Number of found documents: 16334
Published from to

Porovnání médií vhodných pro akumulaci energie
2021 -
Akumulace energie, a to jak elektrické tak energie jiného druhu je tématem kterému je v dnešní době věnována větší a větší pozornost. Důvodem jsou převážně obnovitelné zdroje energie (OZE), ale také zlepšení účinnosti dodávek elektrické energie a elektromobilita. Právě účelem této práce je nastínit některé způsoby akumulace energie,popsat některá média ,která se v daných akumulátorech mohou vyskytovat a popsat jejich praktickou realizaci. Nadále pak určit porovnávací kritéria ,která budou sloužit k porovnání dříve popsaných způsobů akumulace energie a jejich médií. Na závěr bude uvedeno jaké způsoby a média jsou nejvhodnější pro zvolené aplikace. Keywords: akumulace energie; obnovitelné zdroje energie; akumulační média; energie Available in the ZČU Library.
Porovnání médií vhodných pro akumulaci energie

Akumulace energie, a to jak elektrické tak energie jiného druhu je tématem kterému je v dnešní době věnována větší a větší pozornost. Důvodem jsou převážně obnovitelné zdroje energie (OZE), ale také ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Vícefázové elektrické motory v elektromobilitě
2021 -
Cíli této bakalářské práce jsou zjištění dostupnosti vícefázových motorů v elektromobilitě a jejich porovnání. Práce porovnává, jak možné typy používaných strojů jako jsou PMSM a IM, tak třífázové a vícefázové stroje mezi sebou hlavně v oblasti provozu během poruchy, Joulových ztrát nebo např. složitosti měniče. Ke konci jsou poté napsány trendy a možná budoucnost vícefázových motorů v elektromobilitě. Keywords: vícefázový motor; třífázový motor; hustota výkonu; injektáž vyšších harmonických složek proudu; pmsm; moment; asynchronní motor Available in the ZČU Library.
Vícefázové elektrické motory v elektromobilitě

Cíli této bakalářské práce jsou zjištění dostupnosti vícefázových motorů v elektromobilitě a jejich porovnání. Práce porovnává, jak možné typy používaných strojů jako jsou PMSM a IM, tak třífázové a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Vyhodnocení výskytu událostí na napětí v distribuční soustavě
2021 -
Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení napěťových událostí v distribuční soustavě. V první části jsou rozebrány pojmy jako kvalita napětí, kvalita dodávek elektrické energie a nepřetržitost dodávky elektrické energie. Podrobněji jsou zde rozebrány tzv. události na napětí. V druhé části je provedeno vyhodnocení dlouhodobého sledování událostí na napětí v sítích VN a NN, a to z hlediska nastínění trendů, použití časové agregace a porovnání vyhodnocení závažných poklesů se zahraničím. Po novelizaci legislativy by právě závažné poklesy mohly být spolu s krátkodobými přerušeními nově kontrolovány Energetickým regulačním úřadem. Keywords: distribuční soustava; kvalita dodávek elektrické energie; události na napětí; časová agregace; závažné poklesy napětí Available in the ZČU Library.
Vyhodnocení výskytu událostí na napětí v distribuční soustavě

Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení napěťových událostí v distribuční soustavě. V první části jsou rozebrány pojmy jako kvalita napětí, kvalita dodávek elektrické energie a nepřetržitost ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Měření útlumových charakteristik síťových filtrů
2021 -
Tato kvalifikační práce se zabývá řešením návrhu přípravků pro měření jednotlivých složek vložného útlumu síťových filtrů. V teoretické části práce je k nalezení stručný popis jednotlivých složek rušivých signálů, definice vložného útlumu a způsoby omezení elektromagnetického rušení spolu s obecným popisem síťových filtrů. Součástí teoretické části je uvedení do problematiky měření vložného útlumu na základě stanovených norem, kde je kromě klasického 50 systému věnována pozornost alternativním metodám měření. V praktické části práce jsou navrženy přípravky pro měření vložného útlumu, se kterými je provedeno měření, a na závěr jsou zhodnoceny výsledky. Keywords: emc; vložný útlum; síťový filtr; symetrická složka; nesymetrická složka Available in the ZČU Library.
Měření útlumových charakteristik síťových filtrů

Tato kvalifikační práce se zabývá řešením návrhu přípravků pro měření jednotlivých složek vložného útlumu síťových filtrů. V teoretické části práce je k nalezení stručný popis jednotlivých složek ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Projekt - Novostavba výcvikového střediska Armády ČR
2021 -
Bakalářská práce se zaměřuje zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na ´´Projekt - Novostavba výcvikového střediska Armády ČR´´. Práce řeší dispoziční, konstrukční a provozní řešení, včetně statických a jiných potřebných výpočtů. Součástí je také koncept kanalizace, vzduchotechniky a požárně bezpečnostního řešení. Vypracování je plně v souladu s platnými ČSN normami, za použití rýsovacího programu ArchiCAD 22, programu TEPLO pro tepelnou techniku a statických softwarů jako FINE EC a FINE GEO. Práce obsahuje návrh dvou objektů k sobě připojených, konkrétně administrativní budovy a haly, která je určena především jako garáž. Keywords: svislé nosné konstrukce; vodorovné nosné konstrukce; konstrukce; základy; zemní práce; výcvikové středisko; kontejner; opláštění; fasáda; podlaha; strop; střecha; pohled; technická zpráva; průvodní zpráva; hala; administrativní budova; hlavní budova; budova; objekt; stavba Available in the ZČU Library.
Projekt - Novostavba výcvikového střediska Armády ČR

Bakalářská práce se zaměřuje zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na ´´Projekt - Novostavba výcvikového střediska Armády ČR´´. Práce řeší dispoziční, konstrukční a provozní ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Kmitání bistabilních mechanických soustav
2021 -
Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na matematické modelování a dynamickou analýzu kmitání bistabilních mechanických soustav. Úvodní kapitola shrnuje motivaci pro studium těchto soustav s~ukázkou příkladů běžných bistabilních soustav. Následně je teoreticky přiblížena problematika nelineárních jevů v~dynamických systémech. Tato kapitola probírá teorii nelineárních dynamických systémů a jsou zde představeny metody pro posuzování chování těchto systémů. Dále je pozornost zúžena na vybrané modely bistabilních mechanických soustav pro které jsou odvozeny pohybové rovnice. V~akpitole Dynamická analýza je pozornost věnována pozorování a rozboru chování těchto vybraných modelů s~uvažovaním kinematického buzení. Pro jednotlivé soustavy jsou zobrazeny bifurkační diagramy obsahující oblasti chaotické odezvy. Tyto oblasti jsou doplněny o~zobrazení příslušných Poincarého řezů. Poslední část popisuje, jakým způsobem byl navržen a vyroben demonstrátor bistabilní soustavy - kyvadla s~permanentními magnety. Na základě parametrů demonstrátoru byly voleny parametry odpovídajících výpočtových modelů. Keywords: bistabilita; kmitání; nelinerita; chaos; dynamické systémy; von missesovo vzpěradlo. Available in the ZČU Library.
Kmitání bistabilních mechanických soustav

Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na matematické modelování a dynamickou analýzu kmitání bistabilních mechanických soustav. Úvodní kapitola shrnuje motivaci pro studium těchto soustav s~ukázkou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Matematický pohled na integrály ve fyzice
2021 -
Tato bakalářská práce se věnuje křivkovým a plošným integrálům a jejich aplikaci ve fyzikálních zákonech elektromagnetismu. Cílem bylo popsat matematický aparát vystupující v Maxwellových rovnicích. Po krátkém seznámení s elektromagnetismem postupujeme jednoduchými úvahami k vyslovení potřebných matematických definic a vět. Jejich aplikaci ukazujeme na vhodných příkladech. V závěru se dostaneme k Maxwellovým rovnicím, které nejprve vyjádříme v integrálních tvarech, následně s využitím definovaného aparátu odvodíme vztahy diferenciální a naznačíme důsledek vzájemné interakce elektrického a magnetického pole v čase v podobě elektromagnetické vlny. Keywords: křivka a křivkový integrál; plocha a plošný integrál; diferenciální operátory; maxwellovy rovnice; greenova věta; stokesova věta; gaussova-ostrogradského věta Available in the ZČU Library.
Matematický pohled na integrály ve fyzice

Tato bakalářská práce se věnuje křivkovým a plošným integrálům a jejich aplikaci ve fyzikálních zákonech elektromagnetismu. Cílem bylo popsat matematický aparát vystupující v Maxwellových rovnicích. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Nelineární obyčejná diferenciální rovnice prvního řádu: vlastnosti řešení a jeho analytické aproximace
2021 -
Bakalářská práce je zaměřena na studium konkrétní obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu, kterou nelze analyticky vyřešit. Nejprve pravou stranu rovnice aproximujeme pomocí Taylorova polynomu 1. a 3. stupně. V obou případech vypočteme a porovnáme řešení aproximací oproti řešení původní úlohy získanému v softwaru Wolfram Mathematica. V druhé části se zaměříme na vlastnosti řešení již ze samotného zadání diferenciální rovnice, jakými jsou například lokální minima a maxima, konkávnost a konvexita a intervaly, kde řešení roste nebo klesá. Nakonec bude řešení rovnice omezeno shora i zdola pomocí Gronwallova lemmatu a jemnějších odhadů na menších intervalech. Součástí práce jsou obrázky vypracované v počítačovém programu Wolfram Mathematica. Keywords: obyčejné diferenciální rovnice; matematika; aproximace; růstové modely; taylorův polynom Available in the ZČU Library.
Nelineární obyčejná diferenciální rovnice prvního řádu: vlastnosti řešení a jeho analytické aproximace

Bakalářská práce je zaměřena na studium konkrétní obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu, kterou nelze analyticky vyřešit. Nejprve pravou stranu rovnice aproximujeme pomocí Taylorova polynomu 1. a 3. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Návrh registru environmentálních aspektů v oblasti třískového obrábění
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem registru environmentálních aspektů v oblasti třískového obrábění. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Celkově je práce členěna do 5 hlavních kapitol. Výsledkem této práce jsou 2 typy registrů environmentálních aspektů, které byly navrženy na základě pracoviště popsaného v této práci. Dalším výsledkem jsou nápravná opatření či environmentální cíle navržené na základě významných environmentálních aspektů. Keywords: systém environmentálního managementu; životní prostředí; environmentální aspekty; legislativní požadavky; registr environmentálních aspektů; iso 14 001 Available in the ZČU Library.
Návrh registru environmentálních aspektů v oblasti třískového obrábění

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem registru environmentálních aspektů v oblasti třískového obrábění. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Celkově je práce členěna do 5 hlavních ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Využití finančních darů Nadace ČEZ obcemi na Vltavotýnsku
2021 -
Tato bakalářská práce je věnována využití finančních příspěvků Nadace ČEZ obcemi na Vltavotýnsku. Teoretická část práce obsahuje charakteristiku a vymezení pojmů nadace a obce. Praktická část je zaměřená na podrobné seznámení se s Nadací ČEZ a s Mikroregionem Vltavotýnsko. V závěru bakalářské práce byl proveden výzkum a výsledky, vyplývající z výzkumu, byly řádně zapsány. Keywords: nadace; příspěvek; mikroregion vltavotýnsko; nadace čez; obec; výzkum; nadační programy; rozpočet Available in the ZČU Library.
Využití finančních darů Nadace ČEZ obcemi na Vltavotýnsku

Tato bakalářská práce je věnována využití finančních příspěvků Nadace ČEZ obcemi na Vltavotýnsku. Teoretická část práce obsahuje charakteristiku a vymezení pojmů nadace a obce. Praktická část je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases