Number of found documents: 2022
Published from to

Užití kryptogramů ve vlastní tvorbě s přihlédnutím ke kryptogramům v hudební literatuře od 18. století po současnost
Potoček, Jakub; BARTOŇ, Hanuš; KOPELENT, Marek
2018 - Czech
Základní podstata hudebních kryptogramů tkví především v přeměně slov na hudební materiál. V průběhu hudebních dějin se setkáváme s mnoha autory, kteří kryptogramy využívali nejčastěji v podobě hudebních motivů či témat. Mé osobní pojetí hudebních kryptogramů se od toho historického v mnoha směrech odlišuje. Cílem této práce je poskytnout náhled do mých vlastních kompozičních principů, které s kryptogramy velmi úzce souvisí. Vlastnímu jádru této práce předchází stručný historický přehled různých způsobů vytváření hudebních kryptogramů, v němž jsem se soustředil především na období přibližně od roku 1700 po současnost. Součástí této práce jsou též příklady konkrétního způsobu využití kryptogramů v mé vlastní tvorbě. The basic principle of musical cryptograms is a transformation of words into a musical material. There are many composers, throughout musical history, who used cryptograms mainly in a form of musical motives or themes. My pesonal concept of musical cryptograms differs from the historical one in many ways. The main goal of this thesis is to create an insight into my own methods of composition, which are quite closely related to cryptograms. The core content of this thesis is preceded by a brief overview of various means of creating musical cryptograms. In this overview I concentrated on a time period approximately from the 18th century up to the present days. Examples of my own particular forms of use of cryptograms are also a consistuent part of the thesis. Keywords: kompozice; kryptogram; 18.-21. století Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Užití kryptogramů ve vlastní tvorbě s přihlédnutím ke kryptogramům v hudební literatuře od 18. století po současnost

Základní podstata hudebních kryptogramů tkví především v přeměně slov na hudební materiál. V průběhu hudebních dějin se setkáváme s mnoha autory, kteří kryptogramy využívali nejčastěji v podobě ...

Potoček, Jakub; BARTOŇ, Hanuš; KOPELENT, Marek
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Taneční medicína a jiné techniky pro zdravý pohyb
Miencilová, Markéta; PUCHOWSKA, Sara Maria; DIATTA-REBCOVÁ, Monika
2018 - Czech
Bakalářská práce pojednává o tématu taneční medicíny a jiných technikách pro zdravý pohyb. Zabývá se tedy rešerší třech technik nebo metod, s kterými měla autorka možnost pracovat a také popisuje taneční medicínu jako nutnou znalost tanečníka v dnešní době. Bachelor thesis discusses the topic dance medicine and other techniques for healthy movement. It deals with research of three techniques or methods with which the autor had opportunity to meet and also describes dance medicine as a necessary knowledge of the dancer. Keywords: tanečně- pohybová terapie; cvičení; tanec; Feldenkrais, Moshé, 1904-1984; Vesan Kozánková, Zuna, 1973-; Puchowska, Sara Maria Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Taneční medicína a jiné techniky pro zdravý pohyb

Bakalářská práce pojednává o tématu taneční medicíny a jiných technikách pro zdravý pohyb. Zabývá se tedy rešerší třech technik nebo metod, s kterými měla autorka možnost pracovat a také popisuje ...

Miencilová, Markéta; PUCHOWSKA, Sara Maria; DIATTA-REBCOVÁ, Monika
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Osobnosti harfové třídy Royal College of Music v Londýně
Blažková, Karolína; BOUŠKOVÁ, Jana; BRATELJEVIČ, Ana
2018 - Czech
Tato bakalářská práce s názvem Osobnosti harfové třídy Royal College of Music v Londýně je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole je stručně přiblížena historie a vývoj harfy pro lepší představivost a možnost porovnání nástrojů v dalším textu. Dále první kapitola skýtá ve svém textu průřez historií RCM, neboť právě tato univerzita je pojítkem všech osobností zmíněných v této práci. Druhá kapitola je rozdělena do osmi podkapitol, přičemž každá z nich přibližuje život a hudební úspěchy daného vyučujícího. Jsou zde sesbírány a spojeny v jeden celek dostupné informace z nejrůznějších zdrojů o těchto harfistech. Třetí, a zároveň poslední, kapitola přibližuje tři z pěti největších současných londýnských symfonických orchestrů, ve kterých působili harfisté vyučující na RCM. Tyto orchestry jsou světově proslulá tělesa s dlouholetou tradicí. Hráči, kteří jsou jejich členy, musí vynikat vysokou uměleckou kvalitou, což vypovídá o úrovni těchto hudebníků. This bachelor's thesis titled Personalities of the harp class at the Royal College of Music in London is devided into three chapters. In the first chapter the history of harp has been descirbed briefly, so that the instrument can be better understood and compared in the further text. The first chapter also provides history of RCM, becase this university is a bond of all the personalities in this thesis. The second chapter is devided into eight subchapters, which are dedicated to life and musical achievments of the RCM teachers. There, are gathed available informations from different sources, about these harpists. Third, and at the same time the last chapter, is introducing us with three of the five current London symphony orchestras, in which the harp professors of RCM have played. These orchestras are wordwide renowned and have longtime tradition. Musicians who are members of these orchestras, must have a high artistic qualities, which responds to their standards. Keywords: harfa; harfisté; Royal College of Music (Velká Británie) Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Osobnosti harfové třídy Royal College of Music v Londýně

Tato bakalářská práce s názvem Osobnosti harfové třídy Royal College of Music v Londýně je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole je stručně přiblížena historie a vývoj harfy pro lepší ...

Blažková, Karolína; BOUŠKOVÁ, Jana; BRATELJEVIČ, Ana
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Trumpetisté České filharmonie
Halata, Jakub; REJLEK, Vladimír; ROUČEK, Jaroslav
2018 - Czech
Tato bakalářská práce představuje trumpetisty, kteří prošli Českou filharmonií od jejího vzniku až po současnost. Krátce shrnuje historii České filharmonie, přináší životopisy jednotlivých hudebníků a přehled jejich nástrojů. The purpose of this bachelor's thesis is to introduce the trumpeters who have been a part of the Czech Philharmonic from its foundation to the present. It briefly summarises the history of the Philharmonic and also provides biographies of each individual musician/trumpeter alongside with an overview of their instruments. Keywords: trumpetisté; trubka; 19.-21. století; Česká filharmonie Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Trumpetisté České filharmonie

Tato bakalářská práce představuje trumpetisty, kteří prošli Českou filharmonií od jejího vzniku až po současnost. Krátce shrnuje historii České filharmonie, přináší životopisy jednotlivých hudebníků a ...

Halata, Jakub; REJLEK, Vladimír; ROUČEK, Jaroslav
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Fyzická bajka
Machová, Helena; VLASÁK, Jonáš; SOPROVÁ, Jana
2018 - Czech
Bakalářská práce s názvem Fyzická bajka aneb Postava zvířete v rituálu a v divadle se zabývá zkoumáním využívání postavy zvířete v rituálech různých kultur a v evropském divadle. Klade důraz na využití masky k tomuto účelu. Práce čerpá jak z teoretických etnologických, kulturologických apod. zdrojů, tak i z textů divadelníků, kteří mají dlouholetou praktickou zkušenost. Po úvodním vymezení pojmů a navázání na dosavadní výzkum se zaměřuje na pochopení rozdílů a podobností mezi rituálem a divadlem a úloze masky v každém z nich. Navrhuje hypotézu, že rituální prvky dodnes přetrvávají v divadle mezi herci a divadelníky a ti se proto snaží rituál divadlu navracet. Navazuje zkoumání různých (většinou dodnes živých) tradic, zahrnujících zvířecí postavu, jejichž principy by se podobný návrat mohl inspirovat. Bachelor thesis entitled Physical Fable or Animal Character in Ritual and Theatre explores the use of animal characters in rituals of different cultures and in European theatre. It emphasizes the use of a mask for this purpose. The work draws from both the theoretical ethnological, cultural and similar sources, as well as from the texts of theatre makers, who have many years of practical experience. After introducing the concepts and linking the work to previous research, it focuses on understanding the differences and similarities between the ritual and the theater and the role of the mask in each one. It suggests the hypothesis that the ritual elements still exist in the theater among actors and theater makers, and they are therefore trying to return the ritual to the theater. There follows the exploration of various (mostly still alive) traditions including an animal character, from which a similar return could get inspired. Keywords: maska; herec; folklór; mimesis; rituál Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Fyzická bajka

Bakalářská práce s názvem Fyzická bajka aneb Postava zvířete v rituálu a v divadle se zabývá zkoumáním využívání postavy zvířete v rituálech různých kultur a v evropském ...

Machová, Helena; VLASÁK, Jonáš; SOPROVÁ, Jana
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Systém hudebního vzdělávání v Čechách a ve Švýcarsku
Peková, Zuzana; ERICSSON, Mikael; STRAŠIL, Tomáš
2018 - Czech
Ve své diplomové práci Systém hudebního vzdělávání v Čechách a ve Švýcarsku se pokouším nastínit celkový obraz vývoje hudebního školství v těchto zemích od jeho počátků, po dobu, kdy zaznamenalo největší a nejdůležitější změny, až po současnost, kde popisuji nynější stav a strukturu uměleckého vzdělávání. K volbě tohoto tématu mě bezesporu vedl můj nedávný pobyt ve Švýcarsku. V rámci programu Swiss mobility program mi bylo umožněno studium hudby na vysoké škole ve městě Luzern, kde jsem strávila celý akademický rok a i díky tomu jsem měla také příležitost seznámit se s místním školským systémem. V návaznosti na tuto mou osobní zkušenost jsem se rozhodla vyhledat a sepsat informace, jež by mohly případným čtenářům poskytnout možnost srovnat jim známé školské uspořádání v Čechách s tak charakteristickým a v Evropě poněkud výjimečným systémem školství, jakým je ten švýcarský. V České republice má umělecké vzdělávání bezpochyby velmi silnou tradici a i dnes se stále těší velké oblibě. V části týkající se vývoje hudebního školství u nás jsem se tedy zaměřila zejména na období boje o zavedení a podobu předmětu hudební výchovy, který v minulém století vedli profesoři hudby a jiné významné osobnosti tehdejší české hudební scény. Naopak v části pojednávající o školských poměrech ve Švýcarsku bylo mým záměrem přiblížit celkový ráz tamějšího školství, navzdory tomu, že se jeho podoba v rámci jednotlivých kantonů často výrazně liší. Vzhledem k těmto četným odlišnostem a zároveň také omezenému rozsahu této práce jsem se tedy soustředila na popis nejvýznamnějších rozdílů výuky hudby v hlavních švýcarských kantonech. Při mém rozhodnutí o výběru tohoto tématu mě zaujala skutečnost, že u nás existuje jen mizivé množství publikací o švýcarském školství, a pokud existují, tak obsahují informace pouze do doby osmdesátých let minulého století. To mne také utvrdilo v přesvědčení, že by má práce mohla být v tomto směru pro všechny případné zájemce o studium hudby ve Švýcarsku a obecně i českou hudební veřejnost opravdovým přínosem. In my diploma thesis The Music Education System in Bohemia and Switzerland, I try to delineate the general picture of the development of music education in these countries from its beginnings, for the time when it has gone through the greatest and most important changes, up to the present, where I describe the current state and structure of musical education. Undoubtedly, the main impulse which has driven me to choose this topic has been my recent stay in Switzerland. Thanks to the Swiss Mobility program, I was given the opportunity to study music at a university in Luzern, where I spent the entire academic year, so I had enough time to learn about the local school system. As a result of my personal experience, I decided to find and write information that could provide readers an opportunity to compare our familiar system of schooling in Bohemia with such a specific and unique system of education as the one they have in Switzerland. Musical education in Czech republic has a very strong tradition and still enjoys a great deal of popularity in the present day . In the part concerning the development of musical education in our country, I focused especially on the period of struggle for the introduction and the form of the subject of music in curricula, which has been led in the past century by professors of music and other important personalities of the then Czech music scene. In contrast, in the part dealing with education in Switzerland, my intention was to introduce the overall form of the education system of the country, despite the fact that its scheme often differs greatly within the cantons. Due to these numerous differences and also the limited scope of this work, I have focused on describing the most significant dissimilarities in teaching music in the main Swiss cantons. In making my decision to choose this topic I was captivated by the fact that there are only a small number of publications on Swiss education in our country and, if they exist, they include information only up to the 1980s. This has confirmed my belief that my work could be of real benefit to all potential students of music in Switzerland and to the Czech music public in general. Keywords: hudební výchova; vzdělávací systém; hudební školy; Švýcarsko; Česko; Československo Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Systém hudebního vzdělávání v Čechách a ve Švýcarsku

Ve své diplomové práci Systém hudebního vzdělávání v Čechách a ve Švýcarsku se pokouším nastínit celkový obraz vývoje hudebního školství v těchto zemích od jeho počátků, po dobu, kdy zaznamenalo ...

Peková, Zuzana; ERICSSON, Mikael; STRAŠIL, Tomáš
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Interpretační porovnání Brahmsova houslového koncertu D-dur
Bačovský, Tomáš; MATOUŠEK, Bohuslav; ČEPICKÝ, Leoš
2018 - Czech
V této bakalářské práci se pojednává především o muzikálních detailech Brahmsova houslového koncertu. Čtenáři má za úkol ukázat rozdílné náhledy na interpretaci tohoto díla a přiblíţit jejich tvorbu. Práce je členěna do čtyř hlavních kapitol. Úvodní dvě jsou věnovány životopisům. V první se čtenář dočte o životě Brahmse v období vzniku koncertu a ve druhé zjistí něco o životě interpretů. Třetí kapitola přibližuje formální výstavbu díla a ve čtvrté se nachází hlavní náplň práce - porovnání vybraných nahrávek. The bachelor ́s thesis is focused on music details in Brahms ́s violin concerto D major. The thesis describes differences between chosen performances and gives information about creation of details. The thesis is divided into 4 main chapters. The first and the second chapters are about biographies. The first chapter is dedicated to Brahms ́s life in period of composing the concerto. In the second chapter you can find artist ́s biographies. The third chapter describes musical form of the concerto. The fourth chapter deals with the main topic of the bachelor ́s thesis – comparing of performances. Keywords: houslisté; interpretace hudebního díla; životopis; Kreisler, Fritz, 1875-1962; Stern, Isaac, 1920-2001; Zukerman, Pinchas, 1948-; Perlman, Itzhak; Jansen, Janine, 1978- Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Interpretační porovnání Brahmsova houslového koncertu D-dur

V této bakalářské práci se pojednává především o muzikálních detailech Brahmsova houslového koncertu. Čtenáři má za úkol ukázat rozdílné náhledy na interpretaci tohoto díla a přiblíţit jejich ...

Bačovský, Tomáš; MATOUŠEK, Bohuslav; ČEPICKÝ, Leoš
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Cinema of transgression
Čejková, Karolína; DAŇHEL, Jan; BLAŽÍČEK, Martin
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá americkým volným hnutím z 80. let s názvem Cinema Of Transgression. Zkoumá filmová díla stěžejních tvůrců Nicka Zedda, Richarda Kerna a Davida Wojnarowicze. Práce se snaží analyzováním jednotlivých děl nalézt společné výrazové prostředky, které jednotliví filmaři používali ke konfrontaci diváka. Díky nastínění samotného pojmu transgrese v interpretaci Georgese Bataille, nabízí čtenáři možnost nahlížet na hnutí v nové perspektivě. Zároveň díky jejímu zkoumání se snaží pochopit motivace, vznik, proces tvorby a důvod zániku těchto děl. This bachelor thesis deals with loose American group of filmmakers from 80s which is called Cinema of Transgression. It explores films of Nick Zedd, Richard Kern and David Wojnarowicz. The thesis is trying to find a common formal practise which were used by the filmmakers to confront the viewer. Thanks to light explanation of the term transgression, in interpretation of Georges Bataille, reader can view those films in a new perspective. The thesis is trying to understand motivations, creation and its process and reason of death of those films. Keywords: americká kinematografie; filmová teorie; analýzy filmových děl; 80. léta 20. století; Zedd, Nick, 1958-; Kern, Richard, 1954-; Wojnarowicz, David, 1954-1992 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Cinema of transgression

Tato bakalářská práce se zabývá americkým volným hnutím z 80. let s názvem Cinema Of Transgression. Zkoumá filmová díla stěžejních tvůrců Nicka Zedda, Richarda Kerna a Davida Wojnarowicze. Práce se ...

Čejková, Karolína; DAŇHEL, Jan; BLAŽÍČEK, Martin
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Specifika výroby televizního pořadu v mezinárodním hubu
Vacík, Jakub; KRUML, Milan; VLACH, Jiří
2018 - Czech
Práce se zabývá problematikou produkčních hubů. Pojem je zde definován a zařazen do kontextu. Dále jsou uváděny příklady českých televizních pořadů, které vznikly v mezinárodních hubech. Zabývám se jejich odlišnostmi a zkoumám výhody a nevýhody výroby televizního pořadu v takovém prostředí. Závěrem pak nabízím úvahu o možnosti vybudování produkčního hubu v České republice. This thesis focuses on production specifics of TV format hubs. The term hub is being identified and put in the context. In further sections there are examples of Czech TV formats that were produced in the international production hubs. The thesis looks at different production approaches within the hub productions and explores the advantages and disadvantages of such production environment. A reflection at the end examines if there is a possibility of building a production hub in the Czech Republic. Keywords: produkční hub; filmová produkce; reality show; televizní pořady; televize; televizní adaptace; práce produkčního Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Specifika výroby televizního pořadu v mezinárodním hubu

Práce se zabývá problematikou produkčních hubů. Pojem je zde definován a zařazen do kontextu. Dále jsou uváděny příklady českých televizních pořadů, které vznikly v mezinárodních hubech. Zabývám se ...

Vacík, Jakub; KRUML, Milan; VLACH, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Cembalové skladby pro dva hráče do 1. poloviny 18. století
Krupková, Marie; KNOBLOCHOVÁ, Monika; MRÁZKOVÁ, Giedre
2018 - Czech
Tato práce se zaměřuje na cembalový repertoár pro dva hráče, tedy skladby hrané na jednom, či na dvou nástrojích, a to bez doprovodu dalších nástrojů. Období vzniku těchto skladeb je vymezeno od 16. století do první poloviny 18. století. První kapitola se zabývá obecným vývojem forem klávesového repertoáru od renesance po baroko, které souvisejí s repertoárem pro dva hráče Druhá kapitola je věnována jednotlivým zemím, tedy tomu, jakým hudebním stylem a formami se každá země vyznačovala. Kapitola třetí je zaměřena na konkrétní skladby pro dva hráče, ve které jsou jednotlivé kompozice podrobně pojednány z hlediska jejich forem a stylu. Poslední kapitola čtvrtá přináší stručný přehled repertoáru pro dva hráče, která může posloužit jako pomůcka pro ty, kteří tento repertoár vyhledávají. This thesis focuses on harpsichord repertoire for two players – four hand pieces both on one and two instruments without accompaniment of the other instruments. Thesis includes pieces from 16th century to first half of 18th century. The first chapter deals with the general development of keyboard music forms from Renaissance to Baroque era. It includes only those forms, which appears in repertoire for two players. In the second chapter describes forms, musical style and its development in individual countries in Europe during Renaissance and Baroque. The third chapter gives an analysis of concrete pieces for two players and describes its style and forms. Last chapter is the list of four hand pieces until first half of 18th century. Keywords: two harpsichords, four hands, two players, Renaissance, Baroque Keywords: baroko; renesance; čtyřruční hra; cembalo Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Cembalové skladby pro dva hráče do 1. poloviny 18. století

Tato práce se zaměřuje na cembalový repertoár pro dva hráče, tedy skladby hrané na jednom, či na dvou nástrojích, a to bez doprovodu dalších nástrojů. Období vzniku těchto skladeb je vymezeno od 16. ...

Krupková, Marie; KNOBLOCHOVÁ, Monika; MRÁZKOVÁ, Giedre
Akademie múzických umění v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases