Number of found documents: 13420
Published from to

Development of environmental friendly and sustainable tourism in Nigeria
Onuoha, Dennis Uche
2023 - English
Rozvoj ekologického a udržitelného cestovního ruchu v Nigérii je realistický. Ve srovnání s mnoha evropskými zeměmi si různí výzkumníci všimli, že Nigérie nedosahuje svého potenciálu příjmů navzdory množství přírodních zdrojů a památek. Tato studie proto analyzovala rozvoj udržitelného cestovního ruchu šetrného k životnímu prostředí v Nigérii se čtyřmi konkrétními cíli, kterými bylo- zhodnotit sociodemografické charakteristiky respondenta, prozkoumat environmentální výzvy, kterým čelí udržitelný cestovní ruch, zhodnotit populaci turistů v zemi. studované oblasti a zhodnotit vnímané způsoby dosažení ekologicky šetrné a udržitelné ekoturistiky ve studované oblasti. Údaje ze studie byly převážně primárními údaji shromážděnými prostřednictvím dotazníku, který vyplnilo 363 respondentů z řad návštěvníků turistických center ve státě Lagos v Nigérii. Výsledky studie jsou vyjádřeny četností, procenty a grafy. Výsledek odhalil vyšší počet respondentek (52,1 %), studentů (36,9 %), svobodných (73,3 %) a držitelek terciárního vzdělání (93,7 %). Mezi environmentálními hrozbami, kterým čelí udržitelný cestovní ruch, byly zaznamenány povodně (42,1 %), odlesňování (48,2 %), netřídění odpadu (43,8 %), produkce odpadu (46,3 %), nedostatek toalet, špatná kontrola dopravy (41,9 %). , ničení biologické rozmanitosti (47,4 %), vypalování keřů (44,4 %), chudoba (39,7 %), nedostatečná účast hostitelské komunity (55,9 %), žádné zapojení komunity do fáze plánování (53,4 %), nedostatek podpory a koordinace mezi různými vládními a nevládními agenturami (52,7 %) mimo jiné špatná silniční síť v turistických oblastech (44,4 %) a nejistota (62 %). Také počty turistů jsou nízké. nízká a zaznamenané vnímané způsoby, Mezi možnosti, jak dosáhnout ekologické a udržitelné ekoturistiky, patří zajištění adekvátní infrastruktury, zajištění pozornosti vlády, vytváření povědomí, propagační aktivity, řešení environmentálních problémů, kterým čelí cestovní ruch, podpora korporace mezi vládou a komunity, vedení komunity ve fázi plánování senzibilizace komunity ve prospěch ochrany přírody, vymýcení chudoby a zlepšení bezpečnosti. Developing an environmental friendly and sustainable tourism in Nigeria is realistic. Compare to many European countries, it has been noted by different researchers that Nigeria is making below her revenue potential despite the abundance of natural resources and heritage location. Hence this study analysed the development of environmental friendly and sustainable tourism in Nigeria, considering four specific objectives, which are to evaluate the socio-demographic characteristics of the respondent, to examine the environmental challenges facing sustainable tourism, to evaluate the population of tourist in the study area and to assess the perceived ways of achieving environmental friendly and sustainable ecotourism in the study area. The study data was majorly primary data collected through a well structure questionnaire administered to 363 respondents from visitors of the tourist centres in Lagos state Nigeria. The results of the study were represented in frequency, percentage and charts. The result revealed higher female respondents (52.1%), students (36.9%), single (73.3%) and holders of tertiary education (93.7%). Likewise, the environmental challenges facing sustainable tourism was noted as flood (42.1%), deforestation (48.2%), indiscriminate disposal of waste (43.8%), waste generation (46.3%), inadequate toilet facilities, poor traffic control (41.9%), destruction of Biodiversity (47.4%), bush burning (44.4%), poverty (39.7%), lack of participation by host community (55.9), none involvement of community in the planning stage (53.4%), lack of support and coordination amongst the various government and non–government agencies (52.7%), poor road network to tourist location (44.4%), and Insecurity (62%), among others. Also evaluating the population of tourist, it was low, and the recorded perceived ways of achieving environmental friendly and sustainable ecotourism was provision of adequate infrastructure, attention of government, creating awareness, promotional activities, solving environmental challenges facing tourism, promoting corporation between government and the community, carrying the community along in planning stage and to participate in the early stage, proper management, sensitizing the community of the benefit of nature conservation, eradication of poverty and good security. Keywords: šetrný cestovní ruch; udržitelný cestovní ruch; environmental friendly tourism; sustainable tourism Available in digital repository of Mendel University.
Development of environmental friendly and sustainable tourism in Nigeria

Rozvoj ekologického a udržitelného cestovního ruchu v Nigérii je realistický. Ve srovnání s mnoha evropskými zeměmi si různí výzkumníci všimli, že Nigérie nedosahuje svého potenciálu příjmů navzdory ...

Onuoha, Dennis Uche
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Analýza délky struků u českého strakatého skotu
Sečkař, Jan
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá analýzou délky struků u prvotelek českého strakatého skotu. Naměřená délka struků je zde vyhodnocena a vztažena k ostatním vybraným ukazatelům exteriéru a mléčné užitkovosti ve vybrané skupině prvotelek. V práci jsou taktéž porovnány hodnoty naměřených délek struků s odhadovanými hodnotami bonitéra z oficiálního hodnocení exteriéru prvotelek. V souvislosti s délkou struků je zde provedena analýza využívaných býků a linií v plemenitbě. Měřeno bylo 121 prvotelek. Průměrná délka zadních struků byla 3,4 cm a předních struků 4,52 cm. Naměřené hodnoty byly statisticky průkazně odlišné oproti oficiálnímu odhadu délky struků, bonitérem uváděné délky struků byly v průměru o 0,24 cm vyšší. Taktéž lze konstatovat, že přední struky byly v průměru o 1,2 cm delší než zadní struky. Korelace mezi délkou předních a délkou zadních struků byla 0,73. Nebyl pozorován statisticky průkazný vliv výše mléčné užitkovosti na délku předních i zadních struků. Na druhou stranu byl pozorován statisticky průkazný vliv efektu otce (p <0,01) na délku předních struků. Také obvod hrudníku měl statisticky průkazný (p <0,05) vliv na délku předních i zadních struků. Dojnice s větším obvodem hrudníku měly delší struky. Závěrem lze konstatovat, že mléčná užitkovost nesouvisí s délkou struků, jako zásadní se ukazuje vliv otce, tedy farmář může řešit problematiku krátkých struků ve svém stádě zejména využitím vhodných býků s ohledem na plemennou hodnotu pro délku struků. This diploma thesis deals with the analysis of teat length in first-calf heifers of Czech Fleckvieh cattle. The measured teat length is here evaluated and related to other selected indicators of exterior and milk yield in the selected group of first-calf heifers. The work also compares the values of the measured teat lengths with the estimated values of the exterior evaluator from the official evaluation of the exterior of first-calf heifers. In connection with teat length, an analysis of the used bulls and lines in breeding is carried out here. In this experiment were measured 121 first-calf heifers. The average length of hind teats was 3.4 cm and fore teats 4.52 cm. The measured values were statistically significantly different from the official teat length estimate, the teat lengths indicated by the exterior evaluator were on average 0.24 cm higher. It can also be stated that the front teats were on average 1.2 cm longer than the rear teats. The correlation between fore and hind teat length was 0.73. No statistically significant influence of the level of milk yield on the length of the front and back teats was observed. On the other hand, a statistically significant influence of the sire effect (p <0.01) on the length of the front teats was observed. Chest circumference also had a statistically significant (p <0.05) effect on the length of the front and back teats. Dairy cows with a larger chest circumference had longer teats. In conclusion, it can be stated that milk productivity is not related to the length of the teats, the father's influence appears to be essential, so the farmer can solve the problem of short teats in his herd especially by using suitable bulls with regard to the breeding value for teat length. Keywords: český strakatý skot; délka struků; exteriér; mléčná užitkovost; šlechtění; teat length; breeding; Czech Fleckvieh cattle; exterior; milk yield Available in digital repository of Mendel University.
Analýza délky struků u českého strakatého skotu

Tato diplomová práce se zabývá analýzou délky struků u prvotelek českého strakatého skotu. Naměřená délka struků je zde vyhodnocena a vztažena k ostatním vybraným ukazatelům exteriéru a mléčné ...

Sečkař, Jan
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vliv vybraných agrotechnických faktorů na výnos a jeho kvalitu u cukrové řepy
Zimek, Ondřej
2023 - Czech
Cílem diplomové práce na téma „Vliv vybraných agrotechnických faktorů na výnos a jeho kvalitu u cukrové řepy“ bylo zaměřit se na vybrané agrotechnické faktory (odrůdy a zpracování půdy), faktory, které mají a v budoucnosti budou mít významný vliv na pěstování cukrové řepy v České republice. Data z provozních ploch poskytla společnost Moravskoslezské cukrovary, s.r.o. – Hrušovany nad Jevišovkou. Data z maloparcelních pokusů poskytnul Ústav agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU z vlastní Polní pokusné stanice. Hodnoceny byly roky 2021 a 2022. Pozorování bylo zaměřeno na trend vývoje výnosu kořene a cukernatosti v tzv. "předkampaňovém" vzorkování. Hlavním cílem bylo vyhodnotit vliv faktorů na konečný výnos daných lokalit na konci cukrovarnické kampaně. Zde byl hodnocen vliv odrůdy a zpracování půdy na cukernatost (%), výnos bulev (t/ha) a výnos polarizačního cukru (t/ha). U vlivu odrůd, bylo zjištěno, že klasický typ dosahuje stále mírně lepších výsledků než Conviso Smart odrůdy. Vliv zpracování půdy ukazuje na hodnocených lokalitách, že při využití orby dosáhla cukrovka lepších výsledků ve všech parametrech, nežli při minimalizačmí technologii. The aim of this diploma thesis on the topic „Influence of selected agrotechnical factors on yield and its qualiny in sugar beet“ is to focus on selected agrotechnical factors (varieties and tillage, factors that have and will have significant infuelnce on sugar beet growing in Czech republic. Data from farm trials were provided by Moravskoslezské cukrovary, s.r.o. – Hrušovany nad Jevišovkou. Data from small-plot experiments were provided by The Institute of Agrosystems and Bioclimatology of AF MENDELU from its own Field experiment station. The years 2021 and 2022 were evaluated. The observation was focuse on the trend of yield and sugar content in (pre-campaing“ sampling. The main goal was to evaluate the influence of factors on the final yield of the given locations at the end of campaign. Here the effect of variety and tillage on sugar content (%), yield (t/ha) and polarization sugar yield (t/ha) was evaluated. Regarding the infuelnce of varieties, it was found that the classic type still achieves slightly better results than the Conviso Smart variety. The influence of tillage shows at the evaluated locations that when plowing was used, sugar beet achieved better results in all parameters than when using minimalization technology. Keywords: cukernatost; cukrová řepa; odrůda; výnos; zpracování půdy; soil tillage; sugar beet; sugar content; variety; yield Available in digital repository of Mendel University.
Vliv vybraných agrotechnických faktorů na výnos a jeho kvalitu u cukrové řepy

Cílem diplomové práce na téma „Vliv vybraných agrotechnických faktorů na výnos a jeho kvalitu u cukrové řepy“ bylo zaměřit se na vybrané agrotechnické faktory (odrůdy a zpracování půdy), faktory, ...

Zimek, Ondřej
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vliv selenu a vitamínu E na kvalitu masa vykrmovaných býků
Navrátilová, Eliška
2023 - Czech
Diplomová práce je vypracována na téma Vliv selenu a vitamínu E na kvalitu masa vykrmovaných býků. V rámci experimentu byla sestavena kontrolní a pokusná skupina býčků. Býčci byli krmeni stejnou základní krmnou dávkou. Pokusná skupina měla tuto dávku obohacenou o přídavek vitamínu E a selenu. Celý experiment trval po dobu 90 dní. Býčci byli váženi v měsíčních intervalech. Po ukončení experimentu byli býčci poraženi na jatkách. Ze svalu byly odebrány vzorky, které byly zabaleny a uloženy do lednice. Jednotlivé analýzy probíhaly celkem 4 týdny, od 0. týdne po 4. týden zrání. Analýza na obsah selenu a senzorické vlastnosti masa byla provedena na začátku a na konci zrání. Z výsledků vyplývá, že přídavek selenu a vitamínu E do krmné dávky neměl vliv na hmotnost a přírůstky. Obsah selenu v mase u pokusné skupiny byl vyšší a v průběhu zrání vzrůstal, zatímco u skupiny kontrolní byl nižší a postupně klesal. S růstem obsahu selenu v mase se zlepšovaly i hodnocené senzorické parametry, zatímco u kontrolní skupiny byly výsledky v 1. a 4. týdnu zrání podobné. A control and an experimental group of bulls were set up for the experiment. The bulls were fed the same total mixed ration. The experimental group had this total mixed ration by the addition of vitamin E and selenium. The whole experiment lasted for 90 days. The bulls were weighed at monthly intervals. At the end of the experiment, the bulls were slaughtered at the slaughterhouse. Samples were taken from the muscle, which were wrapped and stored in a refrigerator. Individual analyses were conducted for a total of 4 weeks, from week 0 to week 4 of maturation. Analysis for selenium content and sensory properties of the meat was carried out at the beginning and at the end of maturation. The result showed that the addition of selenium and vitamin E to the total mixed ration did not affect weight and gain. The selenium content in the meat of the experimental group was higher and increased during maturation, while that of the control group was lower and gradually decreased. As the selenium content of the meat increased, the sensory parameters evaluated also improved, whereas the results of the control group were similar at weeks 1 and 4 of maturation. Keywords: maso; metabolismus; selen; skot; vitamín E; cattle; meat; metabolism; selenium; vitamin E Available in digital repository of Mendel University.
Vliv selenu a vitamínu E na kvalitu masa vykrmovaných býků

Diplomová práce je vypracována na téma Vliv selenu a vitamínu E na kvalitu masa vykrmovaných býků. V rámci experimentu byla sestavena kontrolní a pokusná skupina býčků. Býčci byli krmeni stejnou ...

Navrátilová, Eliška
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Úroveň cirkularity podniků v Irsku a Česku
Stříbrná, Veronika
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá cirkulární ekonomikou a její úrovní implementace v Irsku a České republice. V teoretické části jsou popsána východiska, ze kterých koncept vychází a vysvětluje její přínosy pro životní prostředí a udržitelný rozvoj. Zároveň jsou zde představeny odlišnosti oproti lineárnímu modelu ekonomiky. Práce dále popisuje nové strategie a programy Irska a České republiky, které zemím pomáhají při zavádění cirkulární ekonomiky. Analytická část práce je věnovaná analýze vývoje cirkulární ekonomiky v České republice a v Irsku. Nejdříve jsou v analýze použity obecné ukazatele na vývoj cirkularity, poté jsou vybrány ty, které jsou zaměřené na úroveň podniků. Hlavním cílem práce bylo představit cirkulární ekonomiku a vyhodnotit její vývoj v obou zemích a jejich podnicích. This diploma thesis deals with the circular economy and its implementation in Ireland and the Czech Republic. The theoretical part describes the starting points from which the concept of the environment and its benefits for life and sustainable development are based. At the same time, the differences compared to the linear model of the economy are presented here. The work also describes the new strategies and programs of Ireland and the Czech Republic, which help the countries in implementing the circular economy. The analytical part of the work is devoted to the analysis of the development of the circular economy in the Czech Republic and Ireland. First, general indicators for the development of circularity are included in the analysis, then those focused on the level of enterprises are selected. The main goal of the work was to present the circular economy and evaluate its development in both countries and their companies. Keywords: cirkulární ekonomika; Česká republika; Irsko; podniková úroveň; recyklace; udržitelný rozvoj; životní prostředí; businesses; circular economy; Czech Republic; environment; Ireland; recycling; sustainable development Available in digital repository of Mendel University.
Úroveň cirkularity podniků v Irsku a Česku

Tato diplomová práce se zabývá cirkulární ekonomikou a její úrovní implementace v Irsku a České republice. V teoretické části jsou popsána východiska, ze kterých koncept vychází a vysvětluje její ...

Stříbrná, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Motivace zaměstnanců při práci v režimu homeoffice
Prokešová, Denisa
2023 - Czech
Prokešová, D. Motivace zaměstnanců při práci v režimu homeoffice. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců při práci v režimu homeoffice. První část práce je zaměřena na teorii. Popisuje motivaci, formy motivace, základní motivační teorie, motivační nástroje a práci z domova. Druhá část práce je věnována výzkumu ve vybraném podniku a zároveň také cíli práce. Tímto cílem je navrhnout vhodné motivační nástroje, které by mohli podniky využívat v případě, že zaměstnávají zaměstnance, kteří pracují z domova. Prokešová, D. Motivation of employees when working in homeoffice mode. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2023. This diploma thesis deals with the motivation of employees when working in homeoffice mode. The first part of the thesis is focused on theory. It describes motivation, forms of motivation, basic motivational theories, motivation tools and working from home. The second part of the thesis is devoted to research in a selected company and also to the aim of the thesis. This aim is to suggest appropriate motivational tools that enterprises could use when they employ employees who work from home. Keywords: homeoffice; motivace; motivační nástroje; práce z domu; home working; motivation; motivational tools Available in digital repository of Mendel University.
Motivace zaměstnanců při práci v režimu homeoffice

Prokešová, D. Motivace zaměstnanců při práci v režimu homeoffice. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců při práci v režimu ...

Prokešová, Denisa
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Zhodnocení efektivity stromových mikroinjektáží jako metody tvorby navnaděných stojících otrávených lapáků na lýkožrouta smrkového (Ips typographus Linnaeus, 1758) na lesních pozemcích Města Poličky
Háp, Matěj
2023 - Czech
V současné době se pro eradikaci a kontrolu škůdců používá v praxi mnoho technologií. Jednou z technologií, která se začíná čím dál více užívat, je metoda mikroinjektáže. Touto metodou se zabývá i tato diplomová práce, která se specializuje na využití mikroinjektáže jako obranné metody proti lýkožroutu smrkovému (Ips typographus (Karst.) L.). Šetření se uskutečnilo v roce 2022, kdy před začátkem jarního rojení proběhla injektáž 25 stromů na 5 lokalitách. Na každé lokalitě bylo dále vybráno 5 kontrolních stromů a došlo k navnadění lýkožrouta syntetickým feromonem. Hodnocení účinnosti této metody následně probíhalo na základě porovnání délek matečných a larválních chodeb na odkorněných pásech kůry a pomocí experimentu ve fotoeklektorech. Data byla následně statisticky hodnocena pomocí Kruskal-Wallisova testu, který prokázal, že kůrovci na stromech ošetřených injektáží měli signifikantně kratší délku matečných i larválních chodeb. Z fotoeklektorového šetření vyplývá, že počet I. typographus z výřezů, které pocházely z injektáží ošetřených stromů, tvořil pouze 10,88 % z celkového počtu zachycených imág. Tato hodnota prokazuje, že mikroinjektáž není účinnou metodou pouze proti minujícímu a skeletujícímu hmyzu na listnatých dřevinách, ale její uplatnění může být také v managmentu proti kůrovcům na smrku. Many technologies are currently used in practice for pest management and control. One technology that is becoming more widely used is the microinjection method. This method is the focus of this thesis, which specializes in the use of microinjection as a defensive method against the European spruce bark beetle (Ips typographus (Karst.) L.). The investigation took place in 2022, when 25 trees were injected at 5 sites before the start of spring swarming. In addition, 5 control trees were selected at each site and I. typographus was baited with a synthetic pheromone. The effectiveness of this method was then evaluated by comparing the lengths of the mother galleries and larval galleries on the debarked bark strips and by means of a photo-eclector experiment. The data were then statistically evaluated using the Kruskal-Wallis test, which showed that bark beetles on trees treated with injection had significantly shorter mother and larval galleries. The photo-eclector survey showed that the number of I. typographus from logs that came from injection-treated trees accounted for only 10.88% of the total number of imagoes captured. This value demonstrates that microinjection is not only an effective method against leaf miners and skeletonizing insects on deciduous trees, but its application can also be in the management of bark beetles on spruce. Keywords: insekticid; larvální chodba; matečná chodba; mikroinjektáž; smrk ztepilý (Picea abies L.); insecticide; larvae gallery; microinjection; mother gallery; Norway spruce (Picea abies L.) Available in digital repository of Mendel University.
Zhodnocení efektivity stromových mikroinjektáží jako metody tvorby navnaděných stojících otrávených lapáků na lýkožrouta smrkového (Ips typographus Linnaeus, 1758) na lesních pozemcích Města Poličky

V současné době se pro eradikaci a kontrolu škůdců používá v praxi mnoho technologií. Jednou z technologií, která se začíná čím dál více užívat, je metoda mikroinjektáže. Touto metodou se zabývá i ...

Háp, Matěj
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Selekce potravy bobrem evropským (Castor fiber) ve čtyřech ročních obdobích
Macháčková, Kateřina
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením potravy bobra evropského v kulturní krajině. Teoretická část je věnována dosavadním znalostem týkající se selekce potravy bobrem a faktorech, kterými je ovlivněna. V praktické části je prostřednictvím volumetrické metody vyhodnoceno celkem devět žaludků u ulovených nebo uhynulých jedinců bobra pocházejících z různých období sezóny. Výsledky naznačují, že poměry hlavních složek se během ročního období mění. V zimních měsících je dle očekávání zastoupena dřevinná složka, zatímco ve vegetačním období je složení různorodé. V letním období je, mimo jiné zajímavé zastoupení polních plodin. V jarním a podzimním období dochází k přechodům mezi dřevinnou složkou a zelenou biomasou. This thesis deals with the evaluation of Eurasian beaver foraging in cultural landscapes. The theoretical part is devoted to the existing knowledge concerning the selection of food by beavers and the factors influencing it. In the practical part, a total of nine stomachs of hunted or dead beaver individuals from different seasons are evaluated by means of the volumetric method. The results indicate that the ratios of the major constituents change during the seasons. As expected, the woody component is represented in the winter months, while its composition varies during the growing season. In summer, among other things, the representation of field crops is interesting. In spring and autumn there are transitions between woody and green biomass. Keywords: bobr evropský; potravní chování; sezónnost; volumetrie; Eurasian beaver; feeding behavior; seasonality Available in digital repository of Mendel University.
Selekce potravy bobrem evropským (Castor fiber) ve čtyřech ročních obdobích

Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením potravy bobra evropského v kulturní krajině. Teoretická část je věnována dosavadním znalostem týkající se selekce potravy bobrem a faktorech, kterými je ...

Macháčková, Kateřina
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vliv tepelné a chemické modifikace na sorpční, difuzní a hygroexpazní vlastnosti dřeva
Imramovský, Pavel
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývala tématem vlivu tepelné a chemické modifikace na sorpční, difuzní a hygroexpanzní vlastnosti dřeva. Za tímto účelem byla provedena tepelná modifikace bukového dřeva v teplotách (180 °C, 200 °C, 220 °C) ve speciální upravené komoře Katres. Dále byla provedena chemická modifikace za použití anhydridu kyseliny octové. Jednotlivé vzorky bylo nutné nakrájet na plátky v radiálním a tangenciálním směru pomocí mikrotomu. Pro stanovení sorpčních a difuzních vlastností všech těchto bukových plátků společně s referenčním neupraveným, bylo využito zařízení na zkoumání dynamické sorpce par (DVS). Dále bylo stanoveno dynamické bobtnání u všech zkoumaných skupin v radiálním a tangenciálním směru. V rámci určení míry bobtnání byly měřeny velikosti vzorků pomocí posuvného měřítka v určených směrech před a po uplynutí doby 24 hodin ve vodě. Z měření vyplynulo, že difusní koeficient stoupal u vzorků, jež byly chemicky i tepelně modifikovány. Rovněž také vycházel vyšší difusní koeficient v radiálním směru než v tangenciálním, což odpovídá odborné literatuře. Z výsledků je patrné, že tepelně i chemicky upravené bukové dřevo odolávalo lépe vlhkosti než referenční neupravené. V rámci bobtnání hraje velkou roli směr, neboť měření v tangenciálním směru dosahují téměř dvojnásobných hodnot oproti radiálnímu. Byly zváženy možnosti využití modifikovaných dřev ve stavitelství i z pohledu zkoumaných vlastností. Statistika byla provedena v programu ANOVA. This thesis dealed with the influence of heat and chemical modification on sorption, diffusion and hygroexpansion properties of wood. To this aim, a thermal modification of European beechwood was carried out at temperatures (180 °C, 200 °C, 220 °C) in the special modified chamber of Katres. Furthermore, chemical modification was required on individual samples using acetic acid anhydride. The individual samples had to be sliced in radial and tangential directions using microtoma. A dynamic vapour sorption (DVS) device was used to determine the sorption and diffuse properties of all these beech slices as well as the reference unmodified sample. In addition, dynamic swelling was determined for all groups studied in radial and tangential directions. In order to determine the rate of swelling, sample sizes were measured using a scaler in specified directions before and after the 24-hour period in the water. The results indicated that both heat- and chemically-treated beechwood scored better against moisture than reference untreated samples. The diffusion coefficient in the radial direction was also higher than in the tangential direction, which corresponds to the professional literature. The results indicate that heat- and chemically-treated beechwood resisted better moisture than the reference untreated samples. Within swelling, direction plays a large role, as measurements in the tangential direction are nearly twice as high as the radial. The possibilities of using modified wood in construction as well as from the perspective of the researched characteristic were considered. The statistics were performed in the ANOVA program. Keywords: acetylace; bobtnání; buk lesní; difuse; dřevo; chemická modifikace; sorpce; tepelná modifikace; vlhkost; acetylation; diffusion; European beech; chemical modification; moisture content; sorption; swelling; thermal modification; wood Available in digital repository of Mendel University.
Vliv tepelné a chemické modifikace na sorpční, difuzní a hygroexpazní vlastnosti dřeva

Tato diplomová práce se zabývala tématem vlivu tepelné a chemické modifikace na sorpční, difuzní a hygroexpanzní vlastnosti dřeva. Za tímto účelem byla provedena tepelná modifikace bukového dřeva v ...

Imramovský, Pavel
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Diagnostický systém elektrických aktuátorů turbodmychadel
Posádka, Jakub
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konceptu diagnostického systému pro měření parametrů elektrických aktuátorů turbodmychadel. Tento koncept vychází z revize současné metodiky měření ve společnosti, zabývající se vývojem a testováním aktuátorů turbodmychadel, představené v bakalářské práci autora. Cílem práce je vytvořit návrh měřicího systému provozovaný během mobilních měření a následně zrealizovat experimentální měření. První část práce popisuje rešerši konstrukce elektronických aktuátorů turbodmychadel. V druhé části je představena konstrukce měřicího zařízení a metodika. Výstupem z experimentálního měření je vyhodnocení vybraných parametrů, které jsou pro měření vlastností aktuátorů stěžejní. V závěru práce jsou zmíněné zjištěné nedostatky, které jsou doporučené k modifikaci pro budoucí použití. This master’s thesis deals with the creation of a diagnostic system concept for measuring the parameters of electric actuators of turbochargers. This concept is based on a review of the current measurement methodology in the company, which deals with the development and testing of turbocharger actuators, presented in the author's bachelor's thesis. The aim of the thesis is to create a design of a measuring system operated during mobile measurements and then to carry out experimental measurements. The first part of the thesis describes the design research of electronic turbocharger actuators. In the second part are presented the construction of the measuring device and the methodics. The output of the experimental measurement is the evaluation of selected parameters that are crucial for measuring the properties of the actuators. In the conclusion, the identified weaknesses are mentioned and recommended for modification for future use. Keywords: měřicí zařízení; aktuátor; PWM signál; regulace přeplňování; turbodmychadlo; actuator; measuring device; PWM signal; regulation supercharging; turbocharger Available in digital repository of Mendel University.
Diagnostický systém elektrických aktuátorů turbodmychadel

Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konceptu diagnostického systému pro měření parametrů elektrických aktuátorů turbodmychadel. Tento koncept vychází z revize současné metodiky měření ve ...

Posádka, Jakub
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases