizaci větrání. Na základě návrhu pece byl následně vytvořen CFD model a provedena FDS simulace pro referenční požární zkoušku a požární zkoušku s OSB deskou. Za účelem validace byla pec vyrobena a následně byly provedeny požární zkoušky. Matematické FDS simulace jsou porovnány s naměřenými daty z požárních zkoušek. Pozornost při porovnávání výsledků byla kladena především na průměrné teploty v horní polovině pece, která je primární veličinou, kterou sledujeme. Závěr práce shrnuje získané poznatky z matematických FDS simulací a požárních zkoušek.The thesis is focused on a fire resistance and on small-scale tests of fire resistance. An introduction to the problematic of a fire resistance, a brief outlook on the history of fire resistance tests, contemporary standard requirements and criterias of a fire resistace rating are all parts of the thesis. There are also described methods of fire resistance detecting and the problematic of small-scale fire resistance tests. In the practic part of the thesis we firstly focused on a project of a furnace designed for a small-scale fire resistance test, the stress is primarily layed on the optimalization of ventilation. Afterwards, there was created a CFD model and performed a FDS simulation for a referential fire test and for a fire test with an OSB desk. The model creation and the simulation are based on the project. The furnace was created and the tests were performed for the purpose of validation. Mathematical FDS simulation are compared with measured data of the fire tests. During the comparison, the stress was primarily layed on average temperatures in the upper part of the furnace, which are the primarily values we are focused on. The summary recapitulates the pieces of knowledge which were gained from the FDS mathematic simulations and from the fire tests. Keywords: Malorozměrová zkouška,požární odolnost,pec,CFD,FDS,teplota,termočlánek,deskový snímač teploty,ISO 834,validace; Small-scale test,fire resistance,furnace,CFD,FDS,temperature,thermocouple,plate thermometer,ISO 834,validation Available in digital repository of ČVUT.
Malorozměrové zkoušky požární odolnosti

Diplomová práce je zaměřená na požární odolnost a malorozměrové zkoušky požární odolnosti. Součástí práce je úvod do problematiky požární odolnosti, stručné seznámení s historií zkoušek požární ...

Pokorný Marek; Chládek Jiří; Makovec Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Regenerace vybraných rekreačních areálů v ORP Sedlčany
Jetel Václav; Čejda Tomáš; Kučerová Lucie
2019 - Czech
Cílem diplomové práce je vytvoření pasportů rekreačních areálů v ORP Sedlčany na břehu Slapské přehrady a na jeden z nich vytvořit urbanistický návrh prostorového a funkčního využití území s ohledem na jeho regeneraci. Cílem je také vytvoření koncepce vybavenosti, dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a zeleně. Součásti koncepce vybavenosti jsou inspirace pro výběr mobiliáře a ubytovacích zařízení. Vlastní analýza pro návrh koncepce vychází z podrobných průzkumů a obsahuje hodnoty, problémy a limity území včetně vytvoření SWOT analýzy. Grafická část je provázána s textovou, a obsahuje tyto přílohy: Výkres širších vztahů, Výkres současného stavu území, Výkres limitů, hodnot a problémů Výkres urbanistického návrhu území a Dispoziční návrhy ubytovacích zařízení.The goal of this diploma thesis is creation of passports for recreational areas on the shores of Slapské dam in municipality with extended competence Sedlčany. It also contains urban design of space and functional usage with consideration of its regenaration for area around one of the shores. Another goal is to create concept of facilities, traffic and technical infrastructure and green vegetation. Part of the concept of facilities is inspiration for selection of accommodation facilities. Analysis and design concepts are based on detailed research and contain specific values, problems and limits of areas including SWOT analysis. Grafic part is connected with text one and includes these attachments: Drawing of general relations, Drawing of current area conditions, Drawing of limits, values and problems Drawing of urban area design and layout design of accommodation facilities. Keywords: Rekreační areál,rekreační osada,pasport,analýza rekreačního areálu,ORP Sedlčany,Slapská přehrada,řeka Vltava,regenerace rekreačních areálů; Recreational area,holiday village,passport,recreational area analysis,ORP Sedlčany,Slapská dam,river Vltava,regeneration of recreational areas Available in digital repository of ČVUT.
Regenerace vybraných rekreačních areálů v ORP Sedlčany

Cílem diplomové práce je vytvoření pasportů rekreačních areálů v ORP Sedlčany na břehu Slapské přehrady a na jeden z nich vytvořit urbanistický návrh prostorového a funkčního využití území s ohledem ...

Jetel Václav; Čejda Tomáš; Kučerová Lucie
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza skrytého kotevního bodu pro vrstvené skleněné konstrukce
Eliášová Martina; Zdražilová Michaela; Rybín Jan
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá zkouškami laminovaného spoje se skrytou kotevní hlavou pro skleněné konstrukce, při kterých je zjišťována únosnost spoje zatíženého smykem s excentricitou. Pro daný problém byl pomocí programu ANSYS vytvořen numerický model, který byl dále využit pro parametrickou studii. Jako parametr je zavedena excentricita působící smykové síly.This diploma thesis is dealing with experiments of laminated embedded glass connections for glass structures. The aim is to find out the load capacity of the connection under eccentric shear load. Using ANSYS programme, the numerical model was created to describe this problem. It was used for the parametric analysis with the eccentricity of the shear load as the parametre. Keywords: laminované sklo,laminovaný spoj,skrytý kotevní bod,experiment,smyk s excentricitou,numerický model; laminated glass,laminated connection,embedded connection,experiment,eccentric shear load,numerical model Available in digital repository of ČVUT.
Analýza skrytého kotevního bodu pro vrstvené skleněné konstrukce

Diplomová práce se zabývá zkouškami laminovaného spoje se skrytou kotevní hlavou pro skleněné konstrukce, při kterých je zjišťována únosnost spoje zatíženého smykem s excentricitou. Pro daný problém ...

Eliášová Martina; Zdražilová Michaela; Rybín Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Energeticky efektivní přestřavba zdravotnického zařízení Šumava v Českých Budějovicích
Mertenová Kateřina; Krejčík Jiří; Augustin Martin
2019 - Czech
Cílem této práce je energeticky efektivní přestavba objektu zdravotního střediska Šumava v Českých Budějovicích. Při této přestavbě je navrženo nové podlaží a změna dispozičního uspořádání stávajícího podlaží zdravotního střediska. Celkově jsou zlepšeny tepelně technické vlastnosti objektu. V práci je navrženo nové podlaží, které přebírá stávající konstrukční systém. Součástí je i návrh dispozičního uspořádání, který nabízí nové prostory k pronájmu. Změna dispozic v patře zdravotního střediska vychází ze snahy oddělit infekčně nemocné od zdravých a dětské pacienty od dospělých. Hlavní důraz při tvorbě dispozic byl kladen na to, aby každá čekárna měla kontakt s exteriérem, tedy přímé denní osvětlení. Navrženy byly nové obvodové konstrukce nástavby a střešní konstrukce. Důraz byl kladen na rychlost výstavby a celkovou hmotnost nového podlaží. Stávajícím obvodovým konstrukcím byly zlepšeny tepelně technické vlastnosti přidáním tepelné izolace. Byl proveden výpočet tepelných ztrát budovy obálkovou metodou. Vytvořené řešení poskytuje zdravotnímu středisku celkem čtyři oddělení se čtyřmi čekárnami. Vytvořily se samostatné prostorné čekárny pro každé z nich. Změnou centrálního prostoru schodiště a výtahu je vytvořeno malé atrium se střešním světlíkem. Všechna podlaží jsou vertikálně propojena, a tak se denní světlo dostává až do haly v přízemí. Zateplením a novými skladbami nástavby se podařilo dosáhnout daleko nižší celkové spotřeby objektu, než je u stávajícího stavu. Obvodová konstrukce umožňuje částečnou prefabrikaci a tudíž má velký vliv na rychlost výstavby. Tato práce ukazuje možný způsob, jak řešit nástavbu staršího panelového objektu. Ukazuje, že dřevostavba nemusí být čistě záležitostí novostaveb, ale lze ji aplikovat i na starší stavby občanské vybavenosti v centru většího města. Budoucnost patří obnovitelným a přírodním materiálům, využívaných jak ve výstavbě, tak při renovacích starších objektů.The aim of this work is an energy-efficient renovation of the Šumava Health Centre in České Budějovice. During this redevelopment a new floor is proposed and the layout of one of the existing floors is changed. Also, the thermal properties of the building are improved. The new proposed floor takes over the existing construction system. It includes a layout design that offers new premises for rent. The change of the layout of the existing floor stems from the effort to separate infected patients from healthy patients and paediatric patients from adults. When creating the layout, emphasis was put on contact with exterior in the waiting rooms so that every waiting room gets direct daylight. New peripheral superstructure and roof structures were proposed. Emphasis was put on the speed of construction and the total weight of the new storey. The thermal properties of the existing peripheral structures were improved by adding thermal insulation. Calculation of thermal losses of the building was performed by the envelope method. The solution provides four departments and four waiting rooms for the Health Centre. A separate spacious waiting room was created for each department. A small atrium with a roof skylight was created by changing the staircase and elevator spaces. All floors are vertically interconnected, so the daylight gets to the ground floor hall. Far lower energy consumption than in the current state was achieved by adding insulation and changing superstructures. The perimeter construction allows for partial prefabrication and therefore has a great impact on the construction speed. Thesis shows a possible way of solving extension of an older panel building. It shows that wooden structures are not used solely in new buildings, but that they can also be applied to older civil engineering buildings in the centre of a larger city. The future belongs to renewable and natural materials used both in new constructions and in renovations of older buildings. Keywords: přestavba,zdravotnické zařízení,energeticky efektivní renovace; renovation,health centre,energy-efficient renovation Available in digital repository of ČVUT.
Energeticky efektivní přestřavba zdravotnického zařízení Šumava v Českých Budějovicích

Cílem této práce je energeticky efektivní přestavba objektu zdravotního střediska Šumava v Českých Budějovicích. Při této přestavbě je navrženo nové podlaží a změna dispozičního uspořádání stávajícího ...

Mertenová Kateřina; Krejčík Jiří; Augustin Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases