Number of found documents: 303
Published from to

Rare Shocks vs. Non-linearities
Franta, Michal
2015 - Czech
K vysvětlení role extrémních šoků a nelinearit během napjatých období pozorovaných v ekonomice je použita vektorová autoregrese malého měřítka. Model se soustředí na vztah mezi úvěrovým/finančním trhem a reálnou ekonomikou a je odhadnut na čtvrtletních datech pro Spojené státy za období 1984–2013. Extrémní šoky jsou zohledněny předpokladem šoků v redukované formě následujících t-rozdělení. Nelinearita je modelována možností změny režimu v mechanismu přenosu šoků. Je ukázáno, že distribuce chyb vykazují silné konce (fat tails). Výsledky dále naznačují, že specifikace zohledňující extrémní šoky vysvětlují pozorovaná data lépe než specifikace s nelineárními vztahy. Nakonec je také ukázáno, že přesnost predikcí hustot se zvětší, jestliže bereme v úvahu nelinearity a distribuce šoků se silnými konci. A small-scale vector autoregression (VAR) is used to shed some light on the roles of extreme shocks and non-linearities during stress events observed in the economy. The model focuses on the link between credit/financial markets and the real economy and is estimated on US quarterly data for the period 1984–2013. Extreme shocks are accounted for by assuming t-distributed reduced-form shocks. Non-linearity is allowed by the possibility of regime switch in the shock propagation mechanism. Strong evidence for fat tails in error distributions is found. Moreover, the results suggest that accounting for extreme shocks rather than explicit modeling of non-linearity contributes to the explanatory power of the model. Finally, it is shown that the accuracy of density forecasts improves if non-linearities and shock distributions with fat tails are considered. Keywords: bayesovský VAR; predikce hustot; silné konce; Bayesian VAR; density forecasting; fat tails; bayesovský přístup; ekonomické modely Available in a digital repository NRGL
Rare Shocks vs. Non-linearities

K vysvětlení role extrémních šoků a nelinearit během napjatých období pozorovaných v ekonomice je použita vektorová autoregrese malého měřítka. Model se soustředí na vztah mezi úvěrovým/finančním ...

Franta, Michal
Česká národní banka, 2015

Globální ekonomický výhled - říjen 2015
Česká národní banka; Sekce měnová; Odbor vnějších ekonomických vztahů
2015 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Stínové úrokové sazby – alternativní kvantifikace nekonvenční měnové politiky. Analýza se zabývá aplikaci konceptu tzv. stínových sazeb, které kvantifikují sílu působení zavedených nekonvenčních nástrojů měnové politiky ECB a Fedu, a tím optikou úrokových sazeb naznačují míru uvolnění jejich měnové politiky. This issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. It contains analysis "Shadow policy rates – alternative quantification of unconventional monetary policy", it applies the concept of shadow rates to quantify the effect of the unconventional monetary policy instruments of the ECB and the Fed and thereby indicate the degree of monetary policy easing achieved in terms of interest rates. Keywords: hrubý domácí produkt; inflace; komodita; makroekonomie; národohospodářský systém; monetární politika Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - říjen 2015

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Stínové úrokové sazby – alternativní kvantifikace ...

Česká národní banka; Sekce měnová; Odbor vnějších ekonomických vztahů
Česká národní banka, 2015

Globální ekonomický výhled - listopad 2015
Česká národní banka; Sekce měnová; Odbor vnějších ekonomických vztahů
2015 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Zlaté rezervy centrálních bank. Analýza se zaměřuje na popis novodobé role zlata v rezervách centrálních bank a Mezinárodního měnového fondu. Přes ztrátu svého výsadního postavení v mezinárodním měnovém systému si zlato stále udržuje silnou pozici napříč různými ekonomickými subjekty, zejména pro svou schopnost redukovat systematické riziko a uchovávat hodnotu. Článek dále představuje současné snahy Indie, Číny nebo Ruska o změnu role zlata ve svých ekonomikách a finančním systému. This issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. It contains analysis Central banks’ gold reserves. This article sets out to summarise the facts about the role of gold in central banks’ reserves. Despite having lost its unique status in the international monetary system, gold maintains a strong position not only with central banks, but also with private investors thanks to its ability to reduce systemic risk and preserve value. The following paragraphs therefore outline the role of gold in the reserves of central banks and the IMF. Some countries – e.g. China, Russia and India – are currently seeking to change the role of gold in their economies and in the financial system as a whole. This phenomenon is therefore also dealt with in this article. Keywords: centrální banka cedulová; komodita; hrubý domácí produkt; makroekonomie; inflace; měnový kurz; trh zlata; úroková míra Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - listopad 2015

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Zlaté rezervy centrálních bank. Analýza se ...

Česká národní banka; Sekce měnová; Odbor vnějších ekonomických vztahů
Česká národní banka, 2015

Globální ekonomický výhled - prosinec 2015
Sekce měnová; Odbor vnějších ekonomických vztahů; Česká národní banka
2015 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva článek "Role Číny ve zpomalování mezinárodního obchodu", který zkoumá příčiny významného poklesu dovozu do Číny, pozorovaného již téměř rok, a analyzuje jeho dopady na mezinárodní obchod. This issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. It contains an article "The role of China in the slowdown in international trade". This article investigates the causes of the sizeable fall in imports into China observed for almost a year now and analyses its impacts on international trade. Keywords: Čínská ekonomika; Chinese economy; inflace; hrubý domácí produkt; úroková míra; komodita; měnový kurz; mezinárodní obchod Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - prosinec 2015

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva článek "Role Číny ve zpomalování mezinárodního obchodu", ...

Sekce měnová; Odbor vnějších ekonomických vztahů; Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Globální ekonomický výhled - leden 2015
Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů
2015 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Vliv cen ropy na inflaci z pohledu modelu GVAR". Modelový rámec GVAR (globální vektorový autoregresní model) ukazuje, že pokles cen ropy vede k nárůstu protiinflačních tlaků, zejména pak v krátkém horizontu. V případě, že země dosáhla hranice nulových měnověpolitických sazeb, lze podle tohoto modelu očekávat podstatně větší vliv propadu cen ropy na inflaci. The November issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. Analysis "The effect of oil prices on inflation from a GVAR model perspective" deals with the effect of oil prices on inflation from a GVAR (global vector autoregression) model perspective. This model framework shows that a fall in oil prices leads to an increase in anti-inflationary pressures, especially in the short run. If a country reaches the zero lower bound on monetary policy interest rates, a fall in oil prices can be expected to have a much greater impact on inflation according to this model. Keywords: model GVAR; GVAR model; inflace; hrubý domácí produkt; komodita; ropa; monetarismus; monetární politika; úroková míra Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - leden 2015

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Vliv cen ropy na inflaci z pohledu modelu GVAR". ...

Česká národní banka; Sekce měnová a statistiky; Odbor vnějších ekonomických vztahů
Česká národní banka, 2015

Šetření úvěrových podmínek bank duben 2015
Česká národní bank
2015 - Czech
Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků a domácností. Tato informace shrnuje výsledky dvanáctého kola šetření, tj. pohled bank na vývoj úvěrových podmínek v průběhu prvního čtvrtletí 2015 a jejich očekávání v uvedených oblastech pro druhé čtvrtletí 2015. Šetření bylo provedeno v období od 10. do 24. března 2015 a zúčastnilo se ho 18 bank, které mají rozhodující podíl na bankovním úvěrovém trhu. The Bank Lending Survey captures banks’ opinions regarding the change in the supply of loans by means of credit standards and the terms and conditions for approving loans, and regarding the change in non-financial corporations’ and households’ demand for loans. This document summarises the results of the twelfth round of the survey, i.e. banks’ views on the evolution of the standards and conditions in 2015 Q1 and their expectations in these areas for 2015 Q2. Eighteen banks, accounting for a major share of the bank credit market, took part in the survey, which was conducted between 10 and 24 March 2015. Keywords: banky; bankovní soustava; úvěry; finanční trh Available in a digital repository NRGL
Šetření úvěrových podmínek bank duben 2015

Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků ...

Česká národní bank
Česká národní banka, 2015

Výroční zpráva České národní banky za rok 2014
Česká národní banka
2015 - Czech
Výroční zpráva shrnuje činnosti ČNB za rok 2014. Věnuje se aktivitám ČNB, řízení a organizaci ČNB, hospodaření i jejími vztahy s veřejností. Keywords: centrální banka cedulová; monetární politika; makroekonomie; finanční trh; banky Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva České národní banky za rok 2014

Výroční zpráva shrnuje činnosti ČNB za rok 2014. Věnuje se aktivitám ČNB, řízení a organizaci ČNB, hospodaření i jejími vztahy s veřejností.

Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Monitoring centrálních bank - září 2015
Česká národní banka
2015 - Czech
Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: Komunikace centrálních bank - zprávy o inflaci, se zabývá komunikací centrálních bank s veřejností. Přestože vysvětlovací a informační role těchto Zpráv je pro banky v režimu cílování inflace v podstatě neměnná, jednotlivé centrální banky pojímají Zpravý o inflaci odlišně, ať už z hlediska rozsahu, nebo z pohledu detailní struktury. Vybraný projev: "Aktuální nekonvenční politika ECB" přednesl viceprezident ECB Vítor Constâncio. Latest monetary policy developments at selected central banks and news. Spotlight: Central bank communication - inflation reports, describe communication by central banks with the public. Although the explanatory and informational role of Inflation reports is essentially the same across inflation-targeting central banks, each central bank has its own take on what such reports should contain and how they should be structured. Selected speech: "The ECB's current unconventional monetary policy" by Vítor Constâncio, Vice-President of the ECB. Keywords: banky; centrální banka cedulová; monetární politika; inflace Available in a digital repository NRGL
Monitoring centrálních bank - září 2015

Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: Komunikace ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Monitoring centrálních bank - prosinec 2015
Česká národní banka
2015 - Czech
Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: "Koordinace měnové a makroobezřetnostní politiky v norském stylu" se zabývá koordinací měnové a makroobezřetnostní politiky v různých fázích hospodářského a finančního cyklu na příkladu norské ekonomiky. Vybraný projev: "Integrace finanční stability do měnové politiky" přednesl Stephen S. Poloz, guvernér Bank of Canada. Latest monetary policy developments at selected central banks and news. Spotlight article "Coordination of monetary and macroprudential policy, norwegian style" examines the coordination of monetary and macroprudential policy in different phases of the business and financial cycle using the example of the Norwegian economy. Selected speech: "Integrating financial stability into monetary policy" by Stephen S. Poloz, Governor of the Bank of Canada Keywords: banky; centrální banka cedulová; monetární politika Available in a digital repository NRGL
Monitoring centrálních bank - prosinec 2015

Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: "Koordinace ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Monitoring centrálních bank - prosinec 2014
Česká národní banka
2014 - Czech
Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Měnová politika a nůžky ekonomické nerovnosti“. Vybraný projev: „Trpělivost – klíč k úspěšnému exitu“ od prezidenta Fedu Charlese L. Evanse se věnuje otázce ukončování současné nekonvenční měnové politiky Fedu. Latest monetary policy developments at selected central banks and news. Spotlight: Monetary policy and inequality. Selected speech: „Patience is a virtue when normalizing monetary policy“ by Charles L. Evans (president of the Federal Reserve Bank of Chicago). Keywords: ekonomická nerovnost; FED; economic inequality; FED; centrální banka cedulová; monetární politika Available in a digital repository NRGL
Monitoring centrálních bank - prosinec 2014

Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Měnová ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases