Number of found documents: 98
Published from to

Komentovaný překlad vybraných kapitol z: KŘIVÁNKOVÁ, Alena. Sisi: 21 kapitol ze života rakouské císařovny. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 2013.
Kladova, Regina; Molchan, Maria; Oganesjanová, Danuše
2016 - Russian
This bachelor thesis consists of two parts. The first part is a translation of two chapters from the book "Sisi. 21 kapitol ze života rakouské císařovny" by Alena Křivánková. The second part represents a commentary of the translation. The commentary is divided into the following sections: translation analysis if the source text, translation method, typology of translation problems and translation shifts. Key words: translation, translation analysis, approach to translation, translation strategy, translation problem, translation shift. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Bakalářská práce obsahuje dvě části. První je překlad dvou kapitol z knihy Aleny Křivánkové "Sisi. 21 kapitol ze života rakouské císařovny", a to třetí a osmé kapitoly "Námluvy a svatba" a "Krásná císařovna". Druhá část práce je odborný komentář k překladu, který se skládá z překladatelské analýzy předlohy, určení koncepce a metody překladu, typologie překladatelských problémů a způsobů jejich řešení. Klíčová slova: překlad, překladatelská analýza, koncepce překladu, strategie překladu, překladatelský problém, překladatelský posun. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: překlad; překladatelská analýza; překladatelské postupy; překladatelské posuny; dějepis; translation; translation analysis; translation procedures; translation shifts; history Available in a digital repository NRGL
Komentovaný překlad vybraných kapitol z: KŘIVÁNKOVÁ, Alena. Sisi: 21 kapitol ze života rakouské císařovny. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 2013.

This bachelor thesis consists of two parts. The first part is a translation of two chapters from the book "Sisi. 21 kapitol ze života rakouské císařovny" by Alena Křivánková. The second part ...

Kladova, Regina; Molchan, Maria; Oganesjanová, Danuše
Univerzita Karlova, 2016

Rezultativ a perfectum v -(v)ši v nestandardních variantách ruského jazyka
Fedorova, Ekaterina; Giger, Markus; Kitzlerová, Jana
2016 - Russian
The subject of the present thesis is resultative and perfect of -(в)ши in non-standard varieties of Russian languange. The thesis is consists of four chapters. The first chapter is devoted to the theory. The second chapter focuses on analysis of examples of perfect and resultative in -(в)ши , which were collected mostly from colloquial languange, but also from dialectical literature and from fiction.The third chapter of the thesis contains the results of questionnaire and commentary on it. The last chapter is the conclusion of the bachelor thesis. Key words: Resultative, perfect, Russian, dialects, colloquial language Anotace: Tématem této práce je perfektum a resultativum na -(v)ši v nestandardních variantách ruského jazyka. Práce se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola je věnována teorii. Druhá kapitola se zaměřuje na analýzu příkladů perfekta a resultativa na -(v)ši , které byly sebrané především z hovorového ruského jazyka, a také z dialektologické literatury a beletristiky. Třetí kapitola této bakalářské práce obsahuje výsledky dotazníku a komentáře k němu. Poslední kapitola je závěrem bakalářské práce. Klíčová slova: Rezultativum, perfektum, ruština, nářečí, hovorový jazyk Keywords: rezultativum; perfektum; ruština; nářečí; hovorový jazyk; resultative; perfect; Russian; dialects; colloquial language Available in a digital repository NRGL
Rezultativ a perfectum v -(v)ši v nestandardních variantách ruského jazyka

The subject of the present thesis is resultative and perfect of -(в)ши in non-standard varieties of Russian languange. The thesis is consists of four chapters. The first chapter is devoted to the ...

Fedorova, Ekaterina; Giger, Markus; Kitzlerová, Jana
Univerzita Karlova, 2016

Akce hlavního hrdiny při dosažení žádoucích cílů. Strukturně-sémantická analýza vybraných syžetů pohádek
Egorova, Olga; Lemeškin, Ilja; Otčenášek, Jaroslav
2016 - Russian
Keywords: metodologie B. Kerbelyte; strukturně-sémantický přístup; folklor; lidová pohádka; kouzelná pohádka; ruské lidové pohádky; jakutské lidové pohádky; B. Kerbelyte's methodology; structural semantic approach; folklore; national tale; fairy tale; Russian fairy tales; Yakut fairy tales Available in a digital repository NRGL
Akce hlavního hrdiny při dosažení žádoucích cílů. Strukturně-sémantická analýza vybraných syžetů pohádek

Egorova, Olga; Lemeškin, Ilja; Otčenášek, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2016

noTitle
Lyakhova, Malika; Konečný, Jakub; Liptáková, Zuzana
2016 - Russian
The thesis is devoted to the problems of communication on the Russian Internet (RuNet). The aim is to provide a basic description and comparison of selected language tools and strategies which the Internet users use, especially with regard to the form of communication (online, offline). In the theoretical part will be described the selected communication tools and strategies on chats and forums, in the practical part will be presented the examples from an analysis of web resources. Bakalářská práce je věnována problematice komunikace v prostředí ruského internetu (RUNETu). Cílem práce je poskytnout základní popis a porovnání vybraných jazykových prostředků a strategií, jichž uživatelé internetu využívají, a to zejména s ohledem na způsob komunikace (online, offline). V teoretické části práce budou popsány vybrané komunikační prostředky a strategie na chatu a fórech, v praktické části budou představeny příklady získané analýzou internetových zdrojů. Keywords: elektronická komunikace; internet; chat; fórum; ruský jazyk; electronic communication; internet; chat; forum; Russian language Available in a digital repository NRGL
noTitle

The thesis is devoted to the problems of communication on the Russian Internet (RuNet). The aim is to provide a basic description and comparison of selected language tools and strategies which the ...

Lyakhova, Malika; Konečný, Jakub; Liptáková, Zuzana
Univerzita Karlova, 2016

Vybrané aspekty řečové etikety v ruském, českém a anglickém jazyce v porovnání
Anikina, Daria; Rozboudová, Lenka; Konečný, Jakub
2016 - Russian
Keywords: komunikace; řeč; řečová etiketa; kultura; communication; speech; speech etiquette; culture Available in a digital repository NRGL
Vybrané aspekty řečové etikety v ruském, českém a anglickém jazyce v porovnání

Anikina, Daria; Rozboudová, Lenka; Konečný, Jakub
Univerzita Karlova, 2016

noTitle
Lyakhova, Malika; Konečný, Jakub; Liptáková, Zuzana
2016 - Russian
The thesis is devoted to the problems of communication on the Russian Internet (RuNet). The aim is to provide a basic description and comparison of selected language tools and strategies which the Internet users use, especially with regard to the form of communication (online, offline). In the theoretical part will be described the selected communication tools and strategies on chats and forums, in the practical part will be presented the examples from an analysis of web resources. Bakalářská práce je věnována problematice komunikace v prostředí ruského internetu (RUNETu). Cílem práce je poskytnout základní popis a porovnání vybraných jazykových prostředků a strategií, jichž uživatelé internetu využívají, a to zejména s ohledem na způsob komunikace (online, offline). V teoretické části práce budou popsány vybrané komunikační prostředky a strategie na chatu a fórech, v praktické části budou představeny příklady získané analýzou internetových zdrojů. Keywords: elektronická komunikace; internet; chat; fórum; ruský jazyk; electronic communication; internet; chat; forum; Russian language Available in a digital repository NRGL
noTitle

The thesis is devoted to the problems of communication on the Russian Internet (RuNet). The aim is to provide a basic description and comparison of selected language tools and strategies which the ...

Lyakhova, Malika; Konečný, Jakub; Liptáková, Zuzana
Univerzita Karlova, 2016

Subtandardní slovní zásoba v jazyce ruských masmédií
Tutak, Sofiya; Konečný, Jakub; Rozboudová, Lenka
2015 - Russian
TITLE: Substandard vocabulary in the Russian media language AUTHOR: Sofiya Tutak DEPARTMENT: Russian Studies & Language Teaching Methodology Dept. SUPERVISOR: Mgr. Jakub Konečný ABSTRACT: To date, the study of the stylistic language system is one of the most important trends in linguistics. Researcher's interest to changes, development and proper use of language is still continue to grow. Especially the mass media language attracts the attention of researchers, because during the process of studying it can be clearly observed the processes of the development and changes of the language. This work is devoted to the phenomenon of the Russian language - subprime vocabulary. This topic is relevant today and it is still being studied by the linguists. Feature of this work consists of the increased attention to the vocabulary itself and to the content of the mass media test. This work reveals the history, development and styles of the vocabulary as well as the functions and features of the mass media language. Works of the Russian linguists, such as G.Y. Solganik, V.V. Vinogradov, L.V. Szczerba, L.A. Vvedenskaya, Y.S. Maslov etc became as the base of this work. KEYWORDS: Vocabulary, standard language, linguistic norm, sub-standard language, colloquial words, slang words, media, pragmatics. NÁZEV: Substandardní slovní zásoba v jazyce ruských masmédií Autor: Sofiya Tutak Katedra: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jakub Konečný Abstract: Jednou z aktuálních oblastí lingvistického bádání je v současné době studium stylistické roviny jazyka. Zvláštní pozornost mezi výzkumníky budí jazyk masmédií, při jehož analýze lze zřetelně pozorovat tendence rozvoje a změn v jazyce. Bakalářská práce je věnována fenoménu ruského jazyka - substandardnímu lexiku. Jedná se o aktuální téma, které se v současné době nachází v centru zájmu jazykovědců. Zvláštní pozornost je v práci věnována lexiku jako takovému, zkoumán je obsah textů masmédií. V práci je popsána historie, rozvoj a styly lexika, pozornost je věnována také funkci a specifiku jazyka prostředků masové komunikace. Výzkum je založen na pracích domácích lingvistů, jako G. Solganik, V. Vinogradov, L. Šerba, L. Vvedenskaja, J. Maslov. Klíčová slova: Slovní zásoba, spisovný jazyk, nespisovný jazyk, sociolekt, hovorová slova, slangová slova, obecná slova, média, pragmatika. Keywords: spisovný jazyk; nespisovný jazyk; sociolekt; hovorová slova; slangová slova; obecná slova; média; pragmatika; standard language,sub-standard language; sociolect; colloquial words; slang words; common words; media; pragmatics Available in a digital repository NRGL
Subtandardní slovní zásoba v jazyce ruských masmédií

TITLE: Substandard vocabulary in the Russian media language AUTHOR: Sofiya Tutak DEPARTMENT: Russian Studies & Language Teaching Methodology Dept. SUPERVISOR: Mgr. Jakub Konečný ABSTRACT: To date, the ...

Tutak, Sofiya; Konečný, Jakub; Rozboudová, Lenka
Univerzita Karlova, 2015

Subtandardní slovní zásoba v jazyce ruských masmédií
Tutak, Sofiya; Konečný, Jakub; Rozboudová, Lenka
2015 - Russian
TITLE: Substandard vocabulary in the Russian media language AUTHOR: Sofiya Tutak DEPARTMENT: Russian Studies & Language Teaching Methodology Dept. SUPERVISOR: Mgr. Jakub Konečný ABSTRACT: To date, the study of the stylistic language system is one of the most important trends in linguistics. Researcher's interest to changes, development and proper use of language is still continue to grow. Especially the mass media language attracts the attention of researchers, because during the process of studying it can be clearly observed the processes of the development and changes of the language. This work is devoted to the phenomenon of the Russian language - subprime vocabulary. This topic is relevant today and it is still being studied by the linguists. Feature of this work consists of the increased attention to the vocabulary itself and to the content of the mass media test. This work reveals the history, development and styles of the vocabulary as well as the functions and features of the mass media language. Works of the Russian linguists, such as G.Y. Solganik, V.V. Vinogradov, L.V. Szczerba, L.A. Vvedenskaya, Y.S. Maslov etc became as the base of this work. KEYWORDS: Vocabulary, standard language, linguistic norm, sub-standard language, colloquial words, slang words, media, pragmatics. NÁZEV: Substandardní slovní zásoba v jazyce ruských masmédií Autor: Sofiya Tutak Katedra: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jakub Konečný Abstract: Jednou z aktuálních oblastí lingvistického bádání je v současné době studium stylistické roviny jazyka. Zvláštní pozornost mezi výzkumníky budí jazyk masmédií, při jehož analýze lze zřetelně pozorovat tendence rozvoje a změn v jazyce. Bakalářská práce je věnována fenoménu ruského jazyka - substandardnímu lexiku. Jedná se o aktuální téma, které se v současné době nachází v centru zájmu jazykovědců. Zvláštní pozornost je v práci věnována lexiku jako takovému, zkoumán je obsah textů masmédií. V práci je popsána historie, rozvoj a styly lexika, pozornost je věnována také funkci a specifiku jazyka prostředků masové komunikace. Výzkum je založen na pracích domácích lingvistů, jako G. Solganik, V. Vinogradov, L. Šerba, L. Vvedenskaja, J. Maslov. Klíčová slova: Slovní zásoba, spisovný jazyk, nespisovný jazyk, sociolekt, hovorová slova, slangová slova, obecná slova, média, pragmatika. Keywords: spisovný jazyk; nespisovný jazyk; sociolekt; hovorová slova; slangová slova; obecná slova; média; pragmatika; standard language,sub-standard language; sociolect; colloquial words; slang words; common words; media; pragmatics Available in a digital repository NRGL
Subtandardní slovní zásoba v jazyce ruských masmédií

TITLE: Substandard vocabulary in the Russian media language AUTHOR: Sofiya Tutak DEPARTMENT: Russian Studies & Language Teaching Methodology Dept. SUPERVISOR: Mgr. Jakub Konečný ABSTRACT: To date, the ...

Tutak, Sofiya; Konečný, Jakub; Rozboudová, Lenka
Univerzita Karlova, 2015

Prvek cyklizace v díle Sergeje Dovlatova
Zhabska, Kseniia; Ulbrechtová, Helena; Kosáková, Hana
2015 - Russian
(anglicky) This bachelor thesis focuses on analysis of chosen works of Sergey Dovlatov based on a cycle theory. Key cycle theories, which are going to be used in our analysis, are explained in the work as well. Represented analysis of Sergey Dovlatov's cycle "The Suitcase" demonstrates how typical aspects of lyric cyclisation are working for prose. We may state that lyric cycle creating elements often work for prose as well, especially theme, plot and lexikon. Key words: cycle, Sergey Dovlatov, Russian Literature of the 20th century (česky) Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vybraných textů Sergeje Dovlatova z hlediska teorie cyklu. V práci jsou představeny klíčové teorie týkající se aspektu cyklizace, ze kterých vycházíme ve vlastní analýze. Představená analýza cyklu Sergeje Dovlatova "Kufr" demonstruje, jakým způsobem se aspekty cyklizace typické pro poezii, projevují v prozaickém díle. Můžeme konstatovat, že lyrické cyklotvorné prvky fungují take v prozaických textech, především na úrovni tématu, motivu a lexika. Klíčová slova: cyklus, Sergej Dovlatov, ruská literatura 20. Století Keywords: ruská literatura 20. století; cyklus; Sergej Dovlatov; Russian Literature of the 20th century; cycle; Sergey Dovlatov Available in a digital repository NRGL
Prvek cyklizace v díle Sergeje Dovlatova

(anglicky) This bachelor thesis focuses on analysis of chosen works of Sergey Dovlatov based on a cycle theory. Key cycle theories, which are going to be used in our analysis, are explained in the ...

Zhabska, Kseniia; Ulbrechtová, Helena; Kosáková, Hana
Univerzita Karlova, 2015

Komentovaný překlad: KOČÍ, Josef. Čarodějnické procesy: z dějin inkvizice a čarodějnických procesů v českých zemích v 16. a 18. století / Josef Kočí ; doslov: Jiří Loukotka
Simonenko, Irina; Molchan, Maria; Oganesjanová, Danuše
2015 - Russian
This bachelor thesis consists of two parts: the first part is a Russian translation of a chapter from the book Čarodějnické procesy: z dějin inkvizice a čarodějnických procesů v českých zemích v 16. a 18. století (pp 149-169) written by Josef Kočí. The second part contains a commentary on the translation and includes the following chapters: Analysis of the source text, Typology of translation problems and their solutions, Translation shifts. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tato bakalářká práce se skládá ze dvou částí. První část představuje překlad kapitoly z knihy Josefa Kočího Čarodějnické procesy: z dějin inkvizice a čarodějnických procesů v českých zemích v 16. a 18. století (s. 149-169) do ruštiny. Druhá část obsahuje komentář k překladu rozdělený na následující kapitoly: Analýza překladu, Typologie překladatelských problémů a jejich řešení, Překladatelské posuny. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: překlad; překladatelská analýza; překladatelský posun; překladatelská metoda; koncepce překladu; překladatelský problém; pověra; čarodějnice; čarodějnictví; inkvizice; Marie Terezie; translation; translation analysis; translation shift; translation method; concept of translation; translation problem; witch; witchcraft; Inquisition; Maria Theresa Available in a digital repository NRGL
Komentovaný překlad: KOČÍ, Josef. Čarodějnické procesy: z dějin inkvizice a čarodějnických procesů v českých zemích v 16. a 18. století / Josef Kočí ; doslov: Jiří Loukotka

This bachelor thesis consists of two parts: the first part is a Russian translation of a chapter from the book Čarodějnické procesy: z dějin inkvizice a čarodějnických procesů v českých zemích v 16. a ...

Simonenko, Irina; Molchan, Maria; Oganesjanová, Danuše
Univerzita Karlova, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases