Number of found documents: 156
Published from to

Fyzikálně astronomické úvahy
Oupický, Pavel
2015 - Czech
Referát je zaměřen na problematické oblasti fyziky a fyzikálně astronomické úvahy The paper is oriented on the problem parts of physic and astronomy physical Keywords: Radiation; antimatter; gravitation; atoms; neutrinos; big bang etc Fulltext is available at external website.
Fyzikálně astronomické úvahy

Referát je zaměřen na problematické oblasti fyziky a fyzikálně astronomické úvahy


The paper is oriented on the problem parts of physic and astronomy physical

Oupický, Pavel
Ústav fyziky plazmatu, 2015

Klimatické změny - aktuality do roku 2012
Oupický, Pavel
2014 - Czech
V článku je uveden přehled o klimatických změnách aktuálně do roku 2012 There is reported in this paper about climate changes in the year 2012 Keywords: Global warming; Typhoons; Glaciation; plants; aerosols; flooding Available at various institutes of the ASCR
Klimatické změny - aktuality do roku 2012

V článku je uveden přehled o klimatických změnách aktuálně do roku 2012


There is reported in this paper about climate changes in the year 2012

Oupický, Pavel
Ústav fyziky plazmatu, 2014

Netradiční techniky studia porušování materiálů zpracovaných plazmovou technologií
Mušálek, Radek
2014 - Czech
V příspěvku je uvedeno několik příkladů použití vybraných netradičních metod pro studium porušování materiálů připravených plazmovou technologií - plazmovým stříkáním a slinováním v pulzním elektrickém poli (Spark Plasma Sintering – SPS). Tyto materiály mají mikrostrukturu, která se zásadně liší od struktury konvenčních materiálů a možnosti použití klasických metod studia porušování jsou značně omezené. Například také proto, že často není k dispozici dostatečný objem materiálu. Cílem příspěvku je ilustrovat výhody propojení studia změn mikrostruktury během zatěžování a makroskopických vlastností zkoumaných materiálů. This paper presents examples of several methods, which may be used for failure study of materials prepared by plasma processing - plasma spraying or plasma sintering. Microstructure of these materials significantly differs from that of bulk construction materials which limits use of conventional methods. Typically, because not enough volume of material in one piece is available for testing. Aim of this paper is to ilustrate benefits of using combined study of materials changes during loading and their macroscopic properties Keywords: plasma-processed materials; failure; micromechanisms Available at various institutes of the ASCR
Netradiční techniky studia porušování materiálů zpracovaných plazmovou technologií

V příspěvku je uvedeno několik příkladů použití vybraných netradičních metod pro studium porušování materiálů připravených plazmovou technologií - plazmovým stříkáním a slinováním v pulzním ...

Mušálek, Radek
Ústav fyziky plazmatu, 2014

Zobrazovací vlastnosti několika význačných reflektorů
Rail, Zdeněk; Jareš, Daniel
2014 - Czech
V této práci předkládáme výsledky simulací zobrazovacích vlastností několika význačných historických zrcadlových dalekohledů, které konstruovali Newton, Hadley, Herschel, Rosse In this work we present the results of simulations of imaging properties of several important historical mirror telescopes constructed, Newton, Hadley, Herschel, Rosse Keywords: Reflecting telescope; metalic and glass primary and secondary mirrors; aspheric mirrors; Gregory; Newton; Cassegrain; Short; Herschel; Lassell; Lord Rosse; Foucalt; Ritchey; Ritchey–Chrétien; Schwarzschild; spherical aberration; coma; astigmatism Available at various institutes of the ASCR
Zobrazovací vlastnosti několika význačných reflektorů

V této práci předkládáme výsledky simulací zobrazovacích vlastností několika význačných historických zrcadlových dalekohledů, které konstruovali Newton, Hadley, Herschel, Rosse...

Rail, Zdeněk; Jareš, Daniel
Ústav fyziky plazmatu, 2014

Analýza emisních čar v čistícím a plazmovém výboji v naprašovacím stroji UPM810
Oupický, Pavel
2014 - Czech
V článku je analyzováno spektrum čisticího a plazmového výboje v naprašovacím stroji UPM810. Jako konkrétní příklad je proveden pokus o analýzu spektra naměřeného spektrometrem USB2000 při naprašování křemíku v argonové atmosféře There is analysed in this paper the spectrum in the sputtering machine UPM810 by the sputtering of Si in the argon atmosphere by using of spectrometer USB2000 Keywords: Emission lines; profile; broadening; measuring; gas; temperature Available at various institutes of the ASCR
Analýza emisních čar v čistícím a plazmovém výboji v naprašovacím stroji UPM810

V článku je analyzováno spektrum čisticího a plazmového výboje v naprašovacím stroji UPM810. Jako konkrétní příklad je proveden pokus o analýzu spektra naměřeného spektrometrem USB2000 při naprašování ...

Oupický, Pavel
Ústav fyziky plazmatu, 2014

Syntéza intermetalických sloučenin mechanickým legováním
Novák, P.; Michalcová, A.; Vystrčil, J.; Valalik, M.; Mlynár, J.; Kubatík, Tomáš František
2014 - Czech
Mechanické legování je proces, při kterém dochází ke vzniku tuhých roztoků nebo sloučenin v průběhu vysoce energetického mletí. V průběhu procesu dochází k mechanickému propojování částic plastickou deformací a současnému štěpení vznikajících částic. Kinetická energie předaná mletému prášku způsobuje rovněž lokální ohřev. Tím nastávají mimo jiné podmínky pro vznik intermetalických sloučenin včetně těch metastabilních, které jinak při běžných metalurgických operacích (tavení, odlévání, tepelné zpracování apod.) nevznikají.Díky intenzivní plastické deformaci v průběhu mletí vykazuje vznikající prášek velmi jemnozrnnou strukturu.Pokud je následně prášek vhodně zkompaktizován tak,aby nedošlo k významnému hrubnutí zrna,dosahují získané produkty výrazně lepších mechanických vlastností,než materiály vyrobené konvenčními technologiemi.V této práci je prezentována možnost využití mechanického legování při přípravě několika technicky významných intermetalik–vysokoteplotních materiálů Mechanical alloying is a process in which the formation of solid solutions or compounds during high energy milling. During the process are mechanically interconnecting particles plastic deformation and simultaneous cleavage resulting particles. The kinetic energy imparted by the milled powder also causes local heating. This will occur among other conditions for the formation of intermetallic compounds, including those of metastable, otherwise at ordinary metallurgical operations (melting, casting, heat treating, etc..) arises. Due to intense plastic deformation during milling resulting powder has very fine grain structure. If the powder is then suitably zkompaktizován so as not to substantial grain coarsening, obtained products achieve significantly better mechanical properties than materials produced by conventional techniques. In this work is presented the possibility of using mechanical alloying for the preparation of several technically important intermetallics-high-temp Keywords: Mechanical alloying; Intermetallics; Spark Plasma Sintering(SPS) Available at various institutes of the ASCR
Syntéza intermetalických sloučenin mechanickým legováním

Mechanické legování je proces, při kterém dochází ke vzniku tuhých roztoků nebo sloučenin v průběhu vysoce energetického mletí. V průběhu procesu dochází k mechanickému propojování částic plastickou ...

Novák, P.; Michalcová, A.; Vystrčil, J.; Valalik, M.; Mlynár, J.; Kubatík, Tomáš František
Ústav fyziky plazmatu, 2014

Určování mechanických vlastností pomocí instrumentované indentace kulovým indentorem
Čech, J.; Haušild, P.; Nohava, J.; Matějíček, Jiří
2014 - Czech
Funkčně gradované materiály jsou využívány z důvodu postupné změny fyzikálních a mechanických vlastností, která je žádána v řadě technických aplikací. Jednou z možností, jak určovat mechanické vlastnosti jednotlivých fází, je instrumentovaná indentace kulovým indentorem. Jednotlivé vtisky jsou tvořeny posloupností zatížení a odtížení v jednom místě s postupně rostoucím maximálním zatížením. Zkoušky byly provedeny kulovým diamantovým indentorem o poloměru 20 μm pomocí nanoindentačního zařízení CSM NHT. Studovaný materiál (kompozit wolfram-ocel) byl připraven metodou spark plasma sintering (SPS). Výsledky pro jednotlivé fáze byly zpracovány metodikou Oliver-Pharr a křivky napětí-deformace přepočítány pomocí Taborova vztahu. Mechanical properties on individual phases in spark plasma sintered tungsten-steel composites were determined by instrumented indentation with a spherical indentor. The results were processed by Oliver-Pharr method, stress-strain curves were calculated by Tabor equations. Keywords: instrumented indentation; tungsten; steel; composites; intermetallics Available at various institutes of the ASCR
Určování mechanických vlastností pomocí instrumentované indentace kulovým indentorem

Funkčně gradované materiály jsou využívány z důvodu postupné změny fyzikálních a mechanických vlastností, která je žádána v řadě technických aplikací. Jednou z možností, jak určovat mechanické ...

Čech, J.; Haušild, P.; Nohava, J.; Matějíček, Jiří
Ústav fyziky plazmatu, 2014

MATEMATICKÉ VYJÁDŘENÍ ELASTICKÉHO MODULU PRUŽNOSTI NA ROZHRANÍ DVOU MATERIÁLŮ
Kocmanová, Lenka; Materna, A.; Haušild, P.; Matějíček, Jiří
2014 - Czech
Příspěvek je zaměřený na určování elastického modulu pružnosti na ostrém rozhraní mezi dvěma materiály. K určení elastického modulu pružnosti byl použit 3D numerický model nanoindentace s kuželovým indentorem. Nasimulovaný vzorek byl vytvořený z wolframu a oceli. Rozhraní je rovina s normálou kolmou ke směru vtisku. Je studován vliv vzdálenosti od rozhraní a hloubky vtisku. Dále byla vzdálenost od rozhraní normována hloubkou vtisku. Geometrická podobnost vtisků zapříčinila, že hodnoty elastického modulu pružnosti v závislosti na normované vzdálenost od rozhraní leží na jedné křivce. Tato křivka byla fitována beta funkcí a inverzní beta funkcí metodou nejmenších čtverců a beta funkcí vypočítanou jako nejmenší rozdíl ploch pod křivkou. Nejvhodnější pro fitování rozhraní byla inverzní beta funkce. Díky fitování bylo možné určit velikost oblasti ovlivněné druhou fází. The paper is aimed to determinate of Young modulus near a sharp interface. The 3D elastic numeric model was used for prediction of the Young modulus. The simulated specimen was composed of tungsten and steel. The interface was plane which a normal vector was perpendicular to the indentation force. The indenter geometry for which numerical solutions were accomplished was a rounded cone indenter. An indentation depth is studied as function of a distance indenter-interface. The distance was normalized by depth of indentation. All values of Young modulus lay on one curve after distance normalization due to elasticity. The curve was fitted by inverse beta function. The curve determine the size of area of one material influenced by a second material. Keywords: Nanoindentation; finite element method; material interface Available at various institutes of the ASCR
MATEMATICKÉ VYJÁDŘENÍ ELASTICKÉHO MODULU PRUŽNOSTI NA ROZHRANÍ DVOU MATERIÁLŮ

Příspěvek je zaměřený na určování elastického modulu pružnosti na ostrém rozhraní mezi dvěma materiály. K určení elastického modulu pružnosti byl použit 3D numerický model nanoindentace s kuželovým ...

Kocmanová, Lenka; Materna, A.; Haušild, P.; Matějíček, Jiří
Ústav fyziky plazmatu, 2014

Simulace zbytkových optických vad objektivu 210/3452 slunečního spektrografu na observatoři v Ondřejově
Rail, Zdeněk; Jareš, Daniel; Melich, Radek
2014 - Czech
Koncem roku 2012 bylo provedeno přeměření a vyčištění objektivu 210/3452 slunečního spektrografu observatoře AsÚ AVČR v Ondřejově. Spektrograf pracuje v čáře H-Alfa a je tvořen tímto objektivem a dvojlomně-polarizačním filtrem, umístěným před jeho ohniskovou plochou. Z naměřených hodnot jsme vyčíslili jeho optické vlastnosti. V referátu předkládáme jak výsledky matematického vyčíslení zbytkových vad, tak nové optické návrhy systémů vhodných pro použití filtrů Fabry-Perota. At the end of 2012 was done measuring and clean the lens 210/3452 of the solar spectrograph Observatory Astronomical Institute Academy of Sciences in Ondrejov. The spectrograph is working in line H-alpha and is formed by a birefringent lens-polarizing filter, positioned in front of the focal plane. The measured values are enumerated in the optical properties. In a report to present to the results of mathematical quantification of residual defects and new optical system design suitable for use Fabry-Perot filters. Keywords: Optical design of solar spectrograph; chromospheric observation; measurement of parameters of dublet lens; evaluation of residual optical aberrations; stigmatic imaging; narrow-band Šolc birefringent filter; Fabry-Perot filter; Day-Star filter; Ondrejov observatory Available at various institutes of the ASCR
Simulace zbytkových optických vad objektivu 210/3452 slunečního spektrografu na observatoři v Ondřejově

Koncem roku 2012 bylo provedeno přeměření a vyčištění objektivu 210/3452 slunečního spektrografu observatoře AsÚ AVČR v Ondřejově. Spektrograf pracuje v čáře H-Alfa a je tvořen tímto objektivem a ...

Rail, Zdeněk; Jareš, Daniel; Melich, Radek
Ústav fyziky plazmatu, 2014

Směšovač světla RGB
Pintr, Pavel
2014 - Czech
Návrh směšovače RGB světla, které na výstupu musí být uniformní jak prostorově tak pozičně. Výsledkem smíchání barevného světla je vytvoření bílého světla. Optical design of RGB mixer with a spatial and an angular uniform performance. The target of RGB mixing is white color in RGB triangle. Keywords: RGB color; design; white color Available at various institutes of the ASCR
Směšovač světla RGB

Návrh směšovače RGB světla, které na výstupu musí být uniformní jak prostorově tak pozičně. Výsledkem smíchání barevného světla je vytvoření bílého světla....

Pintr, Pavel
Ústav fyziky plazmatu, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases