Number of found documents: 90
Published from to

K otázce adjektiv ovlivněných angličtinou v češtině a bulharštině
Sixtová, Hedvika
2003 - Czech
Nejen o z angličtiny přejatých adjektivech, ale i o způsobu, kterým ovlivňují adjektiva přijímajícího jazyka. Not only about adjectives borrowed from Enlish, but also a view on the way they influence the adjectives of the borrowing language. Keywords: adjectives borrowings izafet; linguistics; Slavic Studies Available at various institutes of the ASCR
K otázce adjektiv ovlivněných angličtinou v češtině a bulharštině

Nejen o z angličtiny přejatých adjektivech, ale i o způsobu, kterým ovlivňují adjektiva přijímajícího jazyka....

Sixtová, Hedvika
Slovanský ústav, 2003

Slovanský ústav jako organizace ČSAV - mýtus nebo skutečnost?
Bečka, Jiří
2003 - Czech
Začlenění Slovanského ústavu do Československé akdemie věd v roce 1953 a vědecké aktivity. The incorporation of Institute of Slavonic Studies into Czechoslovak Academy of Sciences in the year 1953 and scientific activities. Keywords: Institute of Slavonic Studies; foundation; history Available at various institutes of the ASCR
Slovanský ústav jako organizace ČSAV - mýtus nebo skutečnost?

Začlenění Slovanského ústavu do Československé akdemie věd v roce 1953 a vědecké aktivity....

Bečka, Jiří
Slovanský ústav, 2003

Neologie jako singulární bod jazykovědy
Savický, Nikolaj
2003 - Czech
Neologii můžeme nahlížet jako místo, kde jsou zrušeny (aufgehoben) protiklady synchronie a diachronie, jazyka a řeči (langue a parole), imanentního popisu a sociolingvistiky. Tato oblast poskytuje bohatý materiál pro konkretizaci takových pojmů, jako je otevřený systém, strukturotvorný proces apod., pojmů, které sehrávají klíčovou úlohu v neo- a poststrukturalistických teoriích, které však nejsou cizí ani tradicím Pražské školy. Neology can be considered a place, where oppositions between synchrony and diachrony, langue and parole, immanent description and sociolinguistics are abrogated (aufgehoben). This domain offers rich concrete material for application of such notions as open system, system-striving process and others, notions that play important part in neo- and poststructuralist theories, and also aren't fremd to the traditions of the Prague linguistic school. Keywords: linguistics; neologism Available at various institutes of the ASCR
Neologie jako singulární bod jazykovědy

Neologii můžeme nahlížet jako místo, kde jsou zrušeny (aufgehoben) protiklady synchronie a diachronie, jazyka a řeči (langue a parole), imanentního popisu a sociolingvistiky. Tato oblast poskytuje ...

Savický, Nikolaj
Slovanský ústav, 2003

Symbolické funkce jazyka a národní obrození u Slovanů
Gladkova, Hana
2003 - Czech
Analýza symbolických funkcí národního jazyka v období národního obrození. Spisovný jazyk jako nositel těchto funkcí. Struktura a zaměření těchto funkcí. Důsledky působení těchto funkcí pro normu spisovného jazyka. Analysis of symbolic functions of national language in period of national revival. Standard language as carrier of these functions. Structure and orientation of these functions. Consequence of their interaction upon norm of standard language. Keywords: Slavic standard languages; history of Slavic languages; Slavic national revival Available at various institutes of the ASCR
Symbolické funkce jazyka a národní obrození u Slovanů

Analýza symbolických funkcí národního jazyka v období národního obrození. Spisovný jazyk jako nositel těchto funkcí. Struktura a zaměření těchto funkcí. Důsledky působení těchto funkcí pro normu ...

Gladkova, Hana
Slovanský ústav, 2003

Shody jazyka staroslověnského parimejníku s ostatními staroslověnskými biblickými texty (lexikon a syntax)
Bláhová, Emilie
2003 - Czech
V článku jsou uvedeny nejvýznamnější lexikální shody mezi staroslověnským parimejníkem a staroslověnským žaltářem a novozákonními texty, a naopak varianty, které tyto texty odlišují. Parimejník je velmi blízký Apoštolu, naopak evangeliím má řadu variant. Ze syntaxe jsou zmíněny jen konstrukce infinitivu. The paper comprises the most significant lexical correspondences and differences between the Old Church Slavonic Prophetologion and the Old Church Slavonic Psalter and the New Testament texts. The lexicon of Prophetologion is quite similar to the Apostle, but differs from the Gospel in many variants. The only syntactic topic dealt with are the infinitive clauses. Keywords: Old church slavonic; Prophetologion; Lexikology Available at various institutes of the ASCR
Shody jazyka staroslověnského parimejníku s ostatními staroslověnskými biblickými texty (lexikon a syntax)

V článku jsou uvedeny nejvýznamnější lexikální shody mezi staroslověnským parimejníkem a staroslověnským žaltářem a novozákonními texty, a naopak varianty, které tyto texty odlišují. Parimejník je ...

Bláhová, Emilie
Slovanský ústav, 2003

Význam charvátskohlaholských pramenů pro výzkum slovanského překladu starozákonních knih
Čermák, Václav
2003 - Czech
Příspěvek obsahuje výsledky textologické analýzu ze starozákonní knihy Přísloví v charvátskohlaholských breviářích. The paper contens the resultats of the textological analysis of the Provers in the Croat Glagolitical Breviaries. Keywords: Church Slavonic; Textology; Croat Glagolitical Available at various institutes of the ASCR
Význam charvátskohlaholských pramenů pro výzkum slovanského překladu starozákonních knih

Příspěvek obsahuje výsledky textologické analýzu ze starozákonní knihy Přísloví v charvátskohlaholských breviářích....

Čermák, Václav
Slovanský ústav, 2003

Pražská léta Jána Stanislava a československá byzantologie
Havlíková, Lubomíra
2002 - Czech
Příspěvek představuje osobnost významného slovenského filologa Jána Stanislava v době jeho pražského pobytu. The article presents the personality of the famous Slovak filologist John Stanislav and his activities during his Prague stay. Keywords: history; Byzantine studies; Slovak studies Available at various institutes of the ASCR
Pražská léta Jána Stanislava a československá byzantologie

Příspěvek představuje osobnost významného slovenského filologa Jána Stanislava v době jeho pražského pobytu....

Havlíková, Lubomíra
Slovanský ústav, 2002

Inferno u Stanislawa Przybyszewského ve vztahu k ruské literatuře
Olšovský, Miroslav
2002 - Czech
Autor interpretuje novelu Křik Stanislawa Przybyszewského v kontextu ruské literatury (Andrej Bělyj, Gogol, Sologub). The author interprets The scream, novel written by Stanislaw Przybyszewski, on the background of Russian literature (Andrey Bely, Gogol, Sologub). Keywords: Russian literature Available at various institutes of the ASCR
Inferno u Stanislawa Przybyszewského ve vztahu k ruské literatuře

Autor interpretuje novelu Křik Stanislawa Przybyszewského v kontextu ruské literatury (Andrej Bělyj, Gogol, Sologub)....

Olšovský, Miroslav
Slovanský ústav, 2002

Alois Jirásek a dějiny v českém krásném písemnictví (Několik poznámek k úvodu)
Zelenka, Miloš
2002 - Czech
Keywords: literary history; philology; literární historie Available at various institutes of the ASCR
Alois Jirásek a dějiny v českém krásném písemnictví (Několik poznámek k úvodu)

Zelenka, Miloš
Slovanský ústav, 2002

Změna literárněvědného paradigmatu: pokus o česko-slovenský dialog
Pospíšil, Ivo
2002 - Czech
Stať je kritickým komentářem a dílem i polemikou s některými nejnovějšími publikacemi členů tzv. Nitranského týmu, kteří přicházejí s kritikou strukturalismu, ale také technologických přístupů v literární vědě vůbec, aniž by uváděli důležité vývojové peripetie strukturalismu. Autor stati hájí nutnost transcendence oborů, ale také neustálé redefinování hranic literární vědy a kompaktnost její metodologie. The study presents a critical commentary on and partly a polemic with some topical publications of the members of the so-called Nitra Team who criticize structuralism and the technological approaches in literary criticism in general without taking into account the important evolutionary peripeteias of structuralism as such. The authors of the study defends the necessity of transcendence of scientific disciiplines, but also a permanent redefing of the borders of literary scholarship and the compactness of its methodology. Keywords: structuralism; poststructuralism; softer approaches to literature; strukturalismus (jazykověda); poststrukturalismus Available at various institutes of the ASCR
Změna literárněvědného paradigmatu: pokus o česko-slovenský dialog

Stať je kritickým komentářem a dílem i polemikou s některými nejnovějšími publikacemi členů tzv. Nitranského týmu, kteří přicházejí s kritikou strukturalismu, ale také technologických přístupů v ...

Pospíšil, Ivo
Slovanský ústav, 2002

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases