Number of found documents: 458
Published from to

Péče o vietnamskou komunitu z pohledu státní politiky Vietnamu a České republiky
Brouček, Stanislav
2015 - Czech
Příspěvek upozorňuje v přehledných tezích na skutečnost, že vietnamská menšina v ČR je jednak strukturálně členitá společnost, ale především že je rozkročená mezi Vietnamem a ČR. Stává se moderní vietnamskou středoevropskou diasporou. Vzhledem k této skutečnosti se zdá, že je na stole otázka hledat koordinovaný zájem (v příspěvku nazývaný termínem „péče“) o zdejší menšinu ze strany obou států: Vietnamu a ČR. The paper draws attention in clear propositions to the fact that the Vietnamese minority in the Czech Republic is structurally segmented society, but above all it is straddled between Vietnam and the Czech Republic. Vietnamese minority becomes a modern Central European diaspora. Given this fact, it seems that the issue is on the table to seek a coordinated interest (in the paper called the term "care") of the local minority on the part of both countries: Vietnam and the Czech Republic. Keywords: migration; diaspora; Vietnamese in the Czech Republic; migration policy Available at various institutes of the ASCR
Péče o vietnamskou komunitu z pohledu státní politiky Vietnamu a České republiky

Příspěvek upozorňuje v přehledných tezích na skutečnost, že vietnamská menšina v ČR je jednak strukturálně členitá společnost, ale především že je rozkročená mezi Vietnamem a ČR. Stává se moderní ...

Brouček, Stanislav
Etnologický ústav, 2015

Analýza migrace českých občanů po roce 1989
Brouček, Stanislav; Beranská, Veronika; Červinková, Hana; Uherek, Zdeněk
2015 - Czech
Analýza migračního chování českých občanů po roce 1989 (důraz na trendy), a to jak osob odcházejících natrvalo, tak sezónních migrantů; postižení odlišností od krajanů a exulantů. Srovnání s politikou vůči této kategorii migrantů u států s podobným počtem obyvatelstva (Slovensko, Nizozemí, Dánsko, Švédsko). Analýza důvodů trvalého usazovaní v zahraničí. Formování vlastních komunit nové migrace: USA, proces vývoje od počátečních komunit nelegálních pracovních komunit přes postupné sbližování s komunitami starousedlíků; další komunity: Austrálie, Nový Zéland, Francie, Belgie, Severské státy Evropy. Návratové trendy. Cíle projektu: získání relevantních údajů o nových českých komunitách v zahraničí; doporučení pro MZV k vytváření funkčního vztahu státu k těmto komunitám. Analysis of the migration behavior of Czech citizens after 1989 (emphasis on trends), and both people leaving permanently and seasonal migrants; disability differences from expatriates and exiles. Comparison with the policy towards this category of migrants in countries with similar populations (Slovakia, the Netherlands, Denmark, Sweden). Analysis of reasons for permanent settlement abroad. Forming their own communities new migration: USA, the development process from the earliest communities of illegal working communities through gradual rapprochement with the denizens communities; other communities: in Australia, New Zealand, France, Belgium, the Nordic countries of Europe. Return trendy. Objectives of the project: - obtain relevant data on new Czech communities abroad - recommendations for the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic to create a functional relationship of the state to these communities. Keywords: emigration; Czechs abroad; the relationship of the state to its own diaspora Available at various institutes of the ASCR
Analýza migrace českých občanů po roce 1989

Analýza migračního chování českých občanů po roce 1989 (důraz na trendy), a to jak osob odcházejících natrvalo, tak sezónních migrantů; postižení odlišností od krajanů a exulantů. Srovnání s politikou ...

Brouček, Stanislav; Beranská, Veronika; Červinková, Hana; Uherek, Zdeněk
Etnologický ústav, 2015

Praha a menšiny : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Praze dne 4. prosince 2014
Sulitka, Andrej; Uherek, Zdeněk
2015 - Czech
Publikace Praha a menšiny je výstupem ze 14. Setkání národnostních menšin, jehož součásti byla mezinárodní konference pod názvem Praha a menšiny. Program konference byl rozčleněn do tří tematických bloků: 1. přítomnost národnostních menšin v Praze a jejich aktivity, 2. menšiny a mateřských jazyk, 3. národnostní menšiny a migranti. Tyto otázky jsou v centru pozornosti zástupců národnostních menšin a jsou diskutovány na každoročních setkáních národnostních menšin, které pořádá hlavní město Praha a Dům národnostních menšin ve spolupráci s akademickými institucemi, konkrétně v roce 2014 s Etnologickým ústavem AV ČR. Odborné i širší veřejnosti je tak předkládán dílčí výstup, odpovídající svým uspořádáním průběhu konference. Publications Prague and minorities is the output of 14th Meetings of the national minorities, whose component was the international conference under the name of Prague and minorities. The conference Program was divided into three thematic blocks: 1. the presence of national minorities in Prague and their activities, 2. minorities and the parent language, 3. ethnic minorities and migrants. These questions are in the spotlight of the representatives of the national minorities and they are discussed at the annual meetings of national minorities, organized by the city of Prague and the House of national minorities in cooperation with academic institutions, specifically in the year 2014 with the Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, v.v.i. The partial output is presented to the professional and wider public, arranged like the conference. Keywords: the capital Prague; national minorities; new minorities; national minority policy; migration; migration policy Available at various institutes of the ASCR
Praha a menšiny : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Praze dne 4. prosince 2014

Publikace Praha a menšiny je výstupem ze 14. Setkání národnostních menšin, jehož součásti byla mezinárodní konference pod názvem Praha a menšiny. Program konference byl rozčleněn do tří tematických ...

Sulitka, Andrej; Uherek, Zdeněk
Etnologický ústav, 2015

Analýza migrace českých občanů po roce 1989. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 1.8.2014-31.7.2015
Brouček, Stanislav
2015 - Czech
Analýza migračního chování českých občanů po roce 1989 (důraz na trendy), a to jak osob odcházejících natrvalo, tak sezónních migrantů; postižení odlišností od krajanů a exulantů. Srovnání s politikou vůči této kategorii migrantů u států s podobným počtem obyvatelstva (Slovensko, Nizozemí, Dánsko, Švédsko). Analýza důvodů trvalého usazovaní v zahraničí. Formování vlastních komunit nové migrace: USA, proces vývoje od počátečních komunit nelegálních pracovních komunit přes postupné sbližování s komunitami starousedlíků; další komunity: Austrálie, Nový Zéland, Francie, Belgie, Severské státy Evropy. Návratové trendy. Cíle projektu: získání relevantních údajů o nových českých komunitách v zahraničí; doporučení pro MZV k vytváření funkčního vztahu státu k těmto komunitám. Analysis of the migration behavior of Czech citizens after 1989 (emphasis on trends), and both people leaving permanently and seasonal migrants; disability differences from expatriates and exiles. Comparison with the policy towards this category of migrants in countries with similar populations (Slovakia, the Netherlands, Denmark, Sweden). Analysis of reasons for permanent settlement abroad. Forming their own communities new migration: USA, the development process from the earliest communities of illegal working communities through gradual rapprochement with the denizens communities; other communities: in Australia, New Zealand, France, Belgium, the Nordic countries of Europe. Return trendy. Objectives of the project: - obtain relevant data on new Czech communities abroad - recommendations for the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic to create a functional relationship of the state to these communities. Keywords: emigration; Czechs abroad; the relationship of the state to its own diaspora Available at various institutes of the ASCR
Analýza migrace českých občanů po roce 1989. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 1.8.2014-31.7.2015

Analýza migračního chování českých občanů po roce 1989 (důraz na trendy), a to jak osob odcházejících natrvalo, tak sezónních migrantů; postižení odlišností od krajanů a exulantů. Srovnání s politikou ...

Brouček, Stanislav
Etnologický ústav, 2015

Mimo svůj čas, prostor i význam – lidové tradice na jevišti
Uhlíková, Lucie; Pavlicová, M.
2015 - Czech
Studie se zabývá vývojem scénické prezentace folklorních tradic v českých zemích v oblasti tzv. folklorního hnutí. The study deals with the development stage presentation of folk traditions in the Czech lands in the so-called folklore movement. Keywords: Folklore on stage; folklorism; Martin Zeman; folk tradition; content and form; Jaroslav Staněk Fulltext is available at external website.
Mimo svůj čas, prostor i význam – lidové tradice na jevišti

Studie se zabývá vývojem scénické prezentace folklorních tradic v českých zemích v oblasti tzv. folklorního hnutí....

Uhlíková, Lucie; Pavlicová, M.
Etnologický ústav, 2015

K současným možnostem výzkumu české diaspory a úlohy ČŠBH
Brouček, Stanislav
2015 - Czech
Keywords: emigration; education; reemigration Fulltext is available at external website.
K současným možnostem výzkumu české diaspory a úlohy ČŠBH

Brouček, Stanislav
Etnologický ústav, 2015

Současné národnostní menšiny v České republice v kontextu evropských vývojových trendů
Uherek, Zdeněk
2015 - Czech
Text se zaměřuje na problémy menšinových organizací v Praze v situaci, kdy se Praha stává otevřeným globálním městem, gateway city, které se složením obyvatelstva a sociabilitou významně odlišuje od ostatních sídel České republiky. Na statistických datech je v textu demonstrována diverzita pražského obyvatelstva, která spolu s předimenzovaností turistického ruchu vytváří z Prahy prostředí extrémně náročné pro soužití obyvatel ve městě. Vysoce diverzifikovaná společnost je spolu s anonymitu a segmentarizací osobních životů jednotlivců pro velkoměsto typická. V tomto specifickém prostředí hledají spolky národnostních menšin svoji působnost a snaží se oslovit svoje krajany, kteří jsou rozptýleni po celém městě. Velkou změnou pro život menšin v České republice je decentralizace menšinových organizací. Jednotlivé menšinové spolky jsou nyní často samostatnými subjekty, které si vytvářejí vlastní program i samostatně hospodaří. Jejich svoboda je vykoupena organizační nezralostí. Musí soupeřit o granty, potýkají se s problémy se spolufinancováním, nemají prostředky na infrastrukturu a administrativní činnosti. Jak ověřily výzkumy Etnologického ústavu ČR, chybí jim poradenská a koordinační asistence, která by napomáhala k získání evropských prostředků, vzájemné komunikaci a mimo jiné i k tomu, aby jejich činnost mohla Pražany efektivně obohacovat jako celek. V této souvislosti oceňují zřízení Domu národnostních menšit, který alespoň částečně zjednodušuje komunikaci mezi menšinami. The text focuses on the problems of minority organizations in Prague in a situation where Prague has become an open global city, a gateway city, which in the composition of the population and sociability differs significantly from other cities of the Czech Republic. Using the statistical data, the diversity of the population in Prague demonstrated in the text, which along with the excessiveness of tourism makes Prague an extremely challenging environment for the coexistence of the population in the city. A highly diversified society along with the anonymity and segmentarization of the personal lives of individuals is typical for the large city. In this particular environment, associations of national minorities seek their activity and hope to address their compatriots, who are scattered throughout the city. A big change for the life of minorities in the Czech Republic is the decentralization of minority organizations. Individual minority clubs are now often separate entities that establish their own program and are separately managed. Their freedom is compensated by organizational immaturity. They must compete for grants, face problems with co-financing and lack the resources for infrastructure and administrative activities. As research by the Institute of Ethnology of the CR has verified, they lack advisory and coordination assistance, which would aid in the acquisition of European funds, mutual communication and among others ensure that their activities could effectively enrich the people of Prague as a whole. In this context, I appreciate the establishment of the House of National Minorities, which at least partially simplifies communication among the minorities. Keywords: national minorities; Czech Republic; Prague Available at various institutes of the ASCR
Současné národnostní menšiny v České republice v kontextu evropských vývojových trendů

Text se zaměřuje na problémy menšinových organizací v Praze v situaci, kdy se Praha stává otevřeným globálním městem, gateway city, které se složením obyvatelstva a sociabilitou významně odlišuje od ...

Uherek, Zdeněk
Etnologický ústav, 2015

Předmluva
Sulitka, Andrej; Uherek, Zdeněk
2015 - Czech
Úvodní informace k 14. Setkání národnostních menšin v Praze, jehož součásti byla v roce 2014 mezinárodní konference pod názvem Praha a menšiny. Program jednání konference byl zaměřen na otázky: přítomnost národnostních menšin v Praze a jejich aktivity, menšiny a mateřský jazyk, národnostní menšiny a migranti. Odborné i širší veřejnosti je předkládán dílčí výstup, odpovídající svým uspořádáním průběhu konference. Introductory information to the 14th Meeting of National Minorities in Prague, whose part was the international conference entitled Prague and minorities in 2014. The program of the conference was focused on the issues: the presence of ethnic minorities in Prague and their activities, national minorities and parent language, ethnic minorities and migrants. The partial output is presented to the professional and wider public, arranged like the conference. Keywords: the capital Prague; national minorities; new minorities; migration; national minority policy Available at various institutes of the ASCR
Předmluva

Úvodní informace k 14. Setkání národnostních menšin v Praze, jehož součásti byla v roce 2014 mezinárodní konference pod názvem Praha a menšiny. Program jednání konference byl zaměřen na otázky: ...

Sulitka, Andrej; Uherek, Zdeněk
Etnologický ústav, 2015

K otázce přítomnosti národnostních menšin v České republice
Sulitka, Andrej
2015 - Czech
Příspěvek ukazuje na základní politická východiska k otázce národnostních menšin v České republice po roce 1989. Stávající zákon o právech příslušníků národnostních menšin (2001) nestanoví taxativní výčet národnostních menšin a za národnostní menšiny jsou považovány ty skupiny občanů hlásící se k jiné než české národnosti, které jsou na území státu historicky přítomné, tj. existující jako trvalá součást společnosti. Podle novelizovaného znění Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny, který schválila vláda v roce 2013, jde o 14 menšin (běloruskou, bulharskou, chorvatskou, maďarskou, německou, polskou, romskou, rusínskou, ruskou, řeckou, slovenskou, ukrajinskou a vietnamskou). The articles indicates the basic political starting points on the question of national minorities in the Czech Republic after 1989. The existing Act on Rights of Members of National Minorities (2001) does not provide an exhaustive list of national minorities and minority groups are considered those groups of citizens claiming a nationality other than Czech, which are historically present on the territory of the state, i.e. existing as a permanent part of the society. According to the amended version of the Statute of the Government Council for National Minorities, adopted by the Government in 2013, they are 14 minorities (Belarusian, Bulgarian, Croatian, Hungarian, German, Greek, Polish, Roma, Rusyn, Russian, Serbian, Slovak, Ukrainian and Vietnamese). Keywords: national minorities; new minorities; legal status of national minorities; national minority policy Available at various institutes of the ASCR
K otázce přítomnosti národnostních menšin v České republice

Příspěvek ukazuje na základní politická východiska k otázce národnostních menšin v České republice po roce 1989. Stávající zákon o právech příslušníků národnostních menšin (2001) nestanoví taxativní ...

Sulitka, Andrej
Etnologický ústav, 2015

Příběh skladatele Kamillo Horna. K utváření sudetoněmecké kulturní identity
Bajgarová, Jitka
2014 - Czech
Život a dílo skladatele Kamillo Horna a jeho role při formování sudetoněmecké hudební kultury v Československu. The life and work of composer Kamillo Horn and his role in formation of the Sudeten German musical culture in Czechoslovakia. Keywords: Kamillo Horn; 1860-1941; composer; Sudeten German music culture Available at various institutes of the ASCR
Příběh skladatele Kamillo Horna. K utváření sudetoněmecké kulturní identity

Život a dílo skladatele Kamillo Horna a jeho role při formování sudetoněmecké hudební kultury v Československu....

Bajgarová, Jitka
Etnologický ústav, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases