Number of found documents: 194
Published from to

Jak fyzikální chemie změnila nanotechnologii a nanotechnologie fyzikální chemii?
Ončák, Milan; Slavíček, P.
2009 - Czech
V naší krátké stati se zaměříme na nanotechnologie, jak je vidí fyzikální chemik. Budeme se snažit ukázat, že fyzikální chemie je připravena na nástup nanotechnologie a nanotechnologie zároveň vrhá nový pohled na základy fyzikální chemie. Our subject matter of the work is: How changed physical chemistry into nanotechnology and nanotechnology into physical chemistry. Keywords: nanoparticles; nanotechnology; physical chemistry Available at various institutes of the ASCR
Jak fyzikální chemie změnila nanotechnologii a nanotechnologie fyzikální chemii?

V naší krátké stati se zaměříme na nanotechnologie, jak je vidí fyzikální chemik. Budeme se snažit ukázat, že fyzikální chemie je připravena na nástup nanotechnologie a nanotechnologie zároveň vrhá ...

Ončák, Milan; Slavíček, P.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2009

Degradace organických polutantů ve vodném prostředí fotoindukovaná komplexem Fe(III)CIT: vliv TiO2
Kolář, Michal; Mailhot, G.; Jirkovský, Jaromír; Bolte, M.; Krýsa, J.
2009 - Czech
Tato práce se věnuje studiu komplexu trojmocného železa s citrátovými ionty a jeho účinku na fotodegradaci modelového polutantu, monuronu. This work has been to study the complex of trivalent iron with citrate ions and its effect on the photodegradation of model pollutant, monuron. Keywords: Fe(III)CIT; TiO2 Available at various institutes of the ASCR
Degradace organických polutantů ve vodném prostředí fotoindukovaná komplexem Fe(III)CIT: vliv TiO2

Tato práce se věnuje studiu komplexu trojmocného železa s citrátovými ionty a jeho účinku na fotodegradaci modelového polutantu, monuronu....

Kolář, Michal; Mailhot, G.; Jirkovský, Jaromír; Bolte, M.; Krýsa, J.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2009

XXIX. Moderní elektrochemické metody
Barek, J.; Navrátil, Tomáš
2009 - Czech
Uspořádání konference s mezinárodní účastí pod názvem XXIX. Moderní elektrochemické metody v Jetřichovicích. International conference XXIX. Modern electrochemical methods in Jetřichovice. Keywords: electrochemistry; electrochemical methods; international conference Available at various institutes of the ASCR
XXIX. Moderní elektrochemické metody

Uspořádání konference s mezinárodní účastí pod názvem XXIX. Moderní elektrochemické metody v Jetřichovicích.


International conference XXIX. Modern electrochemical methods in Jetřichovice.

Barek, J.; Navrátil, Tomáš
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2009

Vliv stárnutí TiO2 koloidních částic ve vodě na jejich vlastnosti
Paušová, Š.; Jirkovský, Jaromír; Krýsa, J.; Mailhot, G.; Prevot, V.
2009 - Czech
Tato práce popisuje chování vodných roztoků Q-TiO2. Hlavním cílem bylo prozkoumat stárnutí těchto koloidních roztoků při různých teplotách (4,20,40 C) a různých pH (2,5 a 11) This paper describes the behavior of aqueous solutions of Q-TiO2. The main objective was to investigate the aging of colloidal solutions at different temperatures (4,20,40 C) and different pH (2,5 and 11). Keywords: nanoparticles; TiO2 Available at various institutes of the ASCR
Vliv stárnutí TiO2 koloidních částic ve vodě na jejich vlastnosti

Tato práce popisuje chování vodných roztoků Q-TiO2. Hlavním cílem bylo prozkoumat stárnutí těchto koloidních roztoků při různých teplotách (4,20,40 C) a různých pH (2,5 a 11)...

Paušová, Š.; Jirkovský, Jaromír; Krýsa, J.; Mailhot, G.; Prevot, V.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2009

Nanočástice v molekulových a laserových paprscích
Fárník, Michal
2009 - Czech
V našem krátkém článku vysvětlíme co to jsou volné nanočástice a klastry, jak se připravují v molekulových paprscích ve vakuu a k čemu jsou potřebné a důležité. Ukážeme, že mají nejen velký význam z hlediska základního výzkumu pro pochopení fyzikálně-chemických procesů na molekulární úrovni, ale že hrají důležitou roli i v praktických aplikacích, jako je třeba atmosférická chemie. The subject matter about this work is: From engeneering chemistry to nanotechnology. Keywords: nanoparticles; nanotechnology Available at various institutes of the ASCR
Nanočástice v molekulových a laserových paprscích

V našem krátkém článku vysvětlíme co to jsou volné nanočástice a klastry, jak se připravují v molekulových paprscích ve vakuu a k čemu jsou potřebné a důležité. Ukážeme, že mají nejen velký význam z ...

Fárník, Michal
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2009

VIDEOTVORBA – dokonalý pomocník pro představení výzkumného ústavu talentované mládeži
Stejskalová, Květoslava
2009 - Czech
Cílem příspěvku je seznámit účastníky konference s projektem základního výzkumu řešeným v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., (ÚFCH JH,), jehož hlavním cílem je vypracovat a ověřit metodiku, jak zapojit mladou generaci do výzkumné činnosti, a tím probudit či prohlubovat její zájem o vědu jako o své budoucí povolání. Multimediální nástroje, které projekt vypracovává za účelem prezentace výzkumu studentům, jsou: (i) krátké videosekvence představující dvacítku různých pracovišť;(ii) video snímek o vědcích zabývajících se fyzikální chemií, který je představuje nejen jako vědce, ale i jako lidské bytosti s různými zájmy a rodinným životem; (iii) multimediální CD-ROM, které prostřednictvím popularizačních textů doplněných rozsáhlým obrazovým materiálem seznamuje studenty s vědou a výzkumem (VaV) v oboru fyzikální chemie, kterou se ÚFCH JH zabývá. Všechny tyto multimediální nástroje budou rovněž zveřejněny na webových stránkách projektu (www.jh-inst.cas.cz/3nastroje). The goal of the paper is to inform the conference participants about the basic research project in the J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic (JHI), which focuses on producing and verifying a methodology of involving the young generation in research activities and thus arouse or deepen their interest in their future occupation. The project team proposes and works out the multimedia tools to present the research at JHI to students: (i) minute clips of twenty laboratories; (ii) movie with title „Homo Scientis,“ (app. 20 minutes) introducing scientists from the institute through interviews not only about the topics of their research, but also about their hobbies and family-life e.g.; (iii) multimedia CD-ROM, which comprises texts, photos, pictures, clips and other material created in such manner to provide information about research at JHI also to interested general public. Keywords: talented students; research project; multimedia tools Available at various institutes of the ASCR
VIDEOTVORBA – dokonalý pomocník pro představení výzkumného ústavu talentované mládeži

Cílem příspěvku je seznámit účastníky konference s projektem základního výzkumu řešeným v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., (ÚFCH JH,), jehož hlavním cílem je vypracovat a ověřit ...

Stejskalová, Květoslava
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2009

Rozvoj pokročilých metod studia speciace a popisu sorpce aktinidů. Zpráva k závěrečnému kontrolnímu dni (Etapa 4) v rámci plnění smlouvy o dílo mezi ČR - Správou úložišť radioaktivních odpadů (č. 2007/032/Šu) a ČVUT
Vopálka, D.; Drtinová, B.; Motl, A.; Šebera, Jakub; Štamberg, K.; Vetešník, A.; Višňák, J.; Zavadilová, A.
2009 - Czech
Zpráva shrnuje závěrečnou část prací na řešení projektu, který byl věnován studiu vybraných problematik speciace a sorpce aktinidů. Všechny řešené problematiky se úzce dotýkaly problematiky migrace radioaktivních kontaminantů v okolí jaderných zařízení, zvláště pak úložišť radioaktivních odpadů. V části věnované kvantově-chemické interpretaci struktury a termochemické stability uranyl-sulfátových komplexů ve vodném roztoku jsme se snažili respektovat údaje získané měřením UV-VIS spekter. Interpretace UV-VIS spekter byla provedena pomocí metody TD-DFT. Vliv rozpouštědla byl zahrnut modelem COSMO. Kvantově-chemické výpočty správně interpretují strukturu a geometrii uranyl-sulfátových komplexů. Teoreticky určená absorpční UV-VIS spektra správně popisují oblast od 190 do přibližně 340 nm. Provedená studie je výchozím krokem pro korektnější popis UV-VIS spekter pomocí relativistické TDDFT a pro kvantově-chemickou interpretaci fluorescenčních spekter uranyl-sulfátových komplexů. The report of the last period of the project presents a development of three topics, each of which relates to the study of the radionuclide migration in fields near to disposal of nuclear waste and other nuclear facilities. The local structure and thermodynamic stability of uranyl sulfate complexes in aqueous solution was investigated by DFT theory. Interpretation of UV-VIS absorption spectra of uranyl-sulfate and -aqua complexes in aqueous solution was performed within the time-dependent DFT calculations. The structures were optimized in the aqueous phase at the B3LYP level by using model COSMO. The calculated geometries of aqua-sulfate complexes corresponded to the experimental data. DFT method described qualitatively thermodynamic stability of complexes in solution. TD-DFT method correctly interpreted only a part of absorption spectra (190-340 nm). In order to interpret the area around 420 nm it will be necessary to use the two-component relativistic TD-DFT. Keywords: sorption; actinoids; TD-DFT Available at various institutes of the ASCR
Rozvoj pokročilých metod studia speciace a popisu sorpce aktinidů. Zpráva k závěrečnému kontrolnímu dni (Etapa 4) v rámci plnění smlouvy o dílo mezi ČR - Správou úložišť radioaktivních odpadů (č. 2007/032/Šu) a ČVUT

Zpráva shrnuje závěrečnou část prací na řešení projektu, který byl věnován studiu vybraných problematik speciace a sorpce aktinidů. Všechny řešené problematiky se úzce dotýkaly problematiky migrace ...

Vopálka, D.; Drtinová, B.; Motl, A.; Šebera, Jakub; Štamberg, K.; Vetešník, A.; Višňák, J.; Zavadilová, A.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2009

Aminokarbenové komplexy chromu, wolframu a železa Fischerova typu – oxidační a redukční vlastnosti, elektronová delokalizace a intramolekulární interakce
Ludvík, Jiří; Zvěřinová, R.; Hoskovcová, I.
2008 - Czech
Nově připravené aminokarbenové komplexy Cr, W a Fe byly porovnány z hlediska svých oxidačních a redukčních vlastností pomocí elektrochemických metod. Byl zjišťován jednak vliv počtu karbonylových ligandů na kovu, dále rozdíl mezi chelátující a nechelátující strukturou a konečně vliv substituentu v para poloze na benzenovém jádře přímo vázaném na karbenový uhlík. Detailní porovnání zjištěných potenciálů umožnilo diskutovat vzájemné elektronické ovlivňování jednotlivých částí molekul. Newly synthesized Cr, Fe and W aminocarbene complexes were electrochemically investigated, namely their oxidation and reduction properties. The Influence of the number of carbonyl ligands on the central metal atom was studied, as well as the difference between chelating and non-chelating ligands. Special attention has been paid to the role of the substituent in the para-position on the phenyl ring attached directly to the carbene carbon. The detailed interpretation enabled to discuss mutual intramolecular influence of redox centers in molecules. Keywords: aminocarbene complexes; oxidation properties; reduction properties Available at various institutes of the ASCR
Aminokarbenové komplexy chromu, wolframu a železa Fischerova typu – oxidační a redukční vlastnosti, elektronová delokalizace a intramolekulární interakce

Nově připravené aminokarbenové komplexy Cr, W a Fe byly porovnány z hlediska svých oxidačních a redukčních vlastností pomocí elektrochemických metod. Byl zjišťován jednak vliv počtu karbonylových ...

Ludvík, Jiří; Zvěřinová, R.; Hoskovcová, I.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2008

Elektrochemická fixace dusíku v přítomnosti komplexu [C60 - (.gamma.CD)2]
Kocábová, Jana; Gál, Miroslav; Hromadová, Magdaléna; Pospíšil, Lubomír
2008 - Czech
Elektrochemická konverze plynného dusíku na amoniak je zprostředkována ve vodě rozpustným komplexem fullerenu a .gamma.-cyklodextrinu [C60 - (.gamma.CD)2]. We report on the electrochemical conversion of dinitrogen to ammonia at ambient pressure and 60oC mediated by reduced fullerene (C60) inside a molecular cavity of .gamma.-cyclodextrin (.gamma.-CD) in aqueous solution. Keywords: electrochemistry; fullerene -.gamma.-cyclodextrin complex Available at various institutes of the ASCR
Elektrochemická fixace dusíku v přítomnosti komplexu [C60 - (.gamma.CD)2]

Elektrochemická konverze plynného dusíku na amoniak je zprostředkována ve vodě rozpustným komplexem fullerenu a .gamma.-cyklodextrinu [C60 - (.gamma.CD)2]....

Kocábová, Jana; Gál, Miroslav; Hromadová, Magdaléna; Pospíšil, Lubomír
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2008

Technika patch clamp – nástroj pro studium přenosu nabitých částic přes modelové i reálné biologické membrány
Navrátil, Tomáš; Jaklová Dytrtová, J.; Jakl, M.; Šestáková, Ivana; Mareček, Vladimír; Krůšek, Jan
2008 - Czech
Cílem projektu je příprava a charakterizace modelových nebo reálných fosfolipidových dvojvrstev na stabilizovaných fázových rozhraních a následné studium přenosu nabitých či nenabitých částic z jedné fáze do druhé přes toto rozhraní. Záměrem je studovat přenos především anorganických iontů nejlépe s použitím rtuti (resp. amalgámu), jako jedné z fází, a to především vzhledem k rozsáhlému objemu relevantních elektrochemických dat, zatímco přenos složitějších molekul bude studován s použitím vodné fáze zpevněné vhodným (např. agarovým) gelem. Studium přenosu iontů a molekul přes takováto rozhraní přispívá k objasnění procesů na biologických membránách a mechanismů transportu iontů přes ně. V další fázi je plánováno inkorporování peptidů a polypeptidů, které jsou schopny vytvářet iontové kanálky a přenášet buď jednotlivé ionty nebo komplexy těchto iontů přes fosfolipidové membrány, do připravených modelových biologických membrán. The project is aimed at the preparation and characterization of model and/or real phospholipid bilayers at stabilized phase boundaries enabling studies of transfer of charged and uncharged species between the two phases. The best way for investigation of inorganic ion transfer is provided by using mercury as one of the phases, in view of the large amount of the relevant electrochemical data available, whereas the transfer of more complex species is better studied in the system of an organic and an aqueous phase stabilized by (agar) gel. The results contribute to the understanding of ion transport across real membranes. Polypeptides and peptides capable forming ionic channels and enabling transport of various ions and molecules across the membranes, will be incorporated into the model membranes. The possibilities of transport of selected compounds across the model membrane will be investigated using cell permeable peptides as well. Keywords: ion transport; phospholipid bilayer; membrane; patch clamp Available at various institutes of the ASCR
Technika patch clamp – nástroj pro studium přenosu nabitých částic přes modelové i reálné biologické membrány

Cílem projektu je příprava a charakterizace modelových nebo reálných fosfolipidových dvojvrstev na stabilizovaných fázových rozhraních a následné studium přenosu nabitých či nenabitých částic z jedné ...

Navrátil, Tomáš; Jaklová Dytrtová, J.; Jakl, M.; Šestáková, Ivana; Mareček, Vladimír; Krůšek, Jan
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases