Number of found documents: 4043
Published from to

Využití literárních textů ve výuce na 1. stupni základních škol
ZÚBKOVÁ, Lucie; VALA, Jaroslav
2010 - Czech
Diplomová práce pojednává o možnostech a způsobech využití literárních textů ve výuce na 1. stupni základních škol a o uplatnění mezipředmětových vztahů, které žákům umožňuje vnímat učivo komplexně. V teoretické části se diplomová práce zabývá literaturou pro děti a mládež, Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, vyučovacími metodami a projektovým vyučováním. Praktická část pak obsahuje náměty a projekty, které kladou důraz především na rozvoj tvořivosti, komunikativnosti, aktivnosti, schopnosti spolupráce a integraci vědomostí a dovedností z různých oblastí. The thesis deals with ways and means of exploiting literary texts at primary school and using interactions across subjects that enables pupils to perceive curriculum globally. The theoretical part deals with children´s and juvenils´s literature, Framework Education Programme for Basic Education, teaching methods and project teaching. The practical part includes the subject matter (themes) and projects that emphasis on the development of pupil´s creativity, communicative skills, activity, the ability to co-operate and integration knowledge and skills from different areas. Keywords: mladší školní věk; integrativní vzdělávání; projektový výuka; Rámcový vzdělávací program; mezipředmětové vztahy; literární texty; younger school age; integrative learning; project teaching; Framework Education Programme for Basic Education; interactions across subjects; literary texts Available in the UPOL Library.
Využití literárních textů ve výuce na 1. stupni základních škol

Diplomová práce pojednává o možnostech a způsobech využití literárních textů ve výuce na 1. stupni základních škol a o uplatnění mezipředmětových vztahů, které žákům umožňuje vnímat učivo komplexně. V ...

ZÚBKOVÁ, Lucie; VALA, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Hluk jako hudební lokalita
GRŇÁKOVÁ, Jana; HORÁKOVÁ, Marie
2010 - Czech
Diplomová práce je zaměřená na kulturní život ve městě Hluk. Poukazuje na pěvecké, cimbálové, dechové ad. soubory města a poskytuje informace o Dolňáckých slavnostech, Fašanku, hluckém kroji, ale také o Základní umělecké škole Uherský Ostroh (pobočka Hluk) The graduation theses is focused on cultural life in small town ? Hluk. It adverts to singing, cimbalon, brass and other ensembles and it presents informations about celebrations of Dolnacko, carnival, Hluk´s folk costume and also The musical school in Uherský Ostroh (branch in Hluk). Keywords: Město Hluk; historie; kultura; folklorní soubory; dechové soubory; Dolňácké slavnosti; ;;pochovávání basy"; hlucký kroj; Základní umělecká škola Uherský Ostroh (pobočka Hluk); The town Hluk; history; culture; folk ensembles; brass orchestras; The celebrations of Dolnacko; beginning of the carnival; Hluk´s folk costume; The musical school in Uherský Ostroh ? branch in Hluk Available in the UPOL Library.
Hluk jako hudební lokalita

Diplomová práce je zaměřená na kulturní život ve městě Hluk. Poukazuje na pěvecké, cimbálové, dechové ad. soubory města a poskytuje informace o Dolňáckých slavnostech, Fašanku, hluckém kroji, ale také ...

GRŇÁKOVÁ, Jana; HORÁKOVÁ, Marie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Multikultury - národnostní menšiny v České republice. Možnosti multikulturní výchovy
RÝZNAR, Václav; NEUMEISTER, Pavel
2010 - Czech
Diplomová práce se zabývá menšinami žijícími v současné době v České republice. Vychází z průzkumu vztahu studujících středních škol v Olomouckém kraji k jednotlivým národnostem v České republice. Výsledky ankety jsou hodnoceny z historického pohledu soužití těchto menšin s českou majoritou od nejstarších dob až do současnosti, s důrazem na nejvýznamnější menšiny (Němci, Židé, Romové, Rusové, Poláci a Vietnamci). Závěr práce je věnován možnostem multikulturní výchovy a výchově proti rasismu. Focus of the master thesis is on minorities living in the Czech Republic. It reflects the survey on the relation of secondary school students of the Olomouc Region towards particular nationalities in the Czech Republic. Outcomes of the survey are assessed from a historical perspective of the long-life co existence of these minorities with Czech majority. Emphasis is laid on the most important/known minorities such as Germans, Jews, Romanies community, Russians, Poles and Vietnamese. The master thesis further provides information about the multicultural education and its potential. It is concluded by an insight into educating young people about anti-racism Keywords: Menšiny v České republice; multikultura a multikulturní výchova; problematika soužití majority s minoritami; Minorities living in the Czech Republic; multiculture and multicultural education; issues of majorities co-existing with minorities Available in the UPOL Library.
Multikultury - národnostní menšiny v České republice. Možnosti multikulturní výchovy

Diplomová práce se zabývá menšinami žijícími v současné době v České republice. Vychází z průzkumu vztahu studujících středních škol v Olomouckém kraji k jednotlivým národnostem v České republice. ...

RÝZNAR, Václav; NEUMEISTER, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Motivace absolventů doléčovacích programů k abstinenci
KLUSOVÁ, Kateřina; RŮŽIČKA, Michal
2010 - Czech
Diplomová práce pojednává o léčbě a doléčování drogově závislých osob a o jejich motivaci k abstinenci. Teoretická část práce popisuje typy a formy léčby, zařízení zabývající se léčbou drogových závislostí a rozpracovává pojmy motivace, následná péče, doléčovací program a klient doléčovacího programu. Praktická část diplomové práce je zaměřena na zjišťování motivace bývalých klientů doléčovacího centra k abstinenci, na jejich spokojenost s těmito službami a míru integrace mezi běžnou populaci. The thesis treats of treatment and aftercare drugs dependence people and about their abstinence motivation. The theoretical part of the work describes the types and forms of treatment, treatments organization and laboures on the concepts of motivation, aftercare, after treatment programme and client after treatment programme. The practical part of the thesis is focused on finding the abstinence motivation of the former clients after treatment centre, on their satisfaction with these services and the degree of integration among the current population. Keywords: léčba; motivace; motivační trénink; následná péče; doléčovací program; abstinence; klient; treatment; motivation; motivation training; aftercare; after treatment programme; abstinence; client Available in the UPOL Library.
Motivace absolventů doléčovacích programů k abstinenci

Diplomová práce pojednává o léčbě a doléčování drogově závislých osob a o jejich motivaci k abstinenci. Teoretická část práce popisuje typy a formy léčby, zařízení zabývající se léčbou drogových ...

KLUSOVÁ, Kateřina; RŮŽIČKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Kolik pohádek znáš, tolikrát jsi dítětem (Průzkum znalosti české literární pohádky u žáků prvních tříd ZŠ)
HRADISKÁ, Daniela; BARTOŇOVÁ, Jana
2010 - Czech
Diplomová práce se zabývá průzkumem znalosti české literární pohádky a oblíbeností knihy u žáků prvních tříd ZŠ. Teoretická část je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola se věnuje teorii pohádek, druhá kapitola je zaměřená na autory zkoumaných literárních textů, jejich život, přínos a obsah příběhů. Třetí kapitola vysvětluje význam pohádky pro život, čtvrtá ji zařazuje do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V praktické části je pomocí dotazníkové metody zkoumána znalost daných pohádek a popularita knihy jako nástroje k trávení volného času žáků prvních tříd ZŠ. Graduation theses deals with Research of knowledge of Czech literary fairy tales and popularity of books for pupils at the first grade of basic school. The theoretical part is divided into four chapters. The first chapter attends to a fairy tales theory, the second chapter focuses on the authors of surveyed literary texts, their lives, contribution and content of stories. The third chapter explains the importance of fairy tales to life, the fourth includes it into the Framework Education Programme for Basic Education. In the practical part knowledge of the books and stories popularity is examined using a questionnaire method as a tool for leisure and first grade elementary school pupils. Keywords: pohádka; literární pohádka; teorie pohádky; autor pohádky; význam pohádky; oblíbenost knihy; Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; klíčové kompetence; výzkumné šetření; výzkumná metoda; dotazník; výzkumný vzorek; fairy tale; literary fairy tale; theory of fairy tale; fairy tale writer; relevance of fairy tale; popular books; Framework Education Programme for Basic Education; key competences; research investigation; research method; questionnaire; research sample Available in the UPOL Library.
Kolik pohádek znáš, tolikrát jsi dítětem (Průzkum znalosti české literární pohádky u žáků prvních tříd ZŠ)

Diplomová práce se zabývá průzkumem znalosti české literární pohádky a oblíbeností knihy u žáků prvních tříd ZŠ. Teoretická část je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola se věnuje teorii ...

HRADISKÁ, Daniela; BARTOŇOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Husitství v učivu primární školy
JANOUŠKOVÁ, Eva; PETROVÁ, Jitka
2010 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na historické období husitství na našem území. Kromě známých faktů se zaměřuje také na ty ne příliš známé. Představuje určitý vhled do dějinných událostí. Dále pojednává o Rámovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a začlenění tohoto tématu do jeho obsahu. Dále pojednává o přínosu projektové metody a v neposlední řadě je součástí také projekt, vytvořený pro 4. třídu základní školy. Graduation theses is intent on a historical period Hussitsm on our area. Except wellknown facts is intent on another fact whitch is not so wellknown. Graduation theses constitutes opinion to historicals events. Further on is about RVP ZV and including this theme to it´s contents. Further on about importance of project method and there is a project to, whitch is creared for 4. class of primary school. Keywords: RVP ZV; projekt; mezipředmětové vztahy; husitství; Jan Hus; Jan Žižka; Prokop Holý; Jan Roháč z Dubé; Jan Želivský; křížové výpravy; RVP ZV; project; interobjects relations; Hussitism; John Hus; John Žižka; Prokop Holý; John Roháč z Dubé; John Želivský; crusades Available in the UPOL Library.
Husitství v učivu primární školy

Diplomová práce je zaměřena na historické období husitství na našem území. Kromě známých faktů se zaměřuje také na ty ne příliš známé. Představuje určitý vhled do dějinných událostí. Dále pojednává o ...

JANOUŠKOVÁ, Eva; PETROVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Ochrana něžného vetřelce
SEDLÁKOVÁ, Božena; ŠTEIGLOVÁ, Taťána
2010 - Czech
Zaměřuje se na postavení těhotné ženy ve společnosti. Nahlíží na ženu jako inspiraci v umění a ženu umělkyni.Uvádí příklady umělců věnujících se tématu těhotenství a mateřství. Hlavním úkolem praktické části je realizace devíti objektů na těhotnou ženu. Ochrana něžného vetřelce je brána jako proces zkrášlování a vnímána v nadsázce a s kapkou humoru. The work focus on standing of pregnant woman in society. It views the woman as an inspiration in art and a woman artist. The work shows an examples of artists following the motives of pregnancy and maternity. The main task of practical part is realization of nine objekts for pregnant woman. Protection of tender intruder is thought as a process how to become more beautiful and is hyperboly perceived with a piece of humour. Keywords: těhotenství; ochrana; žena; žena umělkyně; žena jako inspirace v umění; ženskost; pregnancy; protection; woman; woman artist; woman as an inspiration in art; feminity Available in the UPOL Library.
Ochrana něžného vetřelce

Zaměřuje se na postavení těhotné ženy ve společnosti. Nahlíží na ženu jako inspiraci v umění a ženu umělkyni.Uvádí příklady umělců věnujících se tématu těhotenství a mateřství. Hlavním úkolem ...

SEDLÁKOVÁ, Božena; ŠTEIGLOVÁ, Taťána
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Evaluace školního vzdělávacího programu zaměřená na strategie učení
ZAPLETALOVÁ, Hana; FASNEROVÁ, Martina
2010 - Czech
Cílem této diplomové práce je zhodnocení školních vzdělávacích programů, se zaměřením na strategie učení, po jejich zavedení do praxe. Pro objasnění problematiky se zabývá kurikulární reformou od jejího počátku až po současnost. The aim of this dissertation is evaluation of School Educational Programme focused on Learning Strategie, after it´s implementation into practise. The dissertation also deals with curicular reform from the beginning to the present time. Keywords: Školní vzdělávací program; Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; kurikulární reforma; strategie učení.; School Educational Programme; General Educational Programme for Basic Education; Curricular Reform; Learning Strategies. Available in the UPOL Library.
Evaluace školního vzdělávacího programu zaměřená na strategie učení

Cílem této diplomové práce je zhodnocení školních vzdělávacích programů, se zaměřením na strategie učení, po jejich zavedení do praxe. Pro objasnění problematiky se zabývá kurikulární reformou od ...

ZAPLETALOVÁ, Hana; FASNEROVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Připravenost dítěte na vstup do školy, tradiční a netradiční zápis
MALÁČOVÁ, Jana; FASNEROVÁ, Martina
2010 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na připravenost dítěte na vstup do školy, tradiční a netradiční zápis. Realizací a analýzou netradičního zápisu byly zjištěny netradiční - nové možnosti způsobu prověřování školní zralosti dětí. Východiskem pro realizaci netradičního zápisu byl kreativní přístup organizátorů a ohled na zájem a aktivitu dětí v jeho průběhu. This diploma thesis focuses on the readiness of a child to start attending school and both traditional and non-traditional initial assessments. Through implementation and analysis of the latter, new and unconventional ways of evaluating the maturity of a child have been discovered. The basis for such implementation has been a creative attitude of the assessment administrators and their consideration for respective interests and vigour of a child in the process. Keywords: Školní zralost; předčasný nástup dítěte do ZŠ; odklad školní docházky; kritéria školní zralosti pedagogů u zápisu do 1. třídy; tradiční a netradiční zápis dětí do 1. třídy; možnosti realizace netradičního zápisu v praxi.; School attendance maturity; precocious commencement of school attendance; deferral of school attendance commencement; evaluation of school attendance maturity by teachers at the initial school assessment; traditional and non-traditional initial school assessments of a child; options for implementing non-traditional ways of initial school assessment. Available in the UPOL Library.
Připravenost dítěte na vstup do školy, tradiční a netradiční zápis

Diplomová práce je zaměřena na připravenost dítěte na vstup do školy, tradiční a netradiční zápis. Realizací a analýzou netradičního zápisu byly zjištěny netradiční - nové možnosti způsobu prověřování ...

MALÁČOVÁ, Jana; FASNEROVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Hiporehabilitace jako sociální služba
ZAPLETALOVÁ, Petra; KLECH, Pavel
2010 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou hiporehabilitace. Podává přehled o jejím vývoji, jednotlivých disciplínách a objasňuje význam této metody pomocí kasuistik.Hlavním cílem diplomové práce je objasnit, zda je hiporehabilitace považována za sociální službu. V této souvislosti seznamuji se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, a se stručným popisem druhů a forem sociálních služeb. The Thesis is dealing with the problems of hipporehabilitation. It brings a summary of its evolution, particular branches and clears up the meaning of this method by the way of casuistics. The main goal of this diploma study is to clear up if the hipporehabilitation is held as a social service. In this ennection I introduce the law No 108/2006/Sb about the social services in the meaning of the later published regulations and with a short description of all sorts and forms of social services. Keywords: hiporehabilitace; hiporehabilitační středisko;komplexní působení; sociální služby; kvalita; Hipporehabilitation; hipporehabilitation center; complex function; social service; quality Available in the UPOL Library.
Hiporehabilitace jako sociální služba

Diplomová práce se zabývá problematikou hiporehabilitace. Podává přehled o jejím vývoji, jednotlivých disciplínách a objasňuje význam této metody pomocí kasuistik.Hlavním cílem diplomové práce je ...

ZAPLETALOVÁ, Petra; KLECH, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases