Number of found documents: 79
Published from to

Dosavadní výsledky geofyzikální prospekce a archeologického výzkumu na lokalitě Horní lán v Olomouci-Slavoníně
Hašek, Vladimír; Kalábek, M.; Peška, J.
2004 - Czech
Kombinací geofyzikálních metod a archeologického výzkumu byla prozkoumána polykulturní lokalita v Olomouci-Slavoníně (trať Horní lán). Prozkoumaný areál se řadí k dobře a dostatečně prozkoumaným archeologickým lokalitám České republiky (vytipováno a odkryto více jak 4350 různých pravěkých a raně středověkých objektů). Získané podklady doplňují znalosti o celkovém historickém vývoji této struktury. Nelze opomenout významné postavení geofyzikálních metod při výzkumu. A combination of geophysical methods and archaeological excavation was used to examine relatively large polycultural site of Horní lán in Olomouc-Slavonín. A geophysical survey conducted over area gave substantial information about positions of possible finds; subsequent excavations unearthed more than 4350 structures, mostly prehistoric semisubterranean structures, a part of a linear ditch and about 200 burials (prehistoric and early medieval). At this point of time, Horní lán is one of the most completely examined archaeological sites in the Czech Republic. We cannot overemphasize the importance of geophysical methods to our research. Keywords: Moravia Olomouc; geophysical survey; archaeological research; archeologie; výzkum Available at various institutes of the ASCR
Dosavadní výsledky geofyzikální prospekce a archeologického výzkumu na lokalitě Horní lán v Olomouci-Slavoníně

Kombinací geofyzikálních metod a archeologického výzkumu byla prozkoumána polykulturní lokalita v Olomouci-Slavoníně (trať Horní lán). Prozkoumaný areál se řadí k dobře a dostatečně prozkoumaným ...

Hašek, Vladimír; Kalábek, M.; Peška, J.
Archeologický ústav, Brno, 2004

Objekt 3/1996 z Mokré u Brna (okr. Brno-venkov) a jeho přínos k datování závěru I. stupně kultury s MMK
Šebela, Lubomír; Kuča, M.
2004 - Czech
Studie prezentuje archeologický materiál z objektu 3/1996 kultury s moravskou malovanou keramikou (keramika, kamenná štípaná industrie), který je datován na závěr prvního stupně (doplněno o radiokarbonové datum). Paper presents the Moravian painted ware culture material (including pottery and knapped and polished stone industry) from object No. 3/1996 from Mokrá at Brno.The object is radiometricaly dated to the end 1st phase. Keywords: Moravia Mokrá u Brna; culture with Moravian painted ware; dating Available at various institutes of the ASCR
Objekt 3/1996 z Mokré u Brna (okr. Brno-venkov) a jeho přínos k datování závěru I. stupně kultury s MMK

Studie prezentuje archeologický materiál z objektu 3/1996 kultury s moravskou malovanou keramikou (keramika, kamenná štípaná industrie), který je datován na závěr prvního stupně (doplněno o ...

Šebela, Lubomír; Kuča, M.
Archeologický ústav, Brno, 2004

Fauna z lokality Vedrovice
Nývltová Fišáková, Miriam
2004 - Czech
Byl studován a zpracován zvířecí osteologický materiál z vybraných objektů sídliště s lineární keramikou ve Vedrovicích. The animal bones from some objects from the settlement of the linear ceramics culture from Vedrovice was studied. Keywords: vertebrate; Neolithic; Vedrovice Available at various institutes of the ASCR
Fauna z lokality Vedrovice

Byl studován a zpracován zvířecí osteologický materiál z vybraných objektů sídliště s lineární keramikou ve Vedrovicích....

Nývltová Fišáková, Miriam
Archeologický ústav, Brno, 2004

Paleolitické osídlení Uherskohradišťska
Škrdla, Petr
2003 - Czech
Příspěvek informuje o probíhajícím projektu, který je zaměřen na analýzu aurignacké a gravettské struktury osídlení na Uherskohradišťsku. The article provides an information about ongoing project aimed in analysis of the Aurignacian and Gravettian settlement patterns over the Uherské Hradiště area. Keywords: Aurignacian; Gravettian; settlement pattern Available at various institutes of the ASCR
Paleolitické osídlení Uherskohradišťska

Příspěvek informuje o probíhajícím projektu, který je zaměřen na analýzu aurignacké a gravettské struktury osídlení na Uherskohradišťsku....

Škrdla, Petr
Archeologický ústav, Brno, 2003

Paleolitické sídliště na Landeku v Petřkovicích. Historie a perspektivy archeologického výzkumu
Svoboda, Jiří
2003 - Czech
Článek shrnuje historii výzkumu gravettské lokality Petřkovice, podtrhává její hlavní přínos: figurka venuše, časné využití černého uhlí, a naznačuje další směry výzkumu. The paper resumes the research history at the gravettian site of Petřkovice, underlines the main interests of this site: the Venus figurine, early use of black coal, and outlines future research prospects. Keywords: Gravettian; Petřkovice Venus; black coal Available at various institutes of the ASCR
Paleolitické sídliště na Landeku v Petřkovicích. Historie a perspektivy archeologického výzkumu

Článek shrnuje historii výzkumu gravettské lokality Petřkovice, podtrhává její hlavní přínos: figurka venuše, časné využití černého uhlí, a naznačuje další směry výzkumu....

Svoboda, Jiří
Archeologický ústav, Brno, 2003

Koněpruské jeskyně. Nálezová situace lidského skeletu a první radiokarbonové datování
Svoboda, Jiří; Kuželka, V.; Vlček, E.
2003 - Czech
Koněpruské jeskyně v Českém krasu představují neosídlený podzemní systém, kde byly v roce 1961 objeveny lidské kosterní pozůstatky v redeponované poloze v suťovém kuželu pod vertikálním komínem. Současné radiokarbonové datování klade lidské pozůstatky do magdaleniénu. Článek rovněž diskutuje v obecné rovině problematiku tzv. funerálních jeskyní. The Koněprusy caves in the Bohemian Karst represent a case of otherwise uninhabited underground system, where Upper Paleolithic human fossils were found in 1961 in a redeposited position, in the upper part or on the surface of a debris cone under vertical chimneys. Due to this situation, and with respect to the general archaeological and palaeontological context, Koněprusy were often compared to the site of Mladeč, Moravia, and the both depositions were intuitively dated to the Early Upper Paleolithic. Recent 14 C datings, however, confirmed an Aurignacian age for Mladeč only, whereas the date for Koněprusy suggets rather a Magdalenian age. New series of samples is actually being prepared in order to confirm this first dating. Finally, this paper discusses the term funeral caves. Keywords: Bohemian Karst caves; Magdalenian; physical anthropology Available at various institutes of the ASCR
Koněpruské jeskyně. Nálezová situace lidského skeletu a první radiokarbonové datování

Koněpruské jeskyně v Českém krasu představují neosídlený podzemní systém, kde byly v roce 1961 objeveny lidské kosterní pozůstatky v redeponované poloze v suťovém kuželu pod vertikálním komínem. ...

Svoboda, Jiří; Kuželka, V.; Vlček, E.
Archeologický ústav, Brno, 2003

Po stopách hrobu královny Konstancie
Hašek, Vladimír; Tomešek, J.; Unger, J.
2003 - Czech
Geofyzikální radarové měření v prostoru tišnovského chrámu cisterciaček lokalizovalo řadu hrobek, z nichž některé mohou naznačovat místo pohřbu zakladatelky kláštera královny Konstancie, vdovy po králi Přemyslu Otakarovi I. By means of geophysical radar measurement in Tišnov Cistercian Church were localized a number of crypts. Some of this vaults could infer us about the burial place of the cathedral promoter Constance (the widow of king Přemysl Otakar I.). Keywords: Moravia; Middle Age; geophysical radar measurement; měření; radiolokace Available at various institutes of the ASCR
Po stopách hrobu královny Konstancie

Geofyzikální radarové měření v prostoru tišnovského chrámu cisterciaček lokalizovalo řadu hrobek, z nichž některé mohou naznačovat místo pohřbu zakladatelky kláštera královny Konstancie, vdovy po ...

Hašek, Vladimír; Tomešek, J.; Unger, J.
Archeologický ústav, Brno, 2003

Geofyzikální prospekce a archeologický výzkum v severovýchodní části historického jádra Tábora
Hašek, Vladimír; Krajíc, R.
2003 - Czech
Archeologický výzkum Tržního náměstí v Táboře v kombinaci s provedenou archeogeofyzikální prospekcí a vrtním průzkumem umožnil rekonstruovat vývoj osídlení na této části táborské ostrožny od předhistorického období až po novověk (z doby halštatské, z 13. stol. - zástavba, fortifikace, kulturní vrstvy, ze století 15. - počátky husitského města, zástavba, kulturní vrstvy a z období následujících s převahou reliktů staveb zaniklých za třicetileté války - kulturní vrstvy, zástavba). Archaeological excavation of Tržní náměstí (Market Square) in Tábor combined with an archaeogeophysical survey and prospect holes allowed the archaeologists to outline development of settlement in this part of Tábor from prehistory (Hallstatt Period) to industrialization (from 13th century buildings, walls, cultural layers, from 15th century new finds of the Hussite town - buildings, cultural layers, most of other relics date back to the Thirty Yers War - cultural layers, buildings). Keywords: Tábor; archaeogeophysical survey; prospect holes; archeologie; otvory Available at various institutes of the ASCR
Geofyzikální prospekce a archeologický výzkum v severovýchodní části historického jádra Tábora

Archeologický výzkum Tržního náměstí v Táboře v kombinaci s provedenou archeogeofyzikální prospekcí a vrtním průzkumem umožnil rekonstruovat vývoj osídlení na této části táborské ostrožny od ...

Hašek, Vladimír; Krajíc, R.
Archeologický ústav, Brno, 2003

Systematický archeologický výzkum města Brna
Procházka, Rudolf; Holub, P.; Kolařík, V.; Kováčik, P.; Merta, D.; Peška, M.; Zapletalová, D.; Zůbek, A.
2003 - Czech
Vývoj archeologických a stavebně-historických výzkumů Brna od počátku v 19. století po současnost. Důraz byl položen na vývoj metodiky a výzkumných cílů. Zásadní přelom přinesl vznik specializované organizace v r. 1997, zaměřené na komplexní výzkum hmotných památek Brna v nejširším slova smyslu. Jedním z charakteristických rysů je propojení klasického archeologického a stavebně historického výzkumu stojících staveb. The development of the archaeological and building record-research in the town Brno until present. The biggest attention is concetrated on the development of research methods and destinations. The important qualitative moment brought the foundation of the specialised organisation, which pays the systematical attention to the research of Brno. Keywords: town Brno; archaeological and building record research Available at various institutes of the ASCR
Systematický archeologický výzkum města Brna

Vývoj archeologických a stavebně-historických výzkumů Brna od počátku v 19. století po současnost. Důraz byl položen na vývoj metodiky a výzkumných cílů. Zásadní přelom přinesl vznik specializované ...

Procházka, Rudolf; Holub, P.; Kolařík, V.; Kováčik, P.; Merta, D.; Peška, M.; Zapletalová, D.; Zůbek, A.
Archeologický ústav, Brno, 2003

Silicitové sekery středopolské provenience na Moravě
Přichystal, A.; Šebela, Lubomír
2003 - Czech
Předmětem studie jsou moravské nálezy silicitových seker, k jejichž výrobě bylo použito pruhované krzemionkovské (14ks) a kropenaté swieciechovské (3ks) suroviny pocházející ze středního Polska. Artefakty první skupiny nálezů řadíme ke kultuře kulovitých amfor a druhou ke kultuře se šňůrovou keramikou. This paper presents the Moravian finds of flint axes made of banded Krzemionki flint (14 pcs.) and spotted Swieciechów flint (3 pcs.) transported from central Poland. The first group of artefacts is connected to the Globural Amphora Culture, the second to the Corded Ware Culture. Keywords: Moravia; Aeneolithic; flint axes Available at various institutes of the ASCR
Silicitové sekery středopolské provenience na Moravě

Předmětem studie jsou moravské nálezy silicitových seker, k jejichž výrobě bylo použito pruhované krzemionkovské (14ks) a kropenaté swieciechovské (3ks) suroviny pocházející ze středního Polska. ...

Přichystal, A.; Šebela, Lubomír
Archeologický ústav, Brno, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases