Number of found documents: 717
Published from to

The Portrayal and Comparison of the Female Characters in the Novels by Jane Austen "Sense and Sensibility" and Emily Brontë "Wuthering Heights"
ŽVÁČKOVÁ, Marie; ANTÉNE, Petr; SOBOTKOVÁ, Hana
2019 - English
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou a porovnáním ženských postav v díle Jane Austenové Rozum a cit (1811) a Emily Brontëové Na Větrné hůrce (1847). Tato práce se zaměřuje na studium života ženských postav a porovnání jejich vlastností a činů v obou románech. The project aims to analyse and compare female characters in the novels by Jane Austen Sense and Sensibility (1811) and Emily Brontë Wuthering Heights (1847). It is focused on the study of lives of female characters and a comparison of their qualities and actions within both novels. Keywords: Jane Austenová; Emily Brontëová; literatura 19. století; manželství; osobnost; žena; ženské postavy; Jane Austen; Emily Brontë; 19. century literature; marriage; personality; woman; female characters Available in digital repository of UPOL.
The Portrayal and Comparison of the Female Characters in the Novels by Jane Austen "Sense and Sensibility" and Emily Brontë "Wuthering Heights"

Bakalářská práce se zabývá charakteristikou a porovnáním ženských postav v díle Jane Austenové Rozum a cit (1811) a Emily Brontëové Na Větrné hůrce (1847). Tato práce se zaměřuje na studium života ...

ŽVÁČKOVÁ, Marie; ANTÉNE, Petr; SOBOTKOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Slovotvorba v anglickém jazyce
KOHOUTEK, Tomáš; BABICKÁ, Blanka; SZCZEŚNIAK, Konrad
2019 - English
Bakalářská práce se skládá z mnoha druhů slovotvorby v anglickém jazyce. Veškeré probírané druhy slovotvorby jsou popsané na základě literatury mnoha autorů. Cílem výzkumu v praktické části bylo najít a následně analyzovat každé slovo vzniklé pomocí složenin. Ve výzkumu se rozebíraly dvě formy využívání jazyka a to konkrétně mluvená a psaná forma. Jako zdroj psaného jazyka se využívali články z portálu New York Times a pro mluvený jazyk se využíval seriál Teorie velkého třesku. The bachelor thesis consists of various word formation processes in the English language. These processes are based on literature from many different authors. The aim of the research in the practical part was finding and analysing every compound which could be found in the two researched forms of speech (written and spoken form). The source of the written form was the New York Times articles and The Big Bang Theory of the spoken form. Keywords: Slovotvorba; slovo; složeniny;; Word formation; word; compounding Available in digital repository of UPOL.
Slovotvorba v anglickém jazyce

Bakalářská práce se skládá z mnoha druhů slovotvorby v anglickém jazyce. Veškeré probírané druhy slovotvorby jsou popsané na základě literatury mnoha autorů. Cílem výzkumu v praktické části bylo najít ...

KOHOUTEK, Tomáš; BABICKÁ, Blanka; SZCZEŚNIAK, Konrad
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Humor a realismus ve filmových adaptacích románů Jane Austenové
VAŠINKOVÁ, Iveta; NEVAŘIL, Josef; ANTÉNE, Petr
2019 - English
Ačkoli tvorba Jane Austenové spadá do období romantismu, její díla vykazují znaky realismu, kdy obsáhle popisuje postavy i prostředí, ve kterém se děj odehrává. Inspiraci čerpá především ve své velké rodině. Její hrdinky jsou často nezralé dívky, které postupně uzrávají v ženy. Zlom přichází ve chvíli, kdy se dívka dostane do kontaktu s mužským hrdinou, který následně ovlivní její vidění světa. Austenová vtipně komentuje společnost a odsuzuje špatné charakterové vlastnosti. Její díla jsou populární i v dnešní době a všechna se dočkala filmových zpracování. Although Jane Austen is considered an author in the age of romanticism, her work shows signs of realism where she describes the characters and the settings of the story in detail. She draws her inspiration mainly from her large family. Her heroines are mostly immature girls who develop into adult women. The turning point comes when the girl meets a male hero who influences her perception of the world. Austen comments on society wittily and rejects character flaws. Her novels are still popular nowadays and all were made into films. Keywords: Jane Austenová; humor; realismus; román; filmové zpracování; rozbor; společenské postavení; ironie; Jane Austen; humour; realism; novel; film adaptation; analysis; social status; irony Available in digital repository of UPOL.
Humor a realismus ve filmových adaptacích románů Jane Austenové

Ačkoli tvorba Jane Austenové spadá do období romantismu, její díla vykazují znaky realismu, kdy obsáhle popisuje postavy i prostředí, ve kterém se děj odehrává. Inspiraci čerpá především ve své velké ...

VAŠINKOVÁ, Iveta; NEVAŘIL, Josef; ANTÉNE, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Language in Wit by Margaret Edson
LUTKOVÁ, Regina; ANTÉNE, Petr; ŘEŘICHA, Václav
2019 - English
Bakalářská práce se zabývá analýzou jazyka ve hře Wit (1991) od Margaret Edson. Tato práce zkoumá řečnické figury, poezii Johna Donna citovanou v dané hře, použití složitého a jednoduchého jazyka a omezení jazyka s ohledem na vývoj hlavní postavy. The project aims to analyse the language in Margaret Edson´s play Wit (1991). This thesis examines literary devices, John Donne´s poetry quoted in the play, the use of complex and simple language, and the limitations of language within the perspective of the main character´s development Keywords: Margaret Edson; vědecká odbornost; lékařský výzkum; jazyk; humanita; životní hodnoty; John Donne; Vivian Bearing; Margaret Edson; scholarship; medical research; language; humanity; life values; death; John Donne; Vivian Bearing Available in digital repository of UPOL.
Language in Wit by Margaret Edson

Bakalářská práce se zabývá analýzou jazyka ve hře Wit (1991) od Margaret Edson. Tato práce zkoumá řečnické figury, poezii Johna Donna citovanou v dané hře, použití složitého a jednoduchého jazyka a ...

LUTKOVÁ, Regina; ANTÉNE, Petr; ŘEŘICHA, Václav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

American Country and Folk songs and their Czech cover versions
ŘEZNÍK, Milan; KOŘÍNKOVÁ, Jana; DUDA, Ondřej
2019 - English
Tato práce si klade za cíl zkoumat americké Country a Folkové písně s ohledem na jejich české cover verze. Teoretická část představuje tyto dva žánry z amerického hlediska, tři vybrané interprety a české Country a Folk. Praktická část obsahuje analýzy dvou reprezentativních písní na každého ze zmíněných tří interpretů a jejich české cover verze. Obě části se soustředí především na běžná témata objevující se v těchto žánrech a jejich změnu během procesu přenosu z amerického prostředí do českého. The aim of this thesis is to examine American Country and Folk songs in their relation to their Czech cover versions. The theoretical part focuses on the introduction of these two genres in the American context, three representative musicians and Czech Country and Folk music. The practical part analyses two representative songs for each of the three artists and their Czech covers. Both parts are primarily focused on the most common themes present in the genres and their change with the shift from American environment to the Czech. Keywords: Hudba; texty písní; americké Country; americký Folk; české Country; český Folk; cover verze; Johnny Cash; Willie Nelson; Bob Dylan;; Music; song lyrics; American Country music; American Folk music; Czech Country music; Czech Folk music; cover versions; Johnny Cash; Willie Nelson; Bob Dylan Available in digital repository of UPOL.
American Country and Folk songs and their Czech cover versions

Tato práce si klade za cíl zkoumat americké Country a Folkové písně s ohledem na jejich české cover verze. Teoretická část představuje tyto dva žánry z amerického hlediska, tři vybrané interprety a ...

ŘEZNÍK, Milan; KOŘÍNKOVÁ, Jana; DUDA, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Hodnocení výuky anglického jazyka Českou školní inspekcí s doporučujícími závěry pro začínající učitele
EHLICHOVÁ, Jana; NEVAŘIL, Josef; BABICKÁ, Blanka
2019 - English
Bakalářská práce se zabývá problematikou hospitací prováděnou Českou školní inspekcí v hodinách anglického jazyka. Cílem práce bylo popsat průběh školní inspekce, shrnout předmět zkoumání při hospitacích v hodinách anglického jazyka, zjistit nejčastější nedostatky a navrhnout doporučení, která budou umožňovat jejich předcházení. Součástí praktické části je i dotazník pro ředitelku školy, učitele a žáky druhého stupně ZŠ. Teoretická část se blíže věnuje pojmu evaluace, České školní inspekci a vlastnostem, které jsou nutné pro výkon učitelské profese. The bachelor thesis analyses English lessons while being observed by the CSI. The aim of the thesis was to describe the course of the school inspection, summarize its main concerns and provide recommendations on how to avoid mistakes when teaching English. The main purpose of the practical part was to describe evaluation as such, the Czech school inspectorate and the most essential skills for becoming a professional in teaching. Practical part contains questionnaires for the headteacher, teachers and learners at lower-secondary school, and their conclusions. Keywords: Česká školní inspekce; školní inspektor; evaluace; pozorování; učitel; výuka anglického jazyka; The Czech School Inspectorate; school inspector; evaluation; observation; teacher; English language teaching Available in digital repository of UPOL.
Hodnocení výuky anglického jazyka Českou školní inspekcí s doporučujícími závěry pro začínající učitele

Bakalářská práce se zabývá problematikou hospitací prováděnou Českou školní inspekcí v hodinách anglického jazyka. Cílem práce bylo popsat průběh školní inspekce, shrnout předmět zkoumání při ...

EHLICHOVÁ, Jana; NEVAŘIL, Josef; BABICKÁ, Blanka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ženské postavy v dílech Tennesseeho Williamse
POKORNÝ, Mario; HOFFMANNOVÁ, Andrea; FLAJŠAR, Jiří
2019 - English
Bakalářská práce se věnuje analýze ženských postav v dílech Tennesseeho Williamse. Cílem práce je najít podobnosti mezi členkami Williamsovy rodiny a fiktivními ženskými postavami v jeho hrách. První dvě kapitoly se věnují popisu Williamsova života a literární kariéry. Stať práce se věnuje analýze ženských postav, jejich komparaci a popisu autobiografických prvků. The bachelor thesis focuses on analysis of Tennessee Williams' women characters. The aim of the thesis is to find possible resemblances between Williams' female family members and fictional female characters of his plays. First two chapters serve as an analysis of Tennessee Williams' life and literary career. In the main body of the thesis, the fictional characters are analysed and compared with attention to autobiographical features. Keywords: Tennessee Williams; ženské postavy; ženy; autobiografické prvky; americké drama; americká literatura; divadelní hry; Tennessee Williams; women characters; women; autobiographical features; American drama; American literature; plays Available in digital repository of UPOL.
Ženské postavy v dílech Tennesseeho Williamse

Bakalářská práce se věnuje analýze ženských postav v dílech Tennesseeho Williamse. Cílem práce je najít podobnosti mezi členkami Williamsovy rodiny a fiktivními ženskými postavami v jeho hrách. První ...

POKORNÝ, Mario; HOFFMANNOVÁ, Andrea; FLAJŠAR, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Comparison of the Male Stereotype in American and European Motion Pictures in the 20th Century
NESTAREC, Tomáš; NEVAŘIL, Josef; ANTÉNE, Petr
2019 - English
Bakalářská práce má za cíl popsat proměnu mužských stereotypů ve vybraných westernových filmech amerického režiséra Johna Ford The Iron Horse (1924) a The Stagecoach (1939). Také se zabývá podobou hraničního mýtu v obou snímcích. This thesis examines the change of male stereotypes in selected movies of American director John Ford, The Iron Horse (1924) and The Stagecoach (1939). It also deals with the portrayal of the frontier myth in both movies. Keywords: Film; western; stereotyp; mytologie; maskulinita; hraniční mýtus; John Ford; Film; western; stereotypes; mythology; frontier myth; masculinity; John Ford Available in digital repository of UPOL.
Comparison of the Male Stereotype in American and European Motion Pictures in the 20th Century

Bakalářská práce má za cíl popsat proměnu mužských stereotypů ve vybraných westernových filmech amerického režiséra Johna Ford The Iron Horse (1924) a The Stagecoach (1939). Také se zabývá podobou ...

NESTAREC, Tomáš; NEVAŘIL, Josef; ANTÉNE, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Kondenzované věty a jejich český překlad
ŠPANIHELOVÁ, Andrea; KOŘÍNKOVÁ, Jana; SZCZEŚNIAK, Konrad
2019 - English
Tato bakalářská práce se zabývá kondenzací vět v anglickém jazyce a je čistě teoretická. První část práce se soustředí na pojetí kondenzace jako lingvistického termínu a zároveň přináší obecné srovnání českého a anglického jazyka. Část druhá studuje jednotlivé kondenzory, jejich syntaktické funkce a nejčastější způsoby překládání, které jsou podloženy příklady z moderní anglické beletrie společně s jejich českými protějšky. This bachelor project deals with condensed clauses in the English language and is theoretically based. The first part focuses on condensation as a linguistic term and also provides the general comparison of the Czech and English language. In the second part the main English condensers are described along with their syntactic functions and typical ways of translating into Czech. The translations are backed up by examples taken from modern English fiction. Keywords: Kondenzace; kondenzované věty; infinitiv; gerundium; příčestí; překlad; Condensation; condensed clauses; infinitive; gerund; participle; translation Available in digital repository of UPOL.
Kondenzované věty a jejich český překlad

Tato bakalářská práce se zabývá kondenzací vět v anglickém jazyce a je čistě teoretická. První část práce se soustředí na pojetí kondenzace jako lingvistického termínu a zároveň přináší obecné ...

ŠPANIHELOVÁ, Andrea; KOŘÍNKOVÁ, Jana; SZCZEŚNIAK, Konrad
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Algorithmic trading strategies focussed on cryptocurrencies
MICHÁLEK, Martin; TALÁŠEK, Tomáš; STOKLASA, Jan
2019 - English
Tato práce pojednává o algoritmickém obchodování a jeho aplikaci na krypto-měnách. Algoritmické obchodování slouží ke generování kupních a prodejních signálů nebo pomocí počítačových algoritmů a řízení těchto příkazů bez zásahu člověka. Jak krypto-měny, tak algoritmické obchodování jsou součástí nedávného vývoje na finančních trzích. V této studii je zpětně testováno několik obchodních strategií založených na technických ukazatelích. Proces zpětného testování neboli backtesting spočívá v hodnocení výkonnosti algoritmů na historických datech. Tento proces je taky užitečný pro zlepšení těchto strategií. Strategie jsou poté porovnány s klasickou strategií nákupu a držení. Strategie se zdají být méně riskantní než držet jednu pozici po dlouhou dobu. Strategie poskytují konzistentní výsledky, zejména s párem LTC / USD, pro BTC/USD, i když většina strategií byla zisková, jedna z nich byla nedostatečně výkonná. This work treats algoritmic trading and its application on the cryptocurrencies. Algoritmic trading is refering to the generation of buy and sell signals or orders by a computer algorithm and the management of these orders, without human intervention. Both cryptocurrencies and algoritmic trading part of the recent advancment in financial markets. A few trading strategies based on technical indicators are backtested in this study. The process of backtesting consist of evaluating the performance of algorithms on historical data. It is also usefull for improving these strategies. The strategies are then compared to a classic buy and hold strategy. The strategies appear to be less risky than holding one position over a long period of time. The strategies provide consistent results especially with the LTC/USD pair, for the BTC/USD even though most strategies were profitable, one of them was underperforming. Keywords: Algoritmické obchodování; technické indikátory; backtesting; analýza trhu; strategie; kupovací a prodávací signály; Algorithmic trading; crptocurrencies; technical indicators; backtesting; market analysis; buy and sell signals; strategies Available in digital repository of UPOL.
Algorithmic trading strategies focussed on cryptocurrencies

Tato práce pojednává o algoritmickém obchodování a jeho aplikaci na krypto-měnách. Algoritmické obchodování slouží ke generování kupních a prodejních signálů nebo pomocí počítačových algoritmů a ...

MICHÁLEK, Martin; TALÁŠEK, Tomáš; STOKLASA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases