Number of found documents: 11099
Published from to

Vliv záchranných sociálních sítí na rozvojové úsilí
Saeed, Malaika Ahmed Iqbal; Tesař, Jakub; Musil, Pelin Ayan
2023 - English
This thesis explores the potential of how Social Safety Nets (SSNs) impact development. The paper will focus on cash transfer and food subsidy programs, implemented in Ghana, Brazil, and Pakistan. The discussion in this piece of work shall facilitate the debate on how Social Safety Nets (SSNs) affect various development indicators. In addition, the paper will also highlight a framework of what an ideal evaluation scheme for such programs must entail. Conclusively the evaluation results are analyzed, challenges with data quality and measurement will be discussed and further avenues of research are be highlighted. Keywords: Safety-Nets; Cash Transfers; Poverty; Evaluation Methodologies; Social Safety Net; Cash Transfers; Food subsidies; Social Protection; Development; Evaluation Schemes Available in a digital repository NRGL
Vliv záchranných sociálních sítí na rozvojové úsilí

This thesis explores the potential of how Social Safety Nets (SSNs) impact development. The paper will focus on cash transfer and food subsidy programs, implemented in Ghana, Brazil, and Pakistan. The ...

Saeed, Malaika Ahmed Iqbal; Tesař, Jakub; Musil, Pelin Ayan
Univerzita Karlova, 2023

Genderové stereotypy v Letopisech Narnie C. S. Lewise
Brejchová, Tereza; Chalupský, Petr; Ženíšek, Jakub
2023 - English
Keywords: gender; genderové stereotypy; dětská literatura; C. S. Lewis; Letopisy Narnie; gender; gender stereotypes; children's literature; C. S. Lewis; The Chronicles of Narnia Available in a digital repository NRGL
Genderové stereotypy v Letopisech Narnie C. S. Lewise

Brejchová, Tereza; Chalupský, Petr; Ženíšek, Jakub
Univerzita Karlova, 2023

Illegal stickers in public space of Prague: Ethnological perspective
Mauer, Filip; Janeček, Petr; Pohunek, Jan
2023 - English
Although Prague is plagued with fly-posting (černá reklama), most residents don't give these a second glance, relegated in the mind of the viewer as nothing more than adverts. However, in major cities around the world, similar stickers are put up as political statements, advocating for any number of groups or theories or movements, reacting to current events, and being torn down or plastered over by parties that disagree with their message. It is the hypothesis of this paper that a similar scenario is playing out in the centre of the Czech capital. I wish to prove this hypothesis via on-site observation near the old town area (Staroměstská), and the tracking of fly-posters, their placement, message, and subsequent treatment. In an age where access to the skills and equipment to make high-quality logos, images, text and layout are commonplace, it is time to stop viewing this area as merely the domain of advertising and media studies, and treat it as an expression of urban culture. Keywords: illegal stickers, black advertising, Prague, graffiti, Urban, Streetscape. Přestože je Praha zamořena letáky (černá reklama), většina obyvatel jim nevěnuje pozornost a v mysli diváka je považuje za pouhou reklamu. Ve velkých městech po celém světě jsou však podobné samolepky vylepovány jako politická prohlášení, propagující nejrůznější skupiny, teorie či hnutí, reagující na aktuální události, a strany, které s jejich poselstvím nesouhlasí, je strhávají nebo přelepují. Hypotézou tohoto článku je, že podobný scénář se odehrává i v centru českého hlavního města. Tuto hypotézu chci prokázat prostřednictvím pozorování na místě v blízkosti staroměstské části (Staroměstská) a sledováním fly-posterů, jejich umístění, sdělení a následného ošetření. V době, kdy je přístup k dovednostem a vybavení pro tvorbu kvalitních log, obrázků, textů a grafické úpravy běžnou záležitostí, je na čase přestat vnímat tuto oblast pouze jako doménu reklamních a mediálních studií a přistupovat k ní jako k projevu městské kultury. Klíčová slova: nelegální nálepky, černá reklama, Praha, graffiti, Urban, Streetscape. Keywords: nelegální nálepky|černá reklama|Praha|graffiti|Urban|Streetscape; Fly-posting|illegal advertising|Prague|graffiti|urban|Streetscape Available in a digital repository NRGL
Illegal stickers in public space of Prague: Ethnological perspective

Although Prague is plagued with fly-posting (černá reklama), most residents don't give these a second glance, relegated in the mind of the viewer as nothing more than adverts. However, in major cities ...

Mauer, Filip; Janeček, Petr; Pohunek, Jan
Univerzita Karlova, 2023

Společenské dilema kolektivního rizika: experimentální analýza účinků snížených příspěvků a skupinových rozdílů
de Rijk, Mees; Tesař, Jakub; Kofroň, Jan
2023 - English
Available in a digital repository NRGL
Společenské dilema kolektivního rizika: experimentální analýza účinků snížených příspěvků a skupinových rozdílů

de Rijk, Mees; Tesař, Jakub; Kofroň, Jan
Univerzita Karlova, 2023

Popírači a zastánci klimatické změny na mediální platformě Tik Tok: podobnosti a rozdíly v distribuci jejich poznávacích nároků
Kasenov, Ayken; Balon, Jan; Coufal, Linda
2023 - English
In the era of the dominance of social networks, not only communication but also conflicts have undergone significant changes. Polarization and radicalization that occur due to the isolation of groups in their informational echo chambers cause radicalization of ideas. The ideas of existence of the climate change have split the users of TikTok into two opposing categories. This study aims to understand what are the similarities and differences in how users of the social network TikTok perceived the differences inside and outside an algorithm-based social network. To answer this question, a comparison of the interview data of 5 climate change believers and 5 deniers was made. The results of the research suggest that echo chambers do not prevent the creation of an opinion-challenging environment for both groups. However, the groups have perceived their informational environment differently, with climate change believers noticing more frequent exposure to opposing information. V éře dominance sociálních sítí prošla změnami nejen komunikace, ale i konflikty. Polarizace a radikalizace, které vznikají v důsledku izolace skupin ve svých informačních echokomorách, způsobují radikalizaci nápadů. Myšlenky o existenci změny klimatu rozdělily uživatele TikToku do dvou protichůdných kategorií. Tato studie si klade za cíl porozumět podobnostem a rozdílům v tom, jak uživatelé sociální sítě TikTok vnímají rozdíly uvnitř a mimo algoritmicky orientovanou sociální síť. Pro zodpovězení této otázky bylo provedeno srovnání dat z pěti rozhovorů s věřícími ve změnu klimatu a pěti popírači. Výsledky výzkumu naznačují, že echokomory nebrání vytváření prostředí s odlišnými názory pro obě skupiny. Skupiny však vnímaly své informační prostředí odlišně, kdy věřící ve změnu klimatu si všímali častější expozice odporujícím informacím. Keywords: konspirace; vědění; důvěra; média; algoritmy; Conspiracy; Knowledge; Trust; Media; Algorithms Available in a digital repository NRGL
Popírači a zastánci klimatické změny na mediální platformě Tik Tok: podobnosti a rozdíly v distribuci jejich poznávacích nároků

In the era of the dominance of social networks, not only communication but also conflicts have undergone significant changes. Polarization and radicalization that occur due to the isolation of groups ...

Kasenov, Ayken; Balon, Jan; Coufal, Linda
Univerzita Karlova, 2023

Elektromagnetická indukce poháněná prouděním podpovrchového oceánu v Europě
Kureš, Ondřej; Velímský, Jakub; Souček, Ondřej
2023 - English
Europa is one of the Jovian icy moons with confirmed subsurface ocean. Circulation of the ocean in presence of the Jovian ambient magnetic field leads to generation of the ocean-induced magnetic field (OIMF). On Earth, the OIMF has potential to provide us with informations about water flow and electrical conductivity. However, the OIMF in Europa has been addressed only briefly in the available literature. This thesis is focused on numerical modelling of motionally driven process of the electromagnetic induction (EMI) in the subsurface ocean of Europa. Firstly, the EMI equation is introduced with its corresponding weak formulation. Its solutions are obtained by the means of finite element method (FEM) in combination with spherical harmonic functions. I discuss the structure of the linear problem and subroutines applied in the numerical solver. The code is successfully tested against a set of independent semi-analytical solutions. Three models of flow in the Europa's ocean are explored, using simple analytical expressions of ocean velocities and Jovian magnetic field. 1 Europa je jedním z ledových měsíců Jupitera s potvrzeným podpovrchovým oceánem. Cirkulace oceánu v přítomnosti ambietního magnetického pole Jupitera vede ke vzniku pohybově indukovaného magnetického pole. Tento jev na Zemi nám může poskytnout in- formace o proudění vody a elektrické vodivosti. Dostupná literatura věnující se pohybově indukovanému poli na Europě je sporá. Tato práce se zaměřuje na numerické mode- lování elektromagnetické indukce (EMI) poháněné prouděním v podpovrchovém oceánu Europy. V prvé řadě je představena rovnice EMI s její slabou formulací. Řešení rovnice je získáno pomocí metody konečných prvků v kombinaci se sférickými harmonickými funkcemi. Dále diskutuji strukturu lineárního problému a podprogramy využité v num- erickém řešiči. Kód je úspěšně otestován proti semi-analytickým řešením. Tři modely proudění oceánu v Europě jsou prozkoumány pomocí jednoduchých analytických výrazů pro oceánské rychlosti a magnetického pole Jupitera. 1 Keywords: elektromagnetická indukce|Europa|podpovrchový oceán; electromagnetic induction|Europa|subsurface ocean Available in a digital repository NRGL
Elektromagnetická indukce poháněná prouděním podpovrchového oceánu v Europě

Europa is one of the Jovian icy moons with confirmed subsurface ocean. Circulation of the ocean in presence of the Jovian ambient magnetic field leads to generation of the ocean-induced magnetic field ...

Kureš, Ondřej; Velímský, Jakub; Souček, Ondřej
Univerzita Karlova, 2023

Domorodá konceptualizace země: Případová studie kmenů východní Severní Karolíny
DeBruhl, MacKenzie; Halbich, Marek; Kubátová, Hana
2023 - English
Keywords: Indigenous Knowledge; Land; Nature; Indigenous philosophy; epistemology,decolonize; Native American; Eurocentric; semi-structured interviews Available in a digital repository NRGL
Domorodá konceptualizace země: Případová studie kmenů východní Severní Karolíny

DeBruhl, MacKenzie; Halbich, Marek; Kubátová, Hana
Univerzita Karlova, 2023

Útěk z Babylonu: Historie a terapeutické účinky hudby na tzv. "Rainbow setkáních"
Jonssonová, Noemi; Ženíšek, Jakub; Higgins, Bernadette
2023 - English
This work examines how art as therapy is used and works at Rainbow Gatherings. I accomplish this by closely studying literature directly and loosely concerned with both topics, conducted interviews with several Rainbow attendees, and personal experience having taken part in several Gatherings and their varieties. Firstly, I briefly introduce the theoretical groundwork and history of art as therapy, the process, and the motivation behind the sublimation in art. Then, I also introduce the movement of Rainbow Family of Living Light, their origins, and the practices of the intentional community. After that, I delve into what Babylon means, and how it is one of the main drives for their form of counterculture. In the next chapters, I explain the main characteristics of Rainbow music and how it relates to and can be categorized under the theory of art as therapy, which is the aim of this thesis. I prove how their use of music is therapeutic for neurosis which is possibly also induced by the Babylon system which the Rainbow strives to contradict to some extent. Therefore the Rainbow Gatherings serve as an antidote and a way of sublimation for neurosis. Keywords Rainbow Gatherings, Babylon, art therapy, music therapy, sublimation, neurosis, collective suffering Tato práce zkoumá, jakým způsobem je arteterapie použita a jak funguje na Rainbow setkáních. K poznatkům docházím skrz detailní analýzu literatury, která se přímo i okrajově týká obou témat, rozhovory s několika účastníky Rainbow, a osobní zkušeností z několika Rainbow setkání a jejich variet. Nejprve vkrátce uvedu teoretický základ a dějiny arteterapie, procesu a motivace sublimace v umění. Pak uvedu hnutí Rainbow rodinu žijícího světla, jejich původ, a praktiky jako záměrně vytvořené komunity. Poté se zaměřuji na význam Babylonu, a jak je to hlavním motivátorem za jejich formou kontrakultury. V následujících kapitolách vysvětluji charakteristiku Rainbow hudby a jak je spojená s a může být charakterizovaná pod teorií arteterapie, což je zámě Dokazuji jak jejich hudba je terapeutická pro neurózu nejspíš způsobenou systémem Babylonu, kterému se Rainbow do určité míry snaží odporovat. Proto fungují Rainbow setkání jako protilátka k nervóze a způsob její sublimace. Klíčová slova Keywords: Rainbow setkání; Babylon; arteterapie; terapie hudbou; sublimace; neuróza; kolektivní utrpení; Rainbow Gatherings; Babylon; art therapy; music therapy; sublimation; neurosis; collective suffering Available in a digital repository NRGL
Útěk z Babylonu: Historie a terapeutické účinky hudby na tzv. "Rainbow setkáních"

This work examines how art as therapy is used and works at Rainbow Gatherings. I accomplish this by closely studying literature directly and loosely concerned with both topics, conducted interviews ...

Jonssonová, Noemi; Ženíšek, Jakub; Higgins, Bernadette
Univerzita Karlova, 2023

Vzpomínka na minulost jiné země: srovnávací studie o tom, jak mohou děti z třetí kultury rozšířit naše chápání německé kolektivní paměti
González González, Mafalda Inés; Testa, Alessandro; Kovtiak, Elisabeth
2023 - English
This bachelor thesis investigated the topics of Third Culture Kids (TCK) and German collective memory. The primary goals of this study were to compare the narrative and discursive similarities and differences between TCK and their local peers (Non-TCK) when discussing German collective memory. A literature review outlined the concepts of TCK and collective memory, specially German collective memory. Through creative qualitative research methods, interviews with four Non-TCK and five TCK were conducted, in which they were asked to select five five photographs out of a set of 60 that represented for them German collective memory. After looking at the content that the participants picked as German collective memory, a thematic and discourse analysis revealed various narratives hidden in the interview. Although it is feasible to claim that all participants had a similar assessment of the responsibility Germans ought to have for their past, TCK expected further engagement of German citizens to be politically active. Discursively, because of the difficult topic of the research, the Non-TCK presented a tension that the TCK were able to better navigate. Tato bakalářská práce se zabývala tématy dětí třetí kultury (TCK) a německé kolektivní paměti. Hlavním cílem této studie bylo porovnat narativní a diskurzivní podobnosti a rozdíly mezi TCK a jejich místními vrstevníky (Non-TCK) při diskusi o německé kolektivní paměti. Přehled literatury nastínil koncepty TCK a kolektivní paměti, speciálně německé kolektivní paměti. Prostřednictvím kreativních kvalitativních výzkumných metod byly provedeny rozhovory se čtyřmi Non-TCK a pěti TCK, v nichž byli požádáni, aby ze souboru 60 fotografií vybrali pět, které pro ně představují německou kolektivní paměť. Po prozkoumání obsahů, které účastníci vybrali jako německou kolektivní paměť, odhalila tematická a diskurzivní analýza různé narativy skryté v rozhovoru. Ačkoli je možné tvrdit, že všichni účastníci měli podobné hodnocení odpovědnosti, kterou by Němci měli mít za svou minulost, TCK očekávala další zapojení německých občanů do politicky aktivní činnosti. Z diskurzivního hlediska představovaly Non-TCK vzhledem k obtížnému tématu výzkumu napětí, v němž se TCK dokázaly lépe orientovat. Keywords: kolektivní paměť; Německo; Third Culture Kids; collective memory; Germany; Third Culture Kids Available in a digital repository NRGL
Vzpomínka na minulost jiné země: srovnávací studie o tom, jak mohou děti z třetí kultury rozšířit naše chápání německé kolektivní paměti

This bachelor thesis investigated the topics of Third Culture Kids (TCK) and German collective memory. The primary goals of this study were to compare the narrative and discursive similarities and ...

González González, Mafalda Inés; Testa, Alessandro; Kovtiak, Elisabeth
Univerzita Karlova, 2023

Vyrůstat Queer a jako katolík: Výzkum sdílených zkušeností a náboženských traumat
Strozyk, Weronika Wiktoria; Bártová, Zuzana; Andresová, Nela
2023 - English
Keywords: Queer; Náboženství; Trauma; LGBTQ+; Katolík; Polsko; Mentální Zdraví; Queer; Religion; Trauma; LGBTQ+; Catholic; Poland; Mental Health Available in a digital repository NRGL
Vyrůstat Queer a jako katolík: Výzkum sdílených zkušeností a náboženských traumat

Strozyk, Weronika Wiktoria; Bártová, Zuzana; Andresová, Nela
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases