Number of found documents: 211
Published from to

Předpoklady pro získání spolehlivých výsledků při inhalačních experimetech myší s nanočásticemi CdO, PbO, MnxOy
Večeřa, Zbyněk; Mikuška, Pavel
2014 - Czech
V této přednášce byly presentovány výsledky, které pomohou osvětlit biologický účinek nanočástic potenciálně se nacházejících v ovzduší (PbO, CdO, MnO a MnO2) a byly diskutovány předpoklady pro získání spolehlivých výsledků při inhalačních experimentech myší s nanočásticemi. In this lecture, results that help to explain the biological effects of nanoparticles, which may potentially occur in the air (PbO, CdO, MnO and MnO2), were presented and the conditions for reliable results obtaining during inhalation experiments of mice with nanoparticles were discussed. Keywords: inhaled nanoparticles; inhalation experiment Available in digital repository of the ASCR
Předpoklady pro získání spolehlivých výsledků při inhalačních experimetech myší s nanočásticemi CdO, PbO, MnxOy

V této přednášce byly presentovány výsledky, které pomohou osvětlit biologický účinek nanočástic potenciálně se nacházejících v ovzduší (PbO, CdO, MnO a MnO2) a byly diskutovány předpoklady pro ...

Večeřa, Zbyněk; Mikuška, Pavel
Ústav analytické chemie, 2014

Extrakce biodostupného podílu kovů v aerosolu a pouličním prachu
Coufalík, Pavel; Mikuška, Pavel; Křůmal, Kamil; Večeřa, Zbyněk; Vojtíšek, M.; Matoušek, Tomáš; Zvěřina, O.
2014 - Czech
V rámci tohoto výzkumu byly stanoveny celkové obsahy a biodostupné podíly vybraných kovů v pouličním prachu, městském aerosolu a emisích ze spalování biopaliva. Extrakční roztoky simulující tělní tekutiny vykazovaly značně odlišnou extrakční schopnost. The determination of total contents and bioavailable proportions of selected metals in street dust, urban aerosol and emissions from biofuel combustion was performed in this research. Extraction solutions simulating body fluids evinced significantly different extraction ability. Keywords: street dust; aerosol; extraction Available in digital repository of the ASCR
Extrakce biodostupného podílu kovů v aerosolu a pouličním prachu

V rámci tohoto výzkumu byly stanoveny celkové obsahy a biodostupné podíly vybraných kovů v pouličním prachu, městském aerosolu a emisích ze spalování biopaliva. Extrakční roztoky simulující tělní ...

Coufalík, Pavel; Mikuška, Pavel; Křůmal, Kamil; Večeřa, Zbyněk; Vojtíšek, M.; Matoušek, Tomáš; Zvěřina, O.
Ústav analytické chemie, 2014

SMV-2014-706: Testování zařízení pro stanovení tritia a uhlíku 14C v ovzduší
Večeřa, Zbyněk
2014 - Czech
Testování a vývoj zařízení řady ”V3H14C” která jsou určena k odběru vzorků 3H a 14C ze vzduchu. Vzorky se zachycují do sorbentů, sorbentem pro 3H je standardně silikagel, sorbentem pro 14C je standardně hydroxid sodný. Získané vzorky jsou určeny k následné laboratorní analýze. Analýzou zjištěné hodnoty aktivit odebraných vzorků slouží ke stanovení bilance vypouštěného 3H a 14C z jaderných zařízení. Testing and development of the family”V3H14C” equipments designed for 3H and 14C sampling from the air. The samples are captured into sorbents, the standard sorbent for 3H is silica gel, and the standard sorbent for 14C is sodium hydroxide. The extracted samples are designed for subsequent laboratory analysis. Values of activity of samples, resulting from the analysis, serve for quantitative assessment of radioactive emissions of 3H and 14C from nuclear power plants e.g. Keywords: testing, air, radioactive emissions Available on request at various institutes of the ASCR
SMV-2014-706: Testování zařízení pro stanovení tritia a uhlíku 14C v ovzduší

Testování a vývoj zařízení řady ”V3H14C” která jsou určena k odběru vzorků 3H a 14C ze vzduchu. Vzorky se zachycují do sorbentů, sorbentem pro 3H je standardně silikagel, sorbentem pro 14C je ...

Večeřa, Zbyněk
Ústav analytické chemie, 2014

Atomová absorpční spektrometrie
Dočekal, Bohumil
2014 - Czech
Atomová absorpční spektrometrie je jednou z nejrozšířenějších metod stopové prvkové analýzy, jednak pro vysokou citlivost stanovení, a jednak pro nízké pořizovací a provozní náklady. Umožňuje stanovení více než 60 prvků, všech kovových prvků a metaloidů, v koncentraci jednotek ug.l-1 až po několik desetin g.l-1. Text příspěvku popisuje základní principy metody, její instrumentace, a to od zdrojů záření, přes optické systémy až k moderním způsobům kompenzace nespecifické absorpce. Zabývá se systematicky jednotlivými technikami atomizace plamenové a bezplamenové. Rovněž jsou uvedeny analytické parametry metody, pracovní rozsahy, postupy standardizace, přístupy k metodologii a ke kontrole a zabezpečení kvality výsledků. Atomic absorption spectrometry is one of the most useful methods applied in trace element analysis, particularly due to high sensitivity and due to relatively low investment and operational costs. This method enables to determine up to 60 elements, metals and metalloids, within a wide concentration range from ug.l-1 to tenth of g.l-1. The contribution deals with fundamental principles of the method and instrumentation, including light sources, optical systems and modern background correction techniques. It systematically describes flame and flameless atomization and sample introduction techniques. Basic analytical parameters of the method, detection power, sensitivity, dynamic working range, standardization approaches, methodology, quality control and assurance are also discussed. Keywords: atomic absorption spectrometry; limit of detection; metal ions Available on request at various institutes of the ASCR
Atomová absorpční spektrometrie

Atomová absorpční spektrometrie je jednou z nejrozšířenějších metod stopové prvkové analýzy, jednak pro vysokou citlivost stanovení, a jednak pro nízké pořizovací a provozní náklady. Umožňuje ...

Dočekal, Bohumil
Ústav analytické chemie, 2014

Organické sloučeniny v PM1 aerosolu v Mladé Boleslavi v zimním období
Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk
2013 - Czech
Bylo sledováno chemické složení (anhydridy monosacharidů, pryskyřičné kyseliny, sacharidy, alkany, hopany, sterany a polyaromatické uhlovodíky) frakce PM1 v Mladé Boleslavi se zaměřením na analýzu organických markerů, které se využívají pro identifikaci emisních zdrojů aerosolů. The chemical composition (monosaccharide anhydrides, resin acids, saccharides, hopanes, steranes and polyaromatic hydrocarbons) of PM1 aerosols in Mlada Boleslav with the intention of analysis of organic markers using for identification of emission sources of aerosols was obtained. Keywords: aerosol; PM1; organic markers Available in digital repository of the ASCR
Organické sloučeniny v PM1 aerosolu v Mladé Boleslavi v zimním období

Bylo sledováno chemické složení (anhydridy monosacharidů, pryskyřičné kyseliny, sacharidy, alkany, hopany, sterany a polyaromatické uhlovodíky) frakce PM1 v Mladé Boleslavi se zaměřením na analýzu ...

Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk
Ústav analytické chemie, 2013

Předpoklady a problémy při získávání spolehlivých výsledků při inhalačních experimentech myší s nanočásticemi CdO, PbO a MnxOy
Večeřa, Zbyněk; Mikuška, Pavel
2013 - Czech
Experimenty s inhalací malých zvířat jsou prováděny za přísně kontrolovaných podmínek ve speciální inhalační komoře obsahující čtyři inhalační klece z nerezové oceli. Pobyt v inhalační komoře umožňuje dlouhodobé inhalační procedury celým povrchem těla až u čtyř samostatných skupin malých zvířat (myší nebo potkanů​​) v rámci regulovatelných podmínek jako osvětlení, teploty, relativní vlhkosti, tlaku a koncentraci a velikosti nanočástic. The inhalation experiments with small animals are performed under srictly controlled conditions in a specialized inhalation chamber containing four stainless steel inhalation cages. The inhalation chamber allows long-term whole body inhalation procedures with up to four discrete groups of small animals (mice or rats) under controlled illumination, temperature, relative humidity, pressure and concentration and size nanoparticles. Keywords: nanoparticles; inhalation; small animals; in vivo experiment Available in digital repository of the ASCR
Předpoklady a problémy při získávání spolehlivých výsledků při inhalačních experimentech myší s nanočásticemi CdO, PbO a MnxOy

Experimenty s inhalací malých zvířat jsou prováděny za přísně kontrolovaných podmínek ve speciální inhalační komoře obsahující čtyři inhalační klece z nerezové oceli. Pobyt v inhalační komoře umožňuje ...

Večeřa, Zbyněk; Mikuška, Pavel
Ústav analytické chemie, 2013

Inhalace nanočástic MnxOy
Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk; Dočekal, Bohumil
2013 - Czech
Příspěvek se zabývá inhalací nanočástic MnxOy malými experimentálními zvířaty a studiem alokace Mn v orgánech exponovaných myší. Obsah Mn v orgánech exponovaných myší byl porovnán s obsahem Mn v orgánech kontrolního vzorku myší, které inhalaci nanočásticemi MnxOy nebyly podrobeny. Contribution deals with inhalation of nanoparticles MnxOy by small experimental animals and with study of Mn allocation in organs of exposed mice. Content of Mn in organs of exposed mice was compared with content of Mn in organs of control mice that were not exposed to inhalation of MnxOy nanoparticles. Keywords: inhalation; nanoparticles; small animals Available in digital repository of the ASCR
Inhalace nanočástic MnxOy

Příspěvek se zabývá inhalací nanočástic MnxOy malými experimentálními zvířaty a studiem alokace Mn v orgánech exponovaných myší. Obsah Mn v orgánech exponovaných myší byl porovnán s obsahem Mn v ...

Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk; Dočekal, Bohumil
Ústav analytické chemie, 2013

Organické sloučeniny v PM2,5 aerosolu v Ostravě
Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk
2013 - Czech
Bylo sledováno chemické složení (anhydridy monosacharidů, pryskyřičné kyseliny, methoxyfenoly, sacharidy, alkany, hopany, sterany a polyaromatické uhlovodíky) frakce PM2,5 v Ostravě-Radvanicích se zaměřením na analýzu organických markerů, které se využívají pro identifikaci emisních zdrojů aerosolů. The chemical composition (monosaccharide anhydrides, resin acids, methoxyphenols, saccharides, hopanes, steranes and polyaromatic hydrocarbons) of PM2.5 aerosols in Ostrava-Radvanice with the intention of analysis of organic markers using for identification of emission sources of aerosols was obtained. Keywords: organic compounds; PM2.5; source identification Available in digital repository of the ASCR
Organické sloučeniny v PM2,5 aerosolu v Ostravě

Bylo sledováno chemické složení (anhydridy monosacharidů, pryskyřičné kyseliny, methoxyfenoly, sacharidy, alkany, hopany, sterany a polyaromatické uhlovodíky) frakce PM2,5 v Ostravě-Radvanicích se ...

Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk
Ústav analytické chemie, 2013

Sezónní změny koncentrací sacharidů v PM2,5 aerosolu v městské lokalitě
Křůmal, Kamil; Kubátková, Nela; Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk
2013 - Czech
Byly sledovány koncentrace sacharidů (monosacharidů, disacharidů a cukerných alkoholů) v Brně v PM2,5 aerosolu ve čtyřech ročních obdobích (jaro, léto, podzim a zima 2010 a zima 2011). The concentrations of saccharides (monosaccharides, disaccharides and sugar alcohols) in PM2.5 aerosol in Brno at four seasons (spring, summer, autumn and winter 2010 and winter 2011) were observed. Keywords: saccharides; PM2.5; aerosol Available in digital repository of the ASCR
Sezónní změny koncentrací sacharidů v PM2,5 aerosolu v městské lokalitě

Byly sledovány koncentrace sacharidů (monosacharidů, disacharidů a cukerných alkoholů) v Brně v PM2,5 aerosolu ve čtyřech ročních obdobích (jaro, léto, podzim a zima 2010 a zima 2011)....

Křůmal, Kamil; Kubátková, Nela; Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk
Ústav analytické chemie, 2013

Optické vlastnosti nanočástic
Voráčová, Ivona
2013 - Czech
Přehled fyzikálně-chemických vlastností, přípravy a použití nanočástic vykazujících luminescenci. Summary of physico-chemical properties, preparation and applications of luminescent nanoparticles. Keywords: luminescence; nanoparticles Available in digital repository of the ASCR
Optické vlastnosti nanočástic

Přehled fyzikálně-chemických vlastností, přípravy a použití nanočástic vykazujících luminescenci....

Voráčová, Ivona
Ústav analytické chemie, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases