Number of found documents: 684
Published from to

Harry Potter in Czech Translation: A Study of Proper Names
Mičkalová, Petra; Nemčoková, Katarína; Vinklárek, Petr
2014 - English
Tato práce pojednává o překladu vlastních jmen v sérii knih o Harrym Potterovi. Vlastní jména znamenají mnohem víc než jen označení osoby či věci, a to obzvlášť v knihách od J. K. Rowling, kdy si většinu jmen sama vymyslela. Práce zkoumá, proč by se vlastní jména měla překládat, zejména v dětské literatuře. Na praktických případech je pak ukázáno, jaké překladatelské strategie čeští překladatelé použili a zároveň o jaké asociace spojené se jmény by čeští čtenáři přišli, kdyby jména nebyla přeložena. Keywords: překlad; Harry Potter; J. K. Rowling; vlastní jména; dětská literatura; translation; proper names; children's literature Available in digital repository of UTB.
Harry Potter in Czech Translation: A Study of Proper Names

Tato práce pojednává o překladu vlastních jmen v sérii knih o Harrym Potterovi. Vlastní jména znamenají mnohem víc než jen označení osoby či věci, a to obzvlášť v knihách od J. K. Rowling, kdy si ...

Mičkalová, Petra; Nemčoková, Katarína; Vinklárek, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Francouzský a americký naturalismus: Srovnávací studie Émila Zoly a Jacka Londona
Peterková, Karolína; Trušník, Roman; Fonfárová, Vladimíra
2014 - English
Cílem této bakalářské práce je, identifikovat znaky a zdroje francouzského a amerického naturalismu. Vliv této filozofie sahal za hranice literatury. Další kapitoly se věnují životu a tvorbě dvou představitelů Émile Zoly a Jacka Londona. Dále jsou popsány sociální problémy, jimiž se autoři ve svých dílech zabývali. Ty pak jsou demonstrovány na úryvcích vybraných románů. Keywords: Francouzský naturalismus; americký naturalismus; Jack London; Émile Zola; sociální záležitost; French naturalism; American naturalism; social issue Available in digital repository of UTB.
Francouzský a americký naturalismus: Srovnávací studie Émila Zoly a Jacka Londona

Cílem této bakalářské práce je, identifikovat znaky a zdroje francouzského a amerického naturalismu. Vliv této filozofie sahal za hranice literatury. Další kapitoly se věnují životu a tvorbě dvou ...

Peterková, Karolína; Trušník, Roman; Fonfárová, Vladimíra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Překlad a analýza textu: Úvod do algoritmů
Petrák, Petr; Vinklárek, Petr; Nemčoková, Katarína
2014 - English
Tato bakalářská práce se zaměřuje na překlad odborného textu z oblasti výpočetních technologií - konkrétně na odbornou publikaci Introduction to Algorithms. Teoretická část se zabývá všeobecným popisem pojmu překlad, zmiňuje jednotlivé druhy ekvivalence a představuje rysy vědeckého textu. Praktická část obsahuje přeložený úryvek zdrojového textu včetně analýzy pro snadnější orientaci v jeho charakteristice. Ta je také doplněna o slovník pojmů nacházející se společně s přílohou za přeloženým textem. Práce si vytyčuje za cíl analyzovat text, přeložit ho a představit výčet použitých odborných výrazů. Keywords: překlad; ekvivalence; vědecký text; analýza textu; terminologie; translation; equivalence; scientific text; text analysis; terminology Available in digital repository of UTB.
Překlad a analýza textu: Úvod do algoritmů

Tato bakalářská práce se zaměřuje na překlad odborného textu z oblasti výpočetních technologií - konkrétně na odbornou publikaci Introduction to Algorithms. Teoretická část se zabývá všeobecným ...

Petrák, Petr; Vinklárek, Petr; Nemčoková, Katarína
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Jak ovlivňují kulturní rozdíly překlad seriálů
Plecová, Romana; Vinklárek, Petr; Nemčoková, Katarína
2014 - English
Tato bakalářská práce se zabývá kulturními rozdíly a zkoumá, do jaké míry mohou ovlivnit překlad seriálů. Práce obsahuje analýzu amerického seriálu Přátelé, která ukazuje rozdíly mezi českou a anglickou verzí. Keywords: překlad; kultura; rozdíl; anglický; český; sitcom; humor; translation; culture; differences; English; Czech; humour Available in digital repository of UTB.
Jak ovlivňují kulturní rozdíly překlad seriálů

Tato bakalářská práce se zabývá kulturními rozdíly a zkoumá, do jaké míry mohou ovlivnit překlad seriálů. Práce obsahuje analýzu amerického seriálu Přátelé, která ukazuje rozdíly mezi českou a ...

Plecová, Romana; Vinklárek, Petr; Nemčoková, Katarína
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

The U.S. Women's Suffrage Movement: A Progressive Era Response
Ryšavá, Martina; Bell, Gregory Jason; Kašpárková, Barbora
2014 - English
Společnost v průběhu progresivní éry čelila mnohým změnám a zmocňoval se jí pocit, že ztrácí kontrolu. Mnoho žen věřilo, že je jejich povinností vyčistit společnost od příkoří industrializace a urbanizace, jakým byla např. dětská práce, skrze různá hnutí, kluby nebo odbory. Brzy si uvědomily, že jejich vliv byl omezený a došly k závěru, že řešením by mohlo být ženské volební právo,které by jim poskytlo příležitost ovlivnit společnost a aktivně vstoupit do politiky. V průběhu progresivní éry se myšlenka důležitosti volebního práva rozšířila mezi ženy ze všech společenských tříd, které začaly spolupracovat s cílem obdržení volebního práva. Ženy chtěly získat kontrolu nad svými životy a jejich úsilí nepolevilo ani v průběhu I. světové války, když se staly zásadní pracovní sílou nejen v Americe, ale take v armádě. Ženy získaly volební právo roku 1920. Keywords: ženy; ženské volební právo; společnost; progresivní éra; volební právo; Devatenáctý dodatek Ústavy Spojených států; women; women's suffrage; society; Progressive Era; progressives; suffrage; enfranchisement; the Nineteenth Amendment; clubwomen; social work Available in digital repository of UTB.
The U.S. Women's Suffrage Movement: A Progressive Era Response

Společnost v průběhu progresivní éry čelila mnohým změnám a zmocňoval se jí pocit, že ztrácí kontrolu. Mnoho žen věřilo, že je jejich povinností vyčistit společnost od příkoří industrializace a ...

Ryšavá, Martina; Bell, Gregory Jason; Kašpárková, Barbora
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Suzanne Collins's The Hunger Games Trilogy: On the Path to Early Maturity
Velčovská, Petra; Fonfárová, Vladimíra; Kašpárková, Barbora
2014 - English
Tato bakalářská práce podrobně studuje a analyzuje protagonistku trilogie Hry o život Suzanne Collinsové, Katniss Everdeenovou, a všechno, co ji ovlivnilo na cestě k dospělosti, a to jak postavy, tak události. Jelikož se trilogie nedá zařadit pouze do jednoho žánru, termíny jako bildungsroman a dystopická literatura pro mládež budou vysvětleny v první části bakalářské práce a stejně tak bude trilogie zasazena do kontextu literární tvorby Suzanne Collinsové. Druhá část bude již pojednávat o postavě Katniss a vlivech, které na ni od raného mládí působily a jejich dopad na její psychický vývoj. Keywords: bildungsroman; Trilogie Hry o život; Suzanne Collinsová; Katniss Everdeenová; dospělost; Bildungsroman; The Hunger Games Trilogy; Suzanne Collins; Katniss Everdeen; Maturity Available in digital repository of UTB.
Suzanne Collins's The Hunger Games Trilogy: On the Path to Early Maturity

Tato bakalářská práce podrobně studuje a analyzuje protagonistku trilogie Hry o život Suzanne Collinsové, Katniss Everdeenovou, a všechno, co ji ovlivnilo na cestě k dospělosti, a to jak postavy, tak ...

Velčovská, Petra; Fonfárová, Vladimíra; Kašpárková, Barbora
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

The Representation of Women in the British Editions of Elle and Cosmopolitan: A Discourse Analysis
Smolčáková, Šárka; Trčková, Dita; Drábková, Lenka
2014 - English
Cílem této bakalářské práce je analýza dvou britských časopisů Elle a Cosmopolitan ve snaze prozkoumat moderní obraz ženy, který je těmito časopisy vytvářen. Práce dále zkoumá, zda jsou tyto časopisy v souladu s ženskými stereotypy a v jakých rolích nejčastěji ženy zobrazují. Teoretická část vysvětluje pojem gender a k němu vztahující se pojmy, tj. genderová identita, genderová role, genderové stereotypy a genderový jazyk žen. Součástí teoretické části je rovněž popis ženských časopisů a seznámení čtenáře s konkrétními analyzovanými časopisy. Tuto část uzavírá objasnění pojmů týkajících se diskurzivní analýzy. Praktická část analyzuje sestavený korpus vybraných článků z časopisů na základě předem definovaných sociolingvistických hledisek. Tato část dále zkoumá obraz ženy, který je předkládán čtenáři. Keywords: stereotypy; role ženy; obraz ženy; ženský časopis; Cosmopolitan; Elle; titulní stránka; diskurz; diskurzivní analýza; stereotypes; women's roles; women's image; women's magazines; front cover; discourse; discourse analysis Available in digital repository of UTB.
The Representation of Women in the British Editions of Elle and Cosmopolitan: A Discourse Analysis

Cílem této bakalářské práce je analýza dvou britských časopisů Elle a Cosmopolitan ve snaze prozkoumat moderní obraz ženy, který je těmito časopisy vytvářen. Práce dále zkoumá, zda jsou tyto časopisy ...

Smolčáková, Šárka; Trčková, Dita; Drábková, Lenka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

The Role of Women in Iris Murdoch´s Novels: Under the Netand A Severed Head
Hanáčíková, Dana; Kašpárková, Barbora; Trušník, Roman
2014 - English
Bakalářská práce zkoumá postavení žen ve dvou románech Iris Murdochové Pod sítí a Uťatá hlava. První část práce se zaměřuje nejen na období, kdy oba romány vznikly, ale také na autorku samotnou, její život a dílo. Ve druhé části jsou rozebrány jednotlivé ženské postavy obou románů, jejich charakteristické rysy, postavení, vzájemné vztahy i vztahy s muži. Keywords: postavení žen; vztahy; žárlivost; láska; nevěra; přátelství; podřízenost; position of women; relationships; jealousy; love; infidelity; friendship; subordination Available in digital repository of UTB.
The Role of Women in Iris Murdoch´s Novels: Under the Netand A Severed Head

Bakalářská práce zkoumá postavení žen ve dvou románech Iris Murdochové Pod sítí a Uťatá hlava. První část práce se zaměřuje nejen na období, kdy oba romány vznikly, ale také na autorku samotnou, její ...

Hanáčíková, Dana; Kašpárková, Barbora; Trušník, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Men vs. Women: Manipulation in Vladimir Nabokov's Lolita
Horáková, Kateřina; Fonfárová, Vladimíra; Trušník, Roman
2014 - English
Tato bakalářská práce se zabývá románem Lolita od Vladimíra Nabokova z pohledu feministické kritiky. Cílem práce je zhodnotit, zda se postava Humberta Humberta v románu Lolita projevuje jako postava feministická nebo antifeministická. Z tohoto důvodu se první část bakalářské práce věnuje nastínění problematiky feminismu a feministické literární kritiky. Poslední, ale neméně důležitou kapitolou je samotná analýza Nabokovova románu Lolita, která díky analýze jazyka, jímž se Humbert Humbert projevuje, prokázala, že postava Humberta Humberta manipuluje s ženskými postavami, tudíž se odklání od feminismu. Keywords: Nabokov; Lolita; Humbert Humbert; Manipulace; Feminismus; Literární kritika; Muži; Ženy; Manipulation; Feminism; Literary Criticism; Men; Women Available in digital repository of UTB.
Men vs. Women: Manipulation in Vladimir Nabokov's Lolita

Tato bakalářská práce se zabývá románem Lolita od Vladimíra Nabokova z pohledu feministické kritiky. Cílem práce je zhodnotit, zda se postava Humberta Humberta v románu Lolita projevuje jako postava ...

Horáková, Kateřina; Fonfárová, Vladimíra; Trušník, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Howard Phillips Lovecraft, literární učedník Poea: Vnitřní strach ve vesmíru
Nešpor, Lukáš; Fonfárová, Vladimíra; Trušník, Roman
2014 - English
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou míry ovlivnění děl Howarda Phillipse Lovecrafta pracemi Edgara Allana Poea. Podobnost i rozdílnost prací obou autorů, která se týká jejich konceptů strachu, je porovnána skrze analýzu jejich povídek. Úvodem této práce budou vysvětleny pojmy Gotické literatury a dále prozkoumány životy výše zmíněných autorů, s úmyslem najít elementy, jež by mohly mít vliv na zformování jednotlivých konceptů strachu a následně analyzovat tři povídky od každého z nich a určit nakolik byl Lovecraftův koncept vnějšího strachu ovlivněn Poeovým konceptem strachu vnitřního. Keywords: Lovecraft; Poe; gotická literatura; vnitřní strach; vnější strach; duch perverznosti; Gothic literature; inner fear; outer fear; spirit of perverse Available in digital repository of UTB.
Howard Phillips Lovecraft, literární učedník Poea: Vnitřní strach ve vesmíru

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou míry ovlivnění děl Howarda Phillipse Lovecrafta pracemi Edgara Allana Poea. Podobnost i rozdílnost prací obou autorů, která se týká jejich konceptů ...

Nešpor, Lukáš; Fonfárová, Vladimíra; Trušník, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases