Number of found documents: 1487
Published from to

Porovnanie vybraných častí sociálneho systému v Českej a Slovenskej republike v rokoch 2003-2016
Rosenbergerova, Zuzana; Krebs, Vojtěch; Barák, Vladimír
2017 - Slovak
Diplomová práca sa zameriava na podsystémy sociálnej politiky, konkrétne dôchodkový systém a rodinnú politiku. Základ práce tvorí porovnanie týchto oblastí sociálneho systému medzi Českou a Slovenskou republikou .Teoretická časť práce sa venuje vývoju sociálnych politík po rozpade Československa, popisuje typy penzijných systémov a formy rodinnej politiky. Praktická časť opisuje rozdiely systémov. Okrem porovnania fungovania dôchodkovej pilierovej štruktúry, ktorá sa líši práca takisto porovnáva krajiny pomocou demografických ukazovateľov a u rodinnej politiky porovnáva dávky poskytované v rámci sociálnej podpory. Práca hľadá odpoveď na otázku či existujú v Slovenskom systéme výhody ktorými by sa mohol český systém inšpirovať. The thesis focuses on subsystems of social politics, specifically pension system and family politics. The core of the thesis is a comparison of these two areas of social system in Czech and Slovak republic. The theoretical part focuses on the development of social politics after the collapse of Czechoslovakia, describes types of pension systems and forms of family politics. The practical part describes the differences between the systems. Apart from the comparison of the functioning of the pension structure, the thesis also compares the countries from the demographical point of view and types of family support. The thesis tries to answer whether there are any cons in Slovak system, Czech system can take an inspiration from. Conclusion of this thesis should reveal whether are there any possible implications of the Slovak system into the Czech one. Diplomová práca sa zameriava na podsystémy sociálnej politiky, konkrétne dôchodkový systém a rodinnú politiku. Základ práce tvorí porovnanie týchto oblastí sociálneho systému medzi Českou a Slovenskou republikou .Teoretická časť práce sa venuje vývoju sociálnych politík po rozpade Československa, popisuje typy penzijných systémov a formy rodinnej politiky. Praktická časť opisuje rozdiely systémov. Okrem porovnania fungovania dôchodkovej pilierovej štruktúry, ktorá sa líši práca takisto porovnáva krajiny pomocou demografických ukazovateľov a u rodinnej politiky porovnáva dávky poskytované v rámci sociálnej podpory. Práca hľadá odpoveď na otázku či existujú v Slovenskom systéme výhody ktorými by sa mohol český systém inšpirovať. Keywords: Rodinná politika; Dôchodkový systém; Dávky sociálnej podpory; Sociálna politika; Family support benefits; Pension system; Social policy Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Porovnanie vybraných častí sociálneho systému v Českej a Slovenskej republike v rokoch 2003-2016

Diplomová práca sa zameriava na podsystémy sociálnej politiky, konkrétne dôchodkový systém a rodinnú politiku. Základ práce tvorí porovnanie týchto oblastí sociálneho systému medzi Českou a Slovenskou ...

Rosenbergerova, Zuzana; Krebs, Vojtěch; Barák, Vladimír
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Podpora inovácií v USA prostredníctvom rizikového kapitálu
Stropkaiová, Aneta; Bič, Josef; Hnát, Pavel
2017 - Slovak
Silicon Valley a společnosti seskupeny kolem Massachusettského technologického institutu jsou známé jako světové centra aktivit investorů rizikového kapitálu. Právě tyto oblasti s množstvím start-upů a firem podílejících se na výzkumu a vývoji jsou dnes hodnoceny jako území s nejvyšší koncentrací inovací na světě a společnosti jako Apple, Facebook, Microsoft či Google sídlící v Silicon Valley, patří mezi nejinovativnější a nejdůležitější společnosti generace. Počínaje z Windows až přes FedEx, technologie zrozené v útrobách firem financovaných rizikovým kapitálem, změnily zásadním způsobem náš svět. Cílem mé diplomové práce je identifikovat vztah mezi rizikovým kapitálem, inovacemi a ekonomickou výkonnosti na příkladu USA. V první kapitole vymezuje pojem rizikový kapitál, vysvětluji jak probíhá proces investování rizikového kapitálu, a které subjekty se tohoto procesu účastní. Ve druhé kapitole hodnotím úlohu rizikového kapitálu v americké ekonomice. Dále zkoumám jakým způsobem přispívá rizikový kapitál k zakládání a rozvoji inovativních firem. Ve třetí kapitole aplikuji závěry výzkumů na příkladu konkrétní americké společnosti, která splňuje 2 podmínky a to, že je financována rizikovým kapitálem a má velký inovační potenciál. Na praktickém příkladu tak ověřuji vztah mezi rizikovým kapitálem, inovacemi a ekonomickou výkonností země. Silicon Valley and companies grouped around MIT are known as world centres for investor activity for venture capital. These areas with many start-ups and companies participating on R&D are today ranked as regions with highest concentration of innovations in the world and companies such as Apple, Facebook, Microsoft or Google who are based in Silicon Valley, belong among the most innovative and most important companies of our generation. From Windows to FedEx, technologies created within the companies financed by venture capital, changed our world. The purpose of my diploma thesis is identify relationship between venture capital, innovations and economic productivity on example of USA. In first chapter I define the term venture capital, explain how the process of investing venture capital is happening, and which subjects are involved in the process. In second chapter I evaluate the role of venture capital in American economy. I´m also researching in what way venture capital is contributing with creation and development of innovatory companies. In third chapter I apply conclusions of my findings on an example of specific American company, which fulfills two conditions; it is financed by venture capital and has high innovation potential. On practical example I verify the relationship between venture capital, innovations and economic productivity of country. Sillicon Valley a spoločnosti zoskupené okolo Massachutského technologického inštitútu sú známe ako svetové centrá aktivít investorov rizikového kapitálu. Práve tieto oblasti s množstvom start-upov a firiem podieľajúcich sa na výskume a vývoji sú dnes hodnotené ako územia s najvyššou koncentráciou inovácií na svete a spoločnosti ako Apple, Facebook, Microsoft či Google sídliace v Sillicon Valley, patria medzi najinovatívnejšie a najdôležitejšie spoločnosti generácie. Počínajuc Windowsom až cez FedEx, technológie zrodené v útrobach firiem financovaných rizikovým kapitálom, zmenili zásadným spôsobom náš svet. Cieľom mojej diplomovej práce je identifikovať vzťah medzi rizikovým kapitálom, inováciami a ekonomickou výkonnosťou na príklade USA. V prvej kapitole vymedzujem pojem rizikový kapitál, vysvetľujem ako prebieha proces investovania rizikového kapitálu, a ktoré subjekty sa ho zúčastňujú. V druhej kapitole hodnotím úlohu rizikového kapitálu v americkej ekonomike. Ďalej skúmam akým spôsobom prispieva rizikový kapitál k zakladaniu a rozvoju inovatívnych firiem. V tretej kapitole aplikujem závery výskumov na príklade konkrétnej americkej spoločnosti, ktorá spĺňa 2 podmienky a to, že je financovaná rizikovým kapitálom a má veľký inovačný potenciál. Na praktickom príklade tak overujem vzťah medzi rizikovým kapitálom, inováciami a ekonomickou výkonnosťou krajiny. Keywords: USA; rizikový kapitál; ekonomická výkonnost; inovace; USA; innovation; economic growth; venture capital Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Podpora inovácií v USA prostredníctvom rizikového kapitálu

Silicon Valley a společnosti seskupeny kolem Massachusettského technologického institutu jsou známé jako světové centra aktivit investorů rizikového kapitálu. Právě tyto oblasti s množstvím start-upů ...

Stropkaiová, Aneta; Bič, Josef; Hnát, Pavel
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Vplyv detí na nákupné rozhodovanie rodičov
Spišiaková, Barbora; Chylíková, Hana; Fridelová, Vendula
2017 - Slovak
Diplomová práce se zabývá vlivem dětí na rozhodování o nákupech jejich rodičů. Úvodní kapitola se zaměřuje na osobnost člověka v souvislosti se spotřebním chováním dospělých. Nákupní a spotřební chování dospělých, jako i vlastní nákupní rozhodovací proces včetně jeho fází jsou blíže specifikované ve druhé kapitole. Třetí kapitola popisuje rodinu, její vliv na nákupní rozhodování, blíže specifikuje děti jako spotřebitele s rozdělením podle jednotlivých věkových kategorií a zaměřuje se také na jejich vliv při nákupním rozhodování rodičů. V poslední, praktické části diplomové práce byl realizovaný výzkum za účelem zjištění míry vlivu dětí na nákupní rozhodování jejich rodičů. The diploma thesis deals with the influence of children on buying decision making of their parents. For this purpose, the thesis is divided into four parts, the first three parts being theoretical. The introductory chapter focuses on the personality of a person in connection with consumer behavior of adults. Adult buying and consumer behavior, as well as buying decision process, including its phases, are further included in the second chapter. The third chapter describes the family and its impact on buying decisions, specifies children as consumers and focuses on their influence on the buying decisions of parents. In the last, practical part of the thesis, was conducted a research to find out the impact of children on the buying decisions of their parents. Diplomová práca sa zaoberá vplyvom detí na rozhodovanie o nákupoch u ich rodičov. Za týmto účelom je práca rozdelená do štyroch častí, pričom prvé tri časti sú teoretické. Úvodná kapitola sa zameriava na osobnosť človeka v spojitosti so spotrebným chovaním dospelých. Nákupné a spotrebné chovanie dospelých, ako aj vlastný nákupný rozhodovací proces vrátane jeho fáz sú bližšie obsiahnuté v druhej kapitole. Tretia kapitola popisuje rodinu, jej vplyv na nákupné rozhodovanie, bližšie špecifikuje deti ako spotrebiteľov s rozdelením podľa jednotlivých vekových kategórií a zameriava sa taktiež na ich vplyv pri nákupnom rozhodovaní rodičov. V poslednej, praktickej časti diplomovej práce, bol realizovaný vlastný výskum za účelom zistenia miery vplyvu detí na nákupné rozhodovanie ich rodičov. Keywords: dítě jako spotřebitel; nákupní rozhodovací proces; rodina; spotřební chování; nákupní chování; children as consumers; buying behavior; buying decision process; family; consumer behavior Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Vplyv detí na nákupné rozhodovanie rodičov

Diplomová práce se zabývá vlivem dětí na rozhodování o nákupech jejich rodičů. Úvodní kapitola se zaměřuje na osobnost člověka v souvislosti se spotřebním chováním dospělých. Nákupní a spotřební ...

Spišiaková, Barbora; Chylíková, Hana; Fridelová, Vendula
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Vstup českej firmy na čínsky trh s bio a nanotechnológiami
Ostrihoň, Adam; Vlčková, Jana; Procházková Ilinitchi, Cristina
2017 - Slovak
Cieľom tejto práce je identifikovať najvhodnejšiu metódu vstupu pre českú firmu na čínsky trh s bio a nanotechnológiami a zhodnotiť sektor bio a nanotechnológii v Číne. Cieľ práce bude dosiahnutý pomocou analýzy, syntézy a zberu dát z dostupných zdrojov vrátane informácii poskytnutých od členov bio a nanotechnologickej firmy Nafigate, ktorá sa sama na čínsky trh rozhodla vstúpiť v roku 2011. Práca sa delí na tri kapitoly. Prvá kapitola práce definuje bio a nanotechnológie a zaoberá sa ich vývojom vo svete a v Číne. Druhá kapitola sa venuje analýze čínskeho trhu a podmienkam vstupu zahraničnej spoločnosti. Tretia kapitola opisuje skúsenosti firmy Nafigate so vstupom na čínsky trh s bio a nanotechnológiami a v závere kapitoly nájdeme odporúčania pre vstup na tento trh. Goal of this thesis is to identify best way of entry for Czech company on Chinese market with bio and nanotechnologies and evaluate bio and nanotechnology industry in China. Goal of a thesis will be acomplished through analysis, synthesis and collection of data from available sources including information from members of bio and nanotechnology company Nafigate, which decided to enter Chinese market itself in year 2011. The work is divided into three chapters. First chapters defines bio and nanotechnologies and deals with their development in world and China. Second chapter is dedicated to analyze Chinese market and entry conditions for foreign company. The third chapter describes experience of Nafigate company with entry on chinese market with bio and nanotechnologies and in the end of the chapter we find recommendations for possible market entry. Cieľom tejto práce je identifikovať najvhodnejšiu metódu vstupu pre českú firmu na čínsky trh s bio a nanotechnológiami a zhodnotiť sektor bio a nanotechnológii v Číne. Cieľ práce bude dosiahnutý pomocou analýzy, syntézy a zberu dát z dostupných zdrojov vrátane informácii poskytnutých od členov bio a nanotechnologickej firmy Nafigate, ktorá sa sama na čínsky trh rozhodla vstúpiť v roku 2011. Práca sa delí na tri kapitoly. Prvá kapitola práce definuje bio a nanotechnológie a zaoberá sa ich vývojom vo svete a v Číne. Druhá kapitola sa venuje analýze čínskeho trhu a podmienkam vstupu zahraničnej spoločnosti. Tretia kapitola opisuje skúsenosti firmy Nafigate so vstupom na čínsky trh s bio a nanotechnológiami a v závere kapitoly nájdeme odporúčania pre vstup na tento trh. Keywords: Biotechnology; Nanotechnológie; Vstup firmy; Trh; Nafigate; Čína; China; Nafigate; Company; Market entry; Nanotechnology; Biotechnology Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Vstup českej firmy na čínsky trh s bio a nanotechnológiami

Cieľom tejto práce je identifikovať najvhodnejšiu metódu vstupu pre českú firmu na čínsky trh s bio a nanotechnológiami a zhodnotiť sektor bio a nanotechnológii v Číne. Cieľ práce bude dosiahnutý ...

Ostrihoň, Adam; Vlčková, Jana; Procházková Ilinitchi, Cristina
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Vývoj Španielska po kríze so zameraním na bankový systém a verejný sektor
Nagyová-Tkáčová, Monika; Bič, Josef; Antal, Jarolím
2017 - Slovak
Diplomová práce se zabývá vývojem španělské ekonomiky především po vypuknutí hospodářské krize se zaměřením na bankovní systém a veřejný sektor země. V rámci podchycení teoretického základu zpracovává podstatu fungování bankovnictví, teorie veřejných financí a veřejného dluhu. Následně práce popisuje dopady na vybrané oblasti ekonomiky a příslušné reakce vlády na ně. Hlavním cílem je analýza vládou přijatých opatření a vyhodnocení jejich míry dopadu na ekonomický vývoj krajiny. Zároveň by měla poskytnout případné doporučení do budoucna. The thesis deals with the evolution of the Spanish economy, especially, after the economic crisis. It is focused on the banking system and the public sector of the country. In order to capture the theoretical basis, it processes the essence of banking, public finance theory and public debt. Subsequently, the thesis describes impacts on selected areas of the economy and the government's response to them. The main objective is to analyze the measures taken by the government and to evaluate their impact on the economic development of the landscape. At the same time, the thesis should provide recommendations for the future. Diplomová práca sa zaoberá vývojom španielskej ekonomiky predovšetkým po vypuknutí hospodárskej krízy so zameraním na bankový systém a verejný sektor krajiny. V rámci podchytenia teoretického základu spracúva podstatu fungovania bankovníctva, teóriu verejných financií a verejného dlhu. Následne práca popisuje dopady na vybrané oblasti ekonomiky a príslušné reakcie vlády na nich. Hlavným cieľom je analýza vládou prijatých opatrení a vyhodnotenie ich miery dopadu na ekonomický vývoj krajiny. Zároveň by mala poskytnúť prípadné odporúčania pre budúcnosť. Keywords: Španělsko; trh nemovitostí; deficit státního rozpočtu; veřejný dluh; reformy; bankovní sektor; dluhová krize; public debt; debt crisis; reforms; Spain; banking sector; real estate market; budget deficit Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Vývoj Španielska po kríze so zameraním na bankový systém a verejný sektor

Diplomová práce se zabývá vývojem španělské ekonomiky především po vypuknutí hospodářské krize se zaměřením na bankovní systém a veřejný sektor země. V rámci podchycení teoretického základu zpracovává ...

Nagyová-Tkáčová, Monika; Bič, Josef; Antal, Jarolím
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Ocenenie Tatra banky, a.s.
Baroniak, Jozef; Hrdý, Milan; Kuchyňa, Pavel
2017 - Slovak
Cílem práce je ocenění společnosti Tatra banka a.s. První, teoretická část je zaměřena na specifika a metody oceňovaní komerčních bank. Druhá, praktická část je věnovaná samotnému ocenění. Praktická část je rozdělena na finanční a strategickou analýzu, sestavení finančního plánu a ocenění vybranými metodami. The aim of this thesis is to calculate the market value of the Tatra banka, a.s. The first part is aimed at the specific features and methods of valuation of the banks. The second part is focused on the valuation itself and consists of the financial and strategic analysis, financial plan building and the valuation by appropriate methods. Cieľom práce je ocenenie spoločnosti Tatra banka a.s. Prvá, teoretická časť je zameraná na špecifiká a metódy oceňovania komerčných bánk. Druhá, praktická časť je venovaná samotnému oceneniu. Praktická časť je rozdelená na finančnú a strategickú analýzu, zostavenie finančného plánu a ocenenie vybranými metódami. Keywords: finanční analýza; Tatra banka a.s.; komerční banky; oceňovaní; metoda cenového obligačního modelu; finanční plán; valuation; Tatra banka a.s.; financial analysis; financial plan; bonds pricing model; commercial banks Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Ocenenie Tatra banky, a.s.

Cílem práce je ocenění společnosti Tatra banka a.s. První, teoretická část je zaměřena na specifika a metody oceňovaní komerčních bank. Druhá, praktická část je věnovaná samotnému ocenění. Praktická ...

Baroniak, Jozef; Hrdý, Milan; Kuchyňa, Pavel
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Ocenenie 100% obchodného podielu spoločnosti Groupe SEB ČR s.r.o.
Kratochvíl, Bohumil; Brabenec, Tomáš; Čižmárová, Dušana
2017 - Slovak
Cílem této diplomové práce je zjištění tržné hodnoty oceňovaného podniku Groupe SEB ČR s.r.o. pro účely teoretického prodeje potencionálnímu kupujícímu ke dni 1.1.2016. Diplomová práce je rozdělená do kapitol, které respektují základní strukturu znaleckého posudku ocenění podniku. Úvodní část práce je věnována představení podniku a základním informacím potřebným pro ocenění. Dále následuje finanční analýza, na základe které bude zjištěn předpoklad nekonečného trvání podniku going concern. Následuje kapitola věnovaná strategické analýze, výsledkem které bude prognóza tržeb společnosti. V návaznosti na strategickou analýzu budou prognózovány generátory hodnot a postaven finanční plán. Vyvrcholením práce bude samotné ocenění, které bude provedeno metodou DCF Entity ve třech variantních scénářích, jako doplňková oceňovací metoda byla použita metoda tržního porovnaní. The main goal of this thesis is to determine the market value of the company Groupe SEB ČR s.r.o. for purpose of selling to protentional buyer at 1.1.2016. The thesis consists of six chapters which correspond to basic business valuation structure. The first part determines basic information about the valued company. The next chapter is followed up with the financial analysis that verifies going concern assumption. Next chapter is strategic analysis, which results with sales prognosis of the company. After strategic analysis was set up prognosis of value generators and making the financial plan. The final part of the thesis was dedicated to business valuation by using DCF Entity method in three variant scenarios. As a secondary valuation method was chosen market comparison method. Cieľom tejto diplomovej práce je zistiť tržnú hodnotu oceňovaného podniku Groupe SEB ČR s.r.o. pre účely teoretického predaja potencionálnemu kupujúcemu ku dňu 1.1.2016. Diplomová práca je rozdelená do kapitol, ktoré rešpektujú základnú štruktúru znaleckého posudku ocenenia podniku. Úvodná časť práce je venovaná predstaveniu podniku a základným informáciám potrebným pre ocenenie. Ďalej nasleduje finančná analýza, na základe ktorej bude zistený predpoklad neobmedzeného trvania podniku going concern. Nasleduje kapitola venovaná strategickej analýze, ktorej výsledkom bude prognóza tržieb spoločnosti. V nadväznosti na strategickú analýzu budú prognózované generátory hodnôt a zostavený finančný plán. Vyvrcholením práce bude samotné ocenenie spoločnosti, ktoré bude uskutočnené metódou DCF Entity v troch variantných scenároch, ako doplnková oceňovacia metóda bola použitá metóda tržného porovnania. Keywords: Metoda tržního porovnání; Ocenění; DCF Entity; Market comparision; DCF Entity; Business valuation Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Ocenenie 100% obchodného podielu spoločnosti Groupe SEB ČR s.r.o.

Cílem této diplomové práce je zjištění tržné hodnoty oceňovaného podniku Groupe SEB ČR s.r.o. pro účely teoretického prodeje potencionálnímu kupujícímu ke dni 1.1.2016. Diplomová práce je rozdělená do ...

Kratochvíl, Bohumil; Brabenec, Tomáš; Čižmárová, Dušana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Produkcia bridlicového plynu v USA a Číne: dopady a potenciál
Trenkner, Peter; Vošta, Milan; Vlčková, Jana
2017 - Slovak
Tato diplomová práce se věnuje produkci břidlicového plynu v USA a Číne, dopady, které jsou s ní spjaté a budoucímu potenciálu břidlicového plynu. Hlavním cílem práce je zanalyzovat a detailně prozkoumat současní situaci s touto komoditou ve vybraných zemích. V prní teoreticko-metodické části se práce zabývá základními charakteristikami a informacemi spjatými se zemním a břidlicovým plynem. V dalších kapitolách se potom nachází podrobní rozklad týkající se zásob této komodity, těžby a dopadů na jednotlivé sektory ekonomiky a životní prostředí USA a Číny. Závěrečná kapitola je zaměřena na potenciální vývoj břidlicového plynu ve vybraných zemích. V teoreticko-metodické části je využívána hlavně popisní metoda, která vychází převažně z knižní literatury. V dalších kapitolách je zastoupena metoda analýzy, komparace, analogie a syntézy, která se skládala přimárně z internetových zdrojů. This diploma thesis dedicates to production of shale gas in USA and China, impacts related to it and future potential of shale gas. The main objective of the thesis is to analyse and explore in detail current situation with this commodity in selected countries. In the first theoretical-methodological part, the thesis is focused on essential characteristics and information about natural and shale gas. In the next chapters is situated detailed breakdown of resources, production and impact on various sectors of economy and environment in USA and China. Final chapter is dedicated to potential development of shale gas in selected countries. In the theoretical-methodological part is primarily used descriptive method, mainly based on literature sources. In the next chapters is also used analysis, comparative method, analogy and synthesis, which are mainly consist of internet resources. Táto diplomová práca sa venuje produkcii bridlicového plynu v USA a Číne, dopadmi, ktoré sú s ňou spojené a budúcemu potenciálu bridlicového plynu. Hlavným cieľom práce je zanalyzovať a detailne preskúmať súčasnú situáciu s touto komoditou vo vybraných krajinách. V prvej teoreticko-metodickej časti sa práca zaoberá základnými charakteristikami a informáciami spojenými so zemným a bridlicovým plynom. V ďalších kapitolách sa potom nachádza podrobný rozklad týkajúci sa zásob tejto komodity, ťažby a dopadov na jednotlivé sektory ekonomiky a životné prostredie USA a Číny. Záverenčá kapitola je zameraná na potenciálny vývoj bridlicového plynu vo vybraných krajinách. V teoreticko-metodickej časti je využívaná hlavne popisná metóda, ktorá vychádza najmä z knižnej literatúry. V ďalších kapitolách je zastúpená metóda analýzy, porovnávania, analógie a syntézie, ktorá sa skladala z prevažne internetových zdrojov. Keywords: břidlicový plyn; zemní plyn; dopady břidlicového plynu; potenciál břidlicového plynu; produkce břidlicového plynu; shale gas; production of shale gas; impact of shale gas; natural gas; potential of shale gas Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Produkcia bridlicového plynu v USA a Číne: dopady a potenciál

Tato diplomová práce se věnuje produkci břidlicového plynu v USA a Číne, dopady, které jsou s ní spjaté a budoucímu potenciálu břidlicového plynu. Hlavním cílem práce je zanalyzovat a detailně ...

Trenkner, Peter; Vošta, Milan; Vlčková, Jana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Boj o Kašmír
Volochová, Lucia; Volenec, Otakar; Havlová, Radka
2017 - Slovak
Diplomová práce se zabývá problematikou Kašmírského konfliktu. Cílem předkládané práce je pomocí historicko-analytické metody přijít na možné řešení tohoto teritoriálního sporu trvajícího od roku 1947. V teoretické části je vysvětlen pojem konflikt v mezinárodních vztazích, který je fundamentální v celé práci. Další kapitoly jsou věnovány kořenům sporu a jeho následné eskalaci až po současný stav. Důležitou částí práce je vývoj aktérů v jaderné velmoci i postoj jednotlivých zúčastněných. This master thesis deals with the issue of Kashmir conflict. The aim of this thesis is to find possible solution of this territorial dispute lasting since 1947 by using historical-analytical method. The theoretical part explains the concept of conflict in international relations, which is fundamental in the whole work. The next chapters deal with the root of the dispute and its subsequent escalation to the present state. An important part of the work is the development of the main actors in the nuclear powers as well as an attitude of the individual participants. Diplomová práca sa zaoberá problematikou Kašmírskeho konfliktu. Cieľom predkladanej práce je pomocou historicko-analytickej metódy prísť na možné riešenie tohto teritoriálneho sporu trvajúceho od roku 1947. V teoretickej časti je vysvetlený pojem konflikt v medzinárodných vzťahoch, ktorý je fundamentálny v celej práci. Ďalšie kapitoly sú venované koreňom sporu a jeho následnej eskalácii až po súčasný stav. Dôležitou časťou práce je vývoj aktérov v jadrové veľmoci ako aj postoj jednotlivých zúčastnených. Keywords: Linie příměří = Linie kontroly; náboženská příslušnost; konflikt v mezinárodních vztazích; Kašmír; národní identita; etnická demografie; Kashmir; national identity; Cease-fire line = Line of control; religion; ethnic demography; conflict in international relations Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Boj o Kašmír

Diplomová práce se zabývá problematikou Kašmírského konfliktu. Cílem předkládané práce je pomocí historicko-analytické metody přijít na možné řešení tohoto teritoriálního sporu trvajícího od roku ...

Volochová, Lucia; Volenec, Otakar; Havlová, Radka
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Únia pre Stredozemie
Chudadová, Ivana; Volenec, Otakar; Dubský, Zbyněk
2017 - Slovak
Unie pro Středomoří představuje projekt Evropské unie zaměřený na spolupráci s jižními sousedy EU, který se v průběhu času postupně menil.Oblasť jižního a východního Středomoří patřila vždy k prioritním sférám zájmu Evropské unie a počátky euro-středomořské spolupráce lze datovat od 70. Letech 20. století. No až v 90. Letech vyústily více než dvacetileté snahy zvyšujícího se vzájemného obchodu a rozvoje spolupráce do vytvoření Euro-středomořského partnerství, známého také jako Barcelonský proces, který byl předchůdcem Unie pro Středomoří. A právě Unie pro Středomoří, iniciovaná v roce 2008 tehdejším francouzským prezidentem, byla snahou o oživení zájmu o středomořskou oblast. Cílem práce je analyzovat povahu euro-středomořských politik (od Euro-středomořského partnerství přes EPS, až po Unii pro Středomoří) pričem najväčší důraz je kladen právě tak na formální (institucionální), jakož i praktickou stránku projektu Unie pro Středomoří. Po stručné charakterizaci institucionálního rámce UPS se práce zaměřuje na výsledky a efektivnost jejích projektů a politik v hospodářské, politicko-bezpečnostní, lidsko-právní a kulturní oblasti, přičemž neopomíjí zmínit ani hlavní výzvy a překážky, které užší spolupráci mezi dvěma břehy Středozemního moře brání. The Union for the Mediterranean is a project of the European Union aimed at cooperation with the EU's southern neighbors, which has gradually changed over time. The region of southern and eastern Mediterranean has always been one of the priority spheres of interest of the European Union and the beginnings of Euro-Mediterranean cooperation may date from the 1970s onwards. century. But in the 1990s, more than twenty years of efforts to increase mutual trade and development of cooperation have resulted in the Euro-Mediterranean partnership, also known as the Barcelona Process that was the forerunner of the Union for the Mediterranean. And rightfully the Union for the Mediterranean, initiated in 2008 by the French president, was an attempt to revive interest in the Mediterranean region. The aim of the thesis is to analyze the nature of Euro-Mediterranean policies (from the Euro-Mediterranean partnership through the European Neighborhood Policy to the Union for the Mediterranean), with emphasis being placed on both the formal (institutional) and the practical aspects of the Union for the Mediterranean project. After briefly characterizing the institutional framework of the UpS, the work focuses on the results and effectiveness of its economic, political, security, human rights and cultural projects and policies, while not forgetting to mention the major challenges and barriers that are hampering closer cooperation between the two shores of the Mediterranean. Únia pre Stredozemie predstavuje projekt Európskej únie zameraný na spoluprácu s južnými susedmi EÚ, ktorý sa v priebehu času postupne menil.Oblasť južného a východného Stredozemia patrila vždy k prioritným sféram záujmu Európskej únie a počiatky euro-stredomorskej spolupráce možno datovať od 70. Rokoch 20. Storočia. No až v 90. Rokoch vyústili viac ako dvadsaťročné snahy zvyšujúceho sa vzájomného obchodu a rozvoja spolupráce do vytvorenia Euro-stredomorského partnerstva, známeho tiež ako Barcelonský proces, ktorý bol predchodcom Únie pre Stredozemie. A práve Únia pre Stredozemie, iniciovaná v roku 2008 vtedajším francúzskym prezidentom, bola snahou o oživenie záujmu o stredomorskú oblasť. Cielom práce je analyzovať povahu euro-stredomorských politík (od Euro-stredomorského partnerstva cez Európsku susedskú politiku, až po Úniu pre Stredozemie) pričomnajväčší dôraz je kladený práve tak na formálnu (inštitucionálnu), ako aj praktickú stránku projektu Únia pre Stredozemie. Po stručnom charakterizovaní inštitucionálneho rámca UpS sa práca zameriava na výsledky a efektívnosť jej projektov a politík v hospodárskej, politicko-bezpečnostnej, ľudsko-právnej a kultúrnej oblasti, pričom neopomína spomenúť ani hlavné výzvy a prekážky, ktoré užšej spolupráci medzi dvoma brehmi Stredozemného mora bránia. Keywords: Unie pro Středomoří, Evropská unie; Blízký východ a Severní Afrika; Středomoří; European Union; Union for the Mediterranean; euro-mediterranean policies; Mediterranean region Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Únia pre Stredozemie

Unie pro Středomoří představuje projekt Evropské unie zaměřený na spolupráci s jižními sousedy EU, který se v průběhu času postupně menil.Oblasť jižního a východního Středomoří patřila vždy k ...

Chudadová, Ivana; Volenec, Otakar; Dubský, Zbyněk
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases