Number of found documents: 500
Published from to

Odsun československých Němců jako závažný předpoklad demokratické a mírové Evropy
Bednář, Miloslav
2012 - Czech
Bednář zkoumá a shrnuje význam odsunu českoslovenkých Němců po II. světové válce pro budování právních základů a demokratického uspořádání Evropy. Bednář examines and summerizes the importance of transfer of Czechoslovak Germans after WWII for the building of law and democratic order of Europe. Keywords: Europe; tranfer of Germans; Czechoslovakia Available at various institutes of the ASCR
Odsun československých Němců jako závažný předpoklad demokratické a mírové Evropy

Bednář zkoumá a shrnuje význam odsunu českoslovenkých Němců po II. světové válce pro budování právních základů a demokratického uspořádání Evropy....

Bednář, Miloslav
Filosofický ústav, 2012

Vědecká textualita a symbolické jednání
Hladík, Radim
2012 - Czech
Příspěvek se konceptualizuje roli textu ve vědě jako symbolické jednání. The contribution conceptualizes the role of text in science as symbolic action. Keywords: science; rhetoric; symbolic action; text Available at various institutes of the ASCR
Vědecká textualita a symbolické jednání

Příspěvek se konceptualizuje roli textu ve vědě jako symbolické jednání.


The contribution conceptualizes the role of text in science as symbolic action.

Hladík, Radim
Filosofický ústav, 2012

Dvě polohy pozornosti: Toyen
Koblížek, Tomáš
2012 - Czech
Studie obsahuje z jedné části interpretaci scénáře, který k filmu Toyen (režie Jan Němec, 2005) napsala Tereza Brdečková. Scénář představuje dvojí obraz pozornosti umělce – jednak jde o pozornost ke světu smyslů, jednak o pozornost "etickou". Autor se ve své interpretaci zároveň zaměřuje na okolnost, že zmíněné motivy se v textu odkrývají, pouze pokud odhlédneme od jeho narativní formy. The essay deals with Teraza Bredečková's screenplay for the film Toyen which was directed in 2005 by Jan Němec.The screenplay presents an image of artist's sensibility which can be observed in two interweaving thematic lines: as the sensibility to the world of senses and as the "ethical" sensibility. The author of the essay also focuses on the fact that these motives can be observed only if we ignore the narrative form of the text. Keywords: Tereza Brdečková; film Toyen Available at various institutes of the ASCR
Dvě polohy pozornosti: Toyen

Studie obsahuje z jedné části interpretaci scénáře, který k filmu Toyen (režie Jan Němec, 2005) napsala Tereza Brdečková. Scénář představuje dvojí obraz pozornosti umělce – jednak jde o pozornost ke ...

Koblížek, Tomáš
Filosofický ústav, 2012

Apropriace jako teoretický předmět
Císař, Karel
2011 - Czech
Studie se zabývá teoriemi apropriace v kritických textech Benjamina Buchloha, Douglase Crimp a Craiga Owense. The article is concerned with theories of appropriation in the critical discourse of Benjamin Buchoh, Douglas Crimp and Crais Owens. Keywords: Apropriace; Benjamin Buchloh; Douglas Crimp; Craig Owens Available at various institutes of the ASCR
Apropriace jako teoretický předmět

Studie se zabývá teoriemi apropriace v kritických textech Benjamina Buchloha, Douglase Crimp a Craiga Owense....

Císař, Karel
Filosofický ústav, 2011

Kyperský paschální cyklus neboli byzantská rubrika?
Šípová, Pavlína
2011 - Czech
Kyperský paschální cyklus je jedinou a jedinečnou památkou dokládající existenci liturgického divadla v grekofonním prostředí Byzance. The Cyprus Passion Cycle is a unique evidence of byzantine theatre in greek speaking territory. Keywords: liturgical; theatre; Cyprus Available at various institutes of the ASCR
Kyperský paschální cyklus neboli byzantská rubrika?

Kyperský paschální cyklus je jedinou a jedinečnou památkou dokládající existenci liturgického divadla v grekofonním prostředí Byzance....

Šípová, Pavlína
Filosofický ústav, 2011

Napětí ve vztahu mezi kapitalismem a demokracií
Brabec, Martin
2011 - Czech
V článku rozebírám rysy, které způsobují napětí mezi demokracií a kapitalismem. Nejprve ukazuji rozpory mezi osobními a vlastnickými právy a způsob, jak v dějinách docházelo k jejich smiřování. Poté se věnuji otázce, jak v kapitalismu pronikají mocenské vztahy do rozmanitých sociálních oblastech, kde vytlačují demokratické rozhodování. V kapitalismu tak vznikají oblasti, kde moc nemusí skládat účty, kde hlas lidu nemá žádné zastoupení, přestože se zde rozhoduje o jeho osudu. In my article I focus on features producing tension betwen democracy and capitalism. First, I show contradictions betwen personal and private rights and present the ways in which these contradictions have been eliminated during history. Next, I focus on how in capitalism powers relations penetrate various social spheres and squeeze democratic decision. Consequently, in capitalism there arise areas where power is not accountable and the voice of the people is silent in spite of the fact that decisions concerning the people are made there. Keywords: capitalism; democracy; power Available at various institutes of the ASCR
Napětí ve vztahu mezi kapitalismem a demokracií

V článku rozebírám rysy, které způsobují napětí mezi demokracií a kapitalismem. Nejprve ukazuji rozpory mezi osobními a vlastnickými právy a způsob, jak v dějinách docházelo k jejich smiřování. Poté ...

Brabec, Martin
Filosofický ústav, 2011

Is Semiotic Also Competent for Man's Communication with Technical Artefacts
Tondl, Ladislav
2011 - English
The paper justifies the competence of semiotics for studying and explaining the communication between man and technical artefact. This includes the languages of communication forms, the ability of both participants to accept, to understand and to create adequate reactions. For all types of these communication forms, there exist requirements placed not only on the technical artefact, but also on the human partner or user including not only the sufficient ability, knowledge equipment, but also the value aspects and responsibility. Keywords: communication; language; vocabulary; rules; value aspects of communication Available at various institutes of the ASCR
Is Semiotic Also Competent for Man's Communication with Technical Artefacts

The paper justifies the competence of semiotics for studying and explaining the communication between man and technical artefact. This includes the languages of communication forms, the ability of ...

Tondl, Ladislav
Filosofický ústav, 2011

Hranice narativní analýzy
Koblížek, Tomáš
2011 - Czech
V předkládané studii autor hájí tezi, že text vykazující parametry narativu nemusí být nutně uchopován prostřednictvím narativních kategorií (funkce, fokalizace ad.). Naratologie vůbec může být podrobena kritice, nakolik je status jejího předmětu (narativní jazyk či kód) problematický. Tyto teze autor dále rozvíjí na základě tzv. "lingvistiky mluvy" a za pomoci pojmu rytmu, jak ho do literární vědy zavádí Henri Meschonnic. The author argues that a text displaying the parameters of narrative may not be necessarily grasped by categories of narratological description such as function, focalization etc. The narratology itself may be questioned considering the fact that the subject of this discipline is description of the narrative langue or code. Consequently, these statements are elaborated on in reference to the general principles of the linguistic of parole and following the concept of "rhythm" introduced by Henri Meschonnic. Keywords: text; narrative; Henri Meschonnic Available at various institutes of the ASCR
Hranice narativní analýzy

V předkládané studii autor hájí tezi, že text vykazující parametry narativu nemusí být nutně uchopován prostřednictvím narativních kategorií (funkce, fokalizace ad.). Naratologie vůbec může být ...

Koblížek, Tomáš
Filosofický ústav, 2011

Francisco Suárez (1548-1617) and Joannes Senftleben (1648-1693) on the Possibles, Essences and Eternal Truths. The Reception of Suárez's Metaphysics in Senftlebens Philosophia Aristotelica universa'
Heider, Daniel
2010 - English
The paper presents the life and work of the Polish-Bohemian philosopher and theologian of the second half of the 17th century Joannes Senftleben. It focuses on his reception of Suárez's metaphysics, namely the reception of the issues of possibles, the nature of distinction between the essential and existential being of the finite beings and the question of eternal truths. Keywords: possibles; essences; eternal truths; logical possibility; the Divine omnipotence Available at various institutes of the ASCR
Francisco Suárez (1548-1617) and Joannes Senftleben (1648-1693) on the Possibles, Essences and Eternal Truths. The Reception of Suárez's Metaphysics in Senftlebens Philosophia Aristotelica universa'

The paper presents the life and work of the Polish-Bohemian philosopher and theologian of the second half of the 17th century Joannes Senftleben. It focuses on his reception of Suárez's metaphysics, ...

Heider, Daniel
Filosofický ústav, 2010

K některým aspektům sporu antropocentrismu a biocentrismu v ekologické filosofii
Hála, Vlastimil
2010 - Czech
Autor analyzuje pojmy: zájem, vnitřní hodnota, způsob bytí a přirozený svět a dospívá k názoru, že to, co je nazýváno antropocentrickým postojem a co je v ekologických filosofiích hodnoceno převážně negativně, je lepším teoretickým i praktickým základem pro ekologicky žádoucí vztah člověka k přírodě. Autor zastává "rozšířenou" koncepci antropocentrismu ve smyslu antropocentrismu kultivovaného. The autor analyses the terms: interest, intrinsic value, kind of life and natural world and comes to the conclusion that the position, which is expressed in the term "anthropocentric standpoint" and which is evaluated in the environmental philosophies mainly in the negative way, represents a better theoretical and practical basis for the desirable humane relationship to the nature in the environmental meaning than biocentric conceptions argue for. The author pleads for the enlarged concept of the "anthropocentrism" in the meaning of "cultivated anthropocentrism". Keywords: environmental ethics; values; anthropocentrism Available at various institutes of the ASCR
K některým aspektům sporu antropocentrismu a biocentrismu v ekologické filosofii

Autor analyzuje pojmy: zájem, vnitřní hodnota, způsob bytí a přirozený svět a dospívá k názoru, že to, co je nazýváno antropocentrickým postojem a co je v ekologických filosofiích hodnoceno převážně ...

Hála, Vlastimil
Filosofický ústav, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases