Number of found documents: 2712
Published from to

Automatizace úkolů pro vydávání operačního systému Fedora Linux.
Medvedev, Anton; Češka, Milan; Lengál, Ondřej
2024 - English
Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s automatizací úkolu týmu Fedora Release Engi- neering. Zahrnuje úvod do infrastruktury Fedora a procesů spojených s vydáváním nových verzí systému Fedora Linux. Pro dosažení tohoto cíle jsem analyzoval možnosti autom- atizace a rozhodl jsem se automatizovat proces uvolňování vydání přidáním nové funkce do stávajících nástrojů Fedpkg a Toddlers. Výsledkem bylo přidání nového příkazu pro Fedpkg, který vytvoří požadavek, a zásuvného modulu pro Toddlers, který tento poža- davek zpracuje. Tento výsledek uvolní prostředky inženýrů pro důležitější věci This paper aims to familiarize the reader with automating the Fedora Release Engineering team’s task. It includes an introduction to Fedora Infrastructure and the processes involved in releasing new versions of Fedora Linux. To achieve this goal, I analyzed the possibilities for automation and chose to automate the Unretirement process by adding new functionality to the existing Fedpkg and Toddlers tools. The result was the addition of a new command for Fedpkg that creates a request and a plugin for Toddlers that processes the request. This result frees up engineers’ resources for more important things Keywords: Operation system Fedora Linux; SOP(Standard Operation Procedures); Toddlers; Package Unretirement; fedpkg; fedora-scm-requests; AMQP message; RelEng (Release Engineering); Fedora Infrastructure; Operační systém Fedora Linux; SOP(Standardní pracovní postupy); Toddlers; odchod balíčku z důchodu; fedpkg; fedora-scm-requests; AMQP zprava; RelEng (Release Engi- neering); Fedora Infrastructure Available in a digital repository NRGL
Automatizace úkolů pro vydávání operačního systému Fedora Linux.

Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s automatizací úkolu týmu Fedora Release Engi- neering. Zahrnuje úvod do infrastruktury Fedora a procesů spojených s vydáváním nových verzí systému Fedora ...

Medvedev, Anton; Češka, Milan; Lengál, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2024

ChatGPT: Principy, přínosy a úskalí
Ulman, Daniel; Ellederová, Eva; Šedrlová, Magdalena
2024 - English
Díky rychlému pokroku v oblasti umělé inteligence v posledních několika letech je pravděpodobné, že bude lidstvo na umělou inteligenci spoléhat čím dál více v nejrůznějších oblastech. Jednou takovou zajímavou rozvíjející se oblastí v rámci umělé inteligence se stávají chatboti. V této bakalářské práci je nejprve představen vývoj umělé inteligence, který poskytuje kontext pro základní princip fungování chatbotů. Poté je popsáno vnitřní fungování chatbotů a představeno několik typů chatbotů rozdělených dle několika různých klasifikací. Tyto fakta slouží jako podklad pro zkoumání hlavního tématu této práce, ChatGPT. Poznatky z rešerše literatury ukazují, že velké jazykové modely, jako je právě ChatGPT, mohou být přelomem v lidské interakci s umělou inteligencí, otevírající nové možnosti v digitální éře, ale také vyvolávající obavy o jejich úskalích. The rapid advancements in the field of artificial intelligence over the past few years suggest that humanity is likely to rely more and more on AI in various fields. Among these fields, chatbots have become an exciting emerging domain within artificial intelligence. In this bachelor thesis, the evolution of artificial intelligence is presented initially, providing context for the core principle of chatbot operation. The inner workings of chatbots are then described, and several types of chatbots are introduced according to different classifications. These facts lay the groundwork for the main topic of this thesis, ChatGPT. Findings from the literature review show that large language models, exemplified by ChatGPT, may be a turning point in human interaction with AI, opening up new possibilities in the digital era but also raising concerns about its pitfalls. Keywords: Artificial intelligence; bias; chatbot; ChatGPT; natural language processing; prompt; Umělá inteligence; zaujatost; chatbot; ChatGPT; zpracování přirozeného jazyka; výzva Available in a digital repository NRGL
ChatGPT: Principy, přínosy a úskalí

Díky rychlému pokroku v oblasti umělé inteligence v posledních několika letech je pravděpodobné, že bude lidstvo na umělou inteligenci spoléhat čím dál více v nejrůznějších oblastech. Jednou takovou ...

Ulman, Daniel; Ellederová, Eva; Šedrlová, Magdalena
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Nové technologie v oblasti cestování a cestovního ruchu
Dieu Nguyen, Thuong; Walek, Agata; Smutný, Milan
2024 - English
Cílem téhle bakalářské práce je prozkoumat transformující dopad nových technologií na odvětví cestovního ruchu se zaměřením na informační a komunikační technologie (ICT), E-turismus, umělou inteligenci (AI), rozšířenou realitu (AR) a virtuální realitu (VR). S důrazem na zvýšenou dostupnost informací je probírána historie přechodu od tradičních způsobů dopravy k integraci moderní přepravy a internetu. Práce se zabývá definicí, funkčností a praktickým využitím umělé inteligence, rozšířené reality a virtuální reality a zkoumá jejich výhody a problémy. Jsou představeny praktické implementace v cestovním ruchu, jako jsou prohlídky muzeí s podporou AR a virtuální prohlídky destinací. Adaptabilita těchto technologií a jejich role při obnově turistického odvětví ukazuje, že se dokážou vypořádat s pandemií COVID-19. Jsou zdůrazněna etická dilemata, jejich vhodná implementace a potřeba regulace pro udržitelný růst v tomto novém prostředí, neboť zavádění těchto inovací nadále mění cestovní ruch, jak jej známe. This bachelor´s thesis aims to explore the transformative impact of emerging technologies on the tourism industry, with a focus on Information and Communication Technology (ICT), E-tourism, Artificial Intelligence (AI), Augmented Reality (AR), and Virtual Reality (VR). Emphasising the increased availability of information, the history of the transition from traditional methods of transport to the integration of modern transportation and the Internet is discussed. The paper discusses the definition, functionality and practical application of artificial intelligence, augmented reality, and virtual reality to examine their advantages and challenges. It is important to note that while these technologies offer immense potential, their implementation is not without difficulties. The challenges of implementing these technologies in tourism, such as high initial costs and the need for skilled personnel, are discussed. The adaptability of these technologies and their role in rebuilding the industry shows that they managed to cope with the COVID-19 pandemic. Ethical dilemmas, appropriate implementation and the need for regulations are highlighted for sustainable growth in this new landscape, as the introduction of these innovations continues to shape tourism as we know it. Keywords: artificial intelligence; tourism; virtual reality; augmented reality; umělá inteligence; cestovní ruch; virtuální realita; rozšířená realita Available in a digital repository NRGL
Nové technologie v oblasti cestování a cestovního ruchu

Cílem téhle bakalářské práce je prozkoumat transformující dopad nových technologií na odvětví cestovního ruchu se zaměřením na informační a komunikační technologie (ICT), E-turismus, umělou ...

Dieu Nguyen, Thuong; Walek, Agata; Smutný, Milan
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Digitální detox na Vysokém učení technickém v Brně
Kozlovský, Dominik; Šťastná, Dagmar; Ellederová, Eva
2024 - English
Cílem této bakalářské práce je popsat závislost na digitálních technologiích a digitální detox a provézt výzkum zabývající se závislostí na digitálních technologiích a zkušenostmi s digitálním detoxem u studentů a učitelů na Vysokém učení technickém v Brně. Práce zahrnuje rešerši literatury na téma digitální závislosti, digitálního detoxu a výzkum prostřednictvím dotazníku, který byl distribuován studentům a učitelům. Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že více než 70 % respondentů stráví více než dvě hodiny denně na telefonu, přičemž nejpoužívanější aplikace jsou Facebook a Instagram. Současně téměř 70 % respondentů přiznalo, že používají telefon více, než původně zamýšleli, což naznačuje možné symptomy digitální závislosti. Povědomí o digitálním detoxu mělo téměř 90 % respondentů a téměř 50 % respondentů mělo zkušenost s nějakou formou digitálního detoxu. Většina respondentů doporučila digitální detox, což naznačuje jejich povědomí o jeho pozitivních účincích. This bachelor’s thesis aims to frame the concept of digital addiction and digital detox and research digital addiction and the experience with digital detox among students and teachers at Brno University of Technology. The thesis consists of a theoretical part, which includes a literature review of digital addiction and digital detox, and a practical part, focused on the research using a questionnaire distributed to students and teachers. The questionnaire survey results showed that more than 70% of respondents spend more than two hours daily on the phone, with Facebook and Instagram being the most used applications. Simultaneously, almost 70% of respondents admitted using the phone more than they originally intended, which suggests possible symptoms of digital addiction. Almost 90% of respondents were aware of digital detox, and about 50% had personal experience with some form of digital detox. Most respondents recommended digital detox, which indicates their awareness of its positive effects. Keywords: digital detox; digital addiction; dopamine; social media algorithms; compulsive behaviour; smartphones; questionnaire survey; digitální detox; digitální závislost; dopamin; algoritmy sociálních sítí; kompulzivní chování; chytré telefony; dotazníkové šetření Available in a digital repository NRGL
Digitální detox na Vysokém učení technickém v Brně

Cílem této bakalářské práce je popsat závislost na digitálních technologiích a digitální detox a provézt výzkum zabývající se závislostí na digitálních technologiích a zkušenostmi s digitálním detoxem ...

Kozlovský, Dominik; Šťastná, Dagmar; Ellederová, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Optimalizace a testování frontendové části na platformě Smart City
Špaček, Ján; Hynek, Jiří; John, Petr
2024 - English
Cílem této práce je ve spolupráci s firmou Logimic vytvořit prostředí pro automatizované testování uživatelského rozhraní a výkonu platformy ACADA. Dalším cílem je odhalit problematické části platformy způsobující omezení výkonu a navrhnout optimalizace. K~dosažení stanovených cílů byl analyzován aktuální stav testování ve firmě a navržen nejvhodnější softvér pro testování. Výsledkem práce je soubor testů imlementový v knihovně Cypress, umožňující časnou identifikaci problémů v procesu vývoje. Využitím schopností knihovny Cypress zajišťuje tento soubor testů rychlejší a efektivnější postup testování a přispívá také k spokojenosti uživatelů zajištěním spolehlivosti a respozivity. The primary objective of this thesis is to develop and implement an automated testing environment for user interface and performance testing on the ACADA platform in collaboration with Logimic company. Additionally, this thesis aims to identify and propose performance enhancements for the ACADA platform. To achieve these goals, the thesis thoroughly analyzes the current state of testing at Logimic, selects the most suitable testing framework, implements a comprehensive testing suite using Cypress, and establishes standards for test structure and workflow. The result of this thesis is a robust testing suite that allows early identification of issues in the development process. By leveraging the capabilities of Cypress, the testing suite ensures a faster and more efficient testing workflow and also contributes to improved user satisfaction by ensuring the platform is reliable and responsive. Keywords: Internet of Things; Smart City; automated testing; performance testing; testing framework; Cypress; Logimic; application interface; Internet věcí; chytrá města; automatizované testování; výkonnostní testování; testovací knihovna; Cypress; Logimic; uživatelské rozhraní Available in a digital repository NRGL
Optimalizace a testování frontendové části na platformě Smart City

Cílem této práce je ve spolupráci s firmou Logimic vytvořit prostředí pro automatizované testování uživatelského rozhraní a výkonu platformy ACADA. Dalším cílem je odhalit problematické části ...

Špaček, Ján; Hynek, Jiří; John, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Hra s haptickou zpětnou vazbou
Prokofiev, Oleksandr; Beran, Vítězslav; Polášek, Tomáš
2024 - English
Tato bakalářská práce podrobně popisuje tvorbu digitální hry s názvem "Cut the Red!" která integruje technologii haptické zpětné vazby. Hra je 3D logická hra vyvinutá pomocí Unity a jejím cílem je zneškodnit bombu vyřešením různých miniher. Práce obsahuje úvod do herního průmyslu a jeho historii, zkoumání moderních alternativních přístupů k uživatelskému rozhraní a jejich aplikaci v herních ovladačích. Kromě toho podrobně popisuje proces vytváření dokumentu o designu hry a vysvětluje implementaci různých herních prvků. Hra je poté testována v krátkém uživatelském studiu, aby se získala zpětná vazba ohledně herních mechanik a celkového zážitku hráče. This bachelor's thesis details the creation of a digital game called "Cut the Red!" that integrates haptic feedback technology. The game is a 3D puzzle game developed using Unity, and its objective is to defuse a bomb by resolving various mini-games. The thesis includes an introduction to the gaming industry and its history, an exploration of modern alternative approaches to user interface, and their application in game controllers. Additionally, it details the process of creating a game design document and explains the implementation of various game elements. The game is then tested in a short user study to gather feedback on its mechanics and overall player experience. Keywords: game; game design; Unity; haptic feedback; PlayStation; consoles; C\#; UI; VR; hra; herní design; Unity; haptická zpětná vazba; PlayStation; konzole; C\#; UI; VR Available in a digital repository NRGL
Hra s haptickou zpětnou vazbou

Tato bakalářská práce podrobně popisuje tvorbu digitální hry s názvem "Cut the Red!" která integruje technologii haptické zpětné vazby. Hra je 3D logická hra vyvinutá pomocí Unity a jejím cílem je ...

Prokofiev, Oleksandr; Beran, Vítězslav; Polášek, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Webová aplikace pro vizualizaci problémů v letovém provozu
Slivka, Matej; Lazúr, Juraj; Hynek, Jiří
2024 - English
V tejto práci analyzujem celý proces spracovanie letových problemov pre spoločnosť Kiwi. Hlavným cieľom je vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá by štatistický spracovala poskytnuté data a vizualizovala ich. Aplikácia by mala uľahčiť prácu s rôznými databázami. Počas procesu vytvárania webovej aplikácie som sa rozhodol vytvoriť uživateľské rozhranie pomocou, ktorého by si uźivateľ dokázal jednoducho zadať filtry na vyhľadavnie z databáz. Vytvoril som frontend a backend, ktorý budú medzi sebou komunikovať pomocou API volaní. Jeden z najviac žiadaných cieľov práce je vyhľadavanie v databázach. Aplikácia by mala pomôcť firme, poskytujúcej letecké služby, s riadením letov a vytvoriť štatistickú analýzu nad poskytnutými leteckými datami. V práci som zdokumetnoval celý proces vytvárania služby. This thesis is focused on analysing the whole process of parsing flight disruptions for the Kiwi company. The main goal is to create a web application which will create statistical analysis on provided flight disruptions and visualise them. The application should ensure easier access to all disruptions from various databases. I created a frontend and backend, which will need to communicate together using API calls. While creating a web application, I simulated the behaviour of the Kiwi company services for development purposes. One of my most desired goals is to search in databases using the proposed application. The web application should serve aviation-providing company in managing flight disruptions and creating statistical analysis based on provided flight data. In this thesis, I documented the whole process of creating the service. Keywords: data visualisation; flights; flight disruptions; web application; air traffic; vizualizacia dat; lety; letový problém; webová aplikacie; letová doprav Available in a digital repository NRGL
Webová aplikace pro vizualizaci problémů v letovém provozu

V tejto práci analyzujem celý proces spracovanie letových problemov pre spoločnosť Kiwi. Hlavným cieľom je vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá by štatistický spracovala poskytnuté data a vizualizovala ...

Slivka, Matej; Lazúr, Juraj; Hynek, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Návrh networkingové platformy pro začínající firmy využívající principy lean canvas a koncepci minimálního životaschopného produktu
Varga, Michal; Chlebovský, Vít; Zich, Robert
2024 - English
Abstrakt Bakalárska práca sa zameriava na strategický rozvoj start-upovej networkingovej platformy na pôde univerzity. Práca nachádza podmienky rozvoja networkingovej platformy pre študentov a akademických pracovníkov VUT v Brne s podnikateľským myslením. Hlavným cieľom platformy je prepojiť študentov a akademických pracovníkov z rôznych fakúlt a zapojiť ich do tvorby nových start-upových tímov a projektov. Cieľom tejto práce je nájsť správne aspekty networkingovej platformy, ktoré musia byť začlenené do tejto študentskej platformy, a vytvoriť MVP (minimal viable product). Na dosiahnutie predpokladaného cieľa sa použilo niekoľko teoretických modelov a metód, aby sa pokryl čo najpresnejší strategický plan rozvoja tejto platformy. Kľúčové slová: platforma, sieť, výskum, študenti, projekty, MVP, podnikanie. Abstract This bachelor's thesis focuses on strategic development of start-up networking platform on the university grounds. The thesis finds the key of development of the networking platform for students and academic staff of Brno University of Technology with an entrepreneurial mindset. The main goal of the platform is to connect students and academic staff from different faculties to engage in creating new start-up teams and projects. Objective of this thesis is to find the right aspects of the networking process that has to be incorporated into this student networking platform and create an MVP (minimal viable product). To reach the estimated goal, several theoretical models and methods were used to cover as precise a strategic plan for the development of the platform as possible. Keywords: Keywords platform; networking; research; students; projects; MVP; entrepreneurship; start-up; lean canvas; Kľúčové slová Platforma; sieť; výskum; študenti; projekty; MVP; podnikanie; start-up; lean canvas Available in a digital repository NRGL
Návrh networkingové platformy pro začínající firmy využívající principy lean canvas a koncepci minimálního životaschopného produktu

Abstrakt Bakalárska práca sa zameriava na strategický rozvoj start-upovej networkingovej platformy na pôde univerzity. Práca nachádza podmienky rozvoja networkingovej platformy pre študentov a ...

Varga, Michal; Chlebovský, Vít; Zich, Robert
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Výpočty elektrických a magnetických polí na 2D grafenové nanoelektronice
Richter, Jiří; Zlámal, Jakub; Bartošík, Miroslav
2024 - English
Tato bakalářská práce ze zabývá výpočty elektrického pole v grafenovém biosenzoru na principu polem řízeného tranzistoru a magnetického pole generovaného permanentními magnety pro testování Hallovy sondy v programu COMSOL Multiphysics. Uspořádání molekul elektrolytu u horního hradla a efekt tohoto uspořádání na jeho kapacitu jsou studovány prostřednictvím definování netriviálních průběhů dielektrické funkce v kapce elektrolytu ve vytvořeném modelu biosenzoru. Dále je studováno rozložení a homogenita magnetického pole v oblasti pozice Hallovy sondy při jejím testování. Vlivy držáků magnetů, příčného vychýlení, jejich vzdálenosti a teploty jsou parametry vůči nimž se vyhodnocují vlastnosti pole. This bachelor thesis aims to simulate the electric field in a graphene biosensor based on the field-effect transistor design and the magnetic field generated by permanent magnets for the purpose of graphene Hall probe testing in COMSOL Multiphysics simulation software. The arrangement of molecules of an electrolyte near the top-gate electrode and its effect on its capacitance is studied through the definition of non-trivial dielectric function dependencies in an electrolyte droplet in the biosensor model. Next, the magnetic field distribution and homogeneity in the area of the Hall probe are also studied. The influence of the magnet holders, lateral displacement, their separation distance and temperature are the parameters against which the field properties are investigated. Keywords: graphene; biosensor; Hall probe; electric field; magnetic field; simulation; grafen; biosenzor; Hallova sonda; elektrické pole; magnetické pole; simulace Available in a digital repository NRGL
Výpočty elektrických a magnetických polí na 2D grafenové nanoelektronice

Tato bakalářská práce ze zabývá výpočty elektrického pole v grafenovém biosenzoru na principu polem řízeného tranzistoru a magnetického pole generovaného permanentními magnety pro testování Hallovy ...

Richter, Jiří; Zlámal, Jakub; Bartošík, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Simulace procházení webu člověkem
Doležal, Jáchym; Setinský, Jiří; Hranický, Radek
2024 - English
Tato práce představuje slibný nástroj pro automatizovanou webovou navigaci a plnění specifických cílů podle rozhodnutí daných velkým jazykovým modelem, který používá aktuální informace z dané stránky. Výsledky simulátoru s modelem GPT 4 Turbo demonstrují efektivitu tohoto nástroje, který dosahuje úspěšnosti přes 80% v dokončování předem definovaných cílů. Výsledky dokazují použiteljnost tohoto nástroje v reálných případech užití. This work introduces a promising tool for automated web navigation and achieving specific goals based on decisions made by a Large Language Model using information from a current page. The results of the simulator with model GPT 4 Turbo demonstrate the tool’s effectiveness, achieving over 80% success in completing predefined goals. The results show the usability of this tool in real use cases. Keywords: Human behavior simulation; Transformers; OpenAI; Web technologies; Technological advancements; Large Language Models; Website automation; Simulace lidského chování; Transformátory; OpenAI; Webové technologie; Technologický pokrok; Velké jazykové modely; Automatizace webových stránek Available in a digital repository NRGL
Simulace procházení webu člověkem

Tato práce představuje slibný nástroj pro automatizovanou webovou navigaci a plnění specifických cílů podle rozhodnutí daných velkým jazykovým modelem, který používá aktuální informace z dané stránky. ...

Doležal, Jáchym; Setinský, Jiří; Hranický, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases