Number of found documents: 372
Published from to

Ve stínu nových zítřků. Odraz hodnotových orientací poválečné české společnosti na stránkách týdeníku Dnešek (1946-1948)
Tomeš, Josef
2007 - Czech
Studie analyzuje hodnotovou a ideovou orientaci české společnosti bezprostředně po druhé světové válce, všímá si jejích proměn pod dojmem válečného prožitku a sleduje její reflexi v obsahu soudobého intelektuálního týdeníku Dnešek. The essay analyses values and ideological orientation of Czech society immediately after the World War II, reflects its changes due to war experience and follows these changes on pages of contemporary intellectual weekly Dnešek. Keywords: Czechoslovakia, history (1946-1948); Changing of Values Available at various institutes of the ASCR
Ve stínu nových zítřků. Odraz hodnotových orientací poválečné české společnosti na stránkách týdeníku Dnešek (1946-1948)

Studie analyzuje hodnotovou a ideovou orientaci české společnosti bezprostředně po druhé světové válce, všímá si jejích proměn pod dojmem válečného prožitku a sleduje její reflexi v obsahu soudobého ...

Tomeš, Josef
Masarykův ústav a Archiv, 2007

Emanuel Voska: v pozadí politiky
Hájková, Dagmara
2007 - Czech
Emanuel Voska, českoamerický podnikatel a krajanský činovník se dostal v době první světové války do blízkosti "velké politiky". Jako významný představitel českého hnutí za nezávislost v Americe se prosadil především v oblasti propagandy a špionáže. Jeho úspěchy byly omezeny válkou a v novém státě – Československu – se nedokázal prosadit ani jako podnikatel, ani jako politik. Příspěvek analyzuje Voskovy politické předpoklady a předkládá důvody jeho neúspěchu. During the World War I, Emanuel Voska, an American Czech, businessman and functionary of immigrants associations got involved in "big politics". As an important representative of the Czech independence movement in America, he won recognition in the field of propaganda and espionage. His success was limited by the war; since he was not able to succeed in a new state - Czechoslovakia - either as an entrepreneur or a politician. The essay analysis Voska´s political assumptions and submits the reasons of his failure. Keywords: Voska, Emanuel; espionage; propaganda Available at various institutes of the ASCR
Emanuel Voska: v pozadí politiky

Emanuel Voska, českoamerický podnikatel a krajanský činovník se dostal v době první světové války do blízkosti "velké politiky". Jako významný představitel českého hnutí za nezávislost v Americe se ...

Hájková, Dagmara
Masarykův ústav a Archiv, 2007

Národní sjednocení v mnichovské krizi roku 1938. Svědectví Františka Ježka
Tomeš, Josef
2007 - Czech
Článek objevuje osobnost českého národně demokratického politika Františka Ježka a jeho pozoruhodné paměti, na jejichž základě dokumentuje roli Národního sjednocení v zápase na obranu republiky koncem třicátých let a v táboře odpůrců mnichovské kapitulace v roce 1938. The article discovers the personality of Czech national democratic politician František Ježek and his remarkable memoirs. Memoirs serve to document the opposition of Národní sjednocení (National Unity Party) to the capitulation to the Munich Agreement in 1938 as well as its struggle to defend the Republic against German aggression. Keywords: Czech Anti-Appeasement; Munich Crisis (1938); Czechoslovakia, history Available at various institutes of the ASCR
Národní sjednocení v mnichovské krizi roku 1938. Svědectví Františka Ježka

Článek objevuje osobnost českého národně demokratického politika Františka Ježka a jeho pozoruhodné paměti, na jejichž základě dokumentuje roli Národního sjednocení v zápase na obranu republiky koncem ...

Tomeš, Josef
Masarykův ústav a Archiv, 2007

Vztahy Eduarda Alberta a Marie Červinkové-Riegrové
Kokešová, Helena
2007 - Czech
Příspěvek je věnován vztahům M. Červinkové-Riegrové a Eduarda Alberta, profesora lékařské fakulty vídeňské univerzity a přednosty I. chirurgické kliniky ve Vídni. Autorka příspěvku čerpala především ze vzájemné korespondence obou protagonistů a ze zápisků M. Červinkové. Korespondence se týkala především otázek soudobého politického vývoje, ale také rozvoje české vědy a literatury. Zvláštní zřetel je v příspěvku věnován sebereflexi Červinkové jako literátky a filantropky. Albertův postoj k ženské otázce je představen na konkrétním příkladu jeho vnímání literárních snah M. Červinkové. Albert se jen těžce smiřoval s emancipačním úsilím žen. Ženské aktivity uznával pouze na poli literatury, dramatického umění a dobročinnosti. Zdá se, že v českém prostředí to byla pouze M. Červinková, kterou uznával a jejíchž prací si cenil. Vážil si její činnosti filantropické i literární, uznával její nadání a píli, smysl pro povinnost. The contribution deals with the relationships between Marie Červinková-Riegrová and Eduard Albert, the Professor at the Faculty of Medicine in Vienna and the Head of the first surgical clinic. The main sources of information were the correspondence between both protagonists and Marie Červinková's notes. The correspondence was related to their political development and to the progress of Czech political development, science and literature. Special attention is paid to self-reflection of M. Červinková as a novelist and a charity worker. The Albert’s attitude towards the woman question is presented in the specific example of his reception of M. Červinková as a writer. Albert had problems with woman’s emancipation. He appreciated activities of women only in the field of literature, theatre and charity. It seems, that M. Červinková was the only Czech woman, whom he respected, particularly her charity and literary activities. He also admired her talent, her diligence and her sense of duty. Keywords: Albert, Eduard; Červinková-Riegrová, Marie; letters Available at various institutes of the ASCR
Vztahy Eduarda Alberta a Marie Červinkové-Riegrové

Příspěvek je věnován vztahům M. Červinkové-Riegrové a Eduarda Alberta, profesora lékařské fakulty vídeňské univerzity a přednosty I. chirurgické kliniky ve Vídni. Autorka příspěvku čerpala především ...

Kokešová, Helena
Masarykův ústav a Archiv, 2007

Britští přátelé Československa - autority s omezeným vlivem
Hájková, Dagmara
2007 - Czech
Příspěvek se zaměřuje na osvětlení konceptu "přítel Československa" na příkladě Roberta Williama Setona-Watsona a Henry Wickama Steeda a popisuje proměnu jejich postavení a možností jak ve Velké Británii, tak v Čechách/Československu z hlediska jejich autority a vlivu. The contribution explores the concept "a friend of Czechoslovakia" on cases of Robert William Seton-Watson and Henry Wickam Steed. It follows the changes of their position in Great Britain as well as in Bohemia/Czechoslovakia from the perspective of their authority and influence. Keywords: Czechoslovakia, history; Watson-Seton; Steed, Wickham Available at various institutes of the ASCR
Britští přátelé Československa - autority s omezeným vlivem

Příspěvek se zaměřuje na osvětlení konceptu "přítel Československa" na příkladě Roberta Williama Setona-Watsona a Henry Wickama Steeda a popisuje proměnu jejich postavení a možností jak ve Velké ...

Hájková, Dagmara
Masarykův ústav a Archiv, 2007

Tereza Svatová a Marie Červinková-Riegrová
Kokešová, Helena
2007 - Czech
Příspěvek je věnován vztahům M. Červinkové-Riegrové s mladší sestrou Eduarda Alberta Terezou Svatovou, autorkou črt ze života společnosti a řady vzpomínkových článků. Pro Svatovou představovala Červinková nespornou autoritu a jejího přátelství si velmi považovala. Doklad uvedeného tvrzení nalezneme nejen v četné korespondenci ale i v zápiscích M. Červinkové-Riegrové. Přátelství obou žen bylo posilováno jejich společným zájmem - spisovatelskou činností. Hovořily spolu o vlastní literární tvorbě, v dopisech se v ní vzájemně povzbuzovaly a informovaly se o své práci. Navzájem si zasílaly rukopisy i vydané práce. Několikrát se osobně setkaly a navázaly přátelství, které ukončila až předčasná smrt M. Červinkové. The contribution deals with the relationships between M. Červinková-Riegrová and Tereza Svatová, younger sister of Eduard Albert. She wrote sketches describing the social life and a number of reminiscent articles. Svatová considered Marie Červinková-Riegrová as an unquestioned authority and appreciated her friendship. This statement is well documented not only in numerous items of correspondence, but also in Marie Červinková-Riegrová`s memoirs. The friendship of both women was strengthened by their common interest - writing activity. They wrote about literature, encouraged each other and informed about their own work. They also sent each other their manuscripts and published works. They met only several times, but they were close friends. Their friendship was ended by the early death of Marie Červinková-Riegrová. Keywords: woman's selfreflection; Svatová, Tereza; Červinková-Riegrová, Marie Available at various institutes of the ASCR
Tereza Svatová a Marie Červinková-Riegrová

Příspěvek je věnován vztahům M. Červinkové-Riegrové s mladší sestrou Eduarda Alberta Terezou Svatovou, autorkou črt ze života společnosti a řady vzpomínkových článků. Pro Svatovou představovala ...

Kokešová, Helena
Masarykův ústav a Archiv, 2007

Masaryk a Nietzsche v myšlení F. X. Šaldy
Kostrbová, Lucie
2007 - Czech
Studie zkoumá ohlas filozofie T. G. Masaryka a Friedricha Nietzscheho v myšlení českého kritika F. X. Šaldy. I když Masaryk Nietzscheho filozofii odmítal, literární generace 90. let často vnímala jeho osobnost a myšlení právě prizmatem Nietzschových myšlenek a Masaryk jim představoval velkého bořitele a tvořitele. Později Šalda kritizoval Masarykovu redukci pojmu života o stránky podvědomé a chaotické, po roce 1918 pak i způsob prosazování pojmu demokracie do politické reality. The paper examines impact of the philosophy of T. G. Masaryk and Friedrich Nietzsche on thoughts of Czech eminent critique F. X. Šalda. Despite of Masaryk's rejection of Nietzsche's philosophy the modernist literary generation of 1890s perceived his personality and thinking through prism of Nietzsches´s ideas and understood Masaryk in Nietzschean way as a great "destructor" and "creator". The later Šalda's criticism of Masaryk refers to Nietzsche again when he arguments that the notion of life can´t be deprived of subconscious and chaotic realms. After 1918 Šalda criticised the way the Masaryk´s conception of democracy was turned into the politic reality. Keywords: philosophy; modern aestetics; Šalda, F. X. Available at various institutes of the ASCR
Masaryk a Nietzsche v myšlení F. X. Šaldy

Studie zkoumá ohlas filozofie T. G. Masaryka a Friedricha Nietzscheho v myšlení českého kritika F. X. Šaldy. I když Masaryk Nietzscheho filozofii odmítal, literární generace 90. let často vnímala jeho ...

Kostrbová, Lucie
Masarykův ústav a Archiv, 2007

Hodnotové orientace české společnosti - stav bádání
Broklová, Eva
2007 - Czech
V šesti studiích o konstitutivních hodnotách české společnosti od konce 19. do poloviny 20. století je zkoumán charakter politické kultury. Sdílené hodnoty jsou vesměs demokratické a podporují tezi o demokratickém charakteru první republiky a společnosti, která ji tvořila. Six studies on founding values of Czech modern society between the end of the 19th century and the mid1900 investigate the nature of Czech political culture. The findings indicate that shared political values are prevailingly democratic. Consequently, they support the thesis that the nature of the first Republic and its society was democratic. Keywords: Czech political culture Available at various institutes of the ASCR
Hodnotové orientace české společnosti - stav bádání

V šesti studiích o konstitutivních hodnotách české společnosti od konce 19. do poloviny 20. století je zkoumán charakter politické kultury. Sdílené hodnoty jsou vesměs demokratické a podporují tezi o ...

Broklová, Eva
Masarykův ústav a Archiv, 2007

Hodnotové orientace práce Edvarda Beneše Demokracie dnes a zítra
Broklová, Eva
2007 - Czech
Práce je teoretická, nejde o návod k politické činnosti, vůbec už ne praktickou instrukci k lidové demokracii. Základní hodnotová orientace práce je demokratická. Hlubší a dokonalejší demokracii politickou, sociální a hospodářskou charakterizuje jako demokracii humanitní, nikoli socializující, jak se někteří autoři domnívají. Obhajuje individuální a občanské svobody proti národnímu a státnímu totalismu. Zvažoval podmínky, za nichž bude možné spolupráce a sblížení komunismu s demokracií. Před demokracií viděl úkol přerodit se v demokracii sociální a tzv. hospodářskou. The work Democracy Today and Tomorrow by Edvard Beneš has a theoretical nature, it is meant neither for practical politics or as directions for "popular democracy". Its value orientation is democratic. Democracy in a broader sense, including political, social and economic aspects, perceives as "humanistic" democracy, not "socializing" as some authors claim. The work promotes individual and civic freedoms against national a state totalitarianism. He considered the conditions on which the cooperation between democracy and the Communists would be possible. As the main objective of democracy he perceived the strengthenning its social aspects, called economic. Keywords: Beneš, Edvard; democracy Available at various institutes of the ASCR
Hodnotové orientace práce Edvarda Beneše Demokracie dnes a zítra

Práce je teoretická, nejde o návod k politické činnosti, vůbec už ne praktickou instrukci k lidové demokracii. Základní hodnotová orientace práce je demokratická. Hlubší a dokonalejší demokracii ...

Broklová, Eva
Masarykův ústav a Archiv, 2007

Lidovci a demokracie
Pehr, Michal
2007 - Czech
Studie rozebírá vztah českého politického katolicismu k demokratickému systému v době první republiky. Vyvrací zažitý názor, že katolíci byly proti demokracii. Autor na základě archivních pramenů a dobového tisku jasně prokázal, že většina katolíků se s tímto systémem ztotožnila a pouze okrajové proudy byly proti tomuto systému, případně navrhovaly dalekosáhlé reformy. The paper is concerned with the relationships of Czech political Catholicism towards the democratic system of the First Republic. It refutes the generally established view that Catholics opposed democracy. Drawing on archival sources and periodical press, the author proves clearly that the majority of Catholics identified themselves with the system, while only marginal groups were opposing it or demanded some sweeping reforms. Keywords: Czechoslovakia 1918-1938; political catholicism Available at various institutes of the ASCR
Lidovci a demokracie

Studie rozebírá vztah českého politického katolicismu k demokratickému systému v době první republiky. Vyvrací zažitý názor, že katolíci byly proti demokracii. Autor na základě archivních pramenů a ...

Pehr, Michal
Masarykův ústav a Archiv, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases