Number of found documents: 513
Published from to

Male oscuro - Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit. Záznamy Ingeborg Bachmannové z doby její nemoci a jejich vztah k jejímu literárnímu dílu.
Szűcsová, Alica; Schneider, Thomas; Weinberg, Manfred
2020 - German
This thesis analyses Ingeborg Bachmann's posthumously published texts in the volume Male oscuro. Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit and their relations to her literary work. Two central themes are elaborated through the analysis of the volume: illness and writing. The focus is on Bachmann's conception of writing and the issues arising from it. A comparison between Male oscuro and the author's work, the short story Undine geht and two poems Keine Delikatessen and Böhmen liegt am Meer, shows analogies on several different levels. The concept of utopia indicates continuity in Bachmann's work and the existential condition for her writing in relation to the metaphor of 'desert'. Key words: Ingeborg Bachmann, Male oscuro, illness, writing, metaphoric, contrariness, comparison, utopia Předložená práce se zabývá posmrtně vydanými texty Ingeborg Bachmannové ve svazku Male oscuro. Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit ve vztahu k jejímu dílu. Na základě analýzy těchto textů jsou vypracována centrální témata, jež jsou nemoc a psaní. V souvislosti s tématem psaní je sledováno pojetí psaní u Bachmannové a jeho problematika. Srovnání Male oscuro s povídkou Undine geht a básněmi Keine Delikatessen a Böhmen liegt am Meer, vykazuje analogie na několika rovinách. Ve vztahu k metafoře 'pouště' poukazuje koncept utopie na kontinuitu v díle Bachmannové a na existenciální podmínky pro její psaní. Klíčová slova: Ingeborg Bachmann, Male oscuro, nemoc, psaní, metaforika, protikladnost, srovnání, utopie Keywords: Ingeborg Bachmann|Male oscuro|nemoc|psaní|metaforika|protikladnost|srovnání|utopie; Ingeborg Bachmann|Male oscuro|illness|writing|metaphoric|contrariness|comparison|utopia Available in a digital repository NRGL
Male oscuro - Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit. Záznamy Ingeborg Bachmannové z doby její nemoci a jejich vztah k jejímu literárnímu dílu.

This thesis analyses Ingeborg Bachmann's posthumously published texts in the volume Male oscuro. Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit and their relations to her literary work. Two central themes ...

Szűcsová, Alica; Schneider, Thomas; Weinberg, Manfred
Univerzita Karlova, 2020

Knížky prvního čtení a jejich modifikace pro výuku němčiny jako cizího jazyka
Brzková, Šárka; Bučková, Tamara; Švermová, Dagmar
2020 - German
The diploma thesis deals with the book genre Erstlesebuch (book for beginner readers) as educational material in the context of foreign language education at the levels of Basic Users (A0/1-A2). In the context of first language teaching, this specific genre belongs to the field of literature, the didactic of literature, and the didactic of reading. The goal of this diploma thesis is to present different possibilities of didactic activities with Erstlesebuch in the context of second language teaching and to formulate criteria for choosing an appropriate text. The theoretical part describes the context of foreign language education and the role of literature in this context, with consideration for the Common European Framework of Reference for Languages. The theoretical part also presents the specifics of the book genre Erstlesebuch itself. The empirical part of this thesis is based on several investigations: firstly on a complex analysis (readability and text structure) of six Erstlesebuch and secondly on empirical research in reading with schoolchildren at higher grades of an elementary school (children at the age of 13-15). These results are compared to the results of similar research done with Austrian beginner readers (children between the ages of 7 and 9). The final part of the thesis concludes... Předkládaná diplomová práce se zabývá knižním žánrem knížka prvního čtení (Erstlesebuch) coby materiálem do výuky němčiny jako cizího jazyka, a to na úrovních elementárního užívání jazyka (A0/1-A2), a zkoumá možnosti přesunutí tohoto speciálního žánru, jehož charakter se rozpíná mezi oblastí literatury, didaktikou literatury a didaktikou čtení, z německojazyčného prostředí do oblasti výuky němčiny jako cizího jazyka. Práce si klade za cíl představit didaktické možnosti práce s Erstlesebuch a stanovit kritéria při výběru vhodného textu. Teoretická část blíže popisuje kontext výuky cizího jazyka a roli literatury v tomto kontextu, mimo jiné se zřetelem ke Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky. Také je podrobně představen samotný žánr Erstlesebuch a jeho charakter. V praktické části jsou prezentovány výsledky několika výzkumů. Strukturní analýza přihlížející k literárním znakům a čtivosti šesti vybraných Erstlesebuch se zabývá vhodností těchto knih pro výuku němčiny jako cizího jazyka. Čtenářský výzkum proběhnuvší u českých žáků druhého stupně základní školy pak ukazuje, jak dalece jsou, v porovnání s rakouskými dětmi učícími se číst, ovlivňováni kritérii čtivosti textu, a zkoumána je také motivace českých žáků k práci s textem Erstlesebuch v rámci výuky německého jazyka. Na základě... Keywords: Erstlesebuch; Kriterien der Textschwierigkeit; Lesbarkeit; Textverständnis; GER; GeRS; Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen; DAF-Unterricht; Kinderbuch; Paul Maar; Käthe Recheis; Saskia Hula; Tatjana Weiler; Usch Luhn; Erstlesebuch; criteria of text difficulty; readability; text understanding; CEFR; CEF; CEFRL; Common European Framework of Reference for Languages; German as a foreign language; books for children; Paul Maar; Käthe Recheis; Saskia Hula; Tatjana Weiler; Usch Luhn Available in a digital repository NRGL
Knížky prvního čtení a jejich modifikace pro výuku němčiny jako cizího jazyka

The diploma thesis deals with the book genre Erstlesebuch (book for beginner readers) as educational material in the context of foreign language education at the levels of Basic Users (A0/1-A2). In ...

Brzková, Šárka; Bučková, Tamara; Švermová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2020

Chyby českých žáků v psaní v němčině
Nováková, Veronika; Nečasová, Pavla; Švermová, Dagmar
2020 - German
The following thesis deals with the topic "Mistakes of Czech Learners of German in Writing." The goal is to find out and describe the mistakes made in various German niveaux - specifically A1, A2 and B1. At the same time, it aims to introduce a new classification of mistakes and their symbols for correction that are easy to use and understandable for both the teachers and the learners. The connection between the type of the mistake and the level of German's niveau is also examined. In other words, the question is whether some of the mistakes are connected to the student's level of language or whether the mistakes in question are to be found everywhere. Firstly, the topic of mistakes and writing competence is introduced. The subsequent practical part is concerned with the experiment, in which 75 pupils from two grammar schools took part. They were given a standard examination writing assignment from German as a foreign language on levels A1-B1. The individual writing assignments are corrected, and the results are given in a well-arranged table according to the level of language. Furthermore, it is described closely with respect to the types of the mistakes. Last but not least, the mistakes are analyzed with respect to their abundance. The experiment showed that some expressions are used incorrectly... Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema der Fehler beim Schreiben im Deutschunterricht. Als Ziel setzt sie sich die Festlegung und Beschreibung der Fehler auf Sprachniveaus A1, A2 und B1 und zugleich die Einführung einer neuen Fehlerklassifikation und Fehlerkennzeichen, die für beide Lehrer und Schüler einfach verwendbar und verständlich sind. Dabei wird die Frage gestellt, ob die Typen der Fehler mit dem Sprachniveau zusammenhängen. Anders gesagt ob manche Fehler nur auf einem bestimmten Sprachniveau erscheinen oder überall zu finden sind. Zuerst wird das Thema der Fehler und der Fertigkeit Schreiben theoretisch beschrieben. Der folgende praktische Teil der Arbeit widmet sich der Untersuchung, an der 75 Schüler aus zwei Gymnasien teilgenommen haben. Es wurde ihnen die Schreibaufgaben aus unterschiedlichen Standardprüfungen Deutsch als Fremdsprache auf Niveaus A1-B1 gegeben. Die einzelnen Schreibaufgaben werden korrigiert und die Ergebnisse der Untersuchung werden je nach dem Sprachniveau in eine übersichtliche Tabelle gegeben, kategorisiert und näher beschrieben. Schließlich werden die Fehler in Bezug auf ihre Häufigkeit analysiert. Die Untersuchung hat gezeigt, dass bestimmte Ausdrücke auf den drei Niveaus oft falsch verwendet werden, machen davon sind sogar problematisch auf allen... Keywords: Schreiben; Fehler; Fehlertypen; Fehlerkennzeichen; Fehlerkorrektur; Fehlerklassifikation; Deutschunterricht; Writing; Mistakes; Types of Mistakes; Symbols for Correction; Correction; Classification of Mistakes; Teaching German Available in a digital repository NRGL
Chyby českých žáků v psaní v němčině

The following thesis deals with the topic "Mistakes of Czech Learners of German in Writing." The goal is to find out and describe the mistakes made in various German niveaux - specifically A1, A2 and ...

Nováková, Veronika; Nečasová, Pavla; Švermová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2020

"Herr Lehmann". Západní Berlín osmdesátých let v románu spisovatele a muzikanta Svena Regenera
Žvachta, Michal; Poimer, Christiane; Broukalová, Jindra
2020 - German
The diploma thesis deals with the depiction of West Berlin in the 1980s in a novel by Sven Regener Herr Lehmann written in 2001, which was published in Czech under the title Ještě jedno, pane Lehmanne. The aim of the thesis is to capture the everyday life and atmosphere of the Kreuzberg district of Berlin just before the fall of the Berlin Wall. Kreuzberg district has been still the center of an alternative cultural scene. In the shadow of the Berlin Wall, this district is famous for its boisterous nightlife, dense network of nightclubs and openness to the world. The thesis follows in the footsteps of the main character Frank Lehmann, called Mr. Lehmann by his friends, because in the novel, he will soon celebrate his thirtieth birthday. In the theoretical part, the thesis firstly deals with "literary space" as an important phenomenon of literary science. This theoretical part is followed by the presentation of the novel itself and its placement in the historical-literary context. The analysis of the novel itself gradually presents the time and scene of the story, the atmosphere of Kreuzberg in the 1980s, the characteristics of the characters and finally the displaying of political events. In its conclusion, the thesis also propose a comparison of the novel with the film adaptation of 2003. Tato diplomová práce se věnuje ztvárnění Západního Berlína osmdesátých let v románu Svena Regenera Herr Lehmann z roku 2001, který v českém překladu vyšel pod titulem Ještě jedno, pane Lehmanne. Cílem práce je tedy zachycení každodenního života a atmosféry berlínské čtvrti Kreuzberg těsně před pádem Berlínské zdi. Kreuzberg představoval a do současnosti stále představuje centrum alternativní kulturní scény. Tato berlínská čtvrť ve stínu Berlínské zdi proslula bouřlivým nočním životem, hustou sítí nočních klubů a otevřeností světu. Práce se vydává po stopách hlavního hrdiny Franka Lehmanna, kterému nikdo z jeho přátel neřekne jinak, než pan Lehmann, neboť brzy oslaví své třicáté narozeniny. Diplomová práce se nejprve ve své teoretické části věnuje "literárnímu prostoru" jako významnému fenoménu literární vědy. Následuje představení samotného románu a jeho zasazení do historicko-literárního kontextu. Vlastní analýza představuje postupně dobu a dějiště románu, atmosféru Kreuzbergu osmdesátých let, charakteristiku postav a konečně zachycení politických událostí. Ve svém závěru nabízí práce také srovnání románu s filmovým zpracováním z roku 2003. Keywords: Herr Lehmann; Západní Berlín; Pád Berlínské zdi; Rok 1989; Kreuzberg; Sven Regener; Herr Lehmann; West-Berlin; Fall of the Berlin Wall; Year 1989; Kreuzberg; Sven Regener Available in a digital repository NRGL
"Herr Lehmann". Západní Berlín osmdesátých let v románu spisovatele a muzikanta Svena Regenera

The diploma thesis deals with the depiction of West Berlin in the 1980s in a novel by Sven Regener Herr Lehmann written in 2001, which was published in Czech under the title Ještě jedno, pane ...

Žvachta, Michal; Poimer, Christiane; Broukalová, Jindra
Univerzita Karlova, 2020

Formy vnitřní differenciace a jejich zohlednění v učebnicovém souboru Berliner Platz Neu 1
Kolbabová, Martina; Poimer, Christiane; Švermová, Dagmar
2020 - German
The diploma thesis Forms of internal differentiation and their application in the textbook set Berliner Platz Neu 1 deals with internal differentiation in the chosen textbook set for German as a foreign language. The thesis is devided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part, attention is given to the importance of internal differentiation as one of the possible solution to the heterogeneity in the classroom. The thesis focuses on four main forms of internal differentiation - the methodological, social, methodical and work- organizational differentiation. Each form is further divided into subcategories which are described in details. The practical part is devoted to the actual research. Firstly, it presents theoretically the textbook set Berliner Platz Neu 1, its authors and its parts. The textbook set consist of a textbook combined with an exercise book, an additional exercise book, a teśt book and a teacher's book. The textbook set is analysed according to given criteria for didactic and social differentiation. The thesis highlights these activities in the textbook that are suitable for differentiation and comments on the possibility of further differentiation. The aim of the thesis was to find out whether and how the selected textbook set Berliner Platz Neu 1 work with... Die Diplomarbeit mit dem Thema Formen der inneren Differenzierung und ihre Berücksichtigung im DaF-Lehrwerk Berliner Platz Neu 1 beschäftigt sich mit der inneren Differenzierung in einem ausgewählten Lehrwerk. Die Arbeit teilt sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Im theoretischen Teil wird die Heterogenität in der Schule beschrieben und die innere Differenzierung als eine der möglichen Lösungen dafür gezeigt. Nach der Erklärung dieses Phänomens werden seine vier verschiedenen Formen vorgestellt: die didaktische, soziale, methodische und arbeitsorganisatorische Differenzierung. Jede Form wird in der Arbeit genauer erklärt und in weitere Unterkategorien eingeteilt. Im praktischen Teil wird das Lehrwerk Berliner Platz Neu 1 behandelt. Nach der theoretischen Einleitung, was ein Lehrwerk ist, und der Vorstellung des Lehrwerks, wird es nach bestimmten Kriterien analysiert. Dieser Teil der Arbeit zeigt an Beispielen aus verschiedenen Lehrwerkteilen, wie und welche Aufgaben für die innere Differenzierung geeignet sind. Aus den Ergebnissen der Analyse folgt, dass das Lehrwerk vor allem die Differenzierung nach Lernleistung berücksichtigt. Zuletzt liefert die Diplomarbeit Anlässe und Vorschläge für den Umgang mit dem Lehrwerk Berliner Platz Neu 1 unter dem Aspekt der inneren Differenzierung. Keywords: Differenzierung; Innere Differenzierung; Binnendifferenzierung; Lehrwerk; Heterogenität; Berliner Platz Neu 1; Lehrwerksanalyse; differentiation; internal differentiation; heterogeneity; Berliner Platz Neu 1; textbook analysis Available in a digital repository NRGL
Formy vnitřní differenciace a jejich zohlednění v učebnicovém souboru Berliner Platz Neu 1

The diploma thesis Forms of internal differentiation and their application in the textbook set Berliner Platz Neu 1 deals with internal differentiation in the chosen textbook set for German as a ...

Kolbabová, Martina; Poimer, Christiane; Švermová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2020

Román zasvěcení jako žánr a jeho prvky ve vybraných dílech Hermanna Hesseho
Smrkovský, Michal; Markvartová, Eva; Glosíková, Viera
2020 - German
The theoretical part of this master thesis is based on the literary genre of the initiation novel, as presented by Daniela Hodrová. In an effort to gain a deeper insight into the novel's typical figures and spatial motifs, the theoretical part also contains a summary of archetypes described by C. G. Jung. In the practical part, principles of the initiation genre are demonstrated on the novels Demian and Steppenwolf written by the German author Hermann Hesse. The aim of the thesis is to provide a proof that the two novels can be assigned to the initiation novel genre and also to make use of the means presented in the theoretical part for an analysis of the initiation of the protagonists. The initiation in Demian is presented as a precursor of the initiation described in Steppenwolf. Therefore, the result of this thesis is also an attempt to present the philosophical connection between the analysed novels. KEYWORDS Demian, Steppenwolf, Hermann Hesse, initiation novel, Daniela Hodrová, archetype Teoretický základ této diplomové práce představuje koncept románu zasvěcení, který jako žánr popsala ve svém díle Daniela Hodrová. Ve snaze o hlubší porozumění typickým motivům postav a prostoru obsahuje teoretická část také stručný výklad archetypů, jak je popisuje C. G. Jung. V praktické části jsou zákonitosti románu zasvěcení představeny na románech Demian a Stepní vlk německého spisovatele Hermanna Hesseho. Cílem práce je přinést důkaz o oprávněnosti žánrového zařazení obou děl coby románů zasvěcení, a dále pak využít prostředků teoretické části k podrobné interpretaci průběhu zasvěcení, jež ústřední postavy prodělávají. Na zasvěcení v románu Demian je v této souvislosti nahlíženo jako na předstupeň zasvěcení ve Stepním vlkovi. Výsledkem práce je tak mimo jiné i pokus o popis filosofické souvislosti mezi oběma analyzovanými romány. KLÍČOVÁ SLOVA Demian, Stepní vlk, Hermann Hesse, román zasvěcení, Daniela Hodrová, archetyp Keywords: Demian; Der Steppenwolf; Hermann Hesse; Roman der Einweihung; Daniela Hodrová; Archetyp; Demian; Steppenwolf; Hermann Hesse; initiation novel; Daniela Hodrová; archetype Available in a digital repository NRGL
Román zasvěcení jako žánr a jeho prvky ve vybraných dílech Hermanna Hesseho

The theoretical part of this master thesis is based on the literary genre of the initiation novel, as presented by Daniela Hodrová. In an effort to gain a deeper insight into the novel's typical ...

Smrkovský, Michal; Markvartová, Eva; Glosíková, Viera
Univerzita Karlova, 2020

Román zasvěcení jako žánr a jeho prvky ve vybraných dílech Hermanna Hesseho
Smrkovský, Michal; Markvartová, Eva; Glosíková, Viera
2020 - German
The theoretical part of this master thesis is based on the literary genre of the initiation novel, as presented by Daniela Hodrová. In an effort to gain a deeper insight into the novel's typical figures and spatial motifs, the theoretical part also contains a summary of archetypes described by C. G. Jung. In the practical part, principles of the initiation genre are demonstrated on the novels Demian and Steppenwolf written by the German author Hermann Hesse. The aim of the thesis is to provide a proof that the two novels can be assigned to the initiation novel genre and also to make use of the means presented in the theoretical part for an analysis of the initiation of the protagonists. The initiation in Demian is presented as a precursor of the initiation described in Steppenwolf. Therefore, the result of this thesis is also an attempt to present the philosophical connection between the analysed novels. KEYWORDS Demian, Steppenwolf, Hermann Hesse, initiation novel, Daniela Hodrová, archetype Teoretický základ této diplomové práce představuje koncept románu zasvěcení, který jako žánr popsala ve svém díle Daniela Hodrová. Ve snaze o hlubší porozumění typickým motivům postav a prostoru obsahuje teoretická část také stručný výklad archetypů, jak je popisuje C. G. Jung. V praktické části jsou zákonitosti románu zasvěcení představeny na románech Demian a Stepní vlk německého spisovatele Hermanna Hesseho. Cílem práce je přinést důkaz o oprávněnosti žánrového zařazení obou děl coby románů zasvěcení, a dále pak využít prostředků teoretické části k podrobné interpretaci průběhu zasvěcení, jež ústřední postavy prodělávají. Na zasvěcení v románu Demian je v této souvislosti nahlíženo jako na předstupeň zasvěcení ve Stepním vlkovi. Výsledkem práce je tak mimo jiné i pokus o popis filosofické souvislosti mezi oběma analyzovanými romány. KLÍČOVÁ SLOVA Demian, Stepní vlk, Hermann Hesse, román zasvěcení, Daniela Hodrová, archetyp Keywords: Demian; Der Steppenwolf; Hermann Hesse; Roman der Einweihung; Daniela Hodrová; Archetyp; Demian; Steppenwolf; Hermann Hesse; initiation novel; Daniela Hodrová; archetype Available in a digital repository NRGL
Román zasvěcení jako žánr a jeho prvky ve vybraných dílech Hermanna Hesseho

The theoretical part of this master thesis is based on the literary genre of the initiation novel, as presented by Daniela Hodrová. In an effort to gain a deeper insight into the novel's typical ...

Smrkovský, Michal; Markvartová, Eva; Glosíková, Viera
Univerzita Karlova, 2020

Žena v díle Paula Leppina
Czielová, Simona; Zbytovský, Štěpán; Schneider, Thomas
2020 - German
This thesis deals with female characters, concepts of feminity and gender aspects of the image of society and culture in the work of the leading representative of Prague German bohemians Paul Leppin. The subject of the analysis is both the prose work of the author (novels Daniel Jesus, 1905, Severins Gang in Die Finsternis, 1914 and Hüter der Freude, 1918) and selected essays (Venus auf Abwegen, 1920). On one hand, the analyses offer contextualization of intra-textual images of women and femininity in contemporary discourse; on the other hand, they are subjected to the relevant concepts of gender studies as described in the introduction of the thesis (especially Judith Fetterley). Práce se zabývá ženskými postavami, koncepty feminity a genderovými aspekty obrazu společnosti a kultury v díle předního představitele pražské německé bohémy Paula Leppina. Předmětem analýzy je jak prozaická tvorba autora (romány Daniel Jesus, 1905, Severins Gang in die Finsternis, 1914 a Hüter der Freude, 1918), tak i vybrané esejistické texty (sbírka Venus auf Abwegen, 1920). Rozbory nabízejí na jedné straně kontextualizaci vnitrotextových obrazů ženy a ženskosti v dobovém diskurzu, na straně druhé jsou podrobeny relevantním konceptům genderových studií, které jsou popsány v úvodu práce (zejm. Judith Fetterley). Keywords: Paul Leppin|pražská německá literatura|gender|vzdorné čtení|literární analýza; Paul Leppin|Prague German Literature|gender|resisting reading|literary analysis Available in a digital repository NRGL
Žena v díle Paula Leppina

This thesis deals with female characters, concepts of feminity and gender aspects of the image of society and culture in the work of the leading representative of Prague German bohemians Paul Leppin. ...

Czielová, Simona; Zbytovský, Štěpán; Schneider, Thomas
Univerzita Karlova, 2020

Stroj v raném díle Ernsta Jüngera
Miller, Václav; Starý, Jiří; Petříček, Miroslav
2020 - German
This thesis deals with the concept of the machine in the works of the German writer Ernst Jünger (1895-1998). It analyses the author's opinions about the machine and technology expressed in his essays, as well as the way how Ernst Jünger depicts the machine in his war memoirs. Due to the considerable amount of the author's publications, only his early work is taken into consideration. This creative period begins 1918 with Jüngers return from the front-line service and ends, from the specific perspective of the chosen subject, 1932 with the publication of the essay The Worker. The mentioned essay represents together with a shorter paper titled Total Mobilization (1930) a separate chapter in the author's understanding of technology and is therefore given adequate space in the present thesis. The writer's concepts of machine and technology, which have been published prior to the Worker, are largely observed in the light of this later development of his ideas. In the final chapter it is attempted to show how the structure of the author's front-line experience is reflected in some of his ideas concerning the problem of modern technology. Předložená práce se zabývá pojetím stroje v díle německého spisovatele Ernsta Jüngera (1895-1998). Analyzovány jsou jak autorovy myšlenky týkající se stroje a techniky vyjádřené v esejích, tak způsob, jakým Ernst Jünger ve svých beletristických dílech stroj zobrazuje. Zohledněna je z důvodu značného rozsahu autorova díla pouze fáze jeho rané tvorby, začínající roku 1918 návratem z fronty a končící ve specifické perspektivě zvoleného tématu vydáním eseje Dělník (1932) a následným nástupem nacismu k moci. Zmíněný esej tvoří spolu s kratším spisem Totální Mobilizace (1930) z hlediska pojetí techniky samostatnou kapitolu autorovy tvorby a je mu proto v práci věnován odpovídající prostor. Dřívější spisovatelovy myšlenky jsou pozorovány do značné míry s ohledem na tento pozdější vývoj. V závěrečné kapitole je naznačeno, jak se struktura autorovy frontové zkušenosti zrcadlí v některých jeho myšlenkách, které se týkají problému moderní techniky. Keywords: Ernst Jünger|Maschine|Technik|Stroj|Technika; Ernst Jünger|Machine|Technology Available in a digital repository NRGL
Stroj v raném díle Ernsta Jüngera

This thesis deals with the concept of the machine in the works of the German writer Ernst Jünger (1895-1998). It analyses the author's opinions about the machine and technology expressed in his ...

Miller, Václav; Starý, Jiří; Petříček, Miroslav
Univerzita Karlova, 2020

Pojem "hyle" v Husserlově teorii času: první krok k fenomenologii "hyle"
Joung, Seongkyeong; Schnell, Alexander; Flock, Philip
2019 - German
- Master Thesis 2019 On the Concept of Hyle in Husserl's Time Theory : First Step into the Phenomenology of Hyle Seongkyeong Joung This paper examines the status and the role of the concept of Hyle in Husserl's time theory as long as its problematic is subsumed within the problematic of the transcendental constitution. We will show how the problems in the early time lectures (1904/5) are partially solved with the discovery of the dimension of passive intentionality in the Bernauer manuscripts (1917/18) and the lectures on passive synthesis (1920-26) and thereby how Hyle's problematic broaden, that in the C-manuscripts (1929-1934) this problem is eventually subsumed into the problematic of the functioning ego, and that nevertheless Hyle itself remains as a non-reducing component which makes possible phenomenological questions about alterity. Keywords: Hyle, Alterity, Original Stream, Original Hyle, Self-awareness, Time Consciousness, Transcendental Constitution, Passive Intentionality, Genetic Phenomenology, Edmund Husserl Zusammenfassung der Masterarbeit 2019 Begriff der Hyle in Husserls Zeitlehre : Erster Schritt für die Phänomenologie der Hyle Seongkyeong Joung Diese Arbeit untersucht den Status und die Rolle des Begriffs der Hyle in Husserls Zeitlehre, solange ihre Problematik im Rahmen der transzendentalen Konstitution subsumiert wird. Wir zeigen, wie die Probleme in den frühen Zeitvorlesungen(1904/5) mit der Entdeckung der Dimension der passiven Intentionalität in die Bernauer Manuskripten(1917/18) und den Vorlesungen über die passive Synthesis(1920-26) gelöst werden und damit die Problematik in Bezug auf die Hyle erweitert wurde, dass diese Problematik in den C-Manuskripten(1929-1934) von dreißiger Jahre in die Problematik des fungierenden Ich subsumiert wurde und dass dennoch die Hyle selbst als ein sich nicht darauf zu reduzierender Bestand bleibt. Dadurch deuten wir an, dass die Frage nach der Hyle die phänomenologische Frage nach der Alterität ist. Schlüsselwörter : Hyle, Alterität, Urstrom, Ur-Hyle, Selbstbewusstsein, Zeitbewusstsein, Transzendentale Konstitution, Passive Intentionalität, Genetische Phänomenologie, Edmund Husserl Available in a digital repository NRGL
Pojem "hyle" v Husserlově teorii času: první krok k fenomenologii "hyle"

- Master Thesis 2019 On the Concept of Hyle in Husserl's Time Theory : First Step into the Phenomenology of Hyle Seongkyeong Joung This paper examines the status and the role of the concept of Hyle in ...

Joung, Seongkyeong; Schnell, Alexander; Flock, Philip
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases