Number of found documents: 320310
Published from to

Mapování změn v optické a magnetooptické odezvě tenkých vrstev Ni-Mn-Ga napříč martensitickou transformací a relaxací pnutí
Makeš, Matěj; Veis, Martin; Zemen, Jan
2024 - English
This thesis studies optical and magneto-optical responses of thin epitaxial Ni-Mn- Ga films prepared by magnetron sputtering. The relative permittivity tensor spectra were computed from the spectroscopic ellipsometry data measured both without the external magnetic field and in the out-of-plane magnetic field configuration. For one of the thin film samples, measurements across martensitic transformation were performed and temperature-hysteresis was observed. The analysis of the obtained spectra for thickness- varied series of samples clearly demonstrated the influence of substrate-induced strain and revealed a strong correlation between the out-of-plane lattice parameter and the properties of the obtained spectra. 1 Tato diplomová práce se zabývá studiem optické a magnetooptické odezvy tenkých epitaxních vrstev Ni-Mn-Ga, které byly připraveny pomocí magnetronového naprašování. Byl proveden výpočet spekter tenzoru relativní permitivity na základě elipsometrických dat získaných z měření bez přítomnosti magnetického pole a měření s magnetickým polem v polární konfiguraci. Pro jednen ze vzorků tenkých vrstev byla provedena série měření napříč martensitickou transformací a bylo pozorováno hysterezní chování. Analýza získa- ných spekter pro sérii vzorků s různou tloušťkou jasně demonstrovala vliv pnutí, které je způsobeno substrátem, a ukázala silnou korelaci mezi mřížovým parameterem v kolmém směru vůči povrchu a vlastnostmi získaných spekter. 1 Keywords: epitaxní filmy|Ni-Mn-Ga|Heuslerovy slitiny|martensitická transformace|relaxace pnutí|spektroskopická elipsometrie|polární magneto-optický Kerrův jev; epitaxial films|Ni-Mn-Ga|Heusler alloy|martensitic transformation|strain relaxation|spectroscopic ellipsometry|polar magneto-optical Kerr effect Available in a digital repository NRGL
Mapování změn v optické a magnetooptické odezvě tenkých vrstev Ni-Mn-Ga napříč martensitickou transformací a relaxací pnutí

This thesis studies optical and magneto-optical responses of thin epitaxial Ni-Mn- Ga films prepared by magnetron sputtering. The relative permittivity tensor spectra were computed from the ...

Makeš, Matěj; Veis, Martin; Zemen, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Strukturní parametry martenzitu v Ti slitinách, ovlivněné přítomností atomů kyslíku
Šalata, Kristián; Preisler, Dalibor; Lukáč, František
2024 - Czech
Structure parameters of martensite in Ti alloys modified by presence of oxygen atoms This study discusses the influence of beta-stabilizing elements and oxygen on the martensitic structure in metastable β titanium alloys. The introduction describes the crystallographic nature of the metastable martensitic phase and its relation to the bcc and hcp phases. Additionally, the study presents the results of a measurement of transmission X-ray diffraction, by which we determined two components involved in the formation of the martensitic phase - shear and shuffle. The analysis of the first component, shear, was carried out quantitatively using lattice parameters. The second component, shuffle, was analyzed by determining the crystal structure of the martensitic phase and all atomic positions. Finally, the study also demonstrates a HRTEM measurement with subsequent image processing to confirm or disprove the presence of O' phase nanodomains. Štruktúrne parametre martenzitu v titánových zliatinách modifikované prítomnosťou atómov kyslíka Táto štúdia pojednáva o vplyve β-stabilizačných prvkov a kyslíka na martenzitickú štruktúru v metastabilných β zliatinách titánu. Úvod popisuje kryštalografickú povahu metastabilnej martenzitickej fáze a jej vzťah ku kubickej priestorovo centrovanej a hexagonálnej tesne usporiadanej štruktúre. Štúdia navyše prezentuje výsledky merania transmisnej rentgenovej difrakcie, vďaka ktorej boli určené dve zložky podieľajúce sa na tvorbe martenzitickej fáze - šmyk a periodický posun atómových rovín (shuffle). Analýza prvej zložky, šmyku, bola uskutočnená kvantitatívne pomocou mriežkových parametrov. Druhá zložka, shuffle, bola analyzovaná stanovením kryštálovej štruktúry martenzitickej fáze na základe atómových pozícií. Na konci tejto práce je demonštrované meranie pomocou transmisnej elektrónovej mikroskopie s vysokým rozlíšením s následným spracovaním obrazu, ktoré priamo potvrdilo prítomnosť nanodomén O' fáze. Keywords: Ti slitiny|Martenzitická transformace|Intersticiální zpevnění|Určování struktury; Ti alloys|Martensitic transformation|Interstitial strengthening|Structure refinement Available in a digital repository NRGL
Strukturní parametry martenzitu v Ti slitinách, ovlivněné přítomností atomů kyslíku

Structure parameters of martensite in Ti alloys modified by presence of oxygen atoms This study discusses the influence of beta-stabilizing elements and oxygen on the martensitic structure in ...

Šalata, Kristián; Preisler, Dalibor; Lukáč, František
Univerzita Karlova, 2024

Česká národní identita v Izraeli - mezi minulostí a přítomností
Pošvářová, Viktorie; Slačálek, Ondřej; Barša, Pavel
2024 - Czech
This master thesis examines the Czech identity of the inhabitants of Kibbutz Sarid in Israel. The theoretical part of the text introduces the concepts of diaspora identity by Rogers Brubaker, long-distance nationalism by Benedict Anderson, collective memory by Maurice Halbwachs and Jan Assmann, and lieux de mémoire by Pierre Nora. These theories are applied to the specific case of Czechoslovak immigrants in Palestine and their descendants. This thesis aims to answer the questions of what the diasporic identity of Czechoslovak immigrants looked like and how it is now constructed by their descendants. The material examined is approached in a critical discoursive analysis. Diplomová práce pojednává o české identitě obyvatel kibucu Sarid v Izraeli. V teoretické části textu jsou představeny koncepty identity diaspory Rogerse Brubakera, nacionalismu na velké vzdálenosti Benedicta Andersona, kolektivní paměti Maurice Halbwachse a Jana Assmanna a míst paměti Pierra Nory. Tyto teorie jsou aplikovány na konkrétní případ československých imigrantů v Palestině a jejich potomky. Práce si klade za cíl odpovědět na otázky, jak vypadala diasporní identita československých přistěhovalců a jakým způsobem je nyní jejich potomky konstruována. Ke zkoumanému materiálu je přistupováno způsobem kritické diskurzivní analýzy. Keywords: česká identita v zahraničí|teorie nacionalismu|identita diaspory|izraelsko-české vztahy|teorie identity|kibuc Sarid|Masarykův les|kolektivní paměť|místa paměti; Czech identity in the diaspora|theory of nationalism|diaspora identity|Israeli-Czech relations|theory of identity|Kibbutz Sarid|Masaryk Forest|collective memory|lieux de mémoire Available in a digital repository NRGL
Česká národní identita v Izraeli - mezi minulostí a přítomností

This master thesis examines the Czech identity of the inhabitants of Kibbutz Sarid in Israel. The theoretical part of the text introduces the concepts of diaspora identity by Rogers Brubaker, ...

Pošvářová, Viktorie; Slačálek, Ondřej; Barša, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Směrem k novému modelu sociálních médií: přerozdělení moci v ekonomice tvůrců založené na předplatném
Markova, Snezhanna; Roraback, Erik Sherman; Vichnar, David
2024 - English
This thesis evaluates the potential viability of the subscription-based creator economy by analysing three subscription creator platforms, Substack, Nebula and Patreon. Drawing on Bernard Stiegler's work in the sphere of digital technologies, this study argues that the alternative mode of information dissemination demonstrated by these platforms presents a more equal distribution of power between the players in the creator economy and a healthier, more thoughtful content creation and consumption, in contrast to the algorithmic distribution of information of the traditional advertiser-driven social media networks. The research focuses on delineating the circumstances which led to the political and spiritual malaise of modern online generations described by Stiegler and examines how subscription-based platforms attempt to combat the harmful effects of major social networks. The creator economy is an integral part of almost every online interaction, therefore evaluating alternative economic models can be the key to improving the declining quality of the online user experience. The use-case analysis will involve assessing the business model, as well as the impact on the relationship between the creator, consumer and the IT platform, employing the digital labour theory proposed by Christian Fuchs.... Tato práce se pokouší zhodnotit potenciální životaschopnost ekonomiky tvůrců založené na předplatném analýzou tří platforem které jsou založené na modelu předplatného, Substack, Nebula a Patreon. Tato studie vychází z práce Bernarda Stieglera v oblasti digitálních technologií a tvrdí, že alternativní způsob šíření informací, který tyto platformy umožnují, představuje rovnoměrnější rozdělení moci mezi aktéry v ekonomice tvůrců a zdravější, promyšlenější tvorbu a spotřebu obsahu, na rozdíl od algoritmické distribuce informací tradičních sociálních sítí, které jsou řízené inzerenty. Výzkum se zaměřuje na vymezení okolností, které vedly k politickému a duchovnímu neklidu moderní online generace popsané Stieglerem, a zkoumá, jak se platformy založené na předplatném pokoušejí bojovat proti škodlivým účinkům dominantních sociálních sítí. Ekonomika tvůrců je nedílnou součástí téměř každé online interakce, proto hodnocení alternativních ekonomických modelů může být klíčem ke zlepšení klesající kvality online uživatelské zkušenosti. Analýza případu užití bude zahrnovat posouzení obchodních modelů, a také dopadu na vztah mezi tvůrcem, spotřebitelem a IT platformou s využitím teorie digitální práce navržené Christianem Fuchsem. Zjištění naznačují, že platformy pro vytváření předplatného mají potenciál obnovit... Keywords: digitální kapitalismus|ekonomika tvůrců|uživateli vytvářený obsah|kapitalismus dohledu|společnost spektáklu|egalitářství; Keywords: digital capitalism|creator economy|user-generated content|surveillance capitalism|spectacle society|egalitarianism Available in a digital repository NRGL
Směrem k novému modelu sociálních médií: přerozdělení moci v ekonomice tvůrců založené na předplatném

This thesis evaluates the potential viability of the subscription-based creator economy by analysing three subscription creator platforms, Substack, Nebula and Patreon. Drawing on Bernard Stiegler's ...

Markova, Snezhanna; Roraback, Erik Sherman; Vichnar, David
Univerzita Karlova, 2024

Translingvální báseň: Ilya Kaminsky, May Wongová, Li-Young Lee
Romanenko, Anton; Quinn, Justin; Delbos, Stephan
2024 - English
This thesis discusses the work of three contemporary Anglophone translingual poets: Ilya Kaminsky, Wong May, and Li-Young Lee. A translingual poem is a poetic text written in a language that is not the author's mother tongue. Translingual literary practice was common in the Middle Ages, but during Romanticism the monolingual literary model became dominant. This started to change in modernism, where new forms of translingual writing subjectivity began to appear, exemplified by writers like Vladimir Nabokov, Eugene Jolas, and later Ivan Blatný. The thesis discusses these writers' works, establishing the connections between the modernist translingual subject and the contemporary one. It then proceeds to analyze the poems of Ilya Kaminsky, Wong May, and Li-Young Lee, looking for the ways in which these authors relate to the literary traditions of their first and second languages through the use of form and poetic content. The thesis also discusses the intermedial quality of their work, as well as how the three poets approach the notion of the lyric. Key words: translingualism, multilingualism, modernism, poetry, poem, poetics, transmediality, literature, lyric Tato diplomová práce se zabývá analýzou tvorby tří současných anglofonních translingválních básníků: Ilji Kaminského, Wong Mayové a Li-Young Leeho. Translingvální básní se rozumí poetický text napsaný v jazyce, který není autorovou mateřštinou. Translingvální literární praxe byla běžná ve středověku. Během romantismu se dominantním způsobem literární produkce stal monolingvální model. V modernismu však došlo k obnovení literárního traslingvismu, což lze vidět například ve tvorbě autorů jako Vladimir Nabokov, Eugene Jolas nebo později u Ivana Blatného. Diplomová práce analyzuje vybraná díla těchto autorů a popisuje jejich návaznosti na současnou formu literárního translingvismu. Dále se diplomová práce zabývá detailním rozborem vybraných básní od Ilji Kaminského, Wong Mayové a Li-Young Leeho. Cílem analýzy je ukázat, jak tito autoři pracují s pojmy básnické formy a obsahu a jak svojí tvorbou navazují na literární tradice svých jazyků. Diplomová práce se také věnuje transmedialním aspektům tvorby těchto autorů a tomu, jak přistupují k pojmu lyrična. Klíčová slova: translingvismus, multilingvismus, modernismus, poezie, báseň, poetika, transmedialita, literatura, lyrika Keywords: Translingvální báseň: Ilya Kaminsky|Wong Mayová|Li-Young Lee; translingualism|multilingualism|transnationalism|poetics|poetry|poem|lyric|literature|transmediality Available in a digital repository NRGL
Translingvální báseň: Ilya Kaminsky, May Wongová, Li-Young Lee

This thesis discusses the work of three contemporary Anglophone translingual poets: Ilya Kaminsky, Wong May, and Li-Young Lee. A translingual poem is a poetic text written in a language that is not ...

Romanenko, Anton; Quinn, Justin; Delbos, Stephan
Univerzita Karlova, 2024

Všichni jsme metamoderní: Úvod do metamodernismu
Veselý, Tomáš; Vostal, Filip; Roraback, Erik Sherman
2024 - English
This work will provide a genealogy of the metamodern condition. The postmodern sentiment is by no means gone, but it has transformed so much at this point that the vague postmodern label has become obsolete. Indeed, the cultural sphere is now dealing with a whole set of urgent social, political and economic realities, spurred on by climatic, financial and geopolitical crises, that postmodernism could never seriously handle. In the course of this paper, I will examine the modernist and post-modernist streams of thought that have resulted in the emergence of metamodernism, which somehow counter-intuitively combines modernist sincerity with post-postmodernist irony. Moreover, I will assess this stream of thought through the lens of Actor-network theory, as outlined by Bruno Latour. In the end, I hope to demonstrate that metamodernism offers something that postmodernism, disappointed from the failure of modernist projects, never could: hope. Key Words Metamodernism, Actor-network theory, Post-modernism, Nordic School, Dutch School, Irony Tato práce poskytne genealogii metamoderního stavu. Ačkoliv postmoderní sentiment ještě nevymizel, jeho podoba se proměnila do takové míry, že vágní nálepka postmodernismu se dnes již jeví jako zastaralá. Kulturní sféra se dnes zabývá celou škálou urgentních sociálních, politických a ekonomický skutečností, které jsou dále poháněny klimatickými, finančními a geopolitickými krizemi, na které již postmodernismus nemá odpověď. V průběhu této práce se zaměřím na modernistické a postmodernistické myšlenky, které vyústily v metamodernismus, v němž se možná neintuitivně skloubí modernistická upřímnost a postmodernistická ironie. Dále se zaměřím na rozbor těchto myšlenek prostřednictvím teorie sítí aktérů, navrženou Brunem Latourem. V závěru se pokusím demonstrovat, že metamodernismus poskytuje něco, co postmodernismus ve svém zklamání z modernistických projektů nikdy nabídnout nedokázal: naději. Klíčová slova Metamodernismus, Teorie sítí aktérů, Postmodernismus, Nordická škola, Holandská škola, Ironie Keywords: Metamodernismus|Teorie sítí aktérů|Postmodernismus|Nordická škola|Holandská škola|Ironie; Metamodernism|Actor-network theory|Post-modernism|Nordic school|Dutch school|Irony Available in a digital repository NRGL
Všichni jsme metamoderní: Úvod do metamodernismu

This work will provide a genealogy of the metamodern condition. The postmodern sentiment is by no means gone, but it has transformed so much at this point that the vague postmodern label has become ...

Veselý, Tomáš; Vostal, Filip; Roraback, Erik Sherman
Univerzita Karlova, 2024

Hrady na pozdně středověkém Benešovsku v sídelně-historickém kontextu
Drášilová, Luisa; Klír, Tomáš; Štefan, Ivo
2024 - Czech
This diploma thesis deals with castles in the Benešov region in the late MiddleAge. The primary goal was to create a more comprehensive picture of all the castles in use at the time and their location in the landscape. This created an image of the settlement in their direct surroundings. A separate chapter was dedicated to the more general history of settlement in the Benešov region. The whole territory was compared with other areas, and separately with the Doolin region in western Ireland, whose medieval settlement situation I also briefly described. Subsequently, the current condition of the selected castles was evaluated. An important goal of this work was also the application of the results in the form of a presentation of lesser-known archaeological sites to the public. A separate section at the end of the thesis was devoted to this goal. Tato diplomová práce se zabývá hrady na Benešovsku v pozdním středověku. Primárním cílem bylo vytvořit celistvější představu o všech tehdy užívaných hradech a jejich umístění v krajině. Vznikl tak obraz osídlení v jejich bezprostředním okolí. Samostatná kapitola byla věnována obecnější historii osídlení na Benešovsku. Celé území bylo komparováno s jinými oblastmi, přičemž samostatně s regionem Doolin v západním Irsku, jehož středověkou sídelní situaci jsem v krátkosti také přiblížila. Následně byl zhodnocen současný stav vybraných hradů. Důležitým cílem této práce byla také aplikace výsledků formou prezentace méně známých archeologických lokalit veřejnosti. Tomuto cíli byla věnována samostatná část v závěru práce. Keywords: hrady|sídla|osídlení|komunikace|archeologie|pozdní středověk|turismus; castles|residences|settlements|communications|archaeology|late medieval period|tourism Available in a digital repository NRGL
Hrady na pozdně středověkém Benešovsku v sídelně-historickém kontextu

This diploma thesis deals with castles in the Benešov region in the late MiddleAge. The primary goal was to create a more comprehensive picture of all the castles in use at the time and their location ...

Drášilová, Luisa; Klír, Tomáš; Štefan, Ivo
Univerzita Karlova, 2024

Československá cesta ke komunistickému převratu
Kostková, Aneta; Doubek, Vratislav; Rádková, Adéla
2024 - Czech
TITLE: The Czechoslovak Way to the Communist coup AUTHOR: Aneta Kostková DEPARTMENT: Institute of Political Science SUPERVISOR: prof. Vratislav Doubek, Ph. D. The diploma thesis The Czechoslovak Way to the Communist coup will be focused on the evaluation of the causes and parameters of the strong position of the Communist Party in the political development of the Third Republic during the years 1945-1948 with regard to its ties to the Soviet Union. Based on the evaluation of materials from exiled political centers in London and Moscow, I will assess the progress of the Communists in the context of key events of 1945-1948, especially events with a direct link to the then Eastern Ally, such as the resignation of Carpathian Ruthenia, signing international agreements planned economy (establishment of a "biennial"). The basic task will be not only to assess the role of communist politicians in the process of Sovietization of Czechoslovakia. Policy and the way it was presented to the public, but also the degree of dependence of the rise of the Communist Party on support from Moscow. Key words: Moscow exile, London exile, Communist Party, Transition NÁZEV: Československá cesta ke komunistickému převratu AUTOR: Aneta Kostková KATEDRA: Ústav politologie VEDOUCÍ PRÁCE: prof. Vratislav Doubek, Ph.D. Diplomová práce Československá cesta ke komunistickému převratu se zaměří na zhodnocení příčin a parametrů silného postavení komunistické strany v politickém vývoji třetí republiky v letech 1945-1948 s ohledem na její vazby na Sovětský svaz. Na základě vyhodnocení materiálů exilových politických center v Londýně a Moskvě posoudím další postup komunistů v kontextu klíčových událostí let 1945-1948, a to především událostí s bezprostřední vazbou na tehdejšího východního spojence, jakými bylo odstoupení Podkarpatské Rusi, podpisy mezinárodních dohod se SSSR či prosazení modelu plánovaného hospodářství (ustavení "dvouletky"). Základním úkolem bude nejen posouzení podílu komunistických politiků na procesu sovětizace čs. politiky a způsobu jakým bylo prezentováno před veřejností, ale rovněž míra závislosti vzestupu KSČ na podpoře z Moskvy. Klíčová slova: Moskevský exil, Londýnský exil, KSČ, tranzice Keywords: Moskevský exil|Londýnský exil|KSČ|tranzice|Československé dějiny 1945-1948; Moscow exile|London exile|Communist Party|Transition|Czechoslovak History 1945-1948 Available in a digital repository NRGL
Československá cesta ke komunistickému převratu

TITLE: The Czechoslovak Way to the Communist coup AUTHOR: Aneta Kostková DEPARTMENT: Institute of Political Science SUPERVISOR: prof. Vratislav Doubek, Ph. D. The diploma thesis The Czechoslovak Way ...

Kostková, Aneta; Doubek, Vratislav; Rádková, Adéla
Univerzita Karlova, 2024

Analýza topologických magnetických fáz pomocí generativních modelů strojového učení
Dušek, Ondřej; Baláž, Pavel; Žonda, Martin
2024 - English
Keywords: strojové učenie|neurónové siete|magnetické skyrmióny; machine learning|neural networks|magnetic skyrmions Available in a digital repository NRGL
Analýza topologických magnetických fáz pomocí generativních modelů strojového učení

Dušek, Ondřej; Baláž, Pavel; Žonda, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Termoforetické a hydrodynamické interakce v umělé aktivní hmotě
Kolář, Martin; Holubec, Viktor; Tůma, Karel
2024 - English
The study of artificial active matter has significantly intensified in recent years due to its potential practical applications and promises to understand living organisms' in- teractions and collective behaviour. The research is done on all levels - experimental, theoretical, and numerical. This thesis presents a numerical simulation approach based on solving partial differential equations from the continuum mechanics framework. The results obtained can be used to predict the dynamics and thermodynamics of the system or serve as input data for stochastic simulations. Using this approach, it is also possible to simulate actual laboratory experiments numerically. 1 V posledních letech se významně zintenzivnil výzkum umělé aktivní hmoty pro její potenciální praktické využití a příslib pochopení interakcí a kolektivního chování živých organismů. Výzkum je prováděn na všech úrovních - experimentální, teoretické a num- erické. Tato práce představuje přístup pomocí numerických simulací založený na řešení parciálních diferenciálních rovnic pocházejících z rámce mechaniky kontinua. Získané výsledky mohou být použity k předpovědi dynamiky a termodynamiky systému nebo mohou sloužit jako vstupní data pro stochastické simulace. Pomocí tohoto přístupu je rovněž možné simulovat skutečné laboratorní experimenty numericky. 1 Keywords: hydrodynamika|vedení tepla|thermoforéza|aktivní hmota; hydrodynamics|heat transfer|thermophoresis|active matter Available in a digital repository NRGL
Termoforetické a hydrodynamické interakce v umělé aktivní hmotě

The study of artificial active matter has significantly intensified in recent years due to its potential practical applications and promises to understand living organisms' in- teractions and ...

Kolář, Martin; Holubec, Viktor; Tůma, Karel
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases