Number of found documents: 80
Published from to

Bayesovská klasifikace rastrových obrazů pomocí webové aplikace
Talich, M.; Böhm, O.; Soukup, Lubomír
2010 - Czech
Příspěvek představuje webovou aplikaci pro klasifikaci obrazů, vyvíjenou v rámci projektu MŠMT InGeoCalc. Aplikace umožňuje zobrazovat, prohlížet a klasifikovat obrazová data poskytovaná prostřednictvím WMS (Web Map Service) nebo klasické snímky (georeferencované i negeoreferencované). Lze kombinovat data z různých zdrojů, jednotlivé "vrstvy" je možné pro lepší názornost různě zprůhledňovat. Nad daty je možno nezávisle na zdroji provádět řízenou klasifikaci, založenou na bayesovském přístupu. Na výběr je několik základních algoritmů klasifikace s možností nastavení parametrů. Aplikace dále nabízí základní analytické nástroje - výpočet délek, ploch a obvodů na základě klasifikace či uživatelem definovaných polygonů, jednoduché statistické přehledy o klasifikaci (procentuální zastoupení tříd, podíl neklasifikovaných oblastí apod.). Výsledky klasifikace lze ukládat včetně údajů o georeferenci. Aplikace je postavena na běžně rozšířených technologiích a standardech, jediným požadavkem na provozování aplikace je moderní internetový prohlížeč zvládající práci s SVG a přístup k internetu. Jedním z uplatnění aplikace může být např. využití v lesnictví a zemědělství při klasifikaci leteckých měřických snímků. Aplikace je přístupná zdarma. The contribution introduces web application for image classification that has been developed at the Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography in the framework of grant project InGeoCalc (supported by Ministry of education of the Czech Republic). The web application is aimed to display, examine and classify digital image data. The data are expected to be obtained from Internet by means of Web Map Services (WMS) or from other sources (possibly non-registered). Image data from different sources can be combined and presented as composition of layers (coverage) with adjustable degrees of transparency. After gathering the data, Bayesian (supervised) classification is applied to distinguish separate regions in the image. User can choose between several classification methods and adjust pertinent parameters. Furthermore, several subsequent basic analytical tools are offered, namely computation of distances, areas or perimeters related to the classified regions, simple statistical summaries about classification results (e.g. distribution of classes, percentage of non-classified regions, etc.). The classification results and registration parameters can be saved for further use. The web application is based on common Internet standards (HTML, Javascript, SVG). The only requirement for running the application is an up-to-date Internet browser supporting SVG (Scalable Vector Graphics). Typical usage of the web application can involve land cover mapping based on satellite or aerial images. The application is available free of charge for any Internet user. Keywords: Bayesian classification; digital images; web application; web map services Fulltext is available at external website.
Bayesovská klasifikace rastrových obrazů pomocí webové aplikace

Příspěvek představuje webovou aplikaci pro klasifikaci obrazů, vyvíjenou v rámci projektu MŠMT InGeoCalc. Aplikace umožňuje zobrazovat, prohlížet a klasifikovat obrazová data poskytovaná ...

Talich, M.; Böhm, O.; Soukup, Lubomír
Ústav teorie informace a automatizace, 2010

Matematický model kontrolního stanoviště montážní linky
Michálek, Jiří
2010 - Czech
Práce se zabývá konstrukcí matematického modelu kontrolního stanoviště montážní linky, kde jsou výrobky jednak testovány a jednak i opravovány. The report deals with the construction of mathematical model for checking stand in an assembly link where produced parts are tested and also repaired. Keywords: Markov process; semi-markov process; probabilities of transitions Fulltext is available at external website.
Matematický model kontrolního stanoviště montážní linky

Práce se zabývá konstrukcí matematického modelu kontrolního stanoviště montážní linky, kde jsou výrobky jednak testovány a jednak i opravovány....

Michálek, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2010

Transformace BORM - Petriho síť s využitím supervize
Moravec, J.; Papík, Martin
2010 - Czech
Pro efektivní fungování podnikových procesů je nebytné jejich pečlivé zdokumentování a případná optimalizace. Způsobů jak proces popsat je značné množství. Jako relativně jednoduchý a přitom účinný přístup se jeví použití metodiky BORM, který je implementován v nástroji CraftCase. Bohužel tento nástroj nenabízí tak komplexní možnosti simulace procesu, jakých je často zapotřebí. Možností jak tento nedostatek eliminovat je použití Petriho sítí pro simulaci procesů. Nejprve je nutné proces zachycený v BORMu transformovat na Petriho síť. Pravidly transformace, omezeními jak BORMu tak i Petriho sítí a v neposlední řadě konstrukcí supervizoru Petriho sítě se zabývá tento příspěvek. For effective functioning of business processes need to processes be well documented and optimized. There are many ways to describe processes. Simple but effective approach appears to be the methodology BORM, which is implemented in the tool CraftCase. Unfortunately, this tool don’t offer such a comprehensive process simulation capabilities, which are often needed. Ways to eliminate this shortcoming is using Petri nets for process simulation. First, we need capture the process with BORM methodology and then we transform it to the Petri net. This post deals with transformation rules, restrictions of BORM and Petri nets and finally we show how to construct supervisor of Petri nets. Keywords: BORM; transformation; CraftCase; Petri net; Supervizor Fulltext is available at external website.
Transformace BORM - Petriho síť s využitím supervize

Pro efektivní fungování podnikových procesů je nebytné jejich pečlivé zdokumentování a případná optimalizace. Způsobů jak proces popsat je značné množství. Jako relativně jednoduchý a přitom účinný ...

Moravec, J.; Papík, Martin
Ústav teorie informace a automatizace, 2010

Řešení výkonnosti výrobního procesu při nenormálně rozdělených datech
Michálek, Jiří; Král, J.
2010 - Czech
Práce se zabývá problémem z praxe, jak hodnotit způsobilost a výkonnost výrobního procesu, když sledovaný znak kvality nelze popsat normálním rozdělením The paper deals with the problem coming from practice how to evaluate capability and performance of a manufacturing process when an observed variable of quality cannot be described by normal law Keywords: performance index; non-normally distributed data; capability index Fulltext is available at external website.
Řešení výkonnosti výrobního procesu při nenormálně rozdělených datech

Práce se zabývá problémem z praxe, jak hodnotit způsobilost a výkonnost výrobního procesu, když sledovaný znak kvality nelze popsat normálním rozdělením...

Michálek, Jiří; Král, J.
Ústav teorie informace a automatizace, 2010

Řízení skupiny křižovatek v oblasti OC Zličín - studie
Tichý, T.; Musílek, P.; Zobaník, P.; Šeps, L.; Vaněk, D.; Přikryl, Jan; Pecherková, Pavla
2009 - Czech
Cílem této studie je navrhnout a umístit nový způsob řízení pro pět křižovatek v rámci OC Zličín na ulici Řevnické. Tyto křižovatky budou výhledově připojeny do oblastní dopravní řídicí ústředny (ODŘÚ Nové Butovice) umístěné ve stanici metra trasy B Nové Butovice. Křižovatky jsou propojeny koordinačním kabelem pro zajištění vzájemné koordinace. Implementace je navržena ve dvou, resp. třech etapách pro možnost prokázání funkčnosti a odladění systému řízení. This text proposes and documents the implementation of a new traffic control system that will be tested in the shopping-mall area at Prague-Zličín. We propose that the system will be implementation in two respective three stages with their own milestones and requirements. Keywords: urban traffic control; traffic signal control; traffic controller Fulltext is available at external website.
Řízení skupiny křižovatek v oblasti OC Zličín - studie

Cílem této studie je navrhnout a umístit nový způsob řízení pro pět křižovatek v rámci OC Zličín na ulici Řevnické. Tyto křižovatky budou výhledově připojeny do oblastní dopravní řídicí ústředny ...

Tichý, T.; Musílek, P.; Zobaník, P.; Šeps, L.; Vaněk, D.; Přikryl, Jan; Pecherková, Pavla
Ústav teorie informace a automatizace, 2009

Petriho sítě a zpětnovazební řízení
Papík, Martin; Brožek, J.; Vaníček, J.
2009 - Czech
Příspěvek se zabývá návrhem zpětnovazebního řízení pro proces popsaný v Petriho síti. Metoda je založena na invariantách míst a přechodů v Petriho síti. Metoda je doložena příkladem návrhu řízení. Paper is dealing with question, how it is possible to better control process in the Petri net. We look on the Petri net as it is discrete event system. Method is based on the places and transitions invariants. Keywords: net; invariant feedback; controller process Fulltext is available at external website.
Petriho sítě a zpětnovazební řízení

Příspěvek se zabývá návrhem zpětnovazebního řízení pro proces popsaný v Petriho síti. Metoda je založena na invariantách míst a přechodů v Petriho síti. Metoda je doložena příkladem návrhu ...

Papík, Martin; Brožek, J.; Vaníček, J.
Ústav teorie informace a automatizace, 2009

Statistické řízení procesů se SW podporou
Michálek, Jiří; Král, J.
2009 - Czech
Příspěvek se zabývá rozborem situace ve výrobním procesu při aplikování metod SPC. Postup je popsán pomocí metodických schémat spolu s upozorněním na problémy, které se mohou vyskytnout při nesprávném postupu.Příspěvek obsabuje též ilustrativní příklad zpracování dat pomocí vhodného softwaru. The contribution deals with the analysis of situation in a manufacturing process by application of SPC methods.The approach is described by use of methodological schemes together with attention to problems that can occur by noncorrect usage of statistical tools. The contribution contains also an illustrative example of data analysis by application of a suitable software. Keywords: SPC; Control Charts; Process under Control; Modified Control Limits Fulltext is available at external website.
Statistické řízení procesů se SW podporou

Příspěvek se zabývá rozborem situace ve výrobním procesu při aplikování metod SPC. Postup je popsán pomocí metodických schémat spolu s upozorněním na problémy, které se mohou vyskytnout při nesprávném ...

Michálek, Jiří; Král, J.
Ústav teorie informace a automatizace, 2009

Odstraňování artefaktů v EEG datech III
Zima, Miroslav; Tichavský, Petr; Krajča, V.
2009 - Czech
Data z elektroencefalogramu (EEG) bývají často poškozena nežádoucími vlivy nejrůznějšího druhu, které mnohdy překážejí jejich rutinnímu zpracování. Tato práce navrhuje metodiku potlačování artefaktů, které trvají relativně krátkou dobu (1-5 s) a vyznačují se vyššími hodnotami signálu - jako např. oční nebo pohybové artefaktu. Identifikace artefaktů a rekonstrukce signálu se provádí pomocí metod nezávislých komponent, a to sekvenčně, po kratších časových úsecích. Metoda je prezentována na zpracování novorozeneckého EEG z 8 kanálového záznamu. Electroencephalogram (EEG) recordings are often corrupted by presence of unwanted artifact signals. This work is focused on removal of artifact that have a relatively short duration and a large amplitude - such as eye blinks, and patient movement artifacts. It presents a method of removal of these artifacts using methods of independent component analysis in short windows. The method is tested on neonatal (8 channel) EEG recordings. The recordings may have an arbitrary length. Keywords: electroencephalogram; independent component analysis; artifact Fulltext is available at external website.
Odstraňování artefaktů v EEG datech III

Data z elektroencefalogramu (EEG) bývají často poškozena nežádoucími vlivy nejrůznějšího druhu, které mnohdy překážejí jejich rutinnímu zpracování. Tato práce navrhuje metodiku potlačování artefaktů, ...

Zima, Miroslav; Tichavský, Petr; Krajča, V.
Ústav teorie informace a automatizace, 2009

Vybrané kapitoly ze stochastické analysy
Seidler, Jan
2009 - Czech
Pokročilý učební text věnovaný stochastickým diferenciálním rovnicím. An advances textbook on stochastic differential equations. Keywords: stochastic differential equations; martingale Fulltext is available at external website.
Vybrané kapitoly ze stochastické analysy

Pokročilý učební text věnovaný stochastickým diferenciálním rovnicím.


An advances textbook on stochastic differential equations.

Seidler, Jan
Ústav teorie informace a automatizace, 2009

Hustoty rozdělení pravděpodobnosti pro odhady ukazatele Cpk
Michálek, Jiří
2009 - Czech
Zpráva se zabývá konstrukcemi hustot rozdělení pravděpodobnosti pro odhady ukazetele Cpk v závislosti na volbě odhadu úrovně tzv.inherentní variability sledovaného znaku jakosti Report deals with constructions of probability density functions for point estimates of index Cpk depending on the choice of inherent variability level estimates od a quality variable. Keywords: index Cpk; probability density function; point estimate; quantile Fulltext is available at external website.
Hustoty rozdělení pravděpodobnosti pro odhady ukazatele Cpk

Zpráva se zabývá konstrukcemi hustot rozdělení pravděpodobnosti pro odhady ukazetele Cpk v závislosti na volbě odhadu úrovně tzv.inherentní variability sledovaného znaku jakosti...

Michálek, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases