Number of found documents: 275
Published from to

Identifikace uživatelů na síti na základě jejich chování
García Sebastián; Kubeša David; Catania Carlos
2018 - English
Přesná identifikace uživatelů na síti v různém časových úsecích se řadí mezi známé těžké problémy. Identifikace uživatelů na základě jejich akcí a ne jejich IP adress umožnuje administrátorům síťí aplikovat sofistikovanější pravidla pro kontrolu uživatelů. Tento přístup také umožnuje identifikaci nežádoucích uživatelů, co se vydávají za jiné, např. kvůli nákaze malwarem. Analýza uživatelských akcí vyvolává morální otázky, protože umožnuje identifikaci uživatelů v rozdílných sítích. Tato práce se snaží zachytit vzorce chování uživatele do uživatelských profilů. Tyto profily jsou závislé na čase a jsou vytvořené z velkého množství příznaků. Za použití záznamu sítě od známých uživatelů v našem datasetu bylo možné tyto profily vytvořit a uložit. Tyto profily byly vytvořené na základě NetFlows ze sítě. Obsah packetů proto není pro profilování použit. Používání pouze NetFlows dělá tento výzkum těžší. Porovnáváme nejdříve dvojce profilů a po té až uživatele jelikož hlavní porovnávací model pro porovnání uživatelů je založen na provnání těchto uživatelských profilů. Naše experimenty probíhali na datasetu 19 prověřených uživatelů, což je jeden z největších datasetů tohodle typu. Naše výsledky ukázaly, že jsme schopni identifikovat uživatele s 60% správností a s 90% přesností. Jak moc dobře naše metoda funguje záleží hlavně na tom, jak moc dobře dokážeme porovnat dva uživatelské profily. Malé zlepšení v tomto porovnání vede následně k lepší identifikaci uživatelů.The precise identification of users in the network at different moments in time is a well known and difficult problem. Identifying users by their actions (and not their IP addresses) allows administrators to apply policy controls on users, to find intruders that are impersonating legitimate users, and to find anomalous user behaviors that could be due to malware infections. More importantly, the behavioral analysis of users actions raises important moral questions about the power to identify users in unknown networks. This thesis explores this question by trying to identify users by converting the user's behavior into user's profiles. These profiles are time-dependent and they have dozen of features. By using the traffic of known past users in our dataset, it was possible to create and store their behavioral profiles. The profiles were created by extracting features from NetFlow data, and therefore no payload was used. The decision to only use NetFlows made this research much more challenging since there were less data. After studying the behaviors, we designed a comparison model that it is a similarity metric between users profiles. The profiles are compared one-to-one and also in sequential groups. The comparison of groups of profiles is the base for the user to user classifier. These methods were verified on experiments that used one of the largest labeled datasets currently available in the area, consisting in more than one month of real traffic from 19 known and verified normal users. All our tools were published online, including the tools to visualize and compare users. Results show that we can identify our users with 60% of accuracy and 90% precision. The success of this method mostly depends on how well we can compare two user profiles. A small improvement can lead to improvement in user detection. Keywords: profilování uživatelů,intenetová bezpečnost,random forest,NetFlow,ManaTI,Vizualizace uživatelských profilů; user profiling,network security,random forest,NetFlow,ManaTI,Visualization of user profiles Available at various departments of the ČVUT.
Identifikace uživatelů na síti na základě jejich chování

Přesná identifikace uživatelů na síti v různém časových úsecích se řadí mezi známé těžké problémy. Identifikace uživatelů na základě jejich akcí a ne jejich IP adress umožnuje administrátorům síťí ...

García Sebastián; Kubeša David; Catania Carlos
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Výpočet Stackelbergových strategií s pamětí v sekvenčních hrách
Bošanský Branislav; Hlaváček Michael; Velan Dominik
2018 - English
Tato práce se zabývá problémem representace Stackelbergových strategii v kompaktně representovaných sekvenčních hrách pomocí strategií s pamětí, a hledáním takových strategií. Dokazujeme že pro hry, které jsou reprezentované orientovaným acyklickým grafem bez náhodných stavů, stejně jako pro stochastické hry na grafech bez náhodných stavů, postačuje lineární množství pamětových stavů. Pro případ orientovaných acyklických grafů předkládáme polynomiální algoritmus pro hledání Stackelbergových strategií s pamětí. Pro hry na orientovaném acyklickém grafu s náhodnými stavy existuje kvadratická mez na potřebné paměťové stavy, avšak nalezení takové strategie je NP-těžké. Prezentujeme aditivní aproximační algoritmus pro tuto třídu her a experimentálně jej testujeme na náhodně generovaných hrách.In this thesis we consider the problem of representing Stackelberg equilibria (sometimes called leader-follower equilibria) in compactly represented sequental games as strategies with memory, and the problem of finding such equilibria. We show that in games represented by a directed acyclic graph without chance nodes and in stochastic games without chance nodes, linear number of memory states suffice. We provide polynomial time algorithm for the DAG case. In games represented by a DAG with chance nodes, we give a quadratic bound on used memory states. We show that the problem of finding such strategies is NP-hard. We provide an additive aproximation algorithm for such games, and experimentally evaluate this algorithm on randomly generated games. Keywords: teorie her,sekvenční hry,Stackelbergova rovnováha,strategie s pamětí; game theory,sequential games,Stackelberg equilibrium,strategies with memory Available at various departments of the ČVUT.
Výpočet Stackelbergových strategií s pamětí v sekvenčních hrách

Tato práce se zabývá problémem representace Stackelbergových strategii v kompaktně representovaných sekvenčních hrách pomocí strategií s pamětí, a hledáním takových strategií. Dokazujeme že pro hry, ...

Bošanský Branislav; Hlaváček Michael; Velan Dominik
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Detekce anomálních rolí hostů v počítačových sítích
García Sebastián; Kasimov Yury; Grill Martin
2018 - English
Detekce infekcí malwarem je jedním z nejnáročnějších úkolů v oblasti moderní počítačové bezpečnosti. V posledních letech byla jako první detekční přístup běžná detekce anomálií, následně doplněná o výsledky z dalších klasifikátorů. Metody detekce anomálií jsou obvykle navrženy tak, aby modelovaly normální chování a poté hledaly odchylky od tohoto modelu. Nicméně techniky detekce anomálií mohou trpět různými problémy, včetně chybejících anotací pro ověření a velký počet falešně pozitivních detekcí. Tato práce navrhuje a popisuje novou metodu založenou na profilech pro zjištění anomálních změn v chování uživatelů v síti. Profily popisují chování uživatelů z různých pohledů pomocí různých příznaků. Každý profil je složen z informací o tom, co uživatel udělal v určitém časovém období. Příznaky extrahované v profilu pokrývají širokou škálu akcí uživatelů a snaží se analyzovat různé akce. Ve srovnání s jinými detektory anomálií na základě příznaků nabízejí naše profily pohled na chování uživatelů na vyšší úrovni. Předpokládáme, že je možné hledat anomálie využívající příznaky vyšší úrovně a současně produkovat méně falešně pozitivních detekcí a při tom efektivně nalézat skutečné útoky. Také problém získání skutečně označených dat pro trénování algoritmů detekce anomálií byl řešen v této práci. Navrhli jsme a vytvořili nové datasety, které obsahují skutečné normální akce uživatele, zatímco uživatel je napaden skutečným malwarem. Tyto datasety byly použity k trénování a vyhodnocení algoritmů pro detekci anomálií. Mezi zkoumanými algoritmy byly například Local Outlier Factor a One-Class SVM. Výsledky ukazují, že navržený algoritmus založený na profilu pro detekci anomálií způsobuje velmi málo falešně pozitivních chyb a poměrně vysokou míru skutečnou pozitivní detekcí. Dvěma hlavními příspěvky této práci jsou nový přístup založený na profilu pro detekci anomálií v sítích a dále datasety obsahující kombinaci skutečného malwaru a skutečného provozu uživatelů. Tyto datasety jsou dostupné ke stažení. Budoucí práce bude zaměřena na uplatnění navrženého přístupu k ochraně zařízení Internet of Things.Detecting malware infections is one of the most challenging tasks in modern computer security. A very common approach in the last years has been to run an anomaly detection algorithm as a first detection approach and then complement the results with another classification algorithm. An anomaly detection method is usually designed to model normal traffic and then to find deviations from that model. However, anomaly detection techniques may suffer from different problems, including no labels for verification and a large number of false positives. This thesis proposes and describes a new profile-based method to detect anomalous changes in user network behaviors. The profiles describe the behavior of users from different perspectives in the network by using multiple features. Each profile encapsulates what the user did in a period of time. The features extracted inside the profile cover a wide range of actions from the user, trying to analyze different actions. Compared to other feature-based anomaly detectors, our profiles offer a more high-level view of the behavior of a user. We hypothesize that it is possible to look for anomalies using high-level features and at the same time produce less false positive while being effective at finding real attacks. The problem of obtaining real labeled data to train our anomaly detection algorithm was also addressed in this work. We designed and created new datasets that contain real normal actions of a human user, while the user is infected with real malware. These datasets were used to train and evaluate our anomaly detection algorithms. The algorithms studied were such as Local Outlier Factor and One-Class SVM. Results show that the proposed profile-based algorithm for anomaly detection produces very few false positive errors and reasonably high true positive detections. There are two main contributions in this thesis. First is the novel profile-based approach for anomaly detection in networks. Second, the datasets which contain the mix of real malware traffic and real user traffic. These datasets are available for download. The focus of the future work will be applying the proposed approach to the protection of Internet of Things devices. Keywords: detekce anomalie,profily,profilovani uzivatelu,malware,datasety; anomalie detection,profiles,user-profiling,malware,datasets Available at various departments of the ČVUT.
Detekce anomálních rolí hostů v počítačových sítích

Detekce infekcí malwarem je jedním z nejnáročnějších úkolů v oblasti moderní počítačové bezpečnosti. V posledních letech byla jako první detekční přístup běžná detekce anomálií, následně doplněná o ...

García Sebastián; Kasimov Yury; Grill Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Výpočet korelovaného ekvilibria v částečně pozorovatelných stochastických hrách
Bošanský Branislav; Tomášek Petr; Bída Michal
2018 - English
V reálném světě se musíme vypořádávat se situacemi vyžadujícími kooperaci zúčastněných agentů při zachování jejich racionality. Takovéto problémy odpovídají herně teoretickému konceptu korelovaného ekvilibria. Existuje několik prací, které se zabývají výpočtem korelovaného equilibria v stochastických hrách. V současnosti však neexistuje žádný algoritmus, který by byl schopen počítat korelované ekvilibrium pro obecné částečně pozorovatelné stochastické hry. V této práci představujeme první algoritmus pro aproximaci korelovaného ekvilibria v částečně pozorovatelných stochastických hrách, který řeší tyto hry iterativně pomocí postupného zvětšování vygenerované podmnožiny belief stavů. Přestože náš algoritmus nemá žádné garance optimality, ukazujeme, že je schopen nalézt přijatelná řešení.In the real world, we have to deal with situations requiring cooperation of participating agents keeping their rationality. These problems are addressed by the game theoretical concept of correlated equilibrium. There are some works focusing on the problem of computing correlated equilibria in stochastic games. So far there is no algorithm capable of computing correlated equilibria in general partially observable stochastic games. In this work, we propose the first algorithm for approximating correlated equilibria in partially observable stochastic games that iteratively solves these games using gradually expanding generated subset of belifestates. Even though the algorithm has no optimality guarantees, we show that it is capable to compute reasonable solutions. Keywords: teorie her,korelované ekvilibrium,stochastické hry,částečně pozorovatelné stochastické hry; game theory,correlated equilibrium,stochastic games,partially observable stochastic games Available at various departments of the ČVUT.
Výpočet korelovaného ekvilibria v částečně pozorovatelných stochastických hrách

V reálném světě se musíme vypořádávat se situacemi vyžadujícími kooperaci zúčastněných agentů při zachování jejich racionality. Takovéto problémy odpovídají herně teoretickému konceptu korelovaného ...

Bošanský Branislav; Tomášek Petr; Bída Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Souvislost mezi energetickým spektrem, složením a rozložením zdrojů extragalaktického kosmického záření
Vícha Jakub; Bakalová Alena; Nosek Dalibor
2018 - English
Tato diplomová práce popisuje výsledky simulací šíření extragalaktického kosmického záření vesmírem provedených v programu CRPropa 3. Prvním zkoumaným tématem bylo možné vysvětlení konce energetického spektra naměřeného Observatoří Pierra Augera jediným zdrojem kosmického záření. Zkoumaly se různé vlastnosti těchto zdrojů a rovněž chemické složení částic dopadajících na Zemi. Druhá část výzkumu se zabývala rozdělením příchozích směrů extragalaktického kosmického záření přicházejícího na Zemi z původně isotropního toku těchto částic do Galaxie. K simulaci propagace kosmického záření Galaxií byly použity dva modely galaktického magnetického pole. V některých případech vznikaly dipólové a kvadrupólové struktury ve směrech příletů původně isotropních částic jako důsledek vlivu galaktického magnetického pole.This master's thesis is dedicated to the simulated propagation of extragalactic cosmic-rays in the Universe using the simulation program CRPropa 3. In the first part of the research, we focused on the very end of cosmic-ray energy spectrum measured by the Pierre Auger Observatory. Single-source scenarios with potential to explain the shape of this observed energy spectrum were investigated taking into account different parameters of the sources and the resulting mass composition of cosmic rays on Earth. In the second part of the research, we studied arrival directions of extragalactic cosmic rays on Earth that enter the Galaxy from an isotropic flux. Two most-updated models of Galactic magnetic field were considered in the simulations of propagation of these particles. We found indications of quadrupole and dipole patterns in the arrival directions of cosmic rays arisen as a consequences of Galactic magnetic fields. Keywords: kosmické záření ultra vysokých energií,šíření kosmického záření,CRPropa,energetické spektrum kosmického záření,velkoškálová anisotropie; ultra-High Energy Cosmic Rays,Propagation of Cosmic Rays,CRPropa,Energy Spectrum of Cosmic Rays,Large-scale Anisotropy Available at various departments of the ČVUT.
Souvislost mezi energetickým spektrem, složením a rozložením zdrojů extragalaktického kosmického záření

Tato diplomová práce popisuje výsledky simulací šíření extragalaktického kosmického záření vesmírem provedených v programu CRPropa 3. Prvním zkoumaným tématem bylo možné vysvětlení konce energetického ...

Vícha Jakub; Bakalová Alena; Nosek Dalibor
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv chybějící energie při rekonstrukci energie spršky kosmického záření z dat fluorescenčních teleskopů na Observatoři Pierra Augera
Trávníček Petr; Novák Šimon; Wagner Vladimír
2018 - English
Rozsáhlé spršky kosmického záření vzniklé interakcí vysoce energetických částic se zemskou atmosférou při energiích přesahujících 400 TeV v těžišťové soustavě jsou pozorovány na Observatoři Pierra Augera - největším světovém experimentu pro detekci kosmického záření. Pro určení parametrů kosmického záření je třeba přesně změřit energii spršky, a proto musí být kalorimetrická energie spršky opravena o hodnotu chybějící energie ? části energie spršky, která je nesena miony a neutriny a není detekována fluorescenčními detektory. Pro určení této chybějící energie je navrhnuto několik metod za pomoci simulačních program CONEX a CORSIKA při užití nejnovějších hadronických interakčních modelů EPOS LHC a QGSJET-II-04. Představené metody jsou posléze porovnány mezi sebou jak na simulovaných, tak na reálných datech získaných na Observatoři Pierra Augera.Extensive Air Showers created by interactions of Ultra-High Energy Cosmic Ray particles with the Earth?s atmosphere at center of mass energy exceeding 400 TeV are being detected at the Pierre Auger Observatory - the world?s biggest experimental site for observation of cosmic rays. For determination of cosmic ray properties a precise measurement of shower energy is required, therefore the shower calorimetric energy measured by the fluorescence detectors at the observatory must be corrected to the invisible energy part - the part of the shower energy is carried away by muons and neutrinos undetected. Several methods of the invisible energy estimation are proposed using shower simulation codes CONEX and CORSIKA with the two newest hadronic interaction models EPOS LHC and QGSJET-II-04 being used. The proposed methods are compared on simulated and real cosmic-ray data measured at the PAO. Keywords: Observatoř Pierra Augera,ultra-energetické kosmické záření,spršky kosmického záření,chybějící energie; Pierre Auger Observatory,Ultra High-Energy Cosmic Rays,Extensive Air Showers,Shower Invisible Energy Available at various departments of the ČVUT.
Vliv chybějící energie při rekonstrukci energie spršky kosmického záření z dat fluorescenčních teleskopů na Observatoři Pierra Augera

Rozsáhlé spršky kosmického záření vzniklé interakcí vysoce energetických částic se zemskou atmosférou při energiích přesahujících 400 TeV v těžišťové soustavě jsou pozorovány na Observatoři Pierra ...

Trávníček Petr; Novák Šimon; Wagner Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Identifikace náboje bottom kvarků pomocí mionů v jetech
Marčišovský Michal; Novotný Lukáš; Kupčo Alexander
2018 - English
Tato práce se věnuje tagování mezonu B+, jehož tagovací pravděpodobnost je použita pro kalibraci tagování mezonu Bs0 ? Jpsi phi. Pro tento účel byla použita data z pp srážek získaná detektorem ATLAS na LHC v letech 2015 a 2016. Zpočátku se práce věnuje Standardnímu modelu částic a interakcí s důrazem mechanismus mixování kvarků v Standardním modelu. Následuje teoretický popis CP narušení v Bs0-anti Bs0 oscilaci. Poté je popsán systém triggerování a offline software na detektoru ATLAS. Na závěr je ukázán analyzační model a získané výsledky analýzy získané v rámci analyzační ATLAS skupiny.This thesis is dedicated to the study of the tag power and tag probability of a B+ meson, which is used as the calibration tool in a Bs0 opposite side tagging. For this purpose, the whole 2015 and 2016 datasets recorded by the ATLAS detector at the LHC are used. In introductory chapter, the Standard Model with emphasis on the CKM formalism is presented, followed by the theoretical background of Bs0-anti Bs0 mixing in the Bs0 ? Jpsi phi decay mode. Further chapters are devoted to the ATLAS detector description and ATLAS trigger system and offline software. The thesis concludes with the tagging studies with new results applied to the ongoing ATLAS analysis. Keywords: B fyzika,CP narušení,pravděpodobnost tagování,ALTAS,LHC; B physics,CP violation,tag probability,ATLAS,LHC Available at various departments of the ČVUT.
Identifikace náboje bottom kvarků pomocí mionů v jetech

Tato práce se věnuje tagování mezonu B+, jehož tagovací pravděpodobnost je použita pro kalibraci tagování mezonu Bs0 ? Jpsi phi. Pro tento účel byla použita data z pp srážek získaná detektorem ATLAS ...

Marčišovský Michal; Novotný Lukáš; Kupčo Alexander
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Tříčásticové síly v modelu středního pole jader a hyperjader
Veselý Petr; Pokorný Jan; Kvasil Jan
2018 - English
V této práci se věnujeme studiu energetických spekter středně těžkých hyperjader. Vyvíjíme dvě metody založené na aproximaci středního pole ? Hartree-Fockovu metodu v proton-neutron-Lambda (p-n-Lambda) formalismu a NLambda Tamm-Dancoffovu aproximaci. Síla působící mezi nukleony je popsána chirální interakcí N^{2}LO_{sat}. Síla mezi částicemi Lambda a nukleony je reprezentována chirálním LO YN potenciálem. Ústřední téma práce je odvození zmíněných metod pomocí Hamiltoniánu s explicitními tříčásticovými NNN a LambdaNN interakcemi. Provedli jsme výpočty hyperjader ^{17}_{Lamnbda}O, ^{41}_{Lambda}Ca, ^{49}_{Lambda}Ca a ^{16}_{Lambda}O, ^{40}_{Lambda}Ca, ^{48}_{Lambda}Ca s použitím HF metody v p-n-Lambda formalism a NLambda TDA metody. Studujeme efekt třínukleonové NNN síly potenciálu N^{2}LO_{sat} na popis energetických spekter zmíněných hyperjader.In the thesis, we study energy spectra of medium-mass hypernuclei. We develop two computational methods based on the mean-field approximation ? Hartree-Fock method in the proton-neutron-Lambda (p-n-Lambda) formalism, and the NLambda Tamm-Dancoff Approximation. Force acting among nucleons is represented by the chiral N^{2}LO_{sat} potential. Force between Lambda particles and nucleons is represented by the chiral LO YN potential. The main focus is put on derivation of these methods using a Hamiltonian with explicit three-body NNN and LambdaNN potentials. We performed caclulations of hypernuclei ^{17}_{Lamnbda}O, ^{41}_{Lambda}Ca, ^{49}_{Lambda}Ca, and ^{16}_{Lambda}O, ^{40}_{Lambda}Ca, ^{48}_{Lambda}Ca using the HF method in the p-n-Lambda formalism and the NLambda TDA method. We study the effect of the three-nucleon NNN force within the N^{2}LO_{sat} potential on the description of energy spectra of the mentioned hypernuclei. Keywords: hyperjádra,NNN interakce,Hartree-Fockova metoda,Tamm-Dancoffova aproximace,model středního pole; hypernuclei,NNN interactions,Hartree-Fock method,Tamm-Dancoff Approximation,mean-field model Available at various departments of the ČVUT.
Tříčásticové síly v modelu středního pole jader a hyperjader

V této práci se věnujeme studiu energetických spekter středně těžkých hyperjader. Vyvíjíme dvě metody založené na aproximaci středního pole ? Hartree-Fockovu metodu v proton-neutron-Lambda ...

Veselý Petr; Pokorný Jan; Kvasil Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Studium struktury hadronů v rámci kvantové chromodynamiky
Čepila Jan; Bendová Dagmar; Kupčo Alexander
2018 - English
QCD předpovídá saturaci růstu gluonové hustoty v hadronu při vysokých energiích (malých Bjorkenových x) z důvodu zachování unitarity. Produkce vektorových mezonů je citlivá na rozdělení gluonů v příčné rovině, a proto představuje vynikající sondu do struktury protonu. Evoluce gluonové hustoty s Bjorkenovým x může být popsána Balitského-Kovchegovovou rovnicí (BK). V této práci je diskutována možnost faktorizace závislosti dipolové amplitudy na vzdálenosti dipolu a protonu v příčné rovině. Dipolová amplituda je získána řešením BK rovnice a výsledky jsou porovnány s dobře známou GBW parametrizací. Řešení rovnice je provedeno numericky a jsou diskutovány konkrétní volby vstupních možností. Hlavním obsahem práce je exklusivní fotoprodukce a elektroprodukce mezonu J/psi. Výsledky jsou srovnány s daty z HERY a LHC. Stejně tak jsou srovnány předpovědi strukturní funkce F2.In QCD the growth of the gluon density in hadron at high energies (small Bjorken-x) is presumed to be saturated due to the unitarity constraints. The production of vector mesons is sensitive to the gluon distribution in the impact-parameter plane and therefore it represents an excellent probe of the structure of the proton. The evolution of the gluon density with Bjorken-x can be described by the Balitsky-Kovchegov equation (BK). In this work the factorization of the impact-parameter dependence of the dipole amplitude is discussed. The dipole amplitude is obtained from the solution of the BK equation and results are compared to the GBW parametrization. The equation is solved numerically and the input prescriptions are discussed. The main emphasis is given to the exclusive photoproduction and electroproduction of J/psi. Results are compared to data from HERA and the LHC. Also the predictions for the structure function F2 are discussed. Keywords: barevný dipolový model,vektorové mezony,partonová saturace,Balitského-Kovchegovova evoluční rovnice,hot-spot model; color dipole model,vector mesons,parton saturation,Balitsky-Kovchegov evolution equation,hot-spot model Available at various departments of the ČVUT.
Studium struktury hadronů v rámci kvantové chromodynamiky

QCD předpovídá saturaci růstu gluonové hustoty v hadronu při vysokých energiích (malých Bjorkenových x) z důvodu zachování unitarity. Produkce vektorových mezonů je citlivá na rozdělení gluonů v ...

Čepila Jan; Bendová Dagmar; Kupčo Alexander
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Produkce mesonu Upsilon ve srážkách těžkých iontů na experimentu STAR
Rusňáková Olga; Matonoha Oliver; Bielčíková Jana
2018 - English
Dle předpovědí QCD na mřížce se očekává, že v ultra-relativistických srážkách těžkých iontů dochází k vytvoření nového stavu hmoty. Za přítomných extrémních podmínek podstupuje běžná hadronová hmota fázový přechod a formuje plasma dekonfinovaných kvarků a gluonů (QGP). Je předpokládáno, že toho médium tvořilo vesmír v jeho nejranějších momentech. Zkoumání vlastností QGP může přinést cenné podněty pro kosmologické modely a vést k lepšímu pochopení charakteru silné interakce. Produkce kvarkonií patří mezi zásadní sondy ke zkoumání QGP. Jejich potlačení lze chápat jako přímý důsledek vytvoření plasmatu kvůli barevnému stínění. Z měřené produkce lze rovněž vyvozovat limitní hodnoty teplot QGP. V této práci autor představuje svou analýzu produkce mesonu Upsilon na experimentu STAR ve srážkách Au+Au při sqrt(s_NN) = 200 za pomocí dvoj-elektronového rozpadového kanálu. Finálním výsledkem jsou jaderné modifikační faktory, které jsou ukázány pro základní i excitované stavy. Sekundární vlivy komplikující interpretaci naměřeného potlačení produkce jsou pro Upsilony při energiích na RHICu považovány za méně významné. To činí z Upsilonů čistší sondy ke studování barevného stínění.In ultra-relativistic heavy-ion collisions, creation of a novel state of matter is expected, in accordance with predictions by lattice QCD calculations. Under such extreme conditions, regular hadronic matter undergoes a phase transitions and forms a plasma of deconfined quarks and gluons (QGP). This medium is hypothesised to comprise the universe in its earliest stages. Researching the QGP properties can bring valuable input for early cosmological models as well as help us understand the character of the strong interaction. Production of the quarkonium mesons is a crucial probe of the QGP, since their suppression can be viewed as a direct evidence of the plasma formation, due to the colour screening effect. Moreover, this can be used to infer constraints on the QGP temperature. In this thesis, author's analysis of the Upsilon production at the STAR experiment in Au+Au collisions at sqrt(s_NN) = 200 GeV via the di-electron decay channel is presented. The nuclear modification factors for the ground state and for the excited states are reported. At RHIC energies, secondary effects complicating the measured suppression are deemed less significant for the Upsilon, which makes it a cleaner probe of the screening effect. Keywords: srážky těžkých iontů,kvark-gluonové plasma,upsilon,potlačení kvarkonií,STAR; heavy-ion collisions,quark-gluon plasma,upsilon,quarkonium suppression,STAR Available at various departments of the ČVUT.
Produkce mesonu Upsilon ve srážkách těžkých iontů na experimentu STAR

Dle předpovědí QCD na mřížce se očekává, že v ultra-relativistických srážkách těžkých iontů dochází k vytvoření nového stavu hmoty. Za přítomných extrémních podmínek podstupuje běžná hadronová hmota ...

Rusňáková Olga; Matonoha Oliver; Bielčíková Jana
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases