Number of found documents: 371
Published from to

Measurements on TR-W-1 Cascade
Luxa, Martin; Šimurda, David
2020 - English
The research report contains experimetal data from optical and pneumatic measurements on transonic profile cascade with linear part of suction side downstream the sonic line, which is intended for the rotor wheal of a last stage of steam turbine Keywords: transonic flow; steam turbine; profile cascade Available at various institutes of the ASCR
Measurements on TR-W-1 Cascade

The research report contains experimetal data from optical and pneumatic measurements on transonic profile cascade with linear part of suction side downstream the sonic line, which is intended for the ...

Luxa, Martin; Šimurda, David
Ústav termomechaniky, 2020

Measurements on TR-W-2 Cascade
Luxa, Martin; Šimurda, David
2020 - English
The research report contains experimetal data from optical and pneumatic measurements on transonic profile cascade with non-linear part of suction side downstream the sonic line, which is intended for the rotor wheal of a last stage of steam turbine. Keywords: transonic flow; steam turbine; profile cascade Available at various institutes of the ASCR
Measurements on TR-W-2 Cascade

The research report contains experimetal data from optical and pneumatic measurements on transonic profile cascade with non-linear part of suction side downstream the sonic line, which is intended for ...

Luxa, Martin; Šimurda, David
Ústav termomechaniky, 2020

Measurements on KR-D-3 Blade Cascade
Šimurda, David; Hála, Jindřich; Radnic, Tomáš
2020 - English
This report contains result and evaluation of aerodynamic measurements conducted on a subsonic compressor blade cascade. Keywords: compressor blade cascade; experiment; subsonic flow; transonic flow; AVDR Available at various institutes of the ASCR
Measurements on KR-D-3 Blade Cascade

This report contains result and evaluation of aerodynamic measurements conducted on a subsonic compressor blade cascade.

Šimurda, David; Hála, Jindřich; Radnic, Tomáš
Ústav termomechaniky, 2020

Tvarová optimalizace pro 3D tisk komponent flexibilních robotických systémů
Novotný, Jaroslav; Kopačka, Ján; Čertíková, Marta; Joch, Jaroslav; Ježek, Ondřej
2020 - Czech
Závěrečná výzkumná zpráva je hlavním výsledkem dílčího projektu. Obsahuje teorii, přehled metod a popis algoritmů pro topologickou optimalizaci. Dále je popsán vývoj vlastního programu pro topologickou optimalizaci a jeho testování na 2D i 3D příkladech. Podrobně je demonstrován proces topologické optimalizace chapadla robota, následné zpracování výstupů a příprava pro 3D-tisk včetně jeho realizace. Dále jsou analyzovány možnosti 3D-tisku na různých 3D tiskárnách a dokumentuje jej na provedených vzorcích, včetně ekonomického zhodnocení. The presented research report is the main result of the project task. It is concerned with the theory of topology optimization (TO), as well as with the overview of related methods, and with the description of algorithms. Further, our own algorithm of TO is described and complemented by 2D and 3D examples. The process of TO for a griper of flexible robots is demonstrated, including the subsequent TO post-processing, preparation of 3D print-file, and 3D printing. Properties of prints, when using various 3D printers, are analyzed and documented on printed samples, including a basic economic evaluation. Keywords: topology optimization; 3D printing; flexible machines Available at various institutes of the ASCR
Tvarová optimalizace pro 3D tisk komponent flexibilních robotických systémů

Závěrečná výzkumná zpráva je hlavním výsledkem dílčího projektu. Obsahuje teorii, přehled metod a popis algoritmů pro topologickou optimalizaci. Dále je popsán vývoj vlastního programu pro ...

Novotný, Jaroslav; Kopačka, Ján; Čertíková, Marta; Joch, Jaroslav; Ježek, Ondřej
Ústav termomechaniky, 2020

Hodnocení změn vlastností a chování vybraných polymerních materiálů po procesech stárnutí
Štěpánek, Ivo; Štěpánová, Lucie; Mertová, Andrea
2020 - Czech
Nejdříve byla realizována testovací měření na vybraných polymerních materiálech a to jak měřením na rtg fluorescenci z pohledu chemických změn, rozměrových a hustotních změn před a po aplikaci stárnoucích procesů, tak měřením mechanických vlastností a chování s různou velikostí normálové síly, s různými metodami zatěžování a geometrií indentačních těles ale též dokumentací vybranými mikroskopickými metodami. V návaznosti byly provedeny optimalizace analytických metod pro zachycení iniciace stárnutí, rozvoje procesů a finálních stavů degradace s dostatečnou citlivostí na vybrané polymerní materiály. Paralelně byly testovány možnosti komor pro stárnoucí procesy s působením teploty, vlhkosti a radiace i s kombinací jednotlivých procesů. Následně byly optimalizovány parametry pro další realizaci experimentů zohledňujících podmínky praxe ale i pro možnosti zachycení jednotlivých stádií průběhu degradace. Tyto podmínky byly aplikovány na vybrané polymerní materiály. Z realizovaných experimentálních výsledků vyplývá míra vlivu slunečního záření, zvýšené teploty i vlhkosti v dlouhodobém procesu. Z provedených experimentů dále vyplývá, že degradační proces je komplexní a tudíž jednoduchá úvaha, zda je vliv slunečního záření ten zásadní nelze tak jednoduše tvrdit. I v oddělených procesech tj. vliv samotné teploty má vliv na postupné změny v povrchu polymerního materiálu. Vliv teploty za současného působení vlhkosti ve vodních lázních ukázal, že vliv vlhkosti je významný v realizaci síťovacích procesů a to je ve změnách vlastnostech a chování polymerního materiálu se též projevuje. Přesto lze říci, že vliv slunečního záření v provedených experimentech byl dominantní nebo přesněji řečeno rychlost změn je nejvýraznější. Available at various institutes of the ASCR
Hodnocení změn vlastností a chování vybraných polymerních materiálů po procesech stárnutí

Nejdříve byla realizována testovací měření na vybraných polymerních materiálech a to jak měřením na rtg fluorescenci z pohledu chemických změn, rozměrových a hustotních změn před a po aplikaci ...

Štěpánek, Ivo; Štěpánová, Lucie; Mertová, Andrea
Ústav termomechaniky, 2020

Srovnání hodnocení přípustnosti trhlin podle R6, BS 7910, ASME XI a NDT ASI (ZP 92016 a příloha X k sekci IV) v oblastech předpokladů aplikovatelnosti, vstupních dat a charakterizace trhliny pro výpočet
Joch, Jaroslav
2020 - Czech
Výzkumná zpráva srovnává přístupy čtyř metodik (R6, B6 7910, ASME XI a NTD ASI), které se používají při vyhodnocování přípustnosti defektů, nalezených při odstávce JE pomocí metod NDT. Srovnávání se zaměřuje na charakterizaci trhliny, postulované pro výpočet, a na srovnání přístupů na základě dostupných dat a míry konzervativnosti. Pozornost je věnována jak shodám v přístupu, tak i odlišnostem. Jsou zdůrazněna historická a přístupová východiska jednotlivých metodik. The report compares the approaches of four procedures (R6, B6 7910, ASME XI, and NTD ASI) for the evaluation of defects identified during the NPP shutdown NDT inspections. The focus is on defect characterization, ie. the ideal crack for the evaluation, and on comparing various approaches with the data available and the level of conservatism required. Both similarities and differences in the procedures are highlighted, as well as the historic and philosophical background of the procedures. Keywords: fracture mechanics; structural assessment; pipelines; life prediction Available at various institutes of the ASCR
Srovnání hodnocení přípustnosti trhlin podle R6, BS 7910, ASME XI a NDT ASI (ZP 92016 a příloha X k sekci IV) v oblastech předpokladů aplikovatelnosti, vstupních dat a charakterizace trhliny pro výpočet

Výzkumná zpráva srovnává přístupy čtyř metodik (R6, B6 7910, ASME XI a NTD ASI), které se používají při vyhodnocování přípustnosti defektů, nalezených při odstávce JE pomocí metod NDT. Srovnávání se ...

Joch, Jaroslav
Ústav termomechaniky, 2020

Zapalovací a napájecí systém rtuťové výbojky OSRAM 1000W/D
Zajíček, Antonín; Šonský, Jiří
2020 - Czech
Zpráva obsahuje popis zapalovacího a napájecího systému pro rtuťovou vysokotlakou výbojku OSRAM HBO 1000W/D, která je využívána při optických měřeních nestacionárních proudových polí metodou interferometrickou a šlírovou v Aerodynamické laboratoři v Novém Kníně. Zpráva rovněž obsahuje návod k použití celé napájecí soustavy. The report contains description of power supply and ignitor of high pressure mercury lamp OSRAM HBO 1000W/D. The lamp is utilized during optical measurements of transient flow fields, especifically for interferometry and schlieren photography in the Nový Knín aerodynamic laboratory. The report also contains user manual for the power supply chain. Keywords: high pressure mercury lamp; lamp ignitor; lamp power supply Available at various institutes of the ASCR
Zapalovací a napájecí systém rtuťové výbojky OSRAM 1000W/D

Zpráva obsahuje popis zapalovacího a napájecího systému pro rtuťovou vysokotlakou výbojku OSRAM HBO 1000W/D, která je využívána při optických měřeních nestacionárních proudových polí metodou ...

Zajíček, Antonín; Šonský, Jiří
Ústav termomechaniky, 2020

Optical and Pneumatic Measurement on TR-U-10 Cascade
Luxa, Martin; Šimurda, David
2020 - English
The report contains results and evaluation of conducted optical (interferometry and schlierren technique) and pneumatic measurements on the third variant of the new tip section, intended for long rotor blade. Keywords: transonic flow; tip section; steam turbine Available at various institutes of the ASCR
Optical and Pneumatic Measurement on TR-U-10 Cascade

The report contains results and evaluation of conducted optical (interferometry and schlierren technique) and pneumatic measurements on the third variant of the new tip section, intended for long ...

Luxa, Martin; Šimurda, David
Ústav termomechaniky, 2020

Optical and Pneumatic Measurements on TR-U-9A Cascade
Luxa, Martin; Šimurda, David
2020 - English
The report contains results and evaluation of conducted optical (interferometry and schlieren technique) and pneumatic measurements on the eroded variant of the new tip section, intended for long rotor blade. Keywords: transonic flow; experimental aerodynamic; steam turbine Available at various institutes of the ASCR
Optical and Pneumatic Measurements on TR-U-9A Cascade

The report contains results and evaluation of conducted optical (interferometry and schlieren technique) and pneumatic measurements on the eroded variant of the new tip section, intended for long ...

Luxa, Martin; Šimurda, David
Ústav termomechaniky, 2020

Měření proudění a rozptylu polutantu na modelu Ústí nad Labem v aerodynamickém tunelu
Nosek, Štěpán; Jaňour, Zbyněk
2020 - Czech
Metodou fyzikálního modelování byl v aerodynamickém tunelu ÚT AV ČR v Novém Kníně úspěšně uskutečněn experiment simulující proudění a rozptyl pasivního (etanu) a těžkého (butanu) plynu uvnitř a nad částí města Ústí nad Labem dle požadavků zadavatele (Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, a.s.). Pro jeden zdroj úniku v areálu zadavatele byly simulovány tři směry větru (Z, JZ a Z) a pro každý z nich změřeny rychlostní a koncentrační pole v sledovaných oblastech. Možnost porovnání vývoje koncentrací pasivního a těžkého plynu v závislosti na vzdálenosti od zdroje, výšce, a studovaném směru větru, pomohla prokázat, že lehčí plyn se rozptyluje do vzdálenějších oblastí než plyn těžší, a to během všech studovaných směrů. Jako nejvíce nepříznivý byl pro rozptyl polutantu směrem k centru města určen západní směr větru, a pro rozptyl směrem k univerzitnímu kampusu směr jihozápadní. Při severozápadním směru větru nebyly naměřeny žádné okamžité hodnoty koncentrací v obou těchto kritických oblastech. Using a method of physical modeling, an experiment simulating the flow and dispersion of passive (ethane) and heavy (butane) gas inside and over a part of the city of Ústí nad Labem was successfully carried out in the wind tunnel of the Institute of Thermomechanics CAS in Nový Knín according to the client's (Spolchemie, a.s.) requirements. , as). Three wind directions (W, SW and W) were simulated for one source of leakage and the velocity and concentration fields in the monitored areas were measured for each of them. The ability to compare the evolution of passive and heavy gas concentrations as a function of distance from the source, altitude, and wind direction helped to show that lighter gas disperses to more distant areas than heavier gas, independent of the studied wind direction. The western wind direction was determined to be the most unfavorable for the dispersion of the pollutant towards the city center, and the southwest direction for the dispersion towards the university campus. In the north-westerly wind direction, no instantaneous concentration values ​​were measured in both of these critical areas. Keywords: atmospheric dispersion; physical modelling; wind tunnel; case study Available at various institutes of the ASCR
Měření proudění a rozptylu polutantu na modelu Ústí nad Labem v aerodynamickém tunelu

Metodou fyzikálního modelování byl v aerodynamickém tunelu ÚT AV ČR v Novém Kníně úspěšně uskutečněn experiment simulující proudění a rozptyl pasivního (etanu) a těžkého (butanu) plynu uvnitř a nad ...

Nosek, Štěpán; Jaňour, Zbyněk
Ústav termomechaniky, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases