Number of found documents: 149
Published from to

Registrace přítomnosti poslanců na plenární schůzi dolní komory parlamentu
Syllová, Jindřiška
2010 - Czech
Tato studie se zabývá tím, jakým způsobem se poslanci registrují jako přítomní na plenárním jednání dolních sněmoven vybraných parlamentů. Každý ve studii obsažený popis sněmovní praxe obsahuje i to, zda jednací řád popřípadě ve výjimečných případech ústava upravuje povinnost poslance být na plenárním jednání sněmovny přítomen. (Prezenční listiny, účast/neúčast na schůzi) Keywords: poslanec; plenární schůze; registrace; jednací řád; deputy, M.P.; plenary meeting; registration; rules of procedure; výzkum; práce; listiny; parlament; politika; politologie Available in a digital repository NRGL
Registrace přítomnosti poslanců na plenární schůzi dolní komory parlamentu

Tato studie se zabývá tím, jakým způsobem se poslanci registrují jako přítomní na plenárním jednání dolních sněmoven vybraných parlamentů. Každý ve studii obsažený popis sněmovní praxe obsahuje i to, ...

Syllová, Jindřiška
Parlamentní institut, 2010

Revize jednacích řádů národních parlamentů EU v souvislosti s Lisabonskou smlouvou
Urbanová, Klára
2010 - Czech
Lisabonská smlouva, která vstoupila v účinnost dnem 1. prosince 2009, přinesla celou řadu nových mechanismů a postupů, které umožňují národním parlamentům aktivnější zapojení do legislativního procesu EU a evropských záležitostí obecně. Tato práce přináší přehled změn jednacích řádů některých zemí EU, které se týkají zapojení národních parlamentů do těchto procesů. Keywords: jednací řád; revize; lisabonská smlouva; parlamenty EU; rules of procedure; amendment; Lisbon Treaty; parliaments of the EU; politika; parlament Available in a digital repository NRGL
Revize jednacích řádů národních parlamentů EU v souvislosti s Lisabonskou smlouvou

Lisabonská smlouva, která vstoupila v účinnost dnem 1. prosince 2009, přinesla celou řadu nových mechanismů a postupů, které umožňují národním parlamentům aktivnější zapojení do legislativního procesu ...

Urbanová, Klára
Parlamentní institut, 2010

Úprava tzv. „klouzavého mandátu“
Koutník,Ondřej
2010 - Czech
Práce se v obecné rovině zabývá vztahem mezi legislativní a exekutivní mocí v otázce dělbě moci. Analýza se zaměřuje na neslučitelnost funkcí vykonávání mandátu v zastupitelské instituci s působením ve vládním orgánu. V určitých zemích je výkon vládního postu spojen s dočasným či trvalým pozastavením zastupitelského mandátu. Tato forma neslučitelnosti je upravena Ústavou či příslušným zákonem. Existují rovněž situace, kdy účast ve vládě je přímo podmíněna členstvím v parlamentu. Keywords: klouzavý mandát; legislativní; exekutivní moc; neslučitelnost funkcí; teorie incompatibility; princip; sliding mandate; legislative; executive authority; appointment incompability; incompatibility theory; principle; mandáty Available in a digital repository NRGL
Úprava tzv. „klouzavého mandátu“

Práce se v obecné rovině zabývá vztahem mezi legislativní a exekutivní mocí v otázce dělbě moci. Analýza se zaměřuje na neslučitelnost funkcí vykonávání mandátu v zastupitelské instituci s působením ...

Koutník,Ondřej
Parlamentní institut, 2010

Penzijní reformy v zemích OECD s bližším zaměřením na střední a východní Evropu
Cupalová, Marcela
2010 - Czech
Práce analyzuje reformy penzijních systémů tak, jak byly realizovány v zemích OECD, a to jak parametrické, tak také hlubší systémové reformy, které ovšem byly provedeny jen v některých zemích. Dále se zaměřuje na země střední a východní Evropy, které prošly reformním procesem teprve v nedávných letech. Dochází k názoru, že penzijní systémy zemí střední a východní Evropy vykazují výrazné známky podobnosti, ačkoli v rámci jednotlivých pilířů existují i podstatné rozdíly, které souvisí s mírou liberalizace penzijních systémů (druhý pilíř) a možností volby forem akumulace penzijního kapitálu v třetím pilíři. Největší rozdíly existují v rámci třetího pilíře. Zde existuje několik možných forem akumulace penzijního kapitálu, která je vždy dobrovolná. Práce se také zabývá projekcí vývoje veřejných výdajů v oblasti penzí. Keywords: penzijní reformy; země OECD; pilíře; dávkový systém; příspěvkový systém; pension reforms; OECD countries; pillars; tax system; contributory system; penzijní pojištění; reformy Available in a digital repository NRGL
Penzijní reformy v zemích OECD s bližším zaměřením na střední a východní Evropu

Práce analyzuje reformy penzijních systémů tak, jak byly realizovány v zemích OECD, a to jak parametrické, tak také hlubší systémové reformy, které ovšem byly provedeny jen v některých zemích. Dále se ...

Cupalová, Marcela
Parlamentní institut, 2010

Přímá volba starostů
Pecháček, Štěpán
2010 - Czech
Studie srovnává postavení přímo volených starostů v Maďarsku, v Polsku, na Slovensku a ve Spolkové republice Německo. Konstatuje, že přímá volba starosty představuje model, kde je větší důraz kladen na exekutivu. Přímá volba starostů posiluje jejich politickou autoritu a postavení, jejich mandát je silnější než v případě zvolení zastupitelstvem Dochází zde k silné personifikaci odpovědnosti v osobě starosty. Přesto se postavení starostů v jednotlivých zemích liší. Jde zejména o jejich vztah k volenému zastupitelskému orgánu a o jejich pravomoci v oblasti přenesené působnosti při výkonu veřejné správy. Keywords: přímá volba; starostové; obecná východiska; argumenty pro zavedení; direct election; mayor; common base; implementation arguments; politologie; státověda; volby; přímé volby Available in a digital repository NRGL
Přímá volba starostů

Studie srovnává postavení přímo volených starostů v Maďarsku, v Polsku, na Slovensku a ve Spolkové republice Německo. Konstatuje, že přímá volba starosty představuje model, kde je větší důraz kladen ...

Pecháček, Štěpán
Parlamentní institut, 2010

Liniové stavby ve vybraných státech EU
Pulda, Jan; Syllová, Jindřiška
2010 - Czech
Práce se zabývá procesem přípravy a povolování významných liniových staveb. Autoři dochází k závěru, že všechny uvedené státy upravují, ve srovnání s běžným stavebním řízením, zvláštním způsobem přípravu a povolování velkých liniových staveb. V žádném z analyzovaných států však neexistuje komplexní úprava určená společně pro všechny druhy liniových staveb. Keywords: územní plánování; rozvoj; právní předpisy; dopravní infrastruktura; územní plán; stavební povolení; vyvlastnění; dálnice; železnice; potrubí; vedení; territorial planning; development; legal regulations; traffic infrastructure; territorial project; building licence; expropriation; motorway; railway; pipelines; rail; stavby; infrastruktura; stavební právo Available in a digital repository NRGL
Liniové stavby ve vybraných státech EU

Práce se zabývá procesem přípravy a povolování významných liniových staveb. Autoři dochází k závěru, že všechny uvedené státy upravují, ve srovnání s běžným stavebním řízením, zvláštním způsobem ...

Pulda, Jan; Syllová, Jindřiška
Parlamentní institut, 2010

Historie klíčů od korunovačních klenotů
Valenta, Petr
2010 - Czech
Dlouhá historie klíčů, které uzamykají dveře do korunní síně ve svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, se bezprostředně odvíjí od vlastních osudů českých korunovačních klenotů. Uložení korunovačních klenotů a s ním spojené okázalé obřady měly odpovídat hodnotě a symbolickému významu, který je klenotům přisuzován… Keywords: historie; klíč; korunovační klenoty; history; key; crown jewels; klenoty; historie Available in a digital repository NRGL
Historie klíčů od korunovačních klenotů

Dlouhá historie klíčů, které uzamykají dveře do korunní síně ve svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, se bezprostředně odvíjí od vlastních osudů českých korunovačních klenotů. Uložení korunovačních ...

Valenta, Petr
Parlamentní institut, 2010

Boj proti diskriminaci, přímý horizontální účinek směrnic na případu Mangold
Chmel, Marek
2010 - Czech
Případ Mangold je jedním z dalších střípků mozaiky komplikovaného vztahu Soudního dvora EU na straně jedné a národními soudy jednotlivých členských států na straně druhé. Signifikantním je zejména vztah mezi Soudním dvorem a německým Spolkovým ústavním soudem, který již vytvořil na toto téma poměrně bohatou judikaturu. Přitom stav kooperace je do jisté míry žádoucím stavem pro obě strany. Diskutovaný případ se týká transpozice antidiskriminační směrnice, i když případ sám o sobě není ani tolik zajímavý pro samotnou antidiskriminační směrnici, jako spíše pro obecné otázky, velmi úzce související se základními principy, na kterých stojí celé evropské právo, ale i s principy, na základě kterých by měly národní soudy se Soudním dvorem spolupracovat. V práci je tak diskutováno přiznání přímého horizontálního účinku směrnice či problematika ústavních tradic společných členským státům. Keywords: pracovní smlouva; doba určitá; případ Mangold; diskriminace; Soudní dvůr; contract of work; fixed period; Mangold case; discrimination; Law court; právo; evropské právo; Evropská unie; pracovní právo; předpisy; soud Available in a digital repository NRGL
Boj proti diskriminaci, přímý horizontální účinek směrnic na případu Mangold

Případ Mangold je jedním z dalších střípků mozaiky komplikovaného vztahu Soudního dvora EU na straně jedné a národními soudy jednotlivých členských států na straně druhé. Signifikantním je zejména ...

Chmel, Marek
Parlamentní institut, 2010

Boj proti obchodování s lidmi v dokumentech EU
Pohl, Michal
2010 - Czech
Studie „Boj proti obchodování s lidmi v dokumentech EU“ se zaměřuje na legislativní nástroje EU pro boj proti obchodování s lidmi. Studie se věnuje v první části obecným souvislostem boje proti obchodování s lidmi, včetně vnitrostátního i mezinárodního rozměru. Těžištěm práce je pak přehled a analýza legislativních opatření EU, zahrnujíc v to primární i sekundární prameny práva EU. Závěrem je nastíněn vývoj této oblasti z hlediska de lege ferenda. (prostituce) Keywords: obchod s lidmi; boj; EU; vykořisťovat; migrace; azyl; Lisabonská smlouva; právní úprava; předpisy; směrnice; EUROJUST; EUROPOL; Haag; Evropská Komise; human trafficking; fight; EU; exploit; migration; asylum; Lisbon Treaty; legal regulation; rules; instructions; Haag; European Commission; EUROJUST; EUROPOL; prostituce; Evropská unie Available in a digital repository NRGL
Boj proti obchodování s lidmi v dokumentech EU

Studie „Boj proti obchodování s lidmi v dokumentech EU“ se zaměřuje na legislativní nástroje EU pro boj proti obchodování s lidmi. Studie se věnuje v první části obecným souvislostem boje proti ...

Pohl, Michal
Parlamentní institut, 2010

Evropská služba pro vnější činnost
Urbanová, Klára
2010 - Czech
Jednou z klíčových změn, které přinesla Lisabonská smlouva je vytvoření funkce Vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, který předsedá Radě EU pro vnější vztahy a který je zároveň místopředsedou Evropské komise. Institucionálně se tak propojily dvě klíčové složky zahraniční politiky EU. Na tento post byla navržena dne 19. listopadu 2009 na neformálním zasedání šéfů států a vlád členských států EU v Bruselu Catherine Ashton z Velké Británie. Stalo se tak těsně před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009. Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ), někdy také označovaná jako diplomatický sbor Evropské unie, je poté zcela novým útvarem jenž přináší Lisabonská smlouva. Keywords: Evropská služba pro vnější činnost; Evropská parlament; struktura; působnost; rozpočet; vedoucí post; nominace; European Union Action Service; European parliament; structure; action; budget; leader position; nomination; zahraniční politika; Evropská unie Available in a digital repository NRGL
Evropská služba pro vnější činnost

Jednou z klíčových změn, které přinesla Lisabonská smlouva je vytvoření funkce Vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, který předsedá Radě EU pro vnější vztahy a který je ...

Urbanová, Klára
Parlamentní institut, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases