Number of found documents: 278
Published from to

Působení Baracka Obamy ve funkci prezidenta a jeho role v politickém systému USA (porovnání s Evropskými politickými modely)
Slavíčková, Kristýna
2014 - English
Tato bakalářská práce se zabývá působením Baracka Obamy ve funkci prezidenta a klíčovými záležitostmi, do kterých se během své vlády zapojil. Cílem práce je představit tyto záležitosti a události a vysvětlit, jakou roli při nich Barack Obama hrál a jak se s nimi vypořádal. Teoretická část stručně popisuje život Baracka Obamy až do jeho zvolení prezidentem Spojených států, válku v Iráku, dopadení Usámy bin Ládina a zdravotnickou reformu. Je zde také krátké porovnání tří rozdílných prezidentů z pohledu jejich funkce a pravomocí. Jedná se o prezidenta Spojených státu amerických, prezidenta České republiky a prezidenta Francie. Praktická část se zabývá vyhodnocením a výsledky dotazníku, který obsahoval otázky týkající se jak Obamovy vlády, tak i přímé volby prezidenta. V závěru je uvedeno shrnutí zjištěných informací a výsledků. Přínos této práce lze nalézt v charakteristice jednotlivých událostí a v rozsáhlém zkoumání role, kterou v nich Barack Obama hrál, v kvalitním srovnání jednotlivých prezidentů a také ve zjištění, jak veřejnost vnímá Obamův výkon ve funkci prezidenta. This thesis deals with the presidency of Barack Obama and key issues in which he has been involved. The aim is to introduce these issues and events and explain which role Barack Obama played in them or how he dealt with them. The theoretical part describes briefly the life of Barack Obama until his election as the President of the United States, the Iraq war, the capture of Osama bin Laden and the Health Care Reform. It includes also a brief comparison of three different presidents in terms of their functions and powers. It addresses the President of the United States, the Czech President and the President of France. The practical part deals with the evaluation and the results of a questionnaire which included questions on Obama's presidency as well as the direct presidential election. In the conclusion, there is a summary of the obtained information and the results. The contribution of this work can be found in characteristic of individual events, extensive examination of Obama's role in these events, high-quality comparison of the presidents and also, ascertainment of public opinions on Barack Obama's presidency. Keywords: Barack Obama; válka v Iráku; Usáma bin Ládin; zdravotnická reforma; vyhodnocení dotazníku; srovnání prezidentských funkcí; prezident Spojených států amerických; prezident České republiky; prezident Francie; Barack Obama; war in Iraq; Osama bin Laden; health care reform; evaluation of questionnaire; comparison of presidents; president of United States of America; president of Czech republic; president of France Available in digital repository of ZČU.
Působení Baracka Obamy ve funkci prezidenta a jeho role v politickém systému USA (porovnání s Evropskými politickými modely)

Tato bakalářská práce se zabývá působením Baracka Obamy ve funkci prezidenta a klíčovými záležitostmi, do kterých se během své vlády zapojil. Cílem práce je představit tyto záležitosti a události a ...

Slavíčková, Kristýna
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Francouzská a britská kolonizace Severní Ameriky
Mostová, Kristina
2014 - English
Bakalářská práce s názvem Francouzská a britská kolonizace Severní Ameriky, vzájemné sociálně-kulturní vztahy mezi francouzskými a britskými kolonisty a původním obyvatelstvem Severní Ameriky v 15. 18. století, poskytuje přehled rané francouzské a britské kolonizace Severní Ameriky, popisuje začátek a průběh kolonizace a to, jaký měla dopad na obě strany. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol a jejich podkapitol. První kapitola popisuje začátky francouzské a britské kolonizace Severní Ameriky, vysvětluje proč a za jakými účely Francouzi a Britové kolonizovali a poskytuje některé doplňující informace, které se týkají předpokladů kolonizace. Následující kapitola vyobrazuje jejich první objev v Severní Americe a první kontakty se zdejším původním obyvatelstvem a pokračovaní kolonizace. Třetí kapitola podrobně pojednává o konkrétních situacích mezi francouzskými a britskými kolonisty s původním obyvatelstvem Severní Ameriky s důrazem na jejich vzájemné vztahy. Poslední kapitola se zabývá výhodami, které získaly oba kolonizující státy. Závěr bakalářské práce odhaluje vzájemné vztahy mezi kolonisty a původním obyvatelstvem Severní Ameriky. Dále ukazuje výsledky, které přinesla kolonizace Severní Ameriky jak kolonizujícím státům Francii a Británii, tak původnímu obyvatelstvu. The Bachelor´s thesis, The French and British Colonization of North America, Mutual socio-cultural relations between the French and the British colonists and the Native Americans between 15th and 18th centuries provides an overview of early North America colonization by France and England, describing how it started, continued and influenced both sides of colonization. The Bachelor´s thesis is divided into four main parts and subdivided into the sub-chapters. The first chapter describes the beginning of North America colonization by France and England, explaining their purposes and why they wanted to colonize North America and some additional information about the preconditions of colonization. The next chapter shows the colonist´s first arrivals to the "New World" and continuation of the colonization. The third chapter deals with the detailed situations between French and British colonists and Native Americans showing the relationships that they had. The last chapter refers to the benefits that both of colonizing countries received. The conclusion of the Bachelor´s thesis reveals and points out the mutual relationships between the colonists and the Native Americans, the results brought to colonizing countries and to the Natives Americans by the colonization of North America. Keywords: kolonizace; Severní Amerika; Francie; Velká Británie; američtí indiáni; kolonizátoři; vzájemné vztahy; kultura; colonization; North America; France; Great Britain; american indians; colonists; mutual relations; culture Available in digital repository of ZČU.
Francouzská a britská kolonizace Severní Ameriky

Bakalářská práce s názvem Francouzská a britská kolonizace Severní Ameriky, vzájemné sociálně-kulturní vztahy mezi francouzskými a britskými kolonisty a původním obyvatelstvem Severní Ameriky v 15. ...

Mostová, Kristina
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Art Spiegelman - "O myších a lidech"
Majtaníková, Monika
2014 - English
Bakalářská práce - Art Spiegelman "O myších a lidech" je zaměřena na amerického autora komiksů Arta Spiegelmana a na jeho dvoudílnou životopisnou grafickou novelu Maus. Teoretická část práce se zabývá životem a díly tohoto autora. Dále jsou zde shrnuty všechny dostupné informace o Maus, včetně obsahu knihy a motivů, vedoucích k jejímu vytvoření. Část bakalářské práce pojednává také o grafické novele jako žánru, definuje samotný pojem "grafická novela" a zmiňuje další významné představitele. Kniha Maus je detailněji rozebrána v praktické části práce, v níž jsou také informace z knihy srovnány s realitou. K praktické části rovněž patří rodokmeny ústřední rodiny a glosář důležitých komiksových pojmů, umístěné v přílohách bakalářské práce. The Bachelor thesis - Art Spiegelman "Of Mice and Men" is focused on the American cartoonist Art Spiegelman a on his two-volume autobiographical graphic novel Maus. The theoretical part deals with life and works of this author. Afterwards, there is summarized information about Maus, including a content of the book and motives leading to its creation. A part of the Bachelor thesis is concerned with the graphic novel as a genre, giving a definition of the term "graphic novel" itself and mentioning significant representatives. The novel Maus is examined in more detail in the practical part of the thesis. The information from the book is further compared with reality. The practical part is completed with genealogical trees of the central family and a glossary of the important comics terms in Appendices. Keywords: Maus; Art Spiegelman; grafická novela; komiks; holocaust; Maus; Art Spiegelman; graphic novel; comics; holocaust Available in digital repository of ZČU.
Art Spiegelman - "O myších a lidech"

Bakalářská práce - Art Spiegelman "O myších a lidech" je zaměřena na amerického autora komiksů Arta Spiegelmana a na jeho dvoudílnou životopisnou grafickou novelu Maus. Teoretická část práce se ...

Majtaníková, Monika
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Customer Service at an American company based in the Czech Republic with commentary and glossary
Dolinská, Michaela
2014 - English
Bakalářská práce se zabývá unikátním zákaznickým servisem společnosti ze Severní Ameriky - WestJet. Cílem práce bylo analyzovat obchodní vztah k zákazníkovi, stejně jako péči o něj. Čtenář bude moci porozumět unikátnímu přístupu k péči o zákazníky, který WestJet uplatňuje při každodenním provozu. Bachelor thesis deals with unique customer service of a North American Airline - WestJet. The goal of the thesis was to analyze the customer service and bussiness relationship of a highly recognized Canadian airline. The reader will understand the unique and different approach to customer service that WestJet has applied to its daily operations. Keywords: WestJet; letecká společnost; zákaznický servis; WestJet; airline; customer service Available in digital repository of ZČU.
Customer Service at an American company based in the Czech Republic with commentary and glossary

Bakalářská práce se zabývá unikátním zákaznickým servisem společnosti ze Severní Ameriky - WestJet. Cílem práce bylo analyzovat obchodní vztah k zákazníkovi, stejně jako péči o něj. Čtenář bude moci ...

Dolinská, Michaela
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

The educational system of the US in and out of the country with a comparison to the Czech Republic
Vojtěchová, Eliška
2014 - English
Bakalářská práce poskytuje podrobné znázornění vzdělávacího systému ve Spojených státech amerických a v České republice. Je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je teoretická, charakterizuje vzdělávací systémy Spojených států a České republiky a historický vývoj obou systémů. Tato část je zpracována na základě odborné literatury. Druhá část je praktická, zdůrazňuje vlastní zkušenosti o vzdělávacím systému na základě několikaletého studijního pobytu na zahraniční střední škole. Dále se věnuje otázce financování vysokého školství jak ve Spojených státech, tak v České republice. Cíl práce je porovnat oba vzdělávací systémy na základě různých kritérií. This bachelor thesis gives a detailed depiction of the educational system of the United States of America and the educational system in the Czech Republic. It is divided in two major parts. The first major part is theoretical, describing tertiary educational system of both the United States and the Czech Republic. The systems are analyzed on the basis of relevant literature. The historical development of both systems is depicted. Throughout the text as well as in a special chapter at the end of the theoretical part, summary and comparison of both systems is given. The second part is the practical part which emphasises individual personal experience acquired during study stay in the institution of American secondary education. This part of the bachelor thesis is focused on the secondary education in the overseas territories of the United States of America. Analogicaly, summary and comparison of the Czech Republic is given throughout the text as well as in the last chapter of the practical part. Keywords: terciární vzdělání; střední vzdělání; financování; vyšší odborné školy; vzdělávací systém; tertiary education; secondary education; financing; tertiary professional schools; educational system Available in digital repository of ZČU.
The educational system of the US in and out of the country with a comparison to the Czech Republic

Bakalářská práce poskytuje podrobné znázornění vzdělávacího systému ve Spojených státech amerických a v České republice. Je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je teoretická, charakterizuje ...

Vojtěchová, Eliška
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Rozdíly mezi Britskou a Americkou angličtinou a jejich užití v promluvách/textech, které vyprodukovali čeští rodilí mluvčí
Wopršálek, Tomáš
2014 - English
Cílem této práce je nastínit elementární rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou a jejich výskyt v promluvách/textech českých rodilých mluvčích. Rozdíly jsou popisovány z hlediska gramatiky, výslovnosti a slovní zásoby. Dalším cílem této práce je analýza popisující jazykové zvyky Čechů, tedy zda-li mají tendence preferovat jednu variantu (BrE/AmE) či tyto dvě varianty kombinují. The aim of this undergraduate thesis is to present the elementary differences between British and American English alongside with its influence on Czech native speakers when they are using the English language. The differences are described from the grammatical, phonetic and lexicological point of view in order to create a theoretical base for the practical part. Another aim of this undergraduate thesis is to provide an analysis describing the language habits of Czech native speakers regarding their tendency to either stick to BrE or AmE or use a combination of these two varieties. Keywords: britská angličtina; americká angličtina; rozdíl; druh; čeští rodilí mluvčí; british english; american english; difference; variety; czech native speakers Available in digital repository of ZČU.
Rozdíly mezi Britskou a Americkou angličtinou a jejich užití v promluvách/textech, které vyprodukovali čeští rodilí mluvčí

Cílem této práce je nastínit elementární rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou a jejich výskyt v promluvách/textech českých rodilých mluvčích. Rozdíly jsou popisovány z hlediska gramatiky, ...

Wopršálek, Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Welština a její projevy v současné welšské kultuře
Procházka, Tomáš
2014 - English
Tato práce poskytuje celistvý pohled na vývoj velštiny ve Velké Británii od příchodu keltů až po současnost a na základě zkoumaných skutečností se pokouší konstatovat její udržitelnost. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část podává svědectví o příchodu keltů na území Británie a vysvětluje okolnosti vývoje velštiny v historických souvislostech až po období šestnáctého století. Druhá část je zaměřena na klíčové osoby a události jež stály jednak za úpadkem, a jednak za skutečností, že velština zůstala nejpoužívanějším keltským jazykem až do dnes. Třetí část pak blížeji nahlíží na zakotvení velštiny ve vládě a dalších organizacích, v současném vzdělávání a poskytuje náhled na rozvrstvení a používanost velštiny ve Walesu. This undergraduate thesis provides a cohesive view on the development of the Welsh language in Great Britain since the arrival of Celts up until present day and based on the explored facts it attempts to provide a statement on its sustainability. The thesis is divided into three main parts. The first part provides background of the arrival of Celts to Britain and tracks the circumstances of historical development of the Welsh language until the sixteenth century. The second part concentrates on the key figures and events which have been responsible for both the decline of Welsh and for the fact that it has remained to be the most widely spoken Celtic language so far. The third part then looks closer on the extent of its governmental and organisational support, its educational provision and presents an image of its distribution and usage within Wales. Keywords: Velština; jazyk; kultura; udržitelnost; Wales; historie; současnost; Welsh; language; culture; sustainability; Wales; history; present Available in digital repository of ZČU.
Welština a její projevy v současné welšské kultuře

Tato práce poskytuje celistvý pohled na vývoj velštiny ve Velké Británii od příchodu keltů až po současnost a na základě zkoumaných skutečností se pokouší konstatovat její udržitelnost. Práce je ...

Procházka, Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Skotský nacionalismus a jeho projevy
Lidinský, Tomáš
2014 - English
Tato bakalářská práce je zaměřena na historii Skotska stejně tak jako na skotskou národní identitu, její symboly a způsoby, jakými bývá projevována. Cílem této práce je pokusit se osvětlit události z minulosti, které byly klíčové pro budoucí vývoj Skotska a skotského národa. Dále pak také poodkrýt příčiny sporů často probíhajících mezi Skotskem a Anglií napříč historií. Další kapitola důkladněji představuje typické znaky skotského národa, které pak slouží jako základ pro porovnání s údaji obsaženými v praktické části. Názory lidí žijících ve Skotsku byly získány z online dotazníku, který se skládal z třinácti otázek týkajících se důležitých skotských symbolů, tradic a osobností. Další sada otázek se zabývala názorem na skotskou gaelštinu a cílem poslední dvojice dotazů bylo zjistit, co lidé mají a nemají na Skotsku rádi. Každou otázku předcházelo odůvodnění, proč byla položena; výsledky jsou detailně analyzovány a zpracovány do tabulek. Většina názorů respondentů se shodovala s položkami uvedenými v teoretické části a výsledky dotazníku naznačují, že velká většina dotazovaných je hrdá na skotskou historii a tradice, avšak gaelštinu nepovažuje za důležitou součást svého kulturního dědictví. This undergraduate thesis is focused on history of Scotland as well as on Scottish national identity, its symbols and manifestations. The aim of this work is to try to pinpoint the events in the past that were defining for the future forming of Scotland and Scottish nation and also to discover the causes of discord often present between Scotland and England throughout the history. Additionally, the essential traits of Scottish nation are also discussed in the theoretical part more elaborately and provided as the basis for comparison with the data from the practical part. The opinions of Scottish people were obtained via an online questionnaire composed of thirteen questions regarding the significant symbols, traditions and personalities typical for Scotland. Moreover, inquiries were made concerning people's viewpoints on the subject of Scottish Gaelic language. Lastly, the respondents were asked what they like and dislike about living in their country in general. The reasoning behind each question is provided and the results, processed into charts, are discussed in detail. The results suggest that Scottish people are in general proud of their history and traditions and enjoy living in Scotland. On the other hand, they do not see the Gaelic language as an important cultural heritage. Keywords: Skotsko; skotský nacionalismus; historie Skotska; národní symboly; Scotland; Scottish nationalism; history of Scotland; national symbols Available in digital repository of ZČU.
Skotský nacionalismus a jeho projevy

Tato bakalářská práce je zaměřena na historii Skotska stejně tak jako na skotskou národní identitu, její symboly a způsoby, jakými bývá projevována. Cílem této práce je pokusit se osvětlit události z ...

Lidinský, Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Národ Šajenů - lidé Velkých plání
Vachrlon, Václav
2014 - English
Tématem této práce je jeden z kmenů původních Američanů - Šajenů, kteří dříve obývali tzv. Velké pláně. Popisuje jejich historii, kulturu a současný život. The topic of this thesis is one of the Native American tribe - the Cheyenne people who used to live on the Great Plains. It describes the history, culture and present-day life of the Cheyenne. Keywords: Šajen; Indián; původní Američané; USA; kultura; Velké pláně; rezervace; historie; Cheyenne; Indian; native Americans; USA; culture; Great plains; reservations; history Available in digital repository of ZČU.
Národ Šajenů - lidé Velkých plání

Tématem této práce je jeden z kmenů původních Američanů - Šajenů, kteří dříve obývali tzv. Velké pláně. Popisuje jejich historii, kulturu a současný život....

Vachrlon, Václav
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Studie napojení C/C kompozitového ventilátoru na kovovou strukturu s použitím metody konečných prvků.
Fictumová, Anna
2014 - English
V rámci bakalářské práce byla provedena rešerše spojů používaných pro spojení oceli a kompozotního materiálu C/C. Dále bylo numericky simulováno chování šroubového spoje. S ohledem na výsledky výpočtů, především hodnot pevnostního kritéria Tsai-Wu a velikosti síly působící na jednotlivé části spoje, bylo navrženo více alternativ provedení spoje, tyto byly namodelovány a jejich chování bylo posléze numericky simulováno. Na závěr byl navržen tvar části spoje lépe odpovídající působícímu zatížení. Jeho pevnost byla numericky ověřena. Research of metal-composite joints and C/C composite material was performed. Several design alternatives were modelled and their behaviour was numerically simulated. Strength and stiffness of individual designs were evaluated. Finally, an improvement of the shape of the critical part was suggested and numerically verified. Keywords: numerická analýza; ventilátor; C/C; spoj; MKP; fan; C/C; FEM; joint; numerical analysis Available in digital repository of ZČU.
Studie napojení C/C kompozitového ventilátoru na kovovou strukturu s použitím metody konečných prvků.

V rámci bakalářské práce byla provedena rešerše spojů používaných pro spojení oceli a kompozotního materiálu C/C. Dále bylo numericky simulováno chování šroubového spoje. S ohledem na výsledky ...

Fictumová, Anna
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases