Number of found documents: 266
Published from to

Nové pohledy na šikanu
Říčan, Pavel; Janošová, Pavlína
2009 - Czech
Šikana je českými a slovenskými odborníky chápána především jako sociálně psychologický proces, v jehož průběhu postupně dochází k maligní strukturální transformaci skupiny. Ve srovnání se zahraničním přístupem se v českých studiích v mnohem větší míře uplatňuje také hlubinně-psychologické hledisko. V rámci výzkumu Psychologického ústavu se nyní zaměřujeme také na problematiku vývoje sociálních vztahů ve školní třídě a na jedince v roli zastánců šikanovaných dětí. Vycházíme ze sociálně kognitivního hlediska a zkoumáme interindividuální rozdíly v etickém uvažování dětských agresorů, obětí i jejich zastánců, přičemž zohledňujeme také genderový kontext šikany. Bullying is viewed in the Czech and Slovak specialized literature mostly as the social-psychological process when the structure of a social group gradually transforms into a malign form. In comparison with the worldwide approach, the psychoanalytical viewpoint is applied more strongly in Czech studies. Within the scope of the research done in the Institute of Psychology, we focus also on the development of the social relationships in the school class and on the individuals in the role of defenders of victimized peers. On the basis of the social-cognitive approach along with the gender context, we analyze inter-group differences in ethical reasoning of the school aggressors, victims and their defenders. Keywords: school bullying; defenders of victims; ethical reasoning; gender context Available at various institutes of the ASCR
Nové pohledy na šikanu

Šikana je českými a slovenskými odborníky chápána především jako sociálně psychologický proces, v jehož průběhu postupně dochází k maligní strukturální transformaci skupiny. Ve srovnání se zahraničním ...

Říčan, Pavel; Janošová, Pavlína
Psychologický ústav, 2009

Psychosociální souvislosti antisociálního chování dospívajících: hlavní výsledky projektu SAHA
Sobotková, Veronika; Blatný, Marek; Jelínek, Martin; Hrdlička, M.
2009 - Czech
Studie přináší hlavní výsledky národní části projektu SAHA (Social And Health Assessment) v oblasti antisociálního chování dospívajících. Projektu se zúčastnilo 4,980 adolescentů ve věku 12 – 16 let z městských oblastí, v předkládané studii byla analyzována data od 3023 žáků základních škol ve věku 12 - 14 let. Na základě odpovědí na položky Škály antisociálního chování jsme identifikovali typy osob s různými projevy antisociálního chování. Pro identifikaci typů dětí jsme použili shlukovou analýzu. Provedli jsme nehierarchickou shlukovou analýzu (k-means). Jako nejvhodnější a nejlépe interpretovatelné jsme vybrali řešení pro 4 typy osob: typ 1 s mírně zvýšeným problémovým chováním (17% ze sledované populace), typ 2 s vysokou mírou všech antisociálních projevů (2%), typ 3 s nízkou mírou všech projevů antisociálního chování (56%) a typ 4, který je v podstatě shodný s předchozím typem, liší se jen ve větší četnosti fyzických soubojů (25%). Identifikované typy jsme porovnali z hlediska dalších charakteristik a projevů – zneužívání návykových látek, styků s vrstevníky, školního prostředí, rodinného zázemí a výchovných stylů a expozice násilí (svědek násilí, oběť násilí). Jako nejvíce riziková (zneužívání návykových látek, styky s delikventními vrstevníky) a zároveň ohrožená (špatné rodinné zázemí, oběti násilí) skupina se ukázal typ č. 2 – děti s vysokou mírou všech projevů antisociálního chování. The study gives overview of main results of Czech part of the International SAHA project (Social And Health Assessment) in the area of antisocial behavior. The Social and Health Assessment (SAHA), a school survey, was conducted with 4980 adolescents (age 12-16years old) in Prague and 12 regional capitals of the Czech Republic. In current study data from 3023 adolescents aged 12 – 14 years are presented. K-means cluster analysis was used to identify the main clusters of antisocial behavior. Subsequently, adolescents from different clusters were compared on the levels of their substance use, affiliation with peers, parent child interactions, attachment to school, and violence exposure. Four major clusters of children were identified: the first cluster (17% of the sample) comprised children with mild conduct problems, adolescents from the second cluster (2%) reported the highest levels of all types of antisocial behavior, the third cluster (56%) included non-problematic children with the lowest levels of antisocial behavior, and children in the fourth cluster (16%) were characterized by moderate aggressive behavior (fistfights and shoving) and no other expressions of antisocial behavior. The cluster 2, children with highest levels of all types of antisocial behavior, have been found as the most risk and threatened group with high levels of other risk behaviors (substance use, affiliation with delinquent peers) and negative social influences (poor family relationships, violence exposure). Keywords: antisocial behaviour; typology; early adolescence Available at various institutes of the ASCR
Psychosociální souvislosti antisociálního chování dospívajících: hlavní výsledky projektu SAHA

Studie přináší hlavní výsledky národní části projektu SAHA (Social And Health Assessment) v oblasti antisociálního chování dospívajících. Projektu se zúčastnilo 4,980 adolescentů ve věku 12 – 16 let z ...

Sobotková, Veronika; Blatný, Marek; Jelínek, Martin; Hrdlička, M.
Psychologický ústav, 2009

Výtvarné dílo a vyprávění v arteterapii: vynořující se narativní identita
Štěpánek, P.; Čermák, Ivo
2009 - Czech
Autoři prezentují arteterapeutický přístup, v němž jsou výtvarná a narativní imaginace využity k expresi významných životních témat. Předpokládají, že imaginativní tvorba v obou modalitách facilituje porozumění prožívanému problému a vynořování narativní identity, do té doby jedincem nereflektované. Terapeutická změna pak podle autorů souvisí s tímto komplexním procesem. Kazuistika ilustruje, jak se v průběhu arteterapie mění podoba obrazů a příběhy jimi inspirované. Změna stylu výtvarného zpracování námětu a žánru vyprávění jsou indikátory vynořující se identity. Re-konfigurace výtvarného stylu a žánru vyprávění pak mohou odkazovat k re-konfiguraci identity. Art therapy approach, in which visual and narrative imagination are, used to expression of important life themes, is presented. The authors suppose that imaginative creation in both modalities facilitates understanding of trouble experience and also narrative identity emerging, which the individual has not reflected till now. Therapeutic change is connected with this complex process. The case study illustrates the shift in form of pictures and narratives inspired by them during art therapy. Change of artistic style and storytelling genre indicates identity emerging. Re-configuration of painting style and story genres can refer also to identity re-configuration. Keywords: narrative identity emerging; art therapy; visual and narrative imagination Available at various institutes of the ASCR
Výtvarné dílo a vyprávění v arteterapii: vynořující se narativní identita

Autoři prezentují arteterapeutický přístup, v němž jsou výtvarná a narativní imaginace využity k expresi významných životních témat. Předpokládají, že imaginativní tvorba v obou modalitách facilituje ...

Štěpánek, P.; Čermák, Ivo
Psychologický ústav, 2009

Sociální a emocionální kvalita života dětí po léčbě onkologického onemocnění. Předběžné výsledky z projektu QOLOP
Slezáčková, Alena; Blatný, Marek; Kepák, T.; Vlčková, I.; Jelínek, Martin; Pilát, M.; Kárová, Š.; Navrátilová, P.
2008 - Czech
Příspěvek shrnuje předběžné výsledky týkající se sociální a emocionální kvality života dětí po léčbě onkologického onemocnění z druhého roku longitudinální studie QOLOP. Naznačuje také další možné směry výzkumu, a to zejména v oblasti posttraumatického rozvoje osobnosti rodičů onkologicky nemocných dětí. The presentation gives overview of results from the first two years of the QOLOP study regarding social and emotional quoality of life of childhood cancer survivors and mentioning also the possible benefits of serious life experience in their parents. Keywords: quality of life; children; tumor illness therapy Available at various institutes of the ASCR
Sociální a emocionální kvalita života dětí po léčbě onkologického onemocnění. Předběžné výsledky z projektu QOLOP

Příspěvek shrnuje předběžné výsledky týkající se sociální a emocionální kvality života dětí po léčbě onkologického onemocnění z druhého roku longitudinální studie QOLOP. Naznačuje také další možné ...

Slezáčková, Alena; Blatný, Marek; Kepák, T.; Vlčková, I.; Jelínek, Martin; Pilát, M.; Kárová, Š.; Navrátilová, P.
Psychologický ústav, 2008

Effects of childhood malignancy treatment on quality of life: Preliminary results of the QOLOP project
Blatný, Marek; Kepák, T.; Vlčková, I.; Jelínek, Martin; Navrátilová, P.; Pilát, M.; Kárová, Š.; Slezáčková, Alena; Hrstková, H.; Štěrba, J.
2008 - English
Effects of childhood malignancy treatment on quality of life: preliminary results of the Qolop project. Keywords: childhood cancer treatment; quality of life Available at various institutes of the ASCR
Effects of childhood malignancy treatment on quality of life: Preliminary results of the QOLOP project

Effects of childhood malignancy treatment on quality of life: preliminary results of the Qolop project.

Blatný, Marek; Kepák, T.; Vlčková, I.; Jelínek, Martin; Navrátilová, P.; Pilát, M.; Kárová, Š.; Slezáčková, Alena; Hrstková, H.; Štěrba, J.
Psychologický ústav, 2008

Změna z pohledu diskurzivní analýzy
Zábrodská, Kateřina; Snopek, M.; Sedláček, L.; Chmelařová, H.; Kobes, T.
2007 - Czech
Diskurzivní analýza označuje relativně novou oblast sociálně vědecké teorie a výzkumu zaměřující se na konstitutivní důsledky diskurzů a diskurzivní praktik, v psychologii především ve vztahu k reprodukci subjektivity. Předkládaný text představuje možnosti uplatnění diskurzivní analýzy při studiu různých aspektů vztahu mezi diskurzem a změnou, a to s důrazem na perspektivu longitudinální, ontogenetickou a sociální. Příspěvek je společným dílem autorů a autorek věnujících se Foucaultovské diskurzivní analýze a kritické diskurzivní analýze, jejichž výzkumy z oblasti genderových vztahů (genderová subjektivita, asexualita, otcovství) a etnicity (významová profilace pojmu Rom) nastiňují odlišné, přesto však kompatibilní a vzájemně se doplňující konceptualizace změny. Discourse analysis represents a relatively new field of social scientific theory and research, which studies the constitutive effects of discourses and discursive practices. In psychology, its focus is mainly on the re/production of subjectivity. This paper introduces the possibilities of application of discourse analysis to the study of the varied relationship between discourse and change. The emphasis is put on the longitudinal, ontogenetic and social perspectives. The paper is an outcome of a collaborative effort of the authors who practice Foucauldian discourse analysis and critical discourse analysis. Their research on gender relations (gender subjectivity, asexuality, fatherhood) and ethnicity (the connotative meanings of ‘Gypsy’ ) represents different, yet compatible and mutually enriching conceptualizations of change. Keywords: Foucauldian discourse analysis; critical discourse analysis; change Available at various institutes of the ASCR
Změna z pohledu diskurzivní analýzy

Diskurzivní analýza označuje relativně novou oblast sociálně vědecké teorie a výzkumu zaměřující se na konstitutivní důsledky diskurzů a diskurzivní praktik, v psychologii především ve vztahu k ...

Zábrodská, Kateřina; Snopek, M.; Sedláček, L.; Chmelařová, H.; Kobes, T.
Psychologický ústav, 2007

Vliv rodinného zázemí a vazby na místo na výběr cíle pachatelů vloupání
Polišenská, Veronika
2007 - Czech
Článek se věnuje vlivu rodinného zázemí, ve formě vazby na místo, a osobnosti na proces trestné činnosti pachatele vloupání. Vloupání je nejčastější nenásilný trestný čin. Je to také trestný čin, kdy velmi často pachatel není dopaden, či kdy samotný trestný čin není zjištěn a nahlášen. Pokud porozumíme lépe pachatelům, jejich strategiím a důvodům pro tento trestný čin, pak můžeme i implementovat lepší preventivní metody. The article concentrates upon the influence of family environment, in the form of place-attachment and personality, upon the process of committing burglary. Burlary is the most common non-violent crime and very often the offender is not apprehended or the crime itself is not reported. Thus, by understanding the offenders, their strategies and reasons for commiting the crime we can implement better preventive methods. Keywords: burglary; personality; place attachment Available at various institutes of the ASCR
Vliv rodinného zázemí a vazby na místo na výběr cíle pachatelů vloupání

Článek se věnuje vlivu rodinného zázemí, ve formě vazby na místo, a osobnosti na proces trestné činnosti pachatele vloupání. Vloupání je nejčastější nenásilný trestný čin. Je to také trestný čin, kdy ...

Polišenská, Veronika
Psychologický ústav, 2007

Psychologie jako věda o prožívání a prožívání času
Heller, Daniel
2007 - Czech
Autor se zabývá prožíváním jako základní psychologickou kategorií a stránkou psychiky komplementární k chování. Uvádí některé významy, které psychologický pojem prožívání postupně získal. Předmětem prožívání je nejen vnější svět, ale i stav vlastního organismu a zejména stav vlastní mysli. Zvláštní pozornost je věnována prožívání času jako základního rozměru lidského života. The author deals with experience as a basic psychological category and the aspect of mind complementary to behaviour. He introduces some meanings acquired by psychological concept of experience gradually in the history. Experiencing is concerned not only by the outer world but also by the state of own organism and namely the state of own mind. The special concern is given to the experiencing of time as a basic dimension of human life. Keywords: experience; mentalism; experience of time Available at various institutes of the ASCR
Psychologie jako věda o prožívání a prožívání času

Autor se zabývá prožíváním jako základní psychologickou kategorií a stránkou psychiky komplementární k chování. Uvádí některé významy, které psychologický pojem prožívání postupně získal. Předmětem ...

Heller, Daniel
Psychologický ústav, 2007

Strategie zvládání vzteku ve vztahu ke spirituálním prožitkům – kvantitativní analýza
Janošová, Pavlína
2007 - Czech
Pomocí originálního dotazníku zaměřeného na zjišťování strategií zvládání vzteku (Říčan, 2005) byla získána data studentů 3. ročníku gymnázií (N=829). Výsledky byly porovnány s daty získanými prostřednictvím dotazníku spirituality PSQ (Říčan, Janošová, 2005). Pozitivní signifikantní korelace byla mezi zjištěna mezi strategiemi, v nichž respondenti při regulaci vzteku užívali empatii vůči osobě, která je rozčílila, a některými škálami spirituálních prožitků. Zvládání zloby za pomoci pomstychtivých představ s nimi korelovalo naopak statisticky významně negativně. Data of students of 3rd class of high school (N=829) were obtained via original questionnaire focused on strategies of coping with anger. Results were compared with data from Prague spiritual questionnaire (PSQ) (Říčan, Janošová, 2005). Positive significant correlation was found between strategies of self-regulation of anger with the help of empathy and some scales of spiritual experiences, whereas coping with anger by means of revengeful images correlated with spirituality significantly negatively. Keywords: coping with angry; spirituality; adolescents Available at various institutes of the ASCR
Strategie zvládání vzteku ve vztahu ke spirituálním prožitkům – kvantitativní analýza

Pomocí originálního dotazníku zaměřeného na zjišťování strategií zvládání vzteku (Říčan, 2005) byla získána data studentů 3. ročníku gymnázií (N=829). Výsledky byly porovnány s daty získanými ...

Janošová, Pavlína
Psychologický ústav, 2007

Psychohygienický program pro seniory
Slezáčková, Alena
2007 - Czech
Příspěvek je věnován tématice kvality života seniorů a nabízí možnosti rozšíření psychologické péče o seniory o zavedení konkrétních relaxačních metod. The paper concerns the quality of life of elder people. The ways of extension of psychological care of elder people are under consideration and the influence of the specific relaxation training.upon the subjectively experienced life satisfaction is emphasized. Keywords: quality of life; elder people Available at various institutes of the ASCR
Psychohygienický program pro seniory

Příspěvek je věnován tématice kvality života seniorů a nabízí možnosti rozšíření psychologické péče o seniory o zavedení konkrétních relaxačních metod....

Slezáčková, Alena
Psychologický ústav, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases