Number of found documents: 98
Published from to

Ještě jednou ke koncepci spisovného jazyka u Josefa Dobrovského
Gladkova, Hana
2004 - Czech
Okolnosti vzniku a zásady Dobrovského koncepce spisovné češtiny. Conditions and principles of Dobrovsky's conceptions of Czech standard language. Keywords: Czech standard language; Dobrovský Josef Available at various institutes of the ASCR
Ještě jednou ke koncepci spisovného jazyka u Josefa Dobrovského

Okolnosti vzniku a zásady Dobrovského koncepce spisovné češtiny.


Conditions and principles of Dobrovsky's conceptions of Czech standard language.

Gladkova, Hana
Slovanský ústav, 2004

Josef Dobrovský a počátky indoevropské jazykovědy
Hauptová, Zoe
2004 - Czech
Až na konci svého života Josef Dobrovský začal tušit indoevropské jazykové společenství. Only by the end of his life Josef Dobrovský started to contemplete the existence of Indo-European linguistic union. Keywords: Dobrovský Josef; Slavonic Studies Available at various institutes of the ASCR
Josef Dobrovský a počátky indoevropské jazykovědy

Až na konci svého života Josef Dobrovský začal tušit indoevropské jazykové společenství....

Hauptová, Zoe
Slovanský ústav, 2004

Balkánští Slované a jejich "pravlast" ve středověkých pramenech
Havlíková, Lubomíra
2003 - Czech
Příspěvek zkoumá migraci jižních Slovanů (Bulharů, Srbů a Chorvatů) z jejich "pravlasti" v severní a východní Evropě na jih, na Balkánský poloostrov a označení této "pravlasti" jako "staré" (palaia) a "velké" (megale) v byzantských pramenech (Theofanes Confessor, Nikeforos, Konstantinos VII. Porfyrogennetos). The contribution analyses the migration of Eastern Slav peoples (Bulgarians, Serbians, Croats) from their "original homeland" in Northern and Eastern Europe into the southern regions of the Balkan peninsula and the designation of this "homeland" as "old" (palaia) and "great" (megale) used in the Byzantine sources (Theophanes Confessor, Nicephorus, Constantine VII Porphyrogenitus). Keywords: Balkan; Slavs; history Available at various institutes of the ASCR
Balkánští Slované a jejich "pravlast" ve středověkých pramenech

Příspěvek zkoumá migraci jižních Slovanů (Bulharů, Srbů a Chorvatů) z jejich "pravlasti" v severní a východní Evropě na jih, na Balkánský poloostrov a označení této "pravlasti" jako "staré" (palaia) a ...

Havlíková, Lubomíra
Slovanský ústav, 2003

Česká Vídeň jako součást zvláštního meziliterárního společenství?
Černý, Marcel
2003 - Czech
Článek pojednává o problematice literární produkce českých vídeňských literátů jako specifickému literárnímu fenoménu. Autor se snaží na základě teoretických východisek mezinárodního projektu vedeného D. Ďurišinem (Osobitné medziliterárne spoločenstvá I-VI, Bratislava 1987-1993) vymezit literární specifika děl ve Vídni publikujících autorů, kteří o Vídni rovněž i česky psali. The article deals with the problematic of the literary production of Czech Viennese literati as a specific literary phenomenon. The author attempts, on the basis of the theoretical standpoints of the international project led by D. Ďurišin (Specific Interliterary Communities I-VI, Bratislava 1987-1993), to define the literary specifics of the works published in Vienna as well as, for the need of the article, about Vienna by local authors in Czech. Keywords: Czech literary Vienna; specific interliterary community Available at various institutes of the ASCR
Česká Vídeň jako součást zvláštního meziliterárního společenství?

Článek pojednává o problematice literární produkce českých vídeňských literátů jako specifickému literárnímu fenoménu. Autor se snaží na základě teoretických východisek mezinárodního projektu vedeného ...

Černý, Marcel
Slovanský ústav, 2003

K otázce adjektiv ovlivněných angličtinou v češtině a bulharštině
Sixtová, Hedvika
2003 - Czech
Nejen o z angličtiny přejatých adjektivech, ale i o způsobu, kterým ovlivňují adjektiva přijímajícího jazyka. Not only about adjectives borrowed from Enlish, but also a view on the way they influence the adjectives of the borrowing language. Keywords: adjectives borrowings izafet; linguistics; Slavic Studies Available at various institutes of the ASCR
K otázce adjektiv ovlivněných angličtinou v češtině a bulharštině

Nejen o z angličtiny přejatých adjektivech, ale i o způsobu, kterým ovlivňují adjektiva přijímajícího jazyka....

Sixtová, Hedvika
Slovanský ústav, 2003

Slovanský ústav jako organizace ČSAV - mýtus nebo skutečnost?
Bečka, Jiří
2003 - Czech
Začlenění Slovanského ústavu do Československé akdemie věd v roce 1953 a vědecké aktivity. The incorporation of Institute of Slavonic Studies into Czechoslovak Academy of Sciences in the year 1953 and scientific activities. Keywords: Institute of Slavonic Studies; foundation; history Available at various institutes of the ASCR
Slovanský ústav jako organizace ČSAV - mýtus nebo skutečnost?

Začlenění Slovanského ústavu do Československé akdemie věd v roce 1953 a vědecké aktivity....

Bečka, Jiří
Slovanský ústav, 2003

Neologie jako singulární bod jazykovědy
Savický, Nikolaj
2003 - Czech
Neologii můžeme nahlížet jako místo, kde jsou zrušeny (aufgehoben) protiklady synchronie a diachronie, jazyka a řeči (langue a parole), imanentního popisu a sociolingvistiky. Tato oblast poskytuje bohatý materiál pro konkretizaci takových pojmů, jako je otevřený systém, strukturotvorný proces apod., pojmů, které sehrávají klíčovou úlohu v neo- a poststrukturalistických teoriích, které však nejsou cizí ani tradicím Pražské školy. Neology can be considered a place, where oppositions between synchrony and diachrony, langue and parole, immanent description and sociolinguistics are abrogated (aufgehoben). This domain offers rich concrete material for application of such notions as open system, system-striving process and others, notions that play important part in neo- and poststructuralist theories, and also aren't fremd to the traditions of the Prague linguistic school. Keywords: linguistics; neologism Available at various institutes of the ASCR
Neologie jako singulární bod jazykovědy

Neologii můžeme nahlížet jako místo, kde jsou zrušeny (aufgehoben) protiklady synchronie a diachronie, jazyka a řeči (langue a parole), imanentního popisu a sociolingvistiky. Tato oblast poskytuje ...

Savický, Nikolaj
Slovanský ústav, 2003

Symbolické funkce jazyka a národní obrození u Slovanů
Gladkova, Hana
2003 - Czech
Analýza symbolických funkcí národního jazyka v období národního obrození. Spisovný jazyk jako nositel těchto funkcí. Struktura a zaměření těchto funkcí. Důsledky působení těchto funkcí pro normu spisovného jazyka. Analysis of symbolic functions of national language in period of national revival. Standard language as carrier of these functions. Structure and orientation of these functions. Consequence of their interaction upon norm of standard language. Keywords: Slavic standard languages; history of Slavic languages; Slavic national revival Available at various institutes of the ASCR
Symbolické funkce jazyka a národní obrození u Slovanů

Analýza symbolických funkcí národního jazyka v období národního obrození. Spisovný jazyk jako nositel těchto funkcí. Struktura a zaměření těchto funkcí. Důsledky působení těchto funkcí pro normu ...

Gladkova, Hana
Slovanský ústav, 2003

Shody jazyka staroslověnského parimejníku s ostatními staroslověnskými biblickými texty (lexikon a syntax)
Bláhová, Emilie
2003 - Czech
V článku jsou uvedeny nejvýznamnější lexikální shody mezi staroslověnským parimejníkem a staroslověnským žaltářem a novozákonními texty, a naopak varianty, které tyto texty odlišují. Parimejník je velmi blízký Apoštolu, naopak evangeliím má řadu variant. Ze syntaxe jsou zmíněny jen konstrukce infinitivu. The paper comprises the most significant lexical correspondences and differences between the Old Church Slavonic Prophetologion and the Old Church Slavonic Psalter and the New Testament texts. The lexicon of Prophetologion is quite similar to the Apostle, but differs from the Gospel in many variants. The only syntactic topic dealt with are the infinitive clauses. Keywords: Old church slavonic; Prophetologion; Lexikology Available at various institutes of the ASCR
Shody jazyka staroslověnského parimejníku s ostatními staroslověnskými biblickými texty (lexikon a syntax)

V článku jsou uvedeny nejvýznamnější lexikální shody mezi staroslověnským parimejníkem a staroslověnským žaltářem a novozákonními texty, a naopak varianty, které tyto texty odlišují. Parimejník je ...

Bláhová, Emilie
Slovanský ústav, 2003

Význam charvátskohlaholských pramenů pro výzkum slovanského překladu starozákonních knih
Čermák, Václav
2003 - Czech
Příspěvek obsahuje výsledky textologické analýzu ze starozákonní knihy Přísloví v charvátskohlaholských breviářích. The paper contens the resultats of the textological analysis of the Provers in the Croat Glagolitical Breviaries. Keywords: Church Slavonic; Textology; Croat Glagolitical Available at various institutes of the ASCR
Význam charvátskohlaholských pramenů pro výzkum slovanského překladu starozákonních knih

Příspěvek obsahuje výsledky textologické analýzu ze starozákonní knihy Přísloví v charvátskohlaholských breviářích....

Čermák, Václav
Slovanský ústav, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases