Number of found documents: 678
Published from to

Desetiletí geotechnického monitoringu v Dole Jeroným
Kaláb, Zdeněk; Lednická, Markéta; Knejzlík, Jaromír; Kaláb, Tomáš
2014 - Czech
V Dole Jeroným (ODD) je od roku 2001 realizován geotechnický monitoring. Zpočátku zahrnoval kvartální vizuální odečty vybraných parametrů, kontinuální digitální monitoring byl zahájen v roce 2004 využitím distribuovaného monitorovacího systému. Příspěvek shrnuje zásadní výsledky desetiletého kontinuálního geotechnického monitoringu. Geotechnical monitoring is realized in the Jeroným Mine from 2001. Quarterly visual observing of selected parameters started this activity; continuous digital monitoring began in 2004 using distributed monitoring system. This contribution presents fundamental results of decade of continuous geotechnical monitoring. Keywords: medieval mine; distributed monitoring network; geotechnical monitoring Available in a digital repository NRGL
Desetiletí geotechnického monitoringu v Dole Jeroným

V Dole Jeroným (ODD) je od roku 2001 realizován geotechnický monitoring. Zpočátku zahrnoval kvartální vizuální odečty vybraných parametrů, kontinuální digitální monitoring byl zahájen v roce 2004 ...

Kaláb, Zdeněk; Lednická, Markéta; Knejzlík, Jaromír; Kaláb, Tomáš
Ústav geoniky, 2014

Uhelné tonsteiny a K-bentonity (tufity) v porubských vrstvách ostravského souvrství v české části hornoslezské pánve (namur A, arnsberg)
Martinec, Petr; Horák, J.
2013 - Czech
Produktů synsedimentárního vulkanismu v porubských vrstvách si povšimnuli v 60tých letech při průzkumu vrty z povrchu pracovníci tehdejšího Uhelného průzkumu Ostrava (později Geologického průzkumu Ostrava, n.p. (dále jen GPO). Výsledky shrnuje ve své disertační práci TOMŠÍK (1966). Popisuje uhelné tonsteiny slojí, které se dnes označují č. 479 OKD a 495 OKD. Horniny vulkanogenního původu, argilitizované v terigenním prostředí na K-bentonity (tufity) nalezl 20 metrů pod bází „zámeckého slepence“ z oblasti Dětmarovic (410 OKD). Dále popisuje horizont z podloží mořského horizontu Gabriely (418 OKD) z oblasti Frenštátu. Paralelně byl prováděn průzkum uhelných tonsteinů - na katedře geologie a mineralogie VŠB v Ostravě J. Králíkem, který ve své habilitační práci (KRÁLÍK 1969) popisuje uhelné tonsteiny slojí 424 OKD, 452 OKD, 479 OKD a 495 OKD. Stejnými horizonty z porubských vrstev se zabývají dále práce KRÁLÍK (1972) A DOPITA & KRÁLÍK 1977. Detailně popisují výskyty uhelného tonsteinu sloje č. 495 OKD z Karvinska ŠPACHMAN & HORÁK 1989. The Poruba Mbrs (Arnsbergian, Namurian A) constitute the topmost stratum of Ostrava Fm (Mississippian: Pendleian – Arnsbergian, Namurian A). The Poruba Mbrs incorporate sequences of terrigenous sediments (K-bentonites and coal tonsteins) where a total of 13 isochronous horizons were found: they extend over larger or smaller areas and exhibit a close spatial relationship to the other faunistic horizons or coal seams located there. The horizons, which are of volcanic origin, were formed by deep transformation of acidic volcanic ash under conditions of tropical climate, either in coal tonstein environments or in terrigenous environments (K-bentonites) in absence of humine substances. The petrographic type of the volcanic ash precursor can be interpreted within the context of the discrimination diagram of Zr/TiO2 vs. Nb/Y (FLOYD & WINCHESTER, 1977). The coal tonsteins and the K-bentonites correspond to the same type of volcanic material for which the points of projection of chemical analyses fall within the field bounded by rhyodacite to dacite, near the boundary with the andesite field. Keywords: coal tonsteins; Poruba Mbrs; Ostrava Formation Available in a digital repository NRGL
Uhelné tonsteiny a K-bentonity (tufity) v porubských vrstvách ostravského souvrství v české části hornoslezské pánve (namur A, arnsberg)

Produktů synsedimentárního vulkanismu v porubských vrstvách si povšimnuli v 60tých letech při průzkumu vrty z povrchu pracovníci tehdejšího Uhelného průzkumu Ostrava (později Geologického průzkumu ...

Martinec, Petr; Horák, J.
Ústav geoniky, 2013

Aktuální problémy a možnosti environmentální geomorfologie v České republice
Kirchner, Karel
2013 - Czech
Příspěvek se zaměřuje na postavení environmentální geomorfologie a současný stav jejího poznání v České republice. Je uveden základní přehled přístupů a možností výzkumu pro rozšíření výzkumného koncepce. Výzkumný koncept environmentální geomorfologie je rozšířen o hodnocení geomorfologických lokalit díky výzkumným poznatkům, získaným v různých územích Moravy. This paper is focused on the position of the environmental geomorphology and the current state of knowledge in the Czech Republic. The basic outline of research approaches and opportunities to extend its research concept are presented. Research concept of environmental geomorphology is extended by evaluation of geomorphological sites (geomorphosites) owing to experiences of the investigation in the territories in Moravia. Keywords: environmental geomorphology; geomorphosites; research approaches; the Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Aktuální problémy a možnosti environmentální geomorfologie v České republice

Příspěvek se zaměřuje na postavení environmentální geomorfologie a současný stav jejího poznání v České republice. Je uveden základní přehled přístupů a možností výzkumu pro rozšíření výzkumného ...

Kirchner, Karel
Ústav geoniky, 2013

Exkurzní průvodce
Kožušníková, Alena; Konečný, Pavel; Vašíček, Zdeněk
2013 - Czech
Vondruškův lom (v některých pramenech Wondruškův) je dávno opuštěnou lokalitou na pokrývačské břidlice, nacházející se v údolí v areálu rekreačních chat západně od obce Budišovice. Těžba v lomu začala kolem roku 1830, největšího rozmachu dosáhla na konci 19. století a před první světovou válkou, kdy pro zpracování těžené suroviny byla vybudována továrna na výrobu elektroizolačního materiálu. V menší míře byla těžba a výroba obnovená po první světové válce, ta však zanikla v roce 1940 (M. VAVRO & L. VAVRO, 2002). The paper describes the locality Vondruška quarry and quarry in Stará ves near Bílovec. We can find the clastic sediments of the Hradec-Kyjovice members in both localities. Finally, the excursion visits the Green Gas DPB, a.s. where the exhibition of cores from mine drills in Ostrava and Karviná members has been exposed. Keywords: Vondruška quarry; sediments; mine drills Available in a digital repository NRGL
Exkurzní průvodce

Vondruškův lom (v některých pramenech Wondruškův) je dávno opuštěnou lokalitou na pokrývačské břidlice, nacházející se v údolí v areálu rekreačních chat západně od obce Budišovice. Těžba v lomu začala ...

Kožušníková, Alena; Konečný, Pavel; Vašíček, Zdeněk
Ústav geoniky, 2013

Využití brownfields pro rozvoj solární energetiky na úzení České republiky (aktuální stav z pohledu investorů)
Klusáček, Petr; Martinát, Stanislav; Dvořák, Petr
2013 - Czech
Příspěvek se zabývá hlavními problémy a překážkami, které byli nuceni v rámci České republiky řešit investoři, kteří v našich podmínkách v minulosti realizovali projekty výstavby solárních elektráren na brownfields. Výzkumné aktivity byly realizovány v roce 2012 prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se zástupci společností, které v minulosti úspěšně realizovaly tento typ projektů na území České republiky. Šetření ukázalo, že aktivita investorů v této oblasti nebyla prakticky žádným způsobem ze strany státu podporována a byly jí kladeny často administrativní překážky ze strany úřadů, které nerozlišovaly mezi výstavbou solárních elektráren na brownfields a greenfields. Reprezentanti firem tak byli motivováni individuální vhodností jednotlivých pozemků pro daný typ výstavby a v některých případech i snahou firmy o budování image šetrného k ochraně životního prostředí. V závěru příspěvku jsou formulována doporučení, jak zlepšit situaci ve zkoumané oblasti. ities were conducted in 2012 by means of semi - structured interviews with representatives of companies, which successfully implemented this kind of energetic project on the territory of the Czech Republic. The survey identified that the investors did not re ceived any special state help, subsidies or incentives and that they had to manage the different administrative obstacles created by representatives of the public administration institution, which did not differentiate between solar power plant on brownfields and greenfields. The investors were especially motivated by individual characters of selected brownfields for this kind of projects and in some cases by policies of their companies on creation of the environmentally-friendly image. The contribution concludes with some recommendation how to improve the situation of the studied issue. Keywords: brownfields; solar power stations; the Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Využití brownfields pro rozvoj solární energetiky na úzení České republiky (aktuální stav z pohledu investorů)

Příspěvek se zabývá hlavními problémy a překážkami, které byli nuceni v rámci České republiky řešit investoři, kteří v našich podmínkách v minulosti realizovali projekty výstavby solárních ...

Klusáček, Petr; Martinát, Stanislav; Dvořák, Petr
Ústav geoniky, 2013

Katastrofální zimní povodeň v českých zemích a střední Evropě v roce 1862 (k jejímu 150. výročí)
Munzar, Jan; Ondráček, Stanislav; Hrádek, Mojmír
2013 - Czech
Na rok 2012 připadá několik významných povodňových výročí, a to nejen katastrofy z nedávné doby, ale i několik starších historických případů. Jednou z velkých přírodních pohrom 19. století byla zimní povodeň v roce 1862, od níž uplynulo 150 let. Postihla totiž nejen české země, ale např. Německo i Rakousko. Za období vyhodnocování průtoků na Labi v Děčíně je dodnes druhou největší (hned po katastrofě v březnu 1845). Pro současnost je poměrně překvapivý fakt, že povodeň v srpnu 2002 zde byla nižší než oba uvedené případy a je tedy podle velikosti kulminačního průtoku až na třetím místě. Cílem příspěvku je tento hydrologický extrém středoevropského rozsahu připomenout a doložit ho dochovanými údaji a informacemi. In 2012, we commemorate anniversaries of several important floods – not only more recent disasters but also some older historic cases. One of overwhelming natural calamities of the 19th century was the winter flood from 1862 since which already 150 years have elapsed. It affected not only Czech lands but also Germany and Austria. Until today, it is the second heaviest flood (after the flood disaster in March 1845) for the period of assessing Labe/Elbe River discharge values in Děčín. A rather surprising fact is that the flood in August 2002 was lower there than the two mentioned events and in terms of culmination discharge ranks only at the third place. This paper aims at reminding the hydrological extreme of Central-European scale and to document it with preserved data and information. Keywords: winter flood; Central Europe; year 1862 Available in a digital repository NRGL
Katastrofální zimní povodeň v českých zemích a střední Evropě v roce 1862 (k jejímu 150. výročí)

Na rok 2012 připadá několik významných povodňových výročí, a to nejen katastrofy z nedávné doby, ale i několik starších historických případů. Jednou z velkých přírodních pohrom 19. století byla zimní ...

Munzar, Jan; Ondráček, Stanislav; Hrádek, Mojmír
Ústav geoniky, 2013

Účinky vodního paprsku na tepelně ovlivněných betonech - laboratorní zkoušky
Klich, Jiří; Sitek, Libor; Zeleňák, Michal; Hlaváček, Petr; Foldyna, Josef; Bodnárová, L.; Válek, J.
2013 - Czech
Článek se zabývá účinky plochého vysokorychlostního paprsku na betonech ovlivněných vysokou teplotou. Výzkum je zaměřen na vhodné použití technologie vodních paprsků při odstraňování poškozených vrstev a předúpravě povrchů během sanačních prací na betonových konstrukcích vystavených enormnímu tepelnému namáhání (požáry v tunelech, podzemních garážích apod.). The paper is dealing with the effects of flat high-speed water jet on concretes affected by high temperature. Research should help to correct use of water jet technology in repair works on concrete structures especially after wildfires in tunnels, underground garages, etc., which are exposed to enormous thermal stress. Keywords: high-speed water jet; flat (fan) jet; removal of concrete surface layers; fireproof concretes Available in a digital repository NRGL
Účinky vodního paprsku na tepelně ovlivněných betonech - laboratorní zkoušky

Článek se zabývá účinky plochého vysokorychlostního paprsku na betonech ovlivněných vysokou teplotou. Výzkum je zaměřen na vhodné použití technologie vodních paprsků při odstraňování poškozených ...

Klich, Jiří; Sitek, Libor; Zeleňák, Michal; Hlaváček, Petr; Foldyna, Josef; Bodnárová, L.; Válek, J.
Ústav geoniky, 2013

Potenciál rozvoje mimořádného nadání mimořádně nadaných dětí
Klímová, Alžběta
2013 - Czech
Příspěvek se zabývá sociálním kapitálem mimořádně nadaného dítěte. Ten sestává z vnějších vlivů, které na něj působí v rámci rodiny i mimo ni. Těchto vlivů je velmi mnoho, a tento fakt se odráží i v charakteru dosavadního bádání v této oblasti. Existuje mnoho modelů, které se snaží vyjádřit více dimensionální vnější i vnitřní vlivy utváření integrované osobnosti mimořádně nadaného dítěte. Social capital of exceptionally gifted child consists from external influences acting on it within family background and beyond. There is big number of influences and this fact is reflected in the character of the existing research area. There are many models that try to convey multidimensional external and internal influences shaping the integrated personality of exceptionally gifted child. Keywords: extraordinary gifted child; external influences; internal influences Available in a digital repository NRGL
Potenciál rozvoje mimořádného nadání mimořádně nadaných dětí

Příspěvek se zabývá sociálním kapitálem mimořádně nadaného dítěte. Ten sestává z vnějších vlivů, které na něj působí v rámci rodiny i mimo ni. Těchto vlivů je velmi mnoho, a tento fakt se odráží i v ...

Klímová, Alžběta
Ústav geoniky, 2013

Potřebuje fyzický geograf miliony? Zkušenosti s metodou pozemního laserového skenování ve fyzickogeografickém výzkumu
Kuda, František; Divíšek, Jan
2013 - Czech
Znalost terénu představuje základní složku fyzickogeografického výzkumu. Zvláště v rámci lokálních a části regionílních studií vzrůstají požadavky na detailní přehled polohových i výškových údajů. Zásadní roli v této problematice představuje technologie laserového skenování (LiDAR – Light Detection And Ranging), která umožňuje automaticky zaměřit značné množství prostorových bodů s vysokou přesností a hustotou v relativně krátkém čase, a tak vytváří 3D digitální model téměř identický s realitou. Následující text přináší základní informace o rozdělení technologie laserového skenování s podrobným rozborem metody statického pozemního laserového skenování na základě roční zkušenosti jejího aktivního užívání v rámci fyzickogeografických výzkumů na Ústavu geoniky AV ČR. Autoři článku se zamýšlí nad praktickou využitelností a efektivitou laserového skenování při řešení základních morfometrických úloh (řezy a profily reliéfu, modely lokálních tvarů, tvorba digitálních modelů reliéfu) a otázkou kdy přináší miliony bodů z laserového skenování nové zásadní informace pro fyzickou geografii vzhledem k celkové terénní i zpracovatelské náročnosti metody. In this paper, we present our experience with terrestrial laser scanning (TSL) in geographical filed-survey. This technique provides extremely accurate 3D model of given object or locality, which consists of millions points (so-called point cloud); each of them is determined by X, Y and Z coordinates. However, usability of this large amount of points fundamentally depends on researcher's requirements (i.e. on the type of required output) as well as on the conditions in the field. For example, if one needs to create accurate digital terrain model of small area with dense vegetation, only few points may be usable for final interpolation of digital terrain model. As dense vegetation has to be filtered out, data pre-processing becomes technically more demanding and more time-consuming and accuracy of final model necessarily decreases. For these reasons, we emphasize that, in geographical survey, TSL is the most effective for modelling of small geomorphological objects and landforms which are not covered by vegetation and also for making profiles and cuts. This should be taken into consideration when the filed-survey is prepared. Keywords: terrestrial laser scanning; point cloud; digital terrain model Available in a digital repository NRGL
Potřebuje fyzický geograf miliony? Zkušenosti s metodou pozemního laserového skenování ve fyzickogeografickém výzkumu

Znalost terénu představuje základní složku fyzickogeografického výzkumu. Zvláště v rámci lokálních a části regionílních studií vzrůstají požadavky na detailní přehled polohových i výškových údajů. ...

Kuda, František; Divíšek, Jan
Ústav geoniky, 2013

Bioplynové stanice ve venkovském prostoru: poznámky k jejich akceptaci místním obyvatelstvem
Martinát, S.; Melníková, V.; Dvořák, Petr; Klusáček, P.; Navrátil, J.; Van der Horst, D.
2013 - Czech
Význam energie generované z obnovitelných zdrojů v České republice neustále stoupá. Jedním ze sektorů obnovitelných zdrojů energií, který se v posledních letech dynamicky rozvíjí, je produkce bioplynu. Počet bioplynových stanic a jejich instalovaný výkon zaznamenal v poslední dekád ě dramatický růst (z 11 instalací o výkonu 4,19 MW v roce 2002 na 481 instalací s výkonem 363 MW v roce 2013). Je nepochybné, že fungování bioplynových stanic, stejně jako ostatních typů zařízení využívajících obnovitelné zdroje (větrné elektrárny, solární elektrárny atd.), přináší jako alternativa vůči vyčerpatelným fosilním zdrojům řadu pozitiv. Nicméně s jejich lokalizací, realizací, i samotným provozem je spojena řada problémů, které mají významný vliv jak na kvalitu života dané obce, tak i na prostorov é vztahy v rámci obce či vzhled krajiny. Tento příspěvek se zabývá sociálně - prostorovými aspekty obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na bioplynové stanic e a jejich akceptaci obyvatelstvem na lokální úrovni. mportance of energy generated from renewable sources has been recently constantly increasing. One of sectors where huge development has been experienced is anaerobic digestion plants sector (biogas stations). Its number and installed capacities have dramatically risen in last decade in the Czech Republic (11 installations with 4,19 MW in 2002, 481 installations with 48 1 MW in 2013). There is no doubt that operation of anaerobic digestion plants, alike other types of renewable sources of energy (wind power plants, solar power plants etc.), yields as alternative to non - renewable fossil sources plenty of positives. However problems are linked to renewable energy projects too. Such problems are connected to its location, realisation and operation of such facilities that might have important impact on both quality of life, landscape character and spatial relations within muni cipality. This contribution deals with socio - spatial aspects of renewable sources of energy with focus on anaerobic digestion plants and their acceptance by population on local level. Keywords: renewable sources of energy; biogas, acceptance; rural regions Fulltext is available at external website.
Bioplynové stanice ve venkovském prostoru: poznámky k jejich akceptaci místním obyvatelstvem

Význam energie generované z obnovitelných zdrojů v České republice neustále stoupá. Jedním ze sektorů obnovitelných zdrojů energií, který se v posledních letech dynamicky rozvíjí, je produkce ...

Martinát, S.; Melníková, V.; Dvořák, Petr; Klusáček, P.; Navrátil, J.; Van der Horst, D.
Ústav geoniky, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases