Number of found documents: 206
Published from to

Mikromytologická diverzita a časový ráz krajiny
Cílek, Václav
2006 - Czech
Často hovoříme o prostoru krajiny, ale její součástí jsou i různé časové řezy. Práce pojednává o tom, jak můžeme uchopit a chránit časový ráz krajiny. We often mention the space of a landscape but this paper deals with protection of diferent time-slices and narrative features of the individual sites or regions. Keywords: landscape; nature protection Available at various institutes of the ASCR
Mikromytologická diverzita a časový ráz krajiny

Často hovoříme o prostoru krajiny, ale její součástí jsou i různé časové řezy. Práce pojednává o tom, jak můžeme uchopit a chránit časový ráz krajiny....

Cílek, Václav
Geologický ústav, 2006

Vliv pedogenetických procesů na vytváření pórových systémů a následně na hydraulické vlastnosti půd
Kodešová, R.; Kodeš, V.; Žigová, Anna
2006 - Czech
Na půdních výbrusech byly zkoumány mikromorfologické vlastnosti půd s cílem definovat konfiguraci půdního pórového systému a popsat jeho vliv na hydraulické vlastnosti půd. Mikromorfologická studie půdního pórového systému prokázala více-modální charakter rozdělení velikostí pórů a hierarchickou pórovou konfiguraci. Některé pórové systémy byly ovlivněny argilany. Také některé retenční čáry měly více-modální charakter. Pro popis půdních hydraulických vlastností a proudění vody v půdě byl aplikován model jednoduché pórovitosti a model duální propustnosti v HYDRUS-1D (Šimůnek et al., 2003, 2005). Výsledky ukázaly velmi významný vliv více-modality půdních pórových systémů a dále vliv argilanů na proudění vody v půdě. Soil micromorphological properties were studied on soil thin sections to define configuration of soil porous system that is reflected in a shape of soil hydraulic properties. The micromorphological study of soil porous systems discovered multimodality of pore-size distributions and hierarchical pore configuration. Some pore systems were affected by clay coatings. The soil water retention curves also frequently display multimodality. The single-porosity and dual-permeability models in HYDRUS-1D (Šimůnek et al., 2003, 2005) were applied for description of soil hydraulic properties and soil water flow. Results showed a very important impact of multimodality of soil porous systems and effect of clay coatings on water flow process in soil. Keywords: soil micromorphology; soil pores; soil hydraulic properties; dual-permeability model; numerical modeling Available at various institutes of the ASCR
Vliv pedogenetických procesů na vytváření pórových systémů a následně na hydraulické vlastnosti půd

Na půdních výbrusech byly zkoumány mikromorfologické vlastnosti půd s cílem definovat konfiguraci půdního pórového systému a popsat jeho vliv na hydraulické vlastnosti půd. Mikromorfologická studie ...

Kodešová, R.; Kodeš, V.; Žigová, Anna
Geologický ústav, 2006

Reclamation and Revitalization of Limestone Quarries - History and Principles
Cílek, Václav
2006 - English
The paper deals with principles and experiences gathered during reclamation and revitalisation of large limestone quarries. Článek se zabývá principy rekultivace a revitalizace zejména velkých vápencových lomů. Keywords: limestone; revitalization; nature protection Available at various institutes of the ASCR
Reclamation and Revitalization of Limestone Quarries - History and Principles

The paper deals with principles and experiences gathered during reclamation and revitalisation of large limestone quarries....

Cílek, Václav
Geologický ústav, 2006

Pedogeneze území Prahy ovlivněná antropogenní činností
Žigová, Anna; Šťastný, Martin
2006 - Czech
Půdní pokryv ovlivněný antropogenní činností se v Praze nachází zejména na území s výskytem spraší. Pro studium pedogeneze byly vybrány lokality s různým typem antropogenního zatížení vzdálené od sebe přibližně 6 km. Půdní profil první charakteristické sekvence byl pohřben pod 2,5 m mocnou vrstvou navážek. V druhé sekvenci byla činností člověka ovlivněna svrchní část půdního profilu. Charakteristika pedogeneze byla provedena na základě zrnitostního složení, hodnot pH, CaCO3, Cox, Nt, kationtové výměnné kapacity a obsahu jílových minerálů. Antropogenní faktor v různé míře ovlivnil charakter pedogenetických procesů. V menší míře byla antropogenní činností ovlivněna pedogeneze v sekvenci s půdním profilem pohřbeným pod vrstvou navážek. Soil cover affected by human activity in Prague is found generally in areas with loess deposits. Sites with different types of anthropogenic load, about 6 km apart, were selected for the study of pedogenesis. Soil profile of the first characteristic sequence was buried beneath a landfill layer 2,5 m thick. In the second sequence, the top part of the soil profile was affected by human activity. Characteristics of pedogenesis were determined using grain-size distribution, pH values, contents of CaCO3, Cox, Nt, cation exchange capacity and clay mineral contents. The character of pedogenetic processes was affected by anthropogenic factor to a variable degree. Lower influence on pedogenesis was encountered in the sequence with soil profile buried beneath a landfill layer. Keywords: anthropogenic factor; clay minerals; pedogenesis Available at various institutes of the ASCR
Pedogeneze území Prahy ovlivněná antropogenní činností

Půdní pokryv ovlivněný antropogenní činností se v Praze nachází zejména na území s výskytem spraší. Pro studium pedogeneze byly vybrány lokality s různým typem antropogenního zatížení vzdálené od sebe ...

Žigová, Anna; Šťastný, Martin
Geologický ústav, 2006

Tafonomie echinodermat štramberské spodní křídy
Žítt, Jiří
2005 - Czech
Tafonomie ostnokožců (ježovky, hvězdice, lilijice) je zpracována v plaňavském souvrství a kopřivnických vrstvách štramberské spodní křídy(svrchní valangin - hauteriv). Hodnoceny jsou hlavní tafonomické znaky, tj, disartikulace, inkrustace epibionty, fragmentace, opracování. Zkoumané sedimentární komplexy se v řadě znaků tafonomicky odlišují. Taphonomy of echinoderms (echinoids, asteroids, crinoids) from the Plaňava Formation and Kopřivnice Member (Upper Valnginian - Hauterivian)is evaluated. Principal taphonomic features of echinoderm remains (disarticulation, encrustation, fragmentation, abrasion) are studied, showing special characters in both sedimentary units. Keywords: taphonomy; Echinodermata; Lower Cretaceous Available at various institutes of the ASCR
Tafonomie echinodermat štramberské spodní křídy

Tafonomie ostnokožců (ježovky, hvězdice, lilijice) je zpracována v plaňavském souvrství a kopřivnických vrstvách štramberské spodní křídy(svrchní valangin - hauteriv). Hodnoceny jsou hlavní ...

Žítt, Jiří
Geologický ústav, 2005

Porovnání biogeochemických charakteristik Fe, Co, Ni
Kubínová, Petra; Skřivan, Petr; Navrátil, Tomáš; Rohovec, Jan
2005 - Czech
Předmětem této práce je srovnání geochemických charakteristik železa, manganu, niklu a také kobaltu a dále také výpočet bilancí sledovaných prvků v malém zalesněném povodí. The purpose of this paper is to compare the geochemical characteristics of iron, manganese, nickel and cobalt. In addition, the evaluation of the main fluxes of the selected elements in the model catchment is made. Keywords: Fe; Co; Ni; geochemistry Available at various institutes of the ASCR
Porovnání biogeochemických charakteristik Fe, Co, Ni

Předmětem této práce je srovnání geochemických charakteristik železa, manganu, niklu a také kobaltu a dále také výpočet bilancí sledovaných prvků v malém zalesněném povodí....

Kubínová, Petra; Skřivan, Petr; Navrátil, Tomáš; Rohovec, Jan
Geologický ústav, 2005

Zajímavosti svrchnosilurských konodontových faun z Barrandienu
Carls, P.; Slavík, Ladislav; Valenzuela-Ríos, J. I.
2005 - Czech
Globální konodontová biostratigrafie svrchního siluru se mnoho let trápí problémy, způsobenými neuměřeným „lumpingem“. Masivní slučování značně odlišných konodontových forem mělo za následek citelné zhoršení korelační přesnosti a používání konodontové zonace se stalo v některých stratigrafických úsecích obtížné. Období „lumpingu“ téměř všeobecného nastalo v osmdesátých a devadesátých letech v reakci na „velký třesk“ konodontové systematiky a taxonomie v letech šedesátých a sedmdesátých minulého století. V současné době, kdy přistupujeme k revizím nefunkčních částí konodontové biostratigrafie, se stále potýkáme s neblahými následky dřívějšího taxonomického zjednodušování a nepřesností na různých stratigrafických úrovních. Working on biostratigraphy of the late Silurian and of the early Devonian by means of conodont successions from Bohemia and other regions, we realize that the relevant modern literature conveys several problematic opinions and practices of identification and zonation. Silurian/Devonian boundary and adjacent strata, conodonts have been and still are important biostratigraphic tools. However, the more intense the work with them was, the more frequently mischief with their application happened. Many important taxa have been lumped; it affected negatively the precision of stratigraphic correlation. The conodont stratigraphy of late Silurian-early Devonian urgently needs revision. Keywords: biostratigraphy; conodonts; Silurian Available at various institutes of the ASCR
Zajímavosti svrchnosilurských konodontových faun z Barrandienu

Globální konodontová biostratigrafie svrchního siluru se mnoho let trápí problémy, způsobenými neuměřeným „lumpingem“. Masivní slučování značně odlišných konodontových forem mělo za následek citelné ...

Carls, P.; Slavík, Ladislav; Valenzuela-Ríos, J. I.
Geologický ústav, 2005

Tournaiské radiolárie z lokality Mokrá u Brna
Čejchan, Petr
2005 - Czech
Ve fosfátových nodulích, pocházejících ze spodnokarbonské karbonátové brekcie, bylo zjištěno diverzifikované společenstvo radiolárií, které ukazuje nejspíše na tournaiské stáří. A diverse community of Radiolaria occurs in phosphatic nodules within carbonate breccia of Early Carboniferous age. The ascertained radiolarian assemblage is most probably of Tournaisian age. Keywords: Radiolaria; Early Carboniferous; biostratigraphy Available at various institutes of the ASCR
Tournaiské radiolárie z lokality Mokrá u Brna

Ve fosfátových nodulích, pocházejících ze spodnokarbonské karbonátové brekcie, bylo zjištěno diverzifikované společenstvo radiolárií, které ukazuje nejspíše na tournaiské stáří....

Čejchan, Petr
Geologický ústav, 2005

Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve
Turek, V.; Mikuláš, Radek; Libertín, M.
2005 - Czech
V sedimentologicky specifické sekvenci prachovců a jemnozrnných pískovců, ukončené lavicovitými polohami slepenců (celkem zhruba 6 m, bylo zjištěno bohaté ichnospolečenstvo s dominantním ichnoroddem Cochlichnus. Zvláštností této polohy je, že obsahuje in situ velmi dobře zachovalé vertikálně stojící kmeny stromových plavuní Lepidodendron a kmínků stromovitých přesliček Calamites. Jejich zachování dokazuje zcela jednoznačně vysokou rychlost usazení sekvence s ichnofosiliemi odhadovanou nanejvýš na časový úsek několika let. Vrstevní sled v nadloží sloje je interpretován jako sedimentární výplň občasných koryt zaplavovaných při vysoké hladině vody. A Cochlichnus - dominated ichnoassemblage was found in the "petrified forest" (Lepidodendron etc.), documenting very short colonisation windows for the tracemaker. Thus, isect larvae are the most probably makers of the dominant ichnogenus. Keywords: trace fossils; fluviatile; Carboniferous; Cochlichnus Available at various institutes of the ASCR
Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve

V sedimentologicky specifické sekvenci prachovců a jemnozrnných pískovců, ukončené lavicovitými polohami slepenců (celkem zhruba 6 m, bylo zjištěno bohaté ichnospolečenstvo s dominantním ichnoroddem ...

Turek, V.; Mikuláš, Radek; Libertín, M.
Geologický ústav, 2005

Splaveninový režim Berounky
Havlík, A.; Žák, Karel; Hejduk, J.; Picek, T.
2005 - Czech
Na základě velikostní a petrografické analýzy současných štěrků v korytě řeky Berounky byly studovány možné zdroje splavenin a procesy agradace koryta řeky. Based on particle-size distribution and petrographic analysis possible sources of fluvial deposits within the channel of Berounka River have been studied. Under present-day conditions aggradation of the riverbed occurs in the lower section of the Berounka River. Keywords: fluvial transport; gravel; sand Available at various institutes of the ASCR
Splaveninový režim Berounky

Na základě velikostní a petrografické analýzy současných štěrků v korytě řeky Berounky byly studovány možné zdroje splavenin a procesy agradace koryta řeky....

Havlík, A.; Žák, Karel; Hejduk, J.; Picek, T.
Geologický ústav, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases