Number of found documents: 371
Published from to

Československá strana lidová a její vztah k demokracii v době první Československé republiky
Pehr, Michal
2008 - Czech
Tato studie se věnuje vztahu Československé strany lidové k prvorepublikové demokracii v meziválečném období. Lidová strana v té době reprezentovala český politický katolicismus, kterému bývá někdy vytýkán rozporuplný vztah k demokratickým ideálům. Československá strana lidová však v celém sledovaném období vystupovala jako stabilizační prvek celé společnosti a jako jedna z opor demokratického režimu. This study focuses on the relationship Czechoslovak People's Party for Democracy in the interwar period (Czechoslovakia 1918–1938). The People's Party at the time represented the Czech political Catholicism, which is sometimes criticized ambivalent relationship to democratic ideals. Czechoslovak People's Party, however, throughout the period acted as a stabilizing element of the entire company and as one of the pillars of a democratic regime. Keywords: Czechoslovakia, 1918-1938; Czechoslovak People's Party Available at various institutes of the ASCR
Československá strana lidová a její vztah k demokracii v době první Československé republiky

Tato studie se věnuje vztahu Československé strany lidové k prvorepublikové demokracii v meziválečném období. Lidová strana v té době reprezentovala český politický katolicismus, kterému bývá někdy ...

Pehr, Michal
Masarykův ústav a Archiv, 2008

T. G. Masaryk a jeho cesty na Capri v letech 1921–1922
Vašek, Richard
2008 - Czech
Příspěvek se podrobněji zabývá cestami prezidenta T. G. Masaryka na Capri počátkem dvacátých let. Masaryk trpěl vážnými zdravotními problémy a v roce 1921 bylo nezbytné jet na zotavenou na jih. Cesty na Capri byly zároveň prvními cestami československého prezidenta do zahraničí a staly se do značné míry vzorem (např. po stránce organizační) i pro jeho další cesty. Příspěvek přibližuje organizaci cest a snaží se také zachytit všední den na Capri. Zmíněn je také vliv pobytů na Masarykův zdravotní stav nebo financování těchto cest. The contribution focuses on the journeys of president Thomas G. Masaryk to Capri at the beginning of the 1920s. Masaryk suffered from serious health problems in 1921 and therefore it was necessary for him to go abroad to recover. These were also the first trips of Czechoslovak president and they became models (i.e. in organisation) for Masaryk´s other journeys. The contribution deals with the organisation of the journeys and tries to capture day-to-day life at Capri. The influence on Masaryk´s state of health or financial background of the journeys is also mentioned in the text. Keywords: Masaryk, T. G.; travelling; Capri Available at various institutes of the ASCR
T. G. Masaryk a jeho cesty na Capri v letech 1921–1922

Příspěvek se podrobněji zabývá cestami prezidenta T. G. Masaryka na Capri počátkem dvacátých let. Masaryk trpěl vážnými zdravotními problémy a v roce 1921 bylo nezbytné jet na zotavenou na jih. Cesty ...

Vašek, Richard
Masarykův ústav a Archiv, 2008

Cesty s tajným poselstvím: "revoluční kurýři"
Hájková, Dagmara
2008 - Czech
Práce se zabývá cestami vybrané skupiny Čecho-Američanů z neutrálních USA to Rakousko-Uherska v době první světové války. Válka omezila cestování, zvláště mezi válčícími zeměmi. Přesto si Československý odboj vytvořil pomocí poslů zvláštní systém tajné výměny informací. Práce rozebírá kriteria pro výběr kurýrů, způsoby určování trasy cesty, finanční zajištění a možnosti získání cestovních pasů. Zvažuje praktické výsledky "cest s tajným poselstvím". The contribution deals with the journeys of Czech-Americans from neutral USA to Austro-Hungarian Monarchy during the First World War. The war limited the personnel traveling, especially, between the belligerent countries. The Czechoslovak independence movement created unique style for secret exchange of the information by means of messengers. The work discusses the criteria for choice of couriers, as well as suitable routes, financial supplies and possibilities of obtaining the passports. It considers practical result of "secret journeys". Keywords: World War I; espionage; travelling Available at various institutes of the ASCR
Cesty s tajným poselstvím: "revoluční kurýři"

Práce se zabývá cestami vybrané skupiny Čecho-Američanů z neutrálních USA to Rakousko-Uherska v době první světové války. Válka omezila cestování, zvláště mezi válčícími zeměmi. Přesto si ...

Hájková, Dagmara
Masarykův ústav a Archiv, 2008

Spisová služba a předarchivní péče v ústavech a v Kanceláři Akademie věd České republiky
Brádlerová, Daniela; Hálek, Jan
2008 - Czech
Příspěvek se zabývá problematikou vývoje spisové a skartační služby v rámci Akademie věd ČR od jejích počátků v roce 1953 do současnosti. Přináší informace o prvních spisových plánech a sleduje působení Archivu AV ČR jako instituce dohlížející na dodržování pravidel spisové služby na pracovištích AV ČR. The contribution deals with problems of development of filing system and of record classification within the Academy of Sciences of the Czech Republic from its beginnings in 1953 to present. It gives information on the first plans of filing system, and follows work of the ASCR Archives as an institution supervising keeping of filing system’s regulations at all institutions and offices of the Academy. Keywords: filing system; record classification; Academy of Sciences of the Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
Spisová služba a předarchivní péče v ústavech a v Kanceláři Akademie věd České republiky

Příspěvek se zabývá problematikou vývoje spisové a skartační služby v rámci Akademie věd ČR od jejích počátků v roce 1953 do současnosti. Přináší informace o prvních spisových plánech a sleduje ...

Brádlerová, Daniela; Hálek, Jan
Masarykův ústav a Archiv, 2008

Adolf Černý a jeho badatelské cesty v Lužici
Kaleta, Petr
2008 - Czech
V životě Adolfa Černého mělo cestování velký význam. Důvěrně se seznámil s mnoha částmi předválečné Evropy i s novými zeměmi, které vznikly po první světové válce, nejdůkladněji však poznal Lužici. Jeho výzkumné cesty do Lužice v osmdesátých a devadesátých letech 19. století souvisely se sběrem entografického materiálu v této části slovanského světa. Černého brilantní znalost lužické srbštiny mu pomohla proniknout do tehdy ještě archaického světa venkovských obyvatel. Základnou pro tyto cesty byl Budyšín, kde se nacházely ústřední lužickosrbské instituce a kde žil Michal Hórnik, přední osobnost tehdejší Lužice. Travelling had an important place in the life of Adolf Černý. He became familiar with many parts of pre-war Europe as well as the new countries which came into being following the First World War, however his most thorough trips were through Slavic Lusatia. His research trips to Lusatia in the 1880s and 1890s were one of the final phases of his collection of ethnographic material in this part of the Slavic world. His brilliant knowledge of the Sorbian language helped him to penetrate into the world of the Sorbian rural inhabitans, which at that time was rather archaic. The base for his trips was always Budyšin (Bautzen), where the central Sorbian institutions were located, and the home of Michal Hórnik, the leader of the Sorbs at the time. Keywords: Černý, Adolf; Lusatia Available at various institutes of the ASCR
Adolf Černý a jeho badatelské cesty v Lužici

V životě Adolfa Černého mělo cestování velký význam. Důvěrně se seznámil s mnoha částmi předválečné Evropy i s novými zeměmi, které vznikly po první světové válce, nejdůkladněji však poznal Lužici. ...

Kaleta, Petr
Masarykův ústav a Archiv, 2008

Cesta Edvarda Beneše a exilové vlády z Londýna do Moskvy v březnu 1945
Pehr, Michal
2008 - Czech
Studie se zabývá cestou prezidenta Edvarda Beneše a členů naší exilové vlády z Londýna do Moskvy v březnu 1945. Ta to cesta z bezpečnostních důvodů vedla přes Francii, Středomoří, Egypt a Írán do Sovětského svazu. Studie nepopisuje jenom samotnou cestu ale také politické důsledky. Tato cesta symbolizovala nové vztahy mezi Československem a Sovětským svazem. This study is devoted to the journey of president Edvard Beneš and the Czechoslovak government in exile from London to Moscow in March 1945. For security reasons, the journey went trough France, the Mediterranean, Egypt, Iran, and on to Moscow. This study not only describes this journey, but also its political impact. The journey was meant to symbolize the new relationships between Czechoslovakia and the Soviet Union. Keywords: Czechoslovakia, 1945; Beneš, Edvard Available at various institutes of the ASCR
Cesta Edvarda Beneše a exilové vlády z Londýna do Moskvy v březnu 1945

Studie se zabývá cestou prezidenta Edvarda Beneše a členů naší exilové vlády z Londýna do Moskvy v březnu 1945. Ta to cesta z bezpečnostních důvodů vedla přes Francii, Středomoří, Egypt a Írán do ...

Pehr, Michal
Masarykův ústav a Archiv, 2008

Polské dojmy Adolfa Černého
Chodějovský, Jan
2008 - Czech
Adolf Černý, redaktor časopisu Slovanský Přehled, se poprvé osobně seznámil s Polskem v roce 1889. Tehdy přišel do země rozdělené mezi tři velmoci a setkal se s národem, který podobně jako Češi bojoval o svá kulturní, jazyková a historická práva. Když se však do Polska na počátku 20. let 20. století vrátil, stály proti sobě nově vzniklé státy spíše jako protivníci a měly za sebou I regulérní válečný konflikt. Černý byl tehdy do Varšavy vyslán ministerstvem zahraničních věcí s úkolem otupit částečně hrany polsko-českému nepřátelství. V podobném duchu se nesla i jeho poslední delší návštěva v roce 1926 s delegací československých novinářů – i zde vystupoval v roli starého přítele Polska, jehož přítomnost měla napomoci příznivému přijetí. Na Černého deníkových záznamech, korespondenci či článcích z pobytů v Polsku je možné vysledovat nejen vývoj jeho odborných zájmů a získávání renomé významného polonisty, ale také politickou proměnu střední Evropy a posuny v česko-polských vztazích. Adolf Černý, editor of the revue Slovanský přehled, had intensive contacts with Polish scholars for his whole life. He made number of journeys to Poland, for the first time in 1889. At that time Černý arrived to the country divided among three empires. He found a nation there fighting for its cultural, language and historical rights analogously to Czechs. But when he returned to Poland in early 1920s he came into diametrically different situation, after diplomatic and war conflict between newborn Czechoslovakia and Poland. The last longer visit of Poland he made with the group of Czechoslovak journalists in 1926. In Černý´s diaries, correspondence, or in newspaper articles about his journeys to Poland it is possible to discover not only the formation of his scholarly interests and acquisition of a reputation of notable Polonist (specialist for Poland), but also political transformation of Central Europe and evolvement of Czech-Polish relations. Keywords: Černý, Adolf; Poland Available at various institutes of the ASCR
Polské dojmy Adolfa Černého

Adolf Černý, redaktor časopisu Slovanský Přehled, se poprvé osobně seznámil s Polskem v roce 1889. Tehdy přišel do země rozdělené mezi tři velmoci a setkal se s národem, který podobně jako Češi ...

Chodějovský, Jan
Masarykův ústav a Archiv, 2008

Návštěvy univerzitních profesorů v Potštejně
Kokešová, Helena
2008 - Czech
Potštejn, malé městečko v podhůří Orlických hor, se během poslední čtvrtiny 19. století stal známým letoviskem, kterému dodávala lesk přítomnost předních osobností české vědy a kultury. Hlavním propagátorem Potštejna se stal jeho rodák, profesor J. U. Jarník, zakladatel a předseda Okrašlovacího spolku v Potštejně. Blízký vztah k Potštejnu měl J. Kalousek, který si zde podobně jako kolegové G. A. Lindner a J. Kvíčala koupil dům. Z pedagogů pražské univerzity k hostům Potštejna patřili mj. O. Hostinský, J. Emler, J. Vlček, J. Král, L. Niederle, V. Tille, T. G. Masaryk, V. V. Tomek, A. Rezek, K. Tieftrunk, B. Rieger a K. Maydl. Z vídeňské univerzity sem jezdil profesor F. Müller, u kterého byli hosty jeho kolegové V. Jagić a J. Hyrtl. Z varšavské univerzity sem zavítali K. J. Grot, I. P. Filevič, V. A. Francev, z budapešťské O. Asbóth. Letovisko si oblíbili spisovatelé J. V. Sládek a J. Vrchlický, také působící na české univerzitě. Z malířů je možno jmenovat bratry Liebschery. Potštejn, small town in the foothills of Orlice Mountains, became the famous resort during the last quarter of 19th century. Its fame was glamorized by the presence of important Czech personalities of science and culture. The leading propagator of Potštejn was its native professor J. U. Jarník. J. Kalousek, who as well as G. A. Lindner and J. Kvíčala bought houses there, had close relationship to Potštejn. Teachers at the Prague university O. Hostinský, J. Emler, J. Vlček, J. Král, L. Niederle, V. Tille, T. G. Masaryk, V. V. Tomek, A. Rezek, K. Tieftrunk, B. Rieger a K. Maydl also visited Potštejn. Another famous visitors were F. Müller, professor of Vienna University, and his colleagues V. Jagić and J. Hyrtl, further professors of Warsaw University K. J. Grot, I. P. Filevič, V. A. Francev, and O. Asbóth, professor of Budapest University. Writers J. V. Sládek a J. Vrchlický, teachers of Prague University, and painters Karel and Adolf Liebschers also liked this place. Keywords: travelling; Potštejn, Czech Republic; Charles University Prague Available at various institutes of the ASCR
Návštěvy univerzitních profesorů v Potštejně

Potštejn, malé městečko v podhůří Orlických hor, se během poslední čtvrtiny 19. století stal známým letoviskem, kterému dodávala lesk přítomnost předních osobností české vědy a kultury. Hlavním ...

Kokešová, Helena
Masarykův ústav a Archiv, 2008

Problematika historického práva a přirozeného práva v názorech T. G. Masaryka
Neudorflová, Marie L.
2007 - Czech
Vzhledem k tomu, že česká politika byla od 60. let 19. století neúspěšně orientována na dosažení českého státního práva jako legitimní cesty k větší suverenitě českého království, Masaryk se od konce 90. let snažil prosadit koncept přirozeného práva jako stejně legitimního principu k dosažení větších práv pro český národ. Příspěvek presentuje v širším kontextu složitou dobovou relevantní argumentaci. Since the Czech politics unsuccessfully focused from the 1860s on installing the Czech State Law as the way towards greater sovereignty of the Czech Kingdom in the Habsburg Monarchy, in the 1890s Masaryk made great efforts to propose the principle of natural law as a similarly legitimate principle for achieving more independent status for the Czech nation. In broad context the article reviews complex relevant argumentation od the period. Keywords: Masaryk, T. G.; State Historical Law; přirozené právo; historické právo Available at various institutes of the ASCR
Problematika historického práva a přirozeného práva v názorech T. G. Masaryka

Vzhledem k tomu, že česká politika byla od 60. let 19. století neúspěšně orientována na dosažení českého státního práva jako legitimní cesty k větší suverenitě českého království, Masaryk se od konce ...

Neudorflová, Marie L.
Masarykův ústav a Archiv, 2007

Ve stínu nových zítřků. Odraz hodnotových orientací poválečné české společnosti na stránkách týdeníku Dnešek (1946-1948)
Tomeš, Josef
2007 - Czech
Studie analyzuje hodnotovou a ideovou orientaci české společnosti bezprostředně po druhé světové válce, všímá si jejích proměn pod dojmem válečného prožitku a sleduje její reflexi v obsahu soudobého intelektuálního týdeníku Dnešek. The essay analyses values and ideological orientation of Czech society immediately after the World War II, reflects its changes due to war experience and follows these changes on pages of contemporary intellectual weekly Dnešek. Keywords: Czechoslovakia, history (1946-1948); Changing of Values Available at various institutes of the ASCR
Ve stínu nových zítřků. Odraz hodnotových orientací poválečné české společnosti na stránkách týdeníku Dnešek (1946-1948)

Studie analyzuje hodnotovou a ideovou orientaci české společnosti bezprostředně po druhé světové válce, všímá si jejích proměn pod dojmem válečného prožitku a sleduje její reflexi v obsahu soudobého ...

Tomeš, Josef
Masarykův ústav a Archiv, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases