Number of found documents: 184577
Published from to

Základy fungování internetu - didaktické materiály pro 2. stupeň ZŠ
Mazná, Michaela; Brom, Cyril; Černochová, Miroslava
2024 - Czech
The Framework Educational Programme was revised in the Czech Republic in 2021 to include the basic principles of the Internet and computer networks in teaching computer science at ISCED level 2. According to the new revision, primary schools are supposed to start teaching at ISCED 2 from September 2024 at the latest, however, they face a lack of suitable teaching materials on this topic for this students' age group. Therefore, this work addresses this gap by creating four model lessons and materials for students and teachers of the lower secondary school at two different levels of difficulty (grades 6-7 and grades 8-9). The aim of the lessons is to explain the structure and basic principles of the Internet. The content of the lessons is based on known student preconceptions. The theoretical background of the work is based on the constructivist perspective "Knowledge in Pieces", ERR framework and the model of teaching by analogy. The lesson plans and corresponding materials for both levels of difficulty were created and tested through the combination of action and design-based research in six schools (13 classes, 258-271 students in total). The students' knowledge was examined by means of pre-post testing. The results indicate a significant positive effect of our lessons immediately after the lessons (d =... V roce 2021 byl v České republice revidován rámcový vzdělávací program, v němž bylo do výuky informatiky pro 2. stupeň ZŠ zařazeno téma základních principů fungo- vání internetu a počítačových sítí. Základní školy mají na 2. stupni dle nové revize začít učit nejpozději od září 2024, ovšem potýkají se s nedostatkem vhodných výukových ma- teriálů na toto téma pro danou věkovou kategorii žáků. Výsledkem této práce je proto návrh čtyř modelových vyučovacích hodin a materiálů pro žáky i učitele 2. stupně ve dvou úrovních obtížnosti (6.-7. ročník, 8.-9. ročník). Obsah hodin cílí na vysvětlení struktury a základních principů fungování internetu a odvíjí se od známých žákovských prekoncepcí. Teoretické pozadí práce vychází z konstruktivistického přístupu "Knowledge in Pieces", modelu E-U-R a z modelu výuky prostřednictvím analogií. Hodiny v obou úrovních a pří- slušné materiály byly vytvořeny a testovány kombinací akčního a konstrukčního výzkumu na 6 školách (13 třídách, celkem na 258-271 žácích). Znalosti žáků byly ověřeny pomocí dvojice znalostních dotazníků (před a po výuce). Výsledky svědčí o velkém pozitivním účinku našich hodin bezprostředně po výuce (d = 1, 76, p < 0, 001, n = 207) i s několika měsíčním odstupem (d = 1, 06, p < 0, 001, n = 61). Metodiky a materiály v příloze práce jsou zpracované do takové... Keywords: informatika|digitální zařízení|digitální technologie|internet|didaktický materiál|2. stupeň ZŠ; informatics|digital devices|digital technologies|internet|didactic material|lower secondary school Available in a digital repository NRGL
Základy fungování internetu - didaktické materiály pro 2. stupeň ZŠ

The Framework Educational Programme was revised in the Czech Republic in 2021 to include the basic principles of the Internet and computer networks in teaching computer science at ISCED level 2. ...

Mazná, Michaela; Brom, Cyril; Černochová, Miroslava
Univerzita Karlova, 2024

HCI modely pro multi-objective doporučovací systémy
Machala, Patrik; Peška, Ladislav; Lokoč, Jakub
2024 - Czech
One of the most developing research fields of information retrieval are recommender systems. They typically try to recommend a few of the most relevant or most suitable items to users from all the candidates when the number of canidates can be in the or- der of thousands or millions. However, it turns out that relevance alone is not enough. Therefore, this work focuses on multi-objective recommender systems using the beyond- relevance objectives. The aim of the thesis is to find out new knowledge about this specific type of recommendation, especially in the connection with the field of HCI, i.e. user and computer interaction that has not been explored much so far. The software output of the work is a web application and a modified recommender system. These two components were used in a user study, where, among other things, we investigated whether users were willing to explicitly set the parameters for a multi- objective recommender system by assigning weights to each of the objectives, compared different variants of metrics for these objectives, mechanisms for assigning weights and different level of detail of texts and visualization of the explanations of the recommen- dations. The results of our experiment show that users perceive the benefit of setting weights for objectives to improve recommendations.... Jednou z nejvíce rozvíjejících se oblastí information retrieval (vyhledávání informací) jsou doporučovací systémy. Ty se typicky snaží o doporučení několika málo nejrelevantněj- ších neboli nejvhodnějších položek uživateli ze všech kandidátů, jejichž počet se může po- hybovat i v řádu milionů. Ukazuje se ale, že samotná relevance nestačí. Proto se tato práce zaměřuje na multi-objective doporučovací systémy využívající i tzv. beyond-relevance kri- téria kvality doporučování. Cílem práce je zjištění nových poznatků o tomto specifickém typu doporučování, a to především v dosud ne příliš prozkoumaném propojení s oblastí interakcí uživatele se systémem. Softwarovým výstupem práce je webová aplikace a upravený doporučovací systém. Tyto dvě komponenty byly použity v uživatelské studii, kde jsme mimo jiné zkoumali, zda uživatelé stojí o explicitní nastavení parametrů multi-objective doporučovacího sys- tému pomocí přidělení vah ke každému z kritérií, porovnávali různé varianty metrik pro tato kritéria a mechanismů pro nastavení vah, rozdílnou detailnost textů a vizualizace explanations. Z výsledků našeho experimentu plyne, že uživatelé vnímají přínos nastavení vah pro kritéria kvality doporučování k vylepšení doporučování. Zároveň se nám také podařilo zjistit, že nejvhodnějším mechanismem pro přidělení vah jsou... Keywords: Doporučovací systémy|HCI|Multi-objective doporučovací systémy; Recommender systems|HCI|Multi-objective recommender systems Available in a digital repository NRGL
HCI modely pro multi-objective doporučovací systémy

One of the most developing research fields of information retrieval are recommender systems. They typically try to recommend a few of the most relevant or most suitable items to users from all the ...

Machala, Patrik; Peška, Ladislav; Lokoč, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Biofyzikální charakterizace inhibice koronavirové nsp14 malými molekulami
Trembulaková, Pavla; Bouřa, Evžen; Dejmek, Milan
2024 - Czech
RNA virus SARS-CoV-2 caused worldwide pandemic of severe disease COVID-19 which lasted more than a year. Repair mechanisms of this virus during replication process significantly reduce efficiency of nucleotide analog drugs, eg. remdesivir. Nonstructural protein (nsp) 14 and nsp10 form a complex which acts as an exonuclease enzyme and will be furthrer referred to as an ExoN complex. This complex can probably cause lower efficiency of incorporation of nucleotide analogs compared to viruses without exonuclease enzymes. The two-protein complex with active site on nsp14 containing two magensium ions seems like a good target for testing potent inhobitors. Among possible inhibitors of SARS-CoV-2 exonuclease complex are isobavachalcone and sofalcone. According to published studies, those small organic molecules chelate magensium ions in active site of exonulease part in nsp14. This results in inactivation of ExoN complex active site in nsp14 structure and disables the catalytic function which acts as repairing element in RNA synthesis process. This tesis focuses on characterization of inhibition of protein complex nsp14 and nsp10 in presence of small selected molecules, isobavachalcone and sofalcone. Exonuclease activity assays in presence of various RNA substrates were performed. Furthermore, there have been... RNA virus SARS-CoV-2 způsobil celosvětovou pandemii závažné nemoci COVID-19, která trvala více než rok. Opravné mechanismy tohoto viru během replikace výrazně snižují účinnost běžně používaných léků z kategorie nukleotidových analog jako je například remdesivir. Nestrukturální protein (nsp) 14 a nsp10 tvoří komplex, který plní exonukleázovou (ExoN) funkci a dále bude nazýván jako ExoN komplex. Nsp14 obsahuje aktivní místo komplexu, nsp10 je kofaktorem. Tento ExoN komplex a je pravděpodobně důvodem nižší účinnosti inkorporace nukleotidových analog v porovnání s viry bez exonukleáz. Tento komplex dvou proteinů s aktivním místem ve struktuře nsp14 obsahujícím dva hořečnté ionty se jeví jako dobrý cíl pro potenciální inhibitory ExoN aktivity a následného znemožnění vzniku dalších životaschopných generací viru. Mezi potenciální inhibitory tohoto ExoN komplexu patří isobavachalcon a sofalcon. Podle publikovaných studií tyto malé molekuly chelatují hořečnaté ionty v aktivním centru exonukleázové části nsp14, čímž inaktivují aktivní centrum ExoN komplexu a znemožní mu fungovat jako opravný prvek syntézy nové RNA. Tato práce se zaměřuje na charakterizaci chování proteinového komplexu nsp10 a nsp14 viru SARS-CoV-2 za přítomnosti malých vybraných molekul, isobavachalconu a sofalconu. Rovněž byly provedeny testy... Keywords: SARS-CoV-2; exonukleáza; nsp14; nsp10; inhibice enzymu; RNA; isobavachalcon; sofalcon; SARS-CoV-2; exonuclease; nsp14; nsop10; enzymatic inhibition; RNA; isobavachalcone; sofalcone Available in a digital repository NRGL
Biofyzikální charakterizace inhibice koronavirové nsp14 malými molekulami

RNA virus SARS-CoV-2 caused worldwide pandemic of severe disease COVID-19 which lasted more than a year. Repair mechanisms of this virus during replication process significantly reduce efficiency of ...

Trembulaková, Pavla; Bouřa, Evžen; Dejmek, Milan
Univerzita Karlova, 2024

Odhad 6D polohy objektů v obrazech
Cífka, Martin; Šivic, Josef; Šikudová, Elena
2024 - English
The 6D pose estimation is an important computer vision task with applications in robotics, e.g. for manipulation or grasping, but also in computer graphics and augmented reality. Given an image, the task is to estimate the 3D rotation and 3D translation of the known object with respect to the camera. The task is even more challenging in an uncontrolled environment, e.g. when we do not have proper camera calibration. In that case, the focal length also needs to be estimated with the 6D pose. In this work, we address the issues of methods that work in such uncontrolled environments. First, we focus on FocalPose, a state-of-the-art method for joint estimation of object 6D pose and camera focal length. We review the method and propose several improve- ments. These include (i) re-deriving and improving the 6D pose and focal length update rule, (ii) replacing the model retrieval method, and (iii) changing the distribution of 6D poses and focal lengths used for synthetic training data rendering. These changes lead to improved results compared to the state-of-the-art FocalPose method. Second, to avoid often costly retraining of models for 6D pose estaimation, it is ben- eficial to consider methods with the ability to generalize to novel objects that have not been seen during training. These methods require a 2D... Odhad 6D polohy objektů je důležitou úlohou počítačového vidění s možným vyu- žitím například při robotické manipulaci, ale také v počítačové grafice a augmentované realitě. Cílem je odhadnout polohu známého objektu relativně vůči kameře, tedy 3D rotaci a 3D translaci, ze vstupního obrazu. Tento problém je ještě komplikovanější v ne- kontrolovaném prostředí, například v situacích, kdy neznáme správnou kalibraci kamery. V takovém případě je také nutné odhadnout ohniskovou vzdálenost kamery spolu s 6D polohou objektu. V této práci se věnujeme problémům metod pracujících v takových nekontrolovaných prostředích. V první části se konkrétně zaměřujeme na metodu FocalPose - state-of-the-art me- todu pro odhad 6D polohy objektu a ohniskové vzdálenosti kamery. Tuto metodu nejprve shrnujeme a poté navrhujeme několik vylepšení. Mezi ně patří: (i) odvození a vylepšení vzorce pro aktualizaci 6D polohy a ohniskové vzdálenosti, (ii) nahrazení metody pro vy- hledávání objektů v databázi 3D modelů, a (iii) změna distribuce 6D poloh a ohniskových vzdáleností používaných pro generování syntetických trénovacích dat. Tyto změny vedou k lepším výsledkům v porovnání s metodou FocalPose. Nevýhodou metod pro odhadování 6D poloh objektů je výpočetně velmi náročné tré- nování. Vyhnout se přetrénovávání pro nové objekty je možné s... Keywords: Počítačové vidění|Odhad 6D polohy|Nekalibrovaná kamera|Detekce nových objektů|Vizuální rozpoznávání|Hluboké učení; Computer vision|6D pose estimation|Uncalibrated camera|Novel object detection|Visual recognition|Deep learning Available in a digital repository NRGL
Odhad 6D polohy objektů v obrazech

The 6D pose estimation is an important computer vision task with applications in robotics, e.g. for manipulation or grasping, but also in computer graphics and augmented reality. Given an image, the ...

Cífka, Martin; Šivic, Josef; Šikudová, Elena
Univerzita Karlova, 2024

Validátor CSV souborů dle W3C doporučení CSV on the Web
Janda, Jan; Klímek, Jakub; Svoboda, Martin
2024 - English
The comma-separated values (CSV) format is a popular format for tabular data on the web. It stores tables of data in a very simple textual way, but it stores only the values of the table without their meaning and structure. Users of a table must remove the ambiguity and guess the exact meaning of data. The standard called CSV on the Web provides recommendations for metadata about CSV tables on the web. The metadata can describe a CSV table, its structure, and the meaning of its values in the JSON-LD format. The standard allows a creator of a table to remove ambiguity, increase certainty, and create confidence. There are CSV tables together with their JSON-LD metadata descriptions, and each table should match its particular description. In this thesis, we develop a CSV file validator. The validator is a computer program which checks whether tables actually match their metadata descriptions. It reads a table with its description, compares them, and searches for discrepancies. This text describes the development process and its result. Formát comma-separated values (CSV) je populárním formátem pro tabulková data na webu. Tento formát ukládá tabulky dat velmi jednoduchým textovým způsobem, ale ukládá jen hodnoty tabulky bez jejich významu a struktury. Uživatelé tabulky musí odstranit nejednoznačnost a hádat přesný význam dat. Standard CSV on the Web poskytuje doporučení pro metadata o CSV tabulkách na webu. Metadata mohou pop- sat CSV tabulku, její strukturu a význam jejích hodnot v JSON-LD formátu. Tento standard umožňuje tvůrci tabulky odstranit nejednoznačnost, zvýšit jistotu a vytvořit důvěru. Máme CSV tabulky spolu s jejich metadatovými popisy v JSON-LD a každá tabulka by se měla shodovat se svým konkrétním popisem. V této práci vyvíjíme validátor CSV souborů. Tento validátor je počítačový program, který zkontroluje, zda se tabulky skutečně shodují se svými popisy. Validátor přečte tabulku s jejím popisem, porovná je a vyhledá nesrovnalosti. Tento text popisuje proces vývoje a jeho výsledek. Keywords: CSV|JSON-LD|W3C|web|validátor|OTAVA; CSV|JSON-LD|W3C|web|validator|OTAVA Available in a digital repository NRGL
Validátor CSV souborů dle W3C doporučení CSV on the Web

The comma-separated values (CSV) format is a popular format for tabular data on the web. It stores tables of data in a very simple textual way, but it stores only the values of the table without their ...

Janda, Jan; Klímek, Jakub; Svoboda, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Analýza institutu mimořádných okolností aneb krácení práv leteckých cestujících: Teorie, Praxe a budoucí směřování
Bartošík, Lukáš; Exner, Jan; Šmejkal, Václav
2024 - Czech
Title of the writing: Analysis of the institute of extraordinary circumstances or abbreviation of air passenger rights: Theory, practice and future directions Abstract Air passengers have a number of rights against air carriers under EU law. One of these rights is the right to a flat-rate compensation in the event of cancellation or significant delay of a flight. Cancellations or significant delays can be caused by a wide variety of circumstances. If these circumstances are extraordinary and could not have been prevented by the carrier using all reasonable measures, passengers are not entitled to compensation and the carrier is thus relieved of its obligation. Extraordinary circumstances in air transport are very often applied in practice as a means of relieving the carrier of its obligation to pay damages to air passengers. Unfortunately, this remedy is enshrined in the legislation in a very vague and indeterminate manner, in the form of vague legal terms. It can therefore be abused in practice to the detriment of passengers. The Court of Justice of the European Union, in the context of the preliminary ruling procedure, does interpret the institute, but again using general and vague terms, which requires further specification by means of further preliminary questions. This paper aims to explain the meaning... Název práce v českém jazyce: Analýza institutu mimořádných okolností aneb krácení práv leteckých cestujících: Teorie, praxe a budoucí směřování Abstrakt Letečtí cestující mají na základě unijního práva řadu práv vůči leteckým dopravcům. Jedním z těchto práv je i právo na paušalizovanou náhradu škody v případě zrušení či významného zpoždění letu. Zrušení či významné zpoždění letu mohou být způsobeny velkou škálou různých okolností. Jsou-li tyto okolnosti mimořádné, kterým dopravce nemohl za použití všech přiměřených opatření zabránit, nemají cestující právo na náhradu a dopravce je tak ze své povinnosti liberován. Mimořádné okolnosti v letecké dopravě jsou velice často v praxi aplikovaným institutem sloužícím k liberaci dopravce z jeho povinnosti zaplatit leteckým cestujícím škodu. Bohužel, tento právní prostředek je v právní úpravě zakotven velmi nejasně, neurčitě, a to formou neurčitých právních pojmů. Proto jej může být v praxi zneužíváno v neprospěch cestujících. Soudní dvůr Evropské unie v rámci řízení o předběžných otázkách sice institut vykládá, ale opět s použitím obecných a vágních termínů, což si žádá další konkretizaci prostřednictvím dalších předběžných otázek. Tato práce si klade za cíl přiblížit smysl a význam mimořádných okolností a nastínit, co se pod tímto neurčitým právním pojmem skrývá.... Keywords: letecká doprava; práva leteckých cestujících; mimořádné okolnosti; přiměřená opatření; právo na náhradu škody; liberace dopravce; air transport; air passenger rights; extraordinary circumstances; reasonable measures; right to compensation; liberation of the carrier Available in a digital repository NRGL
Analýza institutu mimořádných okolností aneb krácení práv leteckých cestujících: Teorie, Praxe a budoucí směřování

Title of the writing: Analysis of the institute of extraordinary circumstances or abbreviation of air passenger rights: Theory, practice and future directions Abstract Air passengers have a number of ...

Bartošík, Lukáš; Exner, Jan; Šmejkal, Václav
Univerzita Karlova, 2024

Zlepšení použitelnosti a výkonu analýzy datových toků programů v jazyce C#
Kleprlík, Jan; Parízek, Pavel; Bednárek, David
2024 - English
The Manta Flow is a highly automated static analysis platform producing data lineage over its input and representing it in a graph. The platform performs analysis on various technologies and programming languages via specialised scanners. One of the scanners performs analysis of C# code, or rather its compiled alternative Common Intermediate Language. While the scanner was already capable of analysing non-trivial scenarios, it lacked in some aspects that held it up from its broader adoption by customers. The main issues are low support for analysis of real-life scenarios such as web applications or embedded code in other technologies, sub-optimal performance and imprecise lineage output. As a part of this thesis, we improved the precision, scalability and performance of the scanner on multiple levels of abstractions, from analysis of the CIL to modifications of core high-level analysis algorithms. We added support for analysis of the ASP.NET web endpoints and enabled the C# scanner to be used as a service for analysis of embedded code in other technologies. We improved the precision of the resulting lineage for existing scenarios by modifying the core algorithms used throughout the analysis and optimized the analysis process to lift its performance. 1 Manta Flow je vysoce automatizovaná platforma pro statickou analýzu datových toků, které jsou následně zobrazeny v přehledném grafu. Tato platforma provádí analýzu mnoha technologií a programovacích jazyků pomocí takzvaných skenerů. Jeden z těchto skenerů provádí analýzu C# kódu, respektive jeho zkompilované alternativy Common Intermedi- ate Language. Tento skener byl již dříve schopný analyzovat netriviální aplikace, ovšem některé jeho aspekty stále zabraňovaly jeho rozšířenému použití a adopci ze strany uživa- telů. Mezi hlavní problémy patří nedostatečná podpora analýzy reálných aplikací z pro- dukčního prostředí, jako například webové aplikace nebo krátké úryvky kódu embedované v jiných technologiích, pomalá analýza a její nepřesný výstup. V této práci bylo dosa- ženo celkového zlepšení přesnosti, využitelnosti a výkonu skeneru na několika úrovních abstrakce od analýzy CIL kódu po modifikace celkového designu. Byla přidána podpora analýzy webových rozhraní vytvořených pomocí frameworku ASP.NET a embedovaného kódu v jiných technologiích. Zároveň byla vylepšena přesnost a výkon datové analýzy u dříve podporovaných aplikací úpravou klíčových algoritmů použitých během analýzy. 1 Keywords: statická analýza|data lineage|C#|embedded code; static analysis|data lineage|C#|embedded code Available in a digital repository NRGL
Zlepšení použitelnosti a výkonu analýzy datových toků programů v jazyce C#

The Manta Flow is a highly automated static analysis platform producing data lineage over its input and representing it in a graph. The platform performs analysis on various technologies and ...

Kleprlík, Jan; Parízek, Pavel; Bednárek, David
Univerzita Karlova, 2024

Rozšíření kolizního modelu hlavního pásu asteroidů
Vávra, Michael; Brož, Miroslav; Scheirich, Petr
2024 - Czech
The Main Belt, the region between the orbits of Mars and Jupiter, is the home to more than 1 million asteroids. These asteroids form orbital groups, i.e., asteroid families formed by collisions; and also spectral groups (taxonomies) with different chemical composition, in particular, carbonaceous (C-types) and silicate (S-types). In this thesis, we extend the existing collisional model by finding appropriate dependence of the strength vs. size (also known as the scaling law) for these two groups. We used color indices and geometric albedos of 56 and 72 spectroscopically confirmed C- and S-types (control samples) and statistical methods on 1 065 054 asteroids, to assign C-, S- or other-types (neither C- nor S-type). This allowed us to construct the observed size-frequency distributions (SFDs) for several sub-populations constrained either in the semi-major axis (inner, middle, outer) or taxonomy (C, S, other). Then we used the Monte-Carlo code Boulder (Morbidelli et al. 2009). to compute the long-term collisional evolution (4.5 billion years) and derive synthetic SFDs. We find that the scaling laws for C- and S-types disagree with the ones proposed by Holsapple & Housen (2019). Our best-fit scaling laws indicate that S-types must be weakened below approximately 1 km compared to C-types, to explain a... Hlavní pás představuje oblast mezi oběžnými dráhami Marsu a Jupiteru, ve které se nachází více než 1 milión asteroidů. Dle oběžných drah asteroidy dělíme do aster- oidálních rodin vytvářených kolizemi; dle chemického složení zase do spektrálních skupin (taxonomií) a to zejména do uhlíkatých (C typů) a křemíkových (S typů). V této práci rozšiřujeme aktuální kolizní model tak, že pro tyto dvě skupiny nalezneme vhodnou závislost pevnosti na velikosti (též zvanou škálovací zákon). Celkově 1 065 054 aster- oidů jsme pomocí statistických metod, barevných indexů a geometrických albed 56 a 72 spektroskopicky potvrzených C a S typů (kontrolních vzorků), zařadili do C, S nebo os- tatních typů (ani C ani S typy). To nám umožnilo vytvořit pozorované rozdělení velikostí pro několik sub-populací rozdělených na základě velké poloosy (vnitřní, střední, vnější) nebo taxonomie (C, S, ostatní). Následně jsme s pomocí kódu Boulder (Morbidelli aj. 2009) využívající metodu Monte-Carlo, provedli simulaci dlouhodobého kolizního vývoje (4.5 miliardy let) k odvození syntetických rozdělení velikostí. Zjistili jsme, že námi odvozené škálovací zákony pro C a S typy neodpovídají těm, které jsou předložené v práci Holsapple & Housen (2019). Abychom v blízkosti (a pod) observační neúplností vysvětlili nedostatek asteroidů ve vnitřní části... Keywords: sluneční soustava|asteroidy|planetky|srážky|modely Monte-Carlo; solar system|asteroids|collisions|Monte-Carlo models Available in a digital repository NRGL
Rozšíření kolizního modelu hlavního pásu asteroidů

The Main Belt, the region between the orbits of Mars and Jupiter, is the home to more than 1 million asteroids. These asteroids form orbital groups, i.e., asteroid families formed by collisions; and ...

Vávra, Michael; Brož, Miroslav; Scheirich, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Reprezentační neuronové sítě pro diferencovatelné renderování objemu
Nejedlý, Jaroslav; Rittig, Tobias; Antolík, Ján
2024 - English
This thesis investigates the possibility of using a representation neural network as a data structure for an appearance prediction model. We present the representation network as an adaptation of the popular neural radiance field network. The representation network is studied on 2D images as well as volumetric data. This thesis also evaluates the outputs of the appearance prediction network which uses the representation network. Our analysis shows a decent quality of the representation network for 2D images and simple volumetric data. However, the outputs of the appearance prediction network are suboptimal. We conclude that the representation network presented in this thesis should be im- proved and the appearance prediction model should be fine-tuned to the representation network as its input. 1 Tato práce prozkoumává možnost použití reprezentačních neuronových sítí jako dato- vých struktur pro modely předpovídající vzhled. Představujeme representační síť, která je adaptací populární NeRF sítě. Tato reprezentační síť je studována na 2D obrázcích i trojrozměrných volumetrických datech. Tato práce také vyhodnocuje výstupy modelu, který předpovídá vzhled, do kterého je použita reprezentační síť jako zdroj dat. Naše analýza ukazuje, že reprezentace 2D obrázků a jednoduchých volumetrických útvarů je realizováno s obstojnou kvalitu. Nicméně, výstupy vzhled předpovídající sítě jsou suboptimální. Vyvodili jsme, že reprezentační sítě představené v této práci by měli být vylepšeny a že model předpovídající vzhled by měl být doladěn s použitím reprezentační sítě na vstupu. 1 Keywords: reprezentační neuronové sítě|neuronové renderování|MLP|NeRF; representation network|neural rendering|MLP|NeRF Available in a digital repository NRGL
Reprezentační neuronové sítě pro diferencovatelné renderování objemu

This thesis investigates the possibility of using a representation neural network as a data structure for an appearance prediction model. We present the representation network as an adaptation of the ...

Nejedlý, Jaroslav; Rittig, Tobias; Antolík, Ján
Univerzita Karlova, 2024

Aktivace protinádorové imunitní odpovědi s pomocí bispecifických fúzních proteinů
Chytrá, Gabriela; Vaněk, Ondřej; Černá, Věra
2024 - Czech
Natural killer (NK) cells are lymphocytes of the innate immune system that recognize and eliminate transformed and potentially harmful cells in a mechanism termed immunosurveillance. Malignant cells strive to escape immunosurveillance, and if successful, oncological disease develops. To restore immune recognition, immunotherapy utilizing NK cell-directed therapeutic fusion proteins can be employed. Therapeutic fusion proteins target tumour markers expressed on the surface of malignant cells and, at the same time, stimulate immune response through binding to NK cell activating receptors, for example receptor NKG2D or NKp30. A relevant example of a tumour marker is the HER2 receptor, which is often overexpressed in several types of cancer, most notably breast carcinoma. This thesis describes the preparation of several bispecific fusion proteins with potential use in immunotherapy. Bispecific fusion proteins consist of an NK cell activating ligand (ligand MICA or B7-H6) and nanobody targeting selected tumour marker (receptor HER2), which are connected by flexible glycine-serine linker. The constructs of fusion proteins were prepared in two configurations - with nanobody located on the N-terminus and the ligand on the C-terminus and vice versa. In addition, bispecific fusion proteins introducing... Přirozené zabíječské buňky (NK buňky) jsou lymfocyty vrozeného imunitního systému, které rozeznávají a eliminují transformované, potenciálně škodlivé, buňky v mechanismu zvaném imunitní dohled. Maligně transformované buňky se snaží imunitnímu dohledu uniknout a v případě že uspějí, dojde k rozvoji rakovinného onemocnění. Pro obnovení imunitního rozpoznávání maligních buněk lze použít imunoterapii na bázi NK buněk využívající terapeutické bispecifické fúzní proteiny. Terapeutické fúzní proteiny cílí tumorové markery exprimované na povrchu maligních buněk a zároveň stimulují imunitní odpověď prostřednictvím vazby na aktivační receptor NK buněk, např. receptor NKG2D nebo NKp30. Relevantním příkladem tumorového markeru je HER2 receptor, který je často nadměrně exprimován u několika typů nádorových onemocnění a zejména u karcinomu prsu. Tato práce popisuje přípravu několika bispecifických fúzních proteinů s potenciálním využitím v imunoterapii. Bispecifické fúzní proteiny sestávají z aktivačního ligandu NK buněk (ligand MICA nebo B7-H6) a nanoprotilátky cílící vybraný tumorový marker (HER2 receptor), které jsou spojeny flexibilní glycin-serinovou spojkou. Konstrukty těchto fúzních proteinů byly připraveny ve dvou prostorových uspořádáních - s nanoprotilátkou situovanou na N-konci a ligandem na C-konci a... Keywords: imunoterapie; NK buňky; NKG2D; MICA; HER2; nanoprotilátka; bispecifický fúzní protein; immunotherapy; NK cells; NKG2D; MICA; HER2; nanobody; bispecific fusion protein Available in a digital repository NRGL
Aktivace protinádorové imunitní odpovědi s pomocí bispecifických fúzních proteinů

Natural killer (NK) cells are lymphocytes of the innate immune system that recognize and eliminate transformed and potentially harmful cells in a mechanism termed immunosurveillance. Malignant cells ...

Chytrá, Gabriela; Vaněk, Ondřej; Černá, Věra
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases