Number of found documents: 84
Published from to

Internacionální frazémy v ruštině (v porovnání s dalšími evropskými jazyky )
FOJTŮ, Petra; STĚPANOVA, Ludmila; VOBOŘIL, Ladislav
2009 - Russian
Práce se zabývá příčinami shod a rozdílů mezi těmi frazeologizmy, které patří do skupiny tzv. "internacionálních frazeologizmů", jak lingvistickými, tak i extralingvistickými. This work deals about The internacional idioms (in russian language in comparison with others europian languages), about the reasons for existing tha same idioms in europeian languages and about the reasons for absentions of the idioms in same languages. Keywords: idiom; internacional idiom; Available in digital repository of UPOL.
Internacionální frazémy v ruštině (v porovnání s dalšími evropskými jazyky )

Práce se zabývá příčinami shod a rozdílů mezi těmi frazeologizmy, které patří do skupiny tzv. "internacionálních frazeologizmů", jak lingvistickými, tak i extralingvistickými....

FOJTŮ, Petra; STĚPANOVA, Ludmila; VOBOŘIL, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Komentovaný překlad prezentace potravinářského podniku z češtiny do ruštiny
TILKERIDU, Ivana; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška; VOBOŘIL, Ladislav
2009 - Russian
Bakalářská práce {\clq}Komentovaný překlad prezentace potravinářského podniku z češtiny do ruštiny` se zaměřuje na zpracování jazykového materiálu prezentací potravinářských podniků na území Ruské federace a následný překlad prezentace českého podniku s komentářem. V teoretické části práce jsme se věnovali odbornému stylu v ruštině, porovnání české a ruské terminologie, metodám překladu, překladatelským transformacím a překladu vlastních jmen. V praktické části jsme nejprve nahlédli do historie cechu řezníků a uzenářů a také jsme se seznámili se současnou situací výroby masa a masných výrobků na českém a ruském trhu. Dále byla provedena analýza prezentací ruských masokombinátů, na jejichž základě byl vytvořen glosář výrazů a ustálených obratů. S využitím teoretických poznatků a vytvořeného glosáře jsme zpracovali ruský překlad české firmy Váhala a spol. s r.o. a následně také komentář k transformacím užitým v textu. The bachelor labour {\clq}qTranslation of Food Industry Presentation from Czech into Russian with Commentary`` is specialized in the elaboration of language material of presentations of food industry companies that operate on territory of the Russian Federation and consequent translation of presentation of Czech company with commentary. In theoretical part of the labour we put our mind to the scientific style in Russian, to the comparison of the Czech and Russian terminology, to the translation methods, to the translation transformation and to the proper noun translation. In the practical part of the labour we looked in the history of the food industry and we also acquainted with current situation of meat production at the Czech and Russian markets. As the following, we analyzed the presentations of Russian meat-processing plants, on the basis of which we set up a glossary of terms and collocations. With the aid of the theoretical knowledge and the glossary we finished the Russian translation of presentation of the Czech company Váhala a spol. s r.o. and, as the following, also the commentary to the translation transformation. Keywords: scientific style; czech terminology; russian terminology; translation transformations; translation methods; proper noun translation; meat-packing industry; food industry Available in digital repository of UPOL.
Komentovaný překlad prezentace potravinářského podniku z češtiny do ruštiny

Bakalářská práce {\clq}Komentovaný překlad prezentace potravinářského podniku z češtiny do ruštiny` se zaměřuje na zpracování jazykového materiálu prezentací potravinářských podniků na území Ruské ...

TILKERIDU, Ivana; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška; VOBOŘIL, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

CÍRKEVNÍ SVÁTKY U PRAVOSLAVNÝCH A KATOLICKÝCH KŘESŤANŮ: VELIKONOCE (V RUSKO-ČESKÉM SROVNÁVACÍM PLÁNU)
HEIDRICH, Petra; STĚPANOVA, Ludmila; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
2009 - Russian
Ruská pravoslavná a česká římskokatolická církev mají společné kořeny v křesťanství. Po jejich rozdělení, ke kterému došlo v polovině 11. století, se v průběhu svého rozvoje značně oddálily. Diplomová práce se zabývá rozborem pravoslavné a římskokatolické církve z hlediska církevního roku ? srovnáním jednotlivých svátků v obou církvích, podrobným rozborem Velikonoc, z pohledu církevních a lidových tradic. V diplomové práci je uveden výzkum, který se zaměřil na způsoby slavení v obou zemích, Česku i Rusku. Russian Orthodox and Czech Roman Catholic Church have common roots in Christianity. After their splitting, which took place in middle of 11th century; these two churches have developed significantly different perception on Christianity. This thesis scrutinize a year from the point of view of the Orthodox and Roman Catholic church ? comparison of individual feast-days in both churches, detailed scrutiny of Easter, which includes church and national tradition. This thesis includes research, which has focused on the ways of celebrating the saint days in both countries, in Czech Republic and Russia. Keywords: Feast-day; the Orthodox Church; Roman Catholic Church; Eastern; church tradition; national tradition Available in the UPOL Library.
CÍRKEVNÍ SVÁTKY U PRAVOSLAVNÝCH A KATOLICKÝCH KŘESŤANŮ: VELIKONOCE (V RUSKO-ČESKÉM SROVNÁVACÍM PLÁNU)

Ruská pravoslavná a česká římskokatolická církev mají společné kořeny v křesťanství. Po jejich rozdělení, ke kterému došlo v polovině 11. století, se v průběhu svého rozvoje značně oddálily. Diplomová ...

HEIDRICH, Petra; STĚPANOVA, Ludmila; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Funkciya voprosov v russkoy i cheskoy publicistike
KOSTŘICOVÁ, Petra; FLÍDROVÁ, Helena; VYSLOUŽILOVÁ, Eva
2009 - Russian
Diplomová práce se zabývá problematikou otázek v českém a ruském publicistickém stylu. Vymezuje pojmy publicistický styl, jeho lexikální, morfologické a syntaktické příznaky a definuje tazací věty, jejich členění a úlohu v publicistickém stylu. Na základě analýzy 500 českých a 500 ruských příkladů určuje základní typy otázek a jejich funkci v publicistice, zejména pak funkci zjišťovacích a doplňovacích otázek, jejich rozložení v textu a jednotlivých žánrech. The thesis is concerned with issues about questions in Czech and Russian journalism. It defines terms as journalism, its lexical, morphlogical and syntactical attributes, defines questions, their structuring and a role in journalism. Following the analysis of 500 Czech and 500 Russian examples, the thesis establishes basic types of questions and their function in the journalism, especially the function of descriptive and relational questions, their appereance in the text and individual genres. Keywords: journalism; genre of journalism; question; descriptive question; relational question Available in digital repository of UPOL.
Funkciya voprosov v russkoy i cheskoy publicistike

Diplomová práce se zabývá problematikou otázek v českém a ruském publicistickém stylu. Vymezuje pojmy publicistický styl, jeho lexikální, morfologické a syntaktické příznaky a definuje tazací věty, ...

KOSTŘICOVÁ, Petra; FLÍDROVÁ, Helena; VYSLOUŽILOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Užití anglicismů v ruském studentském slangu
FRYSOVÁ, Petra; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška; VOBOŘIL, Ladislav
2008 - Russian
Cílem práce je shromáždění a zpracování odborné literatury a sběr primárního materiálu a jeho analýza podle několika kriterií. Práce obsahuje dvě hlavní části, a to část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na problematiku sociálních dialektů, vymezení termínů žargon a slang, nové tendence v stylistické sféře současné ruštiny, expresivitu, přejímání cizí slovní zásoby, anglicismy a amerikanismy, studentský slang. Praktická část představuje analýzu shromážděného materiálu s důrazem na formální a sémantické aspekty užití anglicismů. The aim of the thesis is to discuss secondary literature on the given topic and to present material and its analysis according to several criteria. Theoretical Part deals with social dialects, specification of the terms "jargon" and "slang", new tendencies in stylistics of contemporary Russian, expressivity, borrowings, Anglicisms and Americanisms, students´ slang. Practical Part comments on primary material in view of formal and semantic aspects in the use of Anglicisms. Keywords: social dialects; jargon; slang; informal language; stylistics of contemporary Russian; expressivity; borrowings; Anglicisms and Americanisms; students´ slang; formal and semantic aspects in the use of Anglicisms Available in digital repository of UPOL.
Užití anglicismů v ruském studentském slangu

Cílem práce je shromáždění a zpracování odborné literatury a sběr primárního materiálu a jeho analýza podle několika kriterií. Práce obsahuje dvě hlavní části, a to část teoretickou a část praktickou. ...

FRYSOVÁ, Petra; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška; VOBOŘIL, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Nové jevy v současné ruštině (na materialu románu B. Akunin "Altyn-Tolobas")
RYBAK, Olga; STĚPANOVA, Ludmila; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
2008 - Russian
Tato práce je zaměřená na {\clqq}nové jevy v současné ruštině``. Byla napsána na základě románu Borise Akunina {\clqq}Altyn-Tolobas``. Je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje charakteristiku současného ruského jazyka, biografii Borise Akunina a stručný popis obsahu románu Altyn {--} Tolobas. Praktická část práce je zaměřená na jazykový rozbor historické a současné části románu. Rozbor současné části je věnován novým tendencím v ruštině, zejména pak neologismům, fraseologismům a žargonismům. This work is devoted to new phenomena in modern Russian (based on B. Akunin "Altyn-Tolobas"). The aim of the thesis is to describe new changes in modern Russian and to charakterize every element of these changes separately. The are two parts icluded in the work. The first part is theoretical which includes the lumpsum charakteristic of the changes. The second part includes the practical part where is description of elements on practice. Keywords: Altyn-Tolobas; Akunin; phrasis; rebuilding; neologism; build vocabulary; Russian language;linguistics Available in digital repository of UPOL.
Nové jevy v současné ruštině (na materialu románu B. Akunin "Altyn-Tolobas")

Tato práce je zaměřená na {\clqq}nové jevy v současné ruštině``. Byla napsána na základě románu Borise Akunina {\clqq}Altyn-Tolobas``. Je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část ...

RYBAK, Olga; STĚPANOVA, Ludmila; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

K problému nepřeložitelného (porovnání literárního díla a jeho filmové adaptace: "Mistr a Markétka" od M.Bulgakova a Tv-seriál "Mistr i Markétka" )
KINDINOVA, Olga; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina; PECHAL, Zdeněk
2008 - Russian
Počáteční tří kapitoly jsou teoretické. První kapitola se zabývá pojmy překlad, přeložitelné a nepřeložitelné, druhá se zabývala syntezí uměleckých druhů. Třetí kapitola se týkala pojmu sémiotika. Zvláštní pozornost je věnována termínu filmová adaptace, který se dá chápat jako režisérská interpretace jiných uměleckých děl pomocí filmových prostředků. V následující praktické časti se zabývám analýzou Tv-seriálu od V. Bortko. Porovnávám jazyk seriálu s jazykem literatury. Hlavním cílem této bakalářské diplomové práce bylo najít odpovědět, zda je možné cokoliv přeložit z literárního jazyka do jazyka filmového a předat její zvláštní atmosféru pomocí audiovizuálních prostředků. Opening three chapters are theoretical. The first chapter deals with the translation and untranslatable. The second one with the incorporation of the kinds of the artworkes. The following part specializes in semiotics. The special attention is given to term film adaptation. The purpose of the study is analyse a novel by M. Bulgakov "The Master and Margarita" and film adaptation {\clqq}Master and Margrete`` and find the answeres, if it is possible to translate anything from the language of literature to a movie language. And to keep its special atmosphere by using audiovisual resources. Keywords: translation; intersemiotics translation; semiotics; interpretation; an art; literature; a novel; film adaptation; Tv-serials. Available in digital repository of UPOL.
K problému nepřeložitelného (porovnání literárního díla a jeho filmové adaptace: "Mistr a Markétka" od M.Bulgakova a Tv-seriál "Mistr i Markétka" )

Počáteční tří kapitoly jsou teoretické. První kapitola se zabývá pojmy překlad, přeložitelné a nepřeložitelné, druhá se zabývala syntezí uměleckých druhů. Třetí kapitola se týkala pojmu sémiotika. ...

KINDINOVA, Olga; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina; PECHAL, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Martin Crimp Story (rekonstrukce a srovnání inscenací Věry Chytilové, Jiřího Honzírka a Jana Mikuláška)
KLENKOVÁ, Klára
2008 - Russian
Bakalářská práce se zabývá dramatickou tvorbou Martina Crimpa a jeho postavením v kontextu britské dramatiky. Pozornost je kladena na srovnání režijního, dramaturgického, hereckého a scénografického pojetí v inscenacích hry Story (The Treatment) Martina Crimpa v režii Věry Chytilové, Jířího Honzírka a Jana Mikuláška. Analýza zmíněných inscenací je provedena na základě dobových kritik a recenzí. Theme of this bachelor thesis is dramatic productions from Martin Crimp and his position in context of British drama. Main interest is given to comparison of directional, dramaturgical, theatrical and scenographical conception in drama staging Story (The Treatment) by Martin Crimp directed by Věra Chytilová, Jíří Honzírka and Jan Mikulášek. Analysis of mentioned staging is made on the basis of critics and recensions. Keywords: in-yer-face; Martin Crimp; The Treatment; analysis of staging; Věra Chytilová; Jan Mikulášek; Jiří Honzírek Available in the UPOL Library.
Martin Crimp Story (rekonstrukce a srovnání inscenací Věry Chytilové, Jiřího Honzírka a Jana Mikuláška)

Bakalářská práce se zabývá dramatickou tvorbou Martina Crimpa a jeho postavením v kontextu britské dramatiky. Pozornost je kladena na srovnání režijního, dramaturgického, hereckého a scénografického ...

KLENKOVÁ, Klára
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Ruská terminologie moderních sportů (popis + rusko - český slovníček)
BIOLKOVÁ, Eva; VYSLOUŽILOVÁ, Eva; STĚPANOVA, Ludmila
2008 - Russian
Tématem diplomové práce je Ruská terminologie moderních sportů. Vysvětluje základní pojmy {--} moderní sport, termín, terminologie, způsoby tvoření termínů a s tím spojené procesy v jazyce. Sportovní terminologie je analyzována z hlediska tematického rozdělení, způsobu tvoření termínů (derivace, kompozice, abreviace, přejímání), a také z hlediska vybraných jazykovědných problémů z této oblasti. Nedílnou součástí práce je rusko {--} český překladový slovníček sportovních výrazů. The topic of this diploma thesis is Russian Terminology of Modern Sports. The diploma thesis deals with the description of basic terms {--} Modern Sport, Term, Terminology, ways of creating terms and processes in language which are connected to it. Terminology of sports is analysed in the light of thematic division, ways of creating terms (derivation, composition, abbreviation, transferring) and also in the light of chosen linguistic problems in this sphere. Russian-Czech translating dictionary of sports terms is an integral part of the work. Keywords: Terminology of Sports; Creating of Terms and Terminology; Modern Sports; Russian {--} Czech Translating Dictionary of Sports Available in the UPOL Library.
Ruská terminologie moderních sportů (popis + rusko - český slovníček)

Tématem diplomové práce je Ruská terminologie moderních sportů. Vysvětluje základní pojmy {--} moderní sport, termín, terminologie, způsoby tvoření termínů a s tím spojené procesy v jazyce. Sportovní ...

BIOLKOVÁ, Eva; VYSLOUŽILOVÁ, Eva; STĚPANOVA, Ludmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Citoslovce v ruských a českých pohádkách
TLÁŠKOVÁ, Eva; FLÍDROVÁ, Helena; VOBOŘIL, Ladislav
2008 - Russian
Bakalářská práce s názvem {\clqq}Citoslovce v ruských a českých pohádkách`` se zaměřuje na teoretickou i praktickou stránku této problematiky. Teoretická část popisuje definici, historii, klasifikace a zvláštnosti jak citoslovcí, tak pohádky (větší pozornost je věnována citoslovcím). V praktické části, jsou uváděny příklady použití citoslovcí v ruských i českých pohádkách. Příklady jsou rozděleny podle klasifikací uvedených v teoretické části a jsou doplněny komentářem z hlediska syntaxe, morfologie a frekvence, v české části je navíc uplatněn srovnávací pohled. The bachelor thesis named "Interjections in Russian and Czech fairy tales" is focused on both theoretical and practical aspects of this issue. The theoretical part describes definition, history, classification and peculiarities of interjections and fairy tales (interjections are paid higher attention). The practical part states examples of the use of interjections in Russian and Czech fairy tales. Examples are divided according the classification mentioned in the theoretical part; they are commented on from the point of view of syntax, morphology and its frequency; in addition, the Czech part provides also a comparative view. Keywords: interjections (original; borrowed; primary; secondary; emotional; imperative; etiquette; verbal) onomatopoeic words; fairy tale (magic; animal; realistic); history and peculiarities of Russian fairy tales Available in digital repository of UPOL.
Citoslovce v ruských a českých pohádkách

Bakalářská práce s názvem {\clqq}Citoslovce v ruských a českých pohádkách`` se zaměřuje na teoretickou i praktickou stránku této problematiky. Teoretická část popisuje definici, historii, klasifikace ...

TLÁŠKOVÁ, Eva; FLÍDROVÁ, Helena; VOBOŘIL, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases