Number of found documents: 849
Published from to

Svařování materiálů pro výrobu energetických zařízení laserem a hybridní technologií laser-MIG, hybridní navařování
Mrňa, Libor; Šebestová, Hana; Novotný, Jan; Beran, D.
2023 - Czech
Technologie laserového svařování je známá spíše z oblasti automotive, kde se používá pro rychlé a kvalitní svařování tenkých plechů karoserie. Výroba energetických zařízení je specifická jednak používanými materiály (převážně martenzitickými korozivzdornými ocelemi) a jednak i podstatně většími tloušťkami svařenců. Na ÚPT je prováděn výzkum svařitelnosti těchto materiálů pomocí technologie laserového svařování a pomocí hybridní technologie laser-MIG. Článek popisuje zkušenosti jak s obecnou svařitelností těchto materiálů laserem a hybridním laser-MIG, tak i praktické aplikace svařování dílů parních turbín. Konečně je také diskutována možnost navařování stelitů pomocí hybridní technologie laser-MIG. Laser welding technology is known more from the automotive field, where it is used for fast and high-quality welding of thin body sheets. The production of power equipment is specific both in the materials used (mainly martensitic stainless steels) and in the significantly larger thicknesses of the welds. Research into the weldability of these materials using laser welding technology and laser-MIG hybrid technology is being conducted at the ÚPT. The article describes experiences with the general weldability of these materials with laser and hybrid laser-MIG, as well as practical applications of welding parts of steam turbines. Finally, the possibility of welding stellites using hybrid laser-MIG technology is also discussed. Keywords: hybrid welding; hybrid Laser-MIG Available at various institutes of the ASCR
Svařování materiálů pro výrobu energetických zařízení laserem a hybridní technologií laser-MIG, hybridní navařování

Technologie laserového svařování je známá spíše z oblasti automotive, kde se používá pro rychlé a kvalitní svařování tenkých plechů karoserie. Výroba energetických zařízení je specifická jednak ...

Mrňa, Libor; Šebestová, Hana; Novotný, Jan; Beran, D.
Ústav přístrojové techniky, 2023

Hybridní svařování laser-MIG ocelí pro energetiku
Mrňa, Libor; Šebestová, Hana; Horník, Petr; Novotný, Jan
2023 - Czech
Svařování laser-MIG může vést k heterogenitě svarového kovu, kdy oblast kořene má chemické složení odpovídající svařovanému materiálu, zatímco oblast hlavy svaru je vyplněna spíše přídavným materiálem, jehož chemické složení může být odlišné. Článek se zabývá využitím hybridní technologie laser-MIG pro svařování žárupevných korozivzdorných martenzitických ocelí používaných při výrobě dílů parních turbín. Pro svařování byl vyvinut hybridní systém umožňující měnit šířku stopy laserového svazku, díky čemuž bylo dosaženo svarů chemické homogenity svarového kovu. Laser-MIG welding can lead to the heterogeneity in the weld metal. A weld root's chemical composition corresponds to the base metal, while the face is formed dominantly by the filler wire that can have a different chemical composition. The study reports on the hybrid technology of laser-MIG welding utilized for joining creep-resistant martensitic stainless steel used in the production of steam turbine components. The hybrid welding system capable of modifying laser spot diameter was developed and the welds with chemically homogeneous weld metal were achieved. Keywords: laser welding; hybrid welding; creep-resistant steel; weld metal; chemical homogeneity Available at various institutes of the ASCR
Hybridní svařování laser-MIG ocelí pro energetiku

Svařování laser-MIG může vést k heterogenitě svarového kovu, kdy oblast kořene má chemické složení odpovídající svařovanému materiálu, zatímco oblast hlavy svaru je vyplněna spíše přídavným ...

Mrňa, Libor; Šebestová, Hana; Horník, Petr; Novotný, Jan
Ústav přístrojové techniky, 2023

Modifikace únavových vlastností laserových svarů oscilací svazku
Šebestová, Hana; Jambor, Michal; Mrňa, Libor
2023 - Czech
Oscilace laserového svazku během svařování vede při použití vybraných módů k redukci vrubů v kořeni. Svary provedené s oscilací svazku dosahují lepších únavových vlastností než konvenční laserové svary, a to i v případech, kdy k redukci vrubu nedojde. Nejvíce cyklů do lomu ve vysokocyklové oblasti dosáhly svary s lineární oscilací, u kterých významné kořenové defekty přetrvaly z důvodu vysokých hodnot aktuálně vnášeného tepla na periferiích svaru. Je třeba zohlednit rovněž absolvované teplotní cykly, které mohou indukovat mikrostrukturní změny a měnit distribuci a velikost zbytkových napětí ve svaru a jeho okolí, což jsou další faktory ovlivňující únavovou životnost svarového spoje. The application of suitable beam oscillating parameters reduces root notches of laser welds. Beam oscillation welds reach better fatigue properties compared to conventional laser weld, even though the notches are not reduced. The welds made with linear oscillation have the highest number of cycles to fracture in the high-cycle region. However, the root notches are not eliminated in these welds because of high values of current heat input on weld peripheries. The experienced thermal cycles must be also considered. They can induce microstructural transformations and change the distribution and magnitude of residual stresses, which are the additional factors influencing the fatigue lifetime of a weld joint. Keywords: laser welding; wobbling; welding with beam oscillation; power density; fatigue Available at various institutes of the ASCR
Modifikace únavových vlastností laserových svarů oscilací svazku

Oscilace laserového svazku během svařování vede při použití vybraných módů k redukci vrubů v kořeni. Svary provedené s oscilací svazku dosahují lepších únavových vlastností než konvenční laserové ...

Šebestová, Hana; Jambor, Michal; Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2023

Koherence světla emitovaného lineárním Coulombovským krystalem a jeho zrcadlovým obrazem
Čepil, Adam; Lešundák, Adam; Pham, Minh Tuan; Čížek, Martin; Grim, Jakub; Slodička, L.; Číp, Ondřej
2023 - Czech
V naší práci se zaměřujeme na experimentální demonstraci dvou komplementárních přístupů k zesílení interakce mezi fotony a atomy na úrovni jednotlivých fotonů a 40Ca+ iontů. Realizujeme schéma, ve kterém pozorování interference světla rozptýleného několika chycenými atomovými ionty je dále zvýšeno díky interferenci s jejich zrcadlovými obrazy. Kontrola odpovídajícího kolektivního koherentního optického rozptylu a možnost pozorování interakce se světlem emitovaným mnoha nezávislými ionty modifikovaným optickými okrajovými podmínkami slibuje proveditelný přístup k efektivní realizaci interakce mezi světlem a hmotou nebo k řízenému pozorování kvantově elektrodynamických jevů s mnoha atomy. In our work, we focus on the experimental demonstration of two complementary approaches to enhancing the interaction between photons and atoms at the level of individual photons and 40Ca+ ions. We implement a scheme in which the observation of light interference scattered by several trapped atomic ions is further enhanced due to interference with their mirror images. The control of the corresponding collective coherent optical scattering and the possibility of observing the interaction with light emitted by many independent ions modified by optical boundary conditions promises a feasible approach to the effective realization of the interaction between light and matter or to the controlled observation of quantum electrodynamics phenomena with many atoms. Keywords: Ion interference; Paul trap Available at various institutes of the ASCR
Koherence světla emitovaného lineárním Coulombovským krystalem a jeho zrcadlovým obrazem

V naší práci se zaměřujeme na experimentální demonstraci dvou komplementárních přístupů k zesílení interakce mezi fotony a atomy na úrovni jednotlivých fotonů a 40Ca+ iontů. Realizujeme schéma, ve ...

Čepil, Adam; Lešundák, Adam; Pham, Minh Tuan; Čížek, Martin; Grim, Jakub; Slodička, L.; Číp, Ondřej
Ústav přístrojové techniky, 2023

Frekvenční reference a přenosy
Hrabina, Jan; Pravdová, Lenka; Šarbort, Martin; Čížek, Martin; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Číp, Ondřej
2023 - Czech
Příspěvek se zabývá přehledem výzkumných směrů vědecké skupiny “Frekvenční reference” a přenosy oddělení Koherenční optiky Ústavu přístrojové techniky AV ČR - jde o témata frekvenční stabilizace laserů metodami laserové spektroskopie a pomocí vysokojakostních optických rezonátorů, digitální holografii a metody distribuce stabilních optických kmitočtů optovláknovými a bezdrátovými optickými spoji. The work deals with an overview of research topics of the “Frequency references and dissemination” group, Department of Coherence Optics, Institute of Scientific Instruments, Czech Academy of Sciences. These topics include frequency locking of lasers by laser spectroscopy and high-finnese optical cavities, digital holography and optical frequency tranfers through fiber and free-space optical links. Keywords: laser standard; optical cavity; laser spectroscopy; absorption cell; fiber link; optical transfer Available at various institutes of the ASCR
Frekvenční reference a přenosy

Příspěvek se zabývá přehledem výzkumných směrů vědecké skupiny “Frekvenční reference” a přenosy oddělení Koherenční optiky Ústavu přístrojové techniky AV ČR - jde o témata frekvenční stabilizace ...

Hrabina, Jan; Pravdová, Lenka; Šarbort, Martin; Čížek, Martin; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Číp, Ondřej
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-14: Výzkum a vývoj elektrických hermetických průchodek se skleněnými zátavy pro avioniku
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Projekt se zaměřil na výzkum a vývoj elektrických hermetických průchodek. Výsledkem byly navržené uspořádání průchodek a technologie výroby skleněných spojů, které byly následně uskutečněny. Tyto průchodky prošly úspěšnými testy. Projekt vyžadoval úpravu některých technologických postupů, aby bylo možné získat průchodky s požadovanými vlastnostmi. The project focused on researching and developing an electric hermetic feedthrough. The outcome of the project was the successful design of the feedthrough and the accompanying glass seal production technology. The designed feedthroughs were then tested successfully. Throughout the project, there was a need to modify certain technological steps to achieve the desired feedthrough parameters. Keywords: hermetic feedthrough Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-14: Výzkum a vývoj elektrických hermetických průchodek se skleněnými zátavy pro avioniku

Projekt se zaměřil na výzkum a vývoj elektrických hermetických průchodek. Výsledkem byly navržené uspořádání průchodek a technologie výroby skleněných spojů, které byly následně uskutečněny. Tyto ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-18: Vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů pro přístrojovou techniku
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení pro přístrojovou techniku. Výsledkem projektu byly ověřené technologické postupy pro značně tvarově a materiálově rozmanité strojní sestavy. The subject of the project was the development of permanent joints of metal materials by electron beam welding and vacuum brazing for instrumentation. The project resulted in a set of proven technological procedures that could be applied to various assemblies with different shapes and materials. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; instrumentation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-18: Vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů pro přístrojovou techniku

Předmětem řešeného projektu byl vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení pro přístrojovou techniku. ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-26: Vývoj svařování zirkoniové slitiny
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů zirkoniových slitin s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby jaderného průmyslu. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro dané sestavy ověřené na zkušebních sériích. The subject of the project was the research and development of permanent joints of zirconium alloys by electron beam welding for the needs of the nuclear industry. The outcome of the project was specific technological procedures for the given assemblies verified by the test series. Keywords: electron beam welding; zirconium alloy; nuclear research Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-26: Vývoj svařování zirkoniové slitiny

Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů zirkoniových slitin s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby jaderného průmyslu. Výsledkem projektu byly ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-27: Vývoj svarového spoje automobilového turbodmychadla
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby automobilového průmyslu. Výsledkem projektu byl technologický postup pro dané sestavy. The subject of the project was the research and development of permanent joints of metal components using electron beam welding for automotive. The outcome of the project was technological procedures for the given assemblies. Keywords: electron beam welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-27: Vývoj svarového spoje automobilového turbodmychadla

Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby automobilového průmyslu. Výsledkem projektu ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-09: Konstrukce, vývoj a depozice optických tenkovrstvých soustav
Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
2023 - Czech
Výzkum a modelování možností realizace optických filtrů splňujících zadané spektrální vlastnosti a následné ověření teoretických úvah depozicí vzorků metodou napařování elektronovým svazkem a ověření reprodukovatelnosti. Konkrétně se jedná o LowPass-, HighPass- a BandPass-filtry, dichroická zrcadla, filtry korigující spektrální průběh propustnosti, antireflexní vrstvy, děliče apod. pro různé úhly dopadu světla. A study of the possibilities of optical filters production. The optical properties of the filters must comply with those required by the customer. Theoretical calculations are verified by depositing a series of samples by means of electron beam evaporation. In particular, low pass and high pass filters, dichroic mirrors, spectral transmittance correcting filters, antireflective coatings and beam splitters for various angles of incidence will be tested. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-09: Konstrukce, vývoj a depozice optických tenkovrstvých soustav

Výzkum a modelování možností realizace optických filtrů splňujících zadané spektrální vlastnosti a následné ověření teoretických úvah depozicí vzorků metodou napařování elektronovým svazkem a ověření ...

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
Ústav přístrojové techniky, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases