Number of found documents: 600
Published from to

Informace a hodnocení rizika
Roudný, Radim
2014 - Czech
Příspěvek v prvé části pojednává o možnostech získání informací a jejich významu pro návaznou analýzu rizika. V další části jsou naznačeny možnosti řešení náhrady chybějících informací jsou uvedeny poznámky k využití výsledků analýzy rizika. Keywords: informace; riziko; hrozba; analýza; prevence; information; risk; threat; analysis; prevention Available in digital repository of UPCE.
Informace a hodnocení rizika

Příspěvek v prvé části pojednává o možnostech získání informací a jejich významu pro návaznou analýzu rizika. V další části jsou naznačeny možnosti řešení náhrady chybějících informací jsou uvedeny ...

Roudný, Radim
Univerzita Pardubice, 2014

Poškození dřeva působením anorganických sloučenin
Antušková, Václava; Kučerová, Irena
2014 - Czech
V minulosti se k ošetření dřevěných konstrukcí často používaly přípravky na bázi anorganických sloučenin. K ochraně před biologickými škůdci bývaly využívány sloučeniny arsenu, chromu, mědi a zinku, v menší míře i sloučeniny boru a fluoru nebo chlorid sodný. Jako retardéry hoření se hojně užívaly amonné sloučeniny (hlavně fosforečnany a sírany) a sloučeniny boru. Zvýšený obsah anorganických sloučenin ve struktuře dřeva nicméně může vést k jeho poškození, které se projevuje rozvlákňováním na povrchu dřeva. V České republice bylo toto poškození pozorováno na historických krovech, na které byly v minulosti aplikovány anorganické retardéry hoření nebo ochranné přípravky obsahující anorganické sloučeniny. Konkrétně se tento typ poškození vyskytuje např. u krovů Malostranské mostecké věže v Praze. K rozvlákňování dochází v důsledku degradace střední lamely, která spojuje jednotlivé buňky dřeva. Při dlouhodobém působení anorganických sloučenin může docházet i k degradaci sekundární buněčné stěny. V minulosti se předpokládalo, že hlavní příčinou je mechanické působení solí při opakované rekrystalizaci ve struktuře dřeva. Podle novějších studií se anorganické sloučeniny podílí na degradačních reakcích složek dřeva. Jako hlavní reakční mechanismus pak bývá uváděna kyselá hydrolýza nebo oxidace ligninu. Available in digital repository of UPCE.
Poškození dřeva působením anorganických sloučenin

V minulosti se k ošetření dřevěných konstrukcí často používaly přípravky na bázi anorganických sloučenin. K ochraně před biologickými škůdci bývaly využívány sloučeniny arsenu, chromu, mědi a zinku, ...

Antušková, Václava; Kučerová, Irena
Univerzita Pardubice, 2014

Konvice z modrého zakaleného skla – rekonzervační zásah a analytický průzkum
Mánková, Jana; Zlámalová Cílová, Zuzana; Součková Daňková, Aranka; Svatošová, Sylvie
2014 - Czech
Příspěvek se zabývá analytickým průzkumem a rekonzervačním zásahem konvice datované do přelomu 16. ‐ 17. století. Předmět pochází z archeologického výzkumu, který proběhl v letech 2003 – 2006 na ploše bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad a části přilehlého Náměstí Republiky na Novém Městě v Praze 1. Sklo konvice lze charakterizovat jako zakalené s lehkým modrým nádechem. Konvice byla již dříve restaurována, ale kvůli změně optických a mechanických vlastností původně použitých adheziv, celkovému znečištění předmětu a PMMA opor, bylo přistoupeno k rekonzervačnímu zásahu. Předmět byl nejprve rozlepen a očištěn od původního adheziva i zbytků nečistot souvisejících pravděpodobně s jeho uložením v jímce. Metodou infračervené mikroskopie byly rozlišeny dva typy adheziv a pro charakterizaci skla byly použity metody XRF a XRD. Po revizním vyhledání střepů byl předmět opětovně slepen a byly zhotoveny nové PMMA opory. V rámci zásahu byla provedena průběžná dokumentace stavu předmětu a doporučeny vhodné podmínky pro jeho uložení a expozici. Available in digital repository of UPCE.
Konvice z modrého zakaleného skla – rekonzervační zásah a analytický průzkum

Příspěvek se zabývá analytickým průzkumem a rekonzervačním zásahem konvice datované do přelomu 16. ‐ 17. století. Předmět pochází z archeologického výzkumu, který proběhl v letech 2003 – 2006 na ...

Mánková, Jana; Zlámalová Cílová, Zuzana; Součková Daňková, Aranka; Svatošová, Sylvie
Univerzita Pardubice, 2014

Regionální komparační analýza jako pomocný nástroj analýzy rizika
Kraftová, Ivana; Matěja, Zdeněk
2014 - Czech
Cílem příspěvku je ukázat na možnosti regionální komparační analýzy při analýze bezpečnostního rizika ve vazbě na trajektorii: rizikový potenciál regionu – realita koncentrace mimořádných událostí – přiměřenost či dostatečnost finančního zajištění. Příspěvek poukazuje na pozici požární ochrany ČR v mezinárodním srovnání, vymezuje vícefaktorový parametr potenciálu rizika regionu a hodnotí jednak vztah mezi rizikovým potenciálem regionu a koncentrací mimořádných událostí, jednak vývoj finančních zdrojů v regionálním rozložení a jejich vztah k rizikovému potenciálu regionu. Keywords: bezpečnostní riziko; vícefaktorový parametr rizikového potenciálu regionu; koncentrace mimořádných událostí; zdroje finančního krytí; security risk; multifactor parameter of the regional risk potential; concentration of extraordinary events; financial resources Available in digital repository of UPCE.
Regionální komparační analýza jako pomocný nástroj analýzy rizika

Cílem příspěvku je ukázat na možnosti regionální komparační analýzy při analýze bezpečnostního rizika ve vazbě na trajektorii: rizikový potenciál regionu – realita koncentrace mimořádných událostí – ...

Kraftová, Ivana; Matěja, Zdeněk
Univerzita Pardubice, 2014

Leseverstehen mit Hilfe der Methode der Sieben Siebe
Sladovníková, Šárka
2014 - German
Das Leseverstehen eines Textes ist ein anspruchsvoller Vorgang, der komplexe mentale Prozesse des Rezipienten verlangt und von Kooperierung vieler Faktoren abhängig ist. Mit der Lesestrategie der Sieben Siebe können die Leser mit relativ geringen Kenntnissen der betreffenden Fremdsprache eine gute Lesekompetenz erlangen, die ihnen wesentlich erleichtert, den Text zu dechiffrieren. Eine wichtige Rolle spielen dabei das eigene Wissen über Kultur und Land und die Selbstorientierung im interkulturellen Kontext als wichtige Teile der interkulturellen Kompetenz. Keywords: interkulturelle kompetenz; lesekompetenz; top-down-verfahren; bottom-up-verfahren; sieben siebe; intercultural competence; reading competence; top-down-method; bottom-upmethod; seven steps Available in digital repository of UPCE.
Leseverstehen mit Hilfe der Methode der Sieben Siebe

Das Leseverstehen eines Textes ist ein anspruchsvoller Vorgang, der komplexe mentale Prozesse des Rezipienten verlangt und von Kooperierung vieler Faktoren abhängig ist. Mit der Lesestrategie der ...

Sladovníková, Šárka
Univerzita Pardubice, 2014

Možnosti rozpoznávání rizik v ekonomické kybernetice
Janková, Martina; Dvořák, Jiří
2014 - Czech
V tomto příspěvku je stručně vymezeno prostředí ekonomické kybernetiky a uvedeny vybrané možnosti modelování rizik v této oblasti s uvažováním systémového vyjádření krizového řízení a to na pozadí již velmi razantně vyrůstající kybernetické bezpečnosti (v rizicích vznikajících pod vlivem kyberútoků, kyberválky, kyberterorismu, kyberšikany, informačních útoků, atd.). Cílem příspěvku je stručně charakterizovat stav současného systémového poznání v oblasti ekonomické kybernetiky a systémového chápání rizik a jejich možného rozpoznávání a možností modelování tohoto prostředí jako nového směru k naplňování bezpečného kybernetického prostředí v možných a předpokládaných krizových situacích. Keywords: rozpoznávání scén; rizika řízení; krizové řízení; ekonomická kybernetika; modelování systémů; systémová analýza; scene recognition; risk management; crisis management; economic cybernetics; systems modeling; systems analysis Available in digital repository of UPCE.
Možnosti rozpoznávání rizik v ekonomické kybernetice

V tomto příspěvku je stručně vymezeno prostředí ekonomické kybernetiky a uvedeny vybrané možnosti modelování rizik v této oblasti s uvažováním systémového vyjádření krizového řízení a to na pozadí již ...

Janková, Martina; Dvořák, Jiří
Univerzita Pardubice, 2014

Možnosti systémové integrace modelů elektronického podnikání v krizovém kyberprostoru
Frendlovská, Dagmar; Janková, Martina
2014 - Czech
V příspěvku je krátce uveden možný systémový přístup k řešení integrace systémů v prostředí zpracovávání informace jako nově pojatého kybernetického modelu s uvažováním krizového pozadí podnikatelských aktivit a to s obchodovatelnými informacemi. Jsou zde uvedeny některé možnosti chápání kyberprostoru pro zvolené aktivity elektronického podnikání v oblasti informačních a komunikačních technologií a reálných možnosti jak v budoucnu vytvářet jednotný integrovatelný prostor v aktuálních procesech krizového managementu. Keywords: modely elektronického podnikání; e-obchod; kybernetický prostor; krizový management; e-business models; e-commerce; cyberspace; crisis management Available in digital repository of UPCE.
Možnosti systémové integrace modelů elektronického podnikání v krizovém kyberprostoru

V příspěvku je krátce uveden možný systémový přístup k řešení integrace systémů v prostředí zpracovávání informace jako nově pojatého kybernetického modelu s uvažováním krizového pozadí ...

Frendlovská, Dagmar; Janková, Martina
Univerzita Pardubice, 2014

Evakuace obyvatelstva – významný prvek ochrany obyvatelstva
Karda, Ladislav
2014 - Czech
Z dotazníkového šetření, které se uskutečnilo ve všech domácnostech v zónách havarijního plánování obou jaderných elektráren – Temelín a Dukovany, vyplynuly znalosti a požadavky obyvatel v případě radiační mimořádné události. Jednalo se zejména o to, že pro 40 % (v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny Temelín), resp. 46 % rodin (v ZHP JE Dukovany) je nutno zajistit, v případě radiační mimořádné události, dopravní prostředky pro evakuaci. Pro 49 % (v ZHP JETE) a pro 60 % rodin (v ZHP JEDU) je nutné zajistit nouzové ubytování, resp. nouzové přežití. Cílem výzkumu je připravit podklady pro novelizaci dokumentace a právních předpisů týkajících se havarijního plánování v okolí jaderných elektráren. K bezpečnostnímu výzkumu byla použita metoda dotazníkového šetření a následně komparace a syntézy údajů. Keywords: jaderná elektrárna; zóna havarijního plánování; ochrana obyvatelstva; evakuace osob; nuclear power plant; emergency planning zone; public health protection; population evacuation Available in digital repository of UPCE.
Evakuace obyvatelstva – významný prvek ochrany obyvatelstva

Z dotazníkového šetření, které se uskutečnilo ve všech domácnostech v zónách havarijního plánování obou jaderných elektráren – Temelín a Dukovany, vyplynuly znalosti a požadavky obyvatel v případě ...

Karda, Ladislav
Univerzita Pardubice, 2014

Hodnocení rizik objektů při neúplných informacích
Neškodná, Jana
2014 - Czech
Příspěvek je zaměřen na způsoby hodnocení rizik objektů a činností, které se v daných objektech provádí. Důraz je přitom kladen na neúplné vstupní informace a nejednotné hodnocení bezpečnosti. Tyto skutečnosti pak ovlivňují i ekonomickou stránku subjektu, kdy prodražují některé služby a činnosti a nepřímo mají vliv i na orgány státní správy, kterým zvyšují náklady při jejich dozorech. Keywords: bezpečnost; mimořádná událost; havárie; hodnocení; riziko; analýza rizika; safety; extraordinary event; accident; assessment; risk; risk analysis Available in digital repository of UPCE.
Hodnocení rizik objektů při neúplných informacích

Příspěvek je zaměřen na způsoby hodnocení rizik objektů a činností, které se v daných objektech provádí. Důraz je přitom kladen na neúplné vstupní informace a nejednotné hodnocení bezpečnosti. Tyto ...

Neškodná, Jana
Univerzita Pardubice, 2014

Koncept života s riziky
Procházková, Dana
2014 - Czech
Předložená práce shrnuje poznatky o současném chápaní rizik, o práci s riziky a o postupech, kterými lidé mají šanci zajistit pro sebe existenci, bezpečí a rozvoj. Keywords: riziko; bezpečí; rozvoj; bezpečnost; práce s riziky; rizikové inženýrství; risk; security; development; safety; work with risks; risk engineering Available in digital repository of UPCE.
Koncept života s riziky

Předložená práce shrnuje poznatky o současném chápaní rizik, o práci s riziky a o postupech, kterými lidé mají šanci zajistit pro sebe existenci, bezpečí a rozvoj.

Procházková, Dana
Univerzita Pardubice, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases