Number of found documents: 16288
Published from to

Role sestry v preventivní péči v kontextu historie
ŠAFRÁNKOVÁ, Tereza
2023 - Czech
Předkládaná diplomová práce je teoretického charakteru a je zpracována jako historicko-analytická studie. Cílem diplomové práce bylo popsat vývoj preventivní péče a vývoj role sestry v preventivní péči v České republice na základě interpretace textů dostupné literatury a zdrojů prostřednictvím metody textové hermeneutiky. K dosažení cíle byly stanoveny čtyři výzkumné otázky: Jak se vyvíjela preventivní péče v České republice? Jaké faktory ovlivnily vývoj preventivní péče v České republice? Jak se vyvíjela role sestry v preventivní péči v České republice? Jak se měnily kompetence sestry v preventivní péči v České republice? Prostřednictvím těchto výzkumných otázek bylo dosaženo následujících výsledků. Preventivní péče v České republice se začala vyvíjet již od dob samého počátku civilizace, procházela tak mnoha změnami během celé historie, a to v souladu s rozvojem vědecko-technického poznání, vývojem společnosti, životní filozofií, a také v souladu s rozvojem lékařství a ošetřovatelství. Některé prvky preventivní péče, se kterými jsme se mohli setkat již v dávných dobách však fungují i dodnes a současná preventivní péče z nich vychází. Zásadními faktory, které ovlivnily vývoj preventivní péče a roli sestry v preventivní péči byly: vznik prvních civilizací a postupné osidlování oblastí; počátek šíření prvních nemocí a epidemií; vliv náboženství a církve; společensko-hospodářské podmínky v dané době; války; politické situace a dobová právní úprava; objev očkování proti pravým neštovicím; významné osobnosti - F. Nightingale, N. I. Pirogov, H. Dunant, E. Jenner, které svými činy přispěly k rozvoji preventivní péče; Světová zdravotnická organizace. Role sestry v preventivní péči se vyvíjela společně s ošetřovatelstvím a také lékařstvím, které prošli během celé historické doby mnoha změnami. V oblasti preventivní péče se zde role sestry měnila na základě jejich vzdělávání, narůstajících kompetencí a také potřeby preventivní péče v dané době. Sesterské kompetence v oblasti preventivní péče během historie prošly značnou proměnou. Můžeme zde zaznamenat fakt, že se některé kompetence vyskytují i v současné době. Můžeme tak říci, že současné kompetence sestry v preventivní péči vycházejí z kompetencí, které měla dříve, jsou již ale modifikované na současné potřeby společnosti. Preventivní péče se tak stala nedílnou součástí sesterské profese. The Diploma Thesis has a theoretical character and is prepared as a historical-analytical study. The aim of the thesis was to describe the development of preventive care and the development of the role of the nurse in preventive care in the Czech Republic based on the interpretation of texts available literature and resources through the method of textual hermeneutics. To achieve this goal, it was necessary to set four research questions: How did preventive care in the Czech Republic evolve? Which factors influenced the development of preventive care in the Czech Republic? How has the role of the nurse in preventive care in the Czech Republic evolved? How have the competencies of the nurse in preventive care in the Czech Republic changed? Through these research questions, have been achieved the following results. Preventive care in the Czech Republic has began to develop from the very beginning of civilization and has passed throught many changes over the history, in conformity with the development of scientific and technological knowledge, the development of society, the philosophy of life, and also in conformity with the development of medicine and nursing. However, some elements of preventive care that we may encountered in ancient times are still in place today, and current preventive care is based on them. The key factors influencing the development of preventive care and the role of the nurse in preventive care were: the emergence of the first civilizations and the gradual settlement of areas; the beginning of the spread of the first diseases and epidemics; the influence of religion and the church; socio-economic conditions at the time; wars; political situations and legislation of the time; the discovery of smallpox vaccination; prominent figures - F. Nightingale, N. I. Pirogov, H. Dunant, E. Jenner, whose actions contributed to the development of preventive care; and World Health Organization. The role of the nurse in preventive care has evolved along with nursing as well as medicine, which passed throught many changes over the history. In the area of preventive care, the role of the nurse changed here based on their education, increasing competences, as well as the need for preventive care at any given time. Nurses competences in preventive care passed throught a considerable transformation over the history. We can notice the same competences in the hisotry and present. We can say that the current competencies of a nurse in preventive care are based on the competencies which she had previously, but they are already modified to society's current needs. The reventive care has become an inseparable part of the nursing profession. Keywords: Role sestry; preventivní péče; ošetřovatelství; historie; The role of the nurse; preventive care; nursing; history Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Role sestry v preventivní péči v kontextu historie

Předkládaná diplomová práce je teoretického charakteru a je zpracována jako historicko-analytická studie. Cílem diplomové práce bylo popsat vývoj preventivní péče a vývoj role sestry v preventivní ...

ŠAFRÁNKOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Specifika sociální práce ve vězeňství
LAURENČÍKOVÁ, Štěpánka
2023 - Czech
Česká republika se potýká s vyšším procentem recidivy, než by bylo žádoucí. Počet odsouzených sice ve věznicích klesá, avšak i počet pracovníků. Sociální práce hraje zásadní roli v podpoře odsouzených ve směru k resocializaci a reintegraci. Diplomová práce na téma "Specifika sociální práce ve vězeňství" se zaměřuje na současný stav v kontextu počtu odsouzených a nastavení trestní politiky státu. Dále diplomová práce rozebírá faktory, které mohou ovlivnit delikventní a kriminální chování. Prevence kriminality je součástí teoretické části s ohledem na nutnost prevence recidivy. Poslední část se zaměřuje na roli sociální práce ve vězeňství, penitenciární a postpenitenciární péči a využívání programů zacházení. V rámci praktické části této práce byly zvoleny dva cíle a to zjistit, jak je realizována sociální práce ve věznicích z pohledu sociálních pracovníků a dále ve vybraných věznicích zjistit, jaké postupy, metody a techniky využívá sociální pracovník v rámci programů zacházení se svěřenými osobami. Výzkum byl realizován prostřednictvím kvalitativní výzkumné strategie, kde pomocí otevřeného kódování vznikly kódy, které byly dále zpracovány v softwarovém programu ATLAS.ti. Tento program byl taktéž využit pro schématické znázornění výsledků. Provedené rozhovory byly analyzovány a interpretací získaných dat bylo zjištěno, jaké jsou specifika poskytování podpory od sociálních pracovníků ve vztahu k vězňům a dále jaké přístupy, metody a techniky sociální pracovníci využívají prostřednictvím individuálně stanovených programů zacházení. Výsledky také poukazují na výzvy, limity a bariéry, které souvisejí s poskytováním efektivních intervencí. Přínosem této práce je hlubší vhled do sociální práce ve vězeňství ze strany sociální pracovníků a taktéž seznámení s výzvami, limity a bariérami, které mohou narušovat poskytování efektivní intervence. The Czech Republic strruggles with a higher rate of recidivism than desirable. While the number of convicts in prisons is declining, so is the number of staff. Social work plays a vital role in supporting convicts towards resocialization and reintegration. This thesis on the topic of Specifics od Social Work in Prison focuses on the current situation in the context of the number of convicts and the state's criminal policy setting. Additionally, the thesis discusses factors that can influence delinquent and criminal behavior. Crime prevention is part focuses on the role od social work in prison, penitentiary and post-penitentiary care, and the use of treatment programs. Two goals were chosen for the practical part of this work: to find out how social work is implemented in prisons from the perspective of social workers and to find out in selected prisons what procedures, methods and techniques a social worker uses within treatment programs with assigned individuals. The research was carried out using a qualitative research stratégy, where open coding created codes that were further processed in the ATLAS.ti software program. This program was also used to schematically illustrate the results. The conducted interviews were analyzed, and through the interpretation of the collected data, it was discovered what are the specifics of providing support from social workers in relation to prisoners and what approaches, methods and techniques social worker use through individually set treatments programs. The results also highlight the challenges, limits and barriers associated with providing effective interventions. The contribution of this work is a deeper insight into social work in prisons from the perspective of social workers and also getting acquainted with the challenges, limits and barriers that may disrupt the provision of effective interventions. Keywords: sociální práce; vězeňství; resocializace; reintegrace; prevence recidivy; programy zacházení; social work; prison; resocialization; reintegration; recidivism prevention; treatment programs Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Specifika sociální práce ve vězeňství

Česká republika se potýká s vyšším procentem recidivy, než by bylo žádoucí. Počet odsouzených sice ve věznicích klesá, avšak i počet pracovníků. Sociální práce hraje zásadní roli v podpoře odsouzených ...

LAURENČÍKOVÁ, Štěpánka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Vybrané socioekonomické aspekty integrace Rusů v České republice
NOVOTNÁ, Tereza
2023 - Czech
Diplomová práce je součástí projektu s názvem Vybrané aspekty integrace cizinců žijících v České republice a jejich vztah k sociální práci (reg. č. GAJU 101/2022/S). Práce reprezentuje vhled do problematiky migrace a integrace cizinců pocházejících ze třetí země (konkrétně Rusů), z pohledu sociálního i ekonomického. Cíl představuje zjistit a analyzovat vybrané socioekonomické aspekty spojené s integrací Rusů v České republice. Pro výzkum byly zhotovené 3 hypotézy. H1: Jazyková vybavenost cizinců má vliv na jejich pracovní uplatnění. Byly prokázány statisticky významné souvislosti mezi jazykovou vybaveností (znalostí komunikace, porozuměním psanému textu, schopností psaní v českém jazyce a spokojeností s vlastní znalostí českého jazyka) a pozorovanými ekonomickými aspekty. Naopak žádná statistická souvislost se neprojevila mezi úrovní porozumění mluvenému slovu v českém jazyce a ostatními sledovanými znaky (otázky v dotazníku č. 25 -70). H2: Cizinci, kteří v České republice pobývají déle než 5 let, vykazují vyšší míru sociálního začlenění. Byla prokázána statisticky významná souvislost mezi příchodem ruských respondentů (před a po válce) a subjektivním zhodnocením začlenění cizinců do České republiky. H3: Integrace ruské menšiny je díky válečné invazi Ruské federace na Ukrajinu obtížnější, než bylo dříve. Poslední hypotéza prokázala slabou sílu testu (vzhledem k počtu 3 respondentů, kteří přišli na české území po vypuknutí války), a navíc se zaznamenaly i od sebe odlišné odpovědi. Metodika výzkumu spočívala v kvantitativní výzkumné strategii, metodou dotazování a technikou dotazníku. Výzkum probíhal jednak online formou, ale i sběrem v Centru na podporu integrace cizinců Praha, kterého se zúčastnilo celkem 66 Rusů. Vědecký přínos diplomové práce přináší zejména porozumění ruské menšiny, zmapování jednotlivých (socioekonomických) aspektů integrace v naší zemi, ale také vyzdvižení hlavních problematických oblastí a možností jejich řešení, popř. na koho se v jakých situacích se obrátit (organizace státního i nestátního charakteru). Dle mého názoru se Česká republika snaží pružně reagovat na události, přijímat a podpořit integraci občanů cizích zemí v zemi a v případě potřeby jim pomoci. This diploma thesis is a part of the project entitled Selected aspects of integration of foreigners living in the Czech Republic and their relation to social work (reg. no. GAJU 101/2022/S). It presents an insight into the issue of migration and integration of foreigners from a third country (Russians), from a social and economic perspective. The aim is to find and analyze selected socio-economic aspects related to the integration of Russians in the Czech Republic. Three hypotheses were chosen for the research. H1: Language proficiency of foreigners has an impact on their employment. Statistically significant relationships between language proficiency (communication skills, comprehension of written text, ability to write in the Czech language and satisfaction with one's own knowledge of the Czech language) and the observed economic aspects were demonstrated. On the other hand, there was no statistical correlation between the level of understanding of the spoken word in Czech and the other observed characteristics (questions 25-70 in the questionnaire). H2: Foreigners who have been in the Czech Republic for more than 5 years show a higher level of social inclusion. There was a statistically significant correlation between the arrival of Russian respondents and the subjective assessment of foreigners' integration into the Czech Republic. H3: Integration of the Russian minority is more difficult than it was before due to the invasion of Ukraine by the Russian Federation. The last hypothesis showed a weak test power (due to the number of respondents (3) who came to Czechia after the start of the war) and in addition, their answers differed from each other. The research methodology consisted of quantitative research, using an interview and a questionnaire. The research was carried out both online and by collection at the Centre for the Integration of Foreigners in Prague, where a total of 66 Russians participated. The scientific contribution of the thesis is mainly in understanding the Russian minority, mapping the individual aspects of integration in our country, but also highlighting the main problematic areas and their solutions, as well as who to turn to in which situation (state and non-state organizations). Keywords: cizinec; migrant; Rus; ruská menšina; migrace; sociální integrace; ekonomická integrace; foreigner; migrant; Russian; Russian minority; migration; social integration; economic integration Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vybrané socioekonomické aspekty integrace Rusů v České republice

Diplomová práce je součástí projektu s názvem Vybrané aspekty integrace cizinců žijících v České republice a jejich vztah k sociální práci (reg. č. GAJU 101/2022/S). Práce reprezentuje vhled do ...

NOVOTNÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Komunikace o radiačních rizicích v ochraně obyvatelstva z pohledu etiky
DVOŘÁKOVÁ, Žaneta
2023 - Czech
Předmětem diplomové práce je komunikace o radiačních rizicích v ochraně obyvatelstva z pohledu etiky. Účelem práce bylo zjistit do jaké míry a jakým způsobem komunikace o radiačních rizicích v ochraně obyvatelstva bere v potaz etické principy. Teoretická část závěrečné práce je věnována ionizujícímu záření, radiačním rizikům a také principům radiační ochrany. Součást teoretické části práce tvoří komunikace a také etické zásady užívané v komunikaci i radiační ochraně. Do této části práce je zařazena i ochrana obyvatelstva a přijímaná ochranná opatření během mimořádných událostí. Praktická část diplomové práce je zaměřena na informovanost obyvatel o radiačních rizicích a zda jsou při komunikaci o nich využívány etické principy. K splnění praktické části byla využita kvantitativní metoda šetření v podobě dotazníkového šetření, do kterého se zapojilo 142 respondentů. Dotazník byl rozšířen elektronickou cestou mezi obyvatele žijící v blízkosti jaderného zařízení či zóny havarijního plánu jaderné elektrárny. Výsledky výzkumu jsou prezentovány ve formě grafů. Vyhodnocení dotazníkové šetření ukázalo, že úroveň informovanosti obyvatel o radiačních rizicích je na přijatelné úrovni. Výsledky také ukazují, že etické principy jsou během komunikace využívány. Otázky týkající se etiky, byly pro část respondentů obtížné z možného důvodu malé znalosti této oblasti, přesto ale byly pro výzkum přínosné. The present thesis examines the ethical perspective of communicating radiation risks in civil protection. The objective was to determine to what extent and how ethical principles are considered in communicating radiation risks in civil protection. The theoretical part of the thesis apply information to ionising radiation, radiation risks, and the principles and means of radiation protection. It also describes the communication and ethical principles and practices in communication and radiation protection are described therein. The scope of this part of the thesis includes the protection of the population in emergencies. The practical part of the thesis focuses on public awareness of radiation risks and whether ethical principles are used in communicating them. A quantitative research method, namely a questionnaire survey involving 142 respondents, was used to analyse the goals and objectives of the practical part of the thesis. The questionnaire was distributed electronically to residents living near a nuclear facility or in the emergency plan zone of a nuclear power plant. The research results are presented as graphs. The evaluation of the questionnaire results has revealed that the level of public awareness of radiation risks is acceptable. The results also indicate that ethical principles are applied in the communication process. However, some of the respondents found the questions on ethics difficult, possibly due to their lack of knowledge in this area. Nevertheless, they were helpful for the research. Keywords: ionizující záření; radiační rizika; etika; etické principy; komunikace; Ionising radiation; radiation risks; ethics; ethical principles; communication Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Komunikace o radiačních rizicích v ochraně obyvatelstva z pohledu etiky

Předmětem diplomové práce je komunikace o radiačních rizicích v ochraně obyvatelstva z pohledu etiky. Účelem práce bylo zjistit do jaké míry a jakým způsobem komunikace o radiačních rizicích v ochraně ...

DVOŘÁKOVÁ, Žaneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Problematika korupce u příslušníků PČR
MARYŠKA, Jakub
2023 - Czech
Cílem práce je charakterizovat právní, sociální a kriminogenní aspekty korupce, analyzovat stav výskytu korupčního jednání u příslušníků Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje a analyzovat stav a účinnost přijímaných protikorupčních opatření u Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. V rámci teoretické části je definován pojem korupce, její formy, způsoby a vývojová stadia. Vymezeny jsou rovněž další pojmy s korupcí související. Dále popisuje korupci v mezinárodním kontextu a protikorupční orgány. V rámci fenomenologie popisuje práce současný stav, strukturu a dynamiku trestných činů spojených s korupcí u příslušníků Policie ČR na základě sekundárních dat poskytnutých Generální inspekcí bezpečnostních sborů. Praktická část je postavena na primárních datech získaných dotazníkovým šetřením, které bylo provedeno mezi příslušníky Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. V rámci výzkumu bylo stanoveno osm hypotéz. Jejich ověřením bylo zjištěno, že míra korupčního jednání se se zvyšujícím služebním zařazením zvyšuje, a že četnost výskytu korupčního jednání má za posledních 6 let klesající tendenci. Index korupčního jednání Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje je dle předpokladu nižší než celorepublikový. Většina policistů by netolerovala korupční jednání u svých kolegů. Dle předpokladu považují policisté vzdělávání v této oblasti za důležité, avšak nedostatečné. Policisté mají podle jejich názoru menší znalosti problematiky, než bylo předpokládáno a zhruba pouhá třetina z nich se během výkonu setkala s vybízením ke korupci. Výsledky šetření jsou následně interpretovány a porovnány se stanovenými hypotézami. Přínosem práce je zjištění a vyhodnocení uvedené problematiky na území Jihočeského kraje. Dále bude sloužit jako informační zdroj pro organizační články zabývající se protikorupčními opatřeními a vzděláváním v této oblasti v rámci Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. Práce může být také využita jako pomocný studijní materiál pro studenty vysokých škol, například při studiu v oblasti sociálně-právní. The aim of the thesis is to characterize the legal, social and criminogenic aspects of corruption, to analyze the state of occurrence of corrupt behavior among members of the Regional Police Directorate of the South Bohemian Region, and to analyze the status and effectiveness of anti-corruption measures adopted by the Regional Police Directorate of the South Bohemian Region. Within the framework of the theoretical part, the concept of corruption, its forms, methods and development stages are defined. Other concepts related to corruption are also defined. It also describes corruption in the international context and anti-corruption bodies. Within the framework of phenomenology, the work describes the current state, structure and dynamics of criminal acts associated with corruption among members of the Police of the Czech Republic based on secondary data provided by the General Inspectorate of Security Forces. The practical part is based on primary data obtained through a questionnaire survey, which was conducted among members of the Regional Police Directorate of the South Bohemian Region. Eight hypotheses were established as part of the research. Through their verification, it was found out that the rate of corrupt behavior increases with increasing service classification, and that the frequency of the occurrence of corrupt behavior has a decreasing tendency over the last 6 years. The index of corruption of the Regional Police Directorate of the South Bohemian Region is, as expected, lower than the national index. Most police officers would not tolerate corrupt behavior among their colleagues. According to the assumption, police officers consider education in this area to be important but insufficient. In their opinion, police officers have less knowledge of the issue than was assumed, and roughly only a third of them have encountered incitement to corruption during their practice. The results of the investigation are subsequently interpreted and compared with the stated hypotheses. The contribution of the work is the detection and evaluation of the mentioned issue in the territory of the South Bohemian Region. It will also serve as an information source for organizational articles dealing with anti-corruption measures and education in this area within the Regional Police Directorate of the South Bohemian Region. The work can also be used as an auxiliary study material for university students, for example when studying in the social-legal field. Keywords: Korupce; Policie ČR; úřední osoba; kriminalita; trestný čin; dotazník; respondent; corruption; Police of the Czech Republic; official person; criminality; crime; questionnaire; respondent Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Problematika korupce u příslušníků PČR

Cílem práce je charakterizovat právní, sociální a kriminogenní aspekty korupce, analyzovat stav výskytu korupčního jednání u příslušníků Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje a analyzovat ...

MARYŠKA, Jakub
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Sociální práce s cizinci z pohledu sociálně-právní ochrany dětí
FAJTLOVÁ, Tereza
2023 - Czech
Tato diplomová práce je součástí projektu s názvem "Vybrané aspekty integrace cizinců žijících v České republice a jejich vztah k sociální práci" (reg. č. GAJU 101/2022/S). Cílem práce je analyzovat a popsat bariéry sociální práce s cizinci z pohledu orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Pro účely diplomové práce byly zvoleny dvě výzkumné otázky. 1. S jakými odlišnostmi se setkávají sociální pracovníci OSPOD při sociálním šetření u cizinců? 2. Jaký průběh má sociální práce s cizinci? Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny termíny související s migrací, dále se zabývá sociální prací s cizinci, vymezuje její metody a podpůrné sítě pro cizince, a v neposlední řadě jsou zde vymezeny definice týkající se orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jeho charakteristiku, zákonný rámec a další. Praktická část práce obsahuje výsledky výzkumu, týkající se sociální práce s cizinci z pohledu orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Pro zpracování této diplomové práce byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie, metoda dotazování a technika polostrukturovaného rozhovoru podle návodu. Rozhovory byly vedeny s vedoucími pracovníky OSPOD, nebo s jinými pracovníky, které pověřil vedoucí. Rozhovory byly vyhodnoceny metodou otevřeného kódování a bylo vytvořeno devět oblastí. Na základě výzkumu bylo zjištěno, že sociální práce s cizinci z pohledu orgánu sociálně-právní ochrany dětí může být v mnoha ohledech stejná jak s klienty českými, ale pravdou je, že v souvislosti s vypuknutím války na Ukrajině, tato situace pracovníkům přinesla mnoho práce a zkušeností, se kterými se do této doby nesetkali, jako třeba práce s nezletilými bez doprovodu nebo jiný vzdělávací systém na Ukrajině. Práce byla zpočátku časově i psychicky náročná, ale i přes to se z výpovědí informantů ukázalo, že zde pracovníci OSPOD vidí mnoho pozitivních věcí a tyto zkušenosti jim přinesly osobní rozvoj a vhled do jiné kultury. Ze získaných informací tedy vyplynulo, že největší bariérou při práci s cizinci je jazyková bariéra. Problém související s jazykovou bariérou je také nedostatek tlumočníků, což celou situaci při práci s cizinci komplikuje a sociální pracovníci si museli hledat jiná různá řešení, jak s cizinci komunikovat. Dalšími bariérami jsou nerealistická očekávání a nedůvěra ze stran klientů, arogance, neakceptace českého zákona a neochota přijmout nové prostředí. Ze stran zaměstnanců OSPOD je to např. orientace v legislativě související s vypuknutím války na Ukrajině. Jednalo se o orientaci v dočasné ochraně, azylovém právu a trvalým pobytu. V neposlední řadě museli sociální pracovníci OSPOD přizpůsobit práci dle kulturních odlišností. Tato práce má potenciál napomoci dalším sociálním pracovníkům při zlepšení jejich připravenosti na práci s cizinci. Lze také předpokládat, že tato práce bude sloužit jako studijní a informační materiál. This diploma thesis is part of the project entitled "Selected aspects of the integration of foreigners living in the Czech Republic and their relationship to social work" (reg. no. GAJU 101/2022/S). The aim of the work is to analyze and describe the barriers of social work with foreigners from the point of view of the social and legal protection of children (OSPOD). For the purposes of the thesis, two research questions were chosen. 1. What differences do social workers from OSPOD encounter during social investigations of foreigners? 2. What is the course of social work with foreigners? The diploma thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part, the terms related to migration are defined, it also deals with social work with foreigners, defines its methods and support networks for foreigners, and last but not least, the definitions related to the authority for the social and legal protection of children, its characteristics, the legal framework and next. The practical part of the work contains the results of research related to social work with foreigners from the point of view of the authority for the social and legal protection of children. A qualitative research strategy, an interview method and a semi-structured interview technique were chosen for the preparation of this diploma thesis according to the instructions. Interviews were conducted with OSPOD managers or with other employees authorized by the manager. The interviews were evaluated using an open coding method and nine domains were created. Based on the research, it was found that social work with foreigners from the point of view of the social-legal child protection can be in many respects the same as with Czech clients, but the truth is that in connection with the outbreak of war in Ukraine, this situation of workers brought a lot of work and which they have not encountered until now, such as working with unaccompanied minors or other education system in Ukraine. The work was mostly time-consuming and psychologically demanding, but the informants' testimony showed that the OSPOD workers here had many positive things and these experiences brought them personal development and insight into another culture. The information obtained showed that the biggest barrier when working with foreigners is the language barrier. A problem related to the language barrier is also the lack of interpreters, which complicates the whole situation when working with foreigners, and social workers had to look for other solutions to communicate with foreigners. Other barriers are for example unrealistic expectations and mistrust on the part of clients, arrogance, non-acceptance of Czech law and reluctance to accept a new environment. On the part of OSPOD employees it is for example orientation in legislation related to the outbreak of war in Ukraine. It was about orientation in temporary protection, asylum law and permanent residence. As a result, OSPOD social workers had to adapt their work according to cultural differences. This work has the potential to assist other social workers in improving their readiness to work with foreigners. It can also be assumed that this work will serve as study and informational material. Keywords: Orgán sociálně právní ochrany dětí; sociální práce; cizinci; Authority for social and legal protection of children; social work; foreigners Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sociální práce s cizinci z pohledu sociálně-právní ochrany dětí

Tato diplomová práce je součástí projektu s názvem "Vybrané aspekty integrace cizinců žijících v České republice a jejich vztah k sociální práci" (reg. č. GAJU 101/2022/S). Cílem práce je analyzovat ...

FAJTLOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Systém řízení dobrovolníků v domovech pro seniory
ŠTEIEROVÁ, Michaela
2023 - Czech
Dobrovolnictví je nedílnou součástí lidského života. Dobrovolnickou činnost můžeme definovat jako samostatnou činnost prováděnou ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Sociální oblast je jedna z nejvíce potřebných oblastí, ve které mohou dobrovolníci svoji činnost vykonávat. Tato diplomová práce se zabývá systémem řízení dobrovolníků v domovech pro seniory. Hlavním cílem této práce bylo zanalyzovat způsob řízení dobrovolníků v domovech pro seniory a jejich spolupráci s ostatními subjekty. K dosažení cílů diplomové práce byl vybrán kvalitativní výzkum. Jako metoda sběru dat byla zvolena metoda dotazování, která probíhala s jednotlivými informanty pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Data byla zpracována technikou zakotvené teorie a byla graficky znázorněna v softwarovém programu ATLAS.ti. Na základě výzkumu bylo zjištěno, že systém řízení dobrovolníků, které domovy pro seniory zajišťují ve spolupráci s dobrovolnickými centry, je řízen efektivněji než v případech, kdy si jej domovy pro seniory zajišťují samy. Především široká nabídka poskytovaných služeb má za následek dlouhodobé působení dobrovolníků v domovech pro seniory. Tato skutečnost přináší pro samotná zařízení zvýšení kvality života jejich klientů. Výsledky této práce mohou být užitečné především pro dobrovolnická centra a domovy pro seniory. Rovněž mohou být přínosem pro veřejnost jako náhled do této aktuální a velmi důležité oblasti. Zároveň je možné, že samotné výsledky mohou být užitečné také pro poskytovatele sociálních služeb v Jihočeském kraji, jelikož práce je zaměřena především na tento kraj. Rovněž je práce doplněna o výpovědi pracovníků domovů pro seniory v tomto kraji o tom, jaké mají o systému řízení dobrovolníků informace Volunteering is an integral part of human life. Voluntary activity can be defined as an independent activity carried out for the benefit of others without the right to a financial reward. The social area is one of the most needed areas in which volunteers can carry out their activities. This thesis deals with the management system of volunteers in homes for the elderly. The main goal of this work was to analyze the management of volunteers in homes for the elderly and their cooperation with other subjects. Qualitative research was chosen to achieve the goals of the thesis. The interviewing method was chosen as the method of data collection, which took place with individual informants using semi-structured interviews. The data was processed using the grounded theory technique and graphically represented in the software program ATLAS.ti, which complement the diploma thesis. On the basis of the research, it was found that the volunteer management system that nursing homes provide in cooperation with volunteer centers is managed more efficiently than in cases where nursing homes provide it themselves. Above all, the wide range of services provided results in long-term involvement of volunteers in homes for the elderly. This fact brings for the facilities themselves an increase in the quality of life of their clients. The results of my work can be useful especially for volunteer centers and homes for the elderly. They can be of benefit to the public as an insight into this current and very important area. I believe that the results themselves can also be useful for social service providers in the South Bohemian Region, as the work is mainly focused on this region, and is supplemented by the statements of the workers of homes for the elderly in this region about what information they have about the volunteer management system. Keywords: Dobrovolnictví; dobrovolnické centrum; dobrovolník; domov pro seniory; senior.; Volunteering; volunteer center; volunteer; nursing home; senior. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Systém řízení dobrovolníků v domovech pro seniory

Dobrovolnictví je nedílnou součástí lidského života. Dobrovolnickou činnost můžeme definovat jako samostatnou činnost prováděnou ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Sociální oblast je ...

ŠTEIEROVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Homesharing pohledem nezapojených nestátních neziskových organizací
VANÍČKOVÁ, Kristýna
2023 - Czech
Diplomová práce se věnuje tématice homesharingu a shrnuje jeho realizaci v České republice. Diplomová práce si stanovuje dva cíle. Zmapovat, jaký je názor pracovníků nezapojených nestátních neziskových organizací (dále jen NNO) na potřebnost služby homesharing v krajích, kde není homesharing zastoupen, a zjistit názor pracovníků nezapojených NNO na organizaci homesharingu v České republice. Výzkum je realizován kvalitativní výzkumnou strategií pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Pro výběr výzkumného souboru je zvolena metoda záměrného (účelného) výběru. Výzkumný soubor tvoří 13 vedoucích pracovníků NNO nacházející se v krajích, kde není homesharing zastoupen, a 1 programová manažerka NNO Abakus - nadační fond zakladatelů Avastu. Analýza výsledků je provedena otevřeným kódováním a axiálním kódováním a je vytvořen paradigmatický model. Získaná data jsou zpracována softwarem ATLAS.ti 8. Analýza dat ukazuje, jak pracovníci NNO vnímají české pojetí homesharingu, jeho potřebnost a také jeho organizaci. Pracovníci nezapojených NNO vnímají potřebnost homesharingu převážně v souvislosti s rapidním nedostatkem sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra právě v odpoledních hodinách či o víkendech. Výsledky ukazují, že by se homesharing mohl stát doplňkem sociálních služeb. Ne všechny oblasti organizace homesharingu vnímají pracovníci NNO kladně. Výsledky ukazují nedostatečnou propagaci a nedostatečné rozmístění NNO poskytující homesharing. Z výzkumu vyplývá spíše nezájem ze strany pracovníků o zařazení služby homesharing. Diplomová práce obsahuje subjektivní hodnocení homesharingu pracovníků nezapojených NNO, které může sloužit jako zpětná vazba pro NNO organizující homesharing v České republice. Práce může být dále využita jako zdroj informací pro širší veřejnost zajímající se o české pojetí homesharingu. The thesis deals with the topic of homesharing and summarizes its implementation in the Czech Republic. The thesis sets two objectives, namely to survey the views of the representatives of non-participating non-governmental organisations (hereinafter referred to as NGOs) on the need for homesharing services in regions where homesharing is not organised; and to examine the opinion of the representatives of non-participating NGOs on the organisation of homesharing in the Czech Republic. The research is conducted through a qualitative research strategy, using semi-structured interviews. The method of deliberate (purposive) sampling was adopted to select the research population. The research sample consists of 13 managers of NGOs located in regions where homesharing is not organised and 1 programme manager of the Abakus Foundation. The analysis of the results is conducted using open coding and axial coding, and a paradigmatic model is created. The data obtained are processed using ATLAS.ti 8 software. The data analysis revealed the perceptions of the NGO representatives regarding the Czech concept of homesharing, its necessity and also its organisation. The representatives of the non-participating NGOs perceive the need for homesharing mainly in connection with the drastic lack of social services for people with autism spectrum disorder particularly in the afternoon or at the weekends. The findings indicate that homesharing has the potential to complement social services. Not all areas of the organisation of homesharing are perceived positively by NGO representatives. The results show a lack of promotion and insufficient distribution of NGOs providing homesharing. The research reveals a certain lack of interest on the part of the representatives towards the inclusion of homesharing services. The thesis contains a subjective evaluation of homesharing by NGO representatives, which can serve as feedback for NGOs organizing homesharing in the Czech Republic. The thesis can also be used as a source of information for the wider public interested in the Czech concept of homesharing. Keywords: Homesharing; Homeshare; Nestátní neziskové organizace; Poruchy autistického spektra; Sociální služby; Autism spectrum disorder; Homesharing; Homeshare; Non-governmental organisations; Social services Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Homesharing pohledem nezapojených nestátních neziskových organizací

Diplomová práce se věnuje tématice homesharingu a shrnuje jeho realizaci v České republice. Diplomová práce si stanovuje dva cíle. Zmapovat, jaký je názor pracovníků nezapojených nestátních ...

VANÍČKOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Senior klientem pečovatelské služby v lokalitě Plzeň-sever
ONAČILOVÁ, Veronika
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývala vnímáním seniorů, kteří byli klienty pečovatelské služby v lokalitě Plzeň-sever. Hlavním cílem práce bylo identifikovat naplňování očekávání klientů pečovatelské služby v lokalitě Plzeň-Sever. Teoretická část práce byla podporována studiem odborné literatury korespondující s tématem a byla zaměřena na vymezení pojmů jako pečovatelská služba, sociální služby pro seniory, seniora jako klienta a lokalita Plzeň-sever. Praktická část této diplomové práce se věnovala vyhodnocení výzkumných otázek prostřednictvím kvalitativní výzkumné strategie. Potřebná data byla zjišťována za pomoci rozhovorů se seniory, kteří byli klienty Pečovatelské služby města Kaznějova. This diploma thesis deals with the perception of seniors who are clients of care services in Pilsen-north. The main aim of this thesis is to identify the fulfillment of expectations of the clients of care services in Pilsen-north. The theoretical part of the thesis is supported by the study of professional literature corresponding to the topic, and focuses on the definition of terms such as nursing services, social services for seniors, senior as a client and locality of Pilsen-north. The practical part of this thesis is devoted to the evaluation of research questions through a qualitative research strategy. The necessary data were collected with the help of interviews with seniors, who are clients of the Care Services of the city Kaznějov. Keywords: Pečovatelská služba; sociální služby pro seniory; financování pečovatelské služby; definice seniora; lokalita Plzeň-sever.; Care services; social services for seniors; financing of care services; definition of seniors; locality of Pilsen-north Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Senior klientem pečovatelské služby v lokalitě Plzeň-sever

Tato diplomová práce se zabývala vnímáním seniorů, kteří byli klienty pečovatelské služby v lokalitě Plzeň-sever. Hlavním cílem práce bylo identifikovat naplňování očekávání klientů pečovatelské ...

ONAČILOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Organizace a řízení procesu integrace dětí s odlišným mateřským jazykem na základních školách
ZELENKOVÁ, Vendula
2023 - Czech
Tato diplomová práce je součástí projektu s názvem Vybrané aspekty integrace cizinců žijících v České republice a jejich vztah k sociální práci financovaného Grantovou agenturou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (reg. č. GAJU 101/2022/S). Diplomová práce se zabývá organizací a řízením procesu integrace dětí s odlišným mateřským jazykem na základních školách. Cílem diplomové práce je zjistit, jakým způsobem je na základních školách, kam docházejí žáci s odlišným mateřským jazykem, nastaven proces integrace z pohledu managementu školy. Praktická část se zabývá základními údaji zapojených škol vzdělávající děti s odlišným mateřským jazykem, které projevily zájem podílet se na výzkumu. Dále se zabývá průběhem integrace žáků na základních školách, nedostatky při integraci žáků a pomáhajícími subjekty při integraci žáků na základní školy. Rozhovor byl postaven na základě teoretických poznatků. Pro vyhodnocení dat bylo použito otevřené kódování v podtextu realizovaného rozhovoru. Výběrový soubor byl tvořen jednadvaceti školami z Jihočeského kraje, které projevily zájem se podílet na této práci. Na základě provedeného výzkumu byly zodpovězeny jednotlivé výzkumné otázky i cíl práce. Z výsledků vyplynulo, že každá integrace dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem je velmi individuální a vždy záleží na konkrétním dítěti a jeho motivaci naučit se český jazyk. Přestože tento postup při integraci dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem není nikde přesně stanoven, je velmi důležitý a rozhodně by se neměl podceňovat. This diploma thesis is part of the project entitled Selected Aspects of the Integration of Foreigners Living in the Czech Republic and Their Relationship to Social Work funded by the Grant Agency of the University of South Bohemia in České Budějovice (reg. no. GAJU 101/2022/S). The diploma thesis deals with the organization and management of the process of integration of children with a different mother tongue at primary schools. The aim of the diploma thesis is to find out how the integration process is set up from the point of view of school management at elementary schools attended by pupils with a different mother tongue. The practical part deals with the basic data of the participating schools educating children with a different mother tongue who have expressed interest in participating in the research. It also deals with the course of integration of pupils at basic schools, deficiencies in the integration of pupils and helping entities in the integration of pupils into basic schools. The interview was based on theoretical knowledge. Open coding in the subtext of the conducted interview was used to evaluate the data. The sample consisted of twenty-one schools from the South Bohemian Region that expressed interest in participating in this work. Based on the conducted research, the individual research questions and the objective of the work were answered. The results showed that each integration of children/pupils with a different mother tongue is very individual and always depends on the specific child and his motivation to learn the Czech language. although this procedure for the integration of children/pupils with a different mother tongue is not precisely defined, it is very important and should not be underestimated. Keywords: dítě s odlišným mateřským jazykem; inkluze; integrace; migrace; proces začlenění; školský management; vzdělávání; a child with a different mother tongue; inclusion; integration; migration; the integration process; school management; education Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Organizace a řízení procesu integrace dětí s odlišným mateřským jazykem na základních školách

Tato diplomová práce je součástí projektu s názvem Vybrané aspekty integrace cizinců žijících v České republice a jejich vztah k sociální práci financovaného Grantovou agenturou Jihočeské univerzity v ...

ZELENKOVÁ, Vendula
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases