Number of found documents: 172
Published from to

Statistical Significance: Bad or misused concept?
Soukup, Petr
2007 - English
The goal of the article is to show some problems of statistical significance. Some authors argue that this concept is bad because of these problems and propose to abolish it in the science. The article offer some solutions to common problems of the concept. Cílem textu je poukázat na problémy používání statistické významnosti. Někteří autoři na základě těchto problémů navrhují přestat statistickou významnost ve vědě vůbec používat. Text se snaží nabídnout některá řešení nejběžnějších problémů, které s sebou nese statistická významnost. Keywords: statistical significance; methodology Available at various institutes of the ASCR
Statistical Significance: Bad or misused concept?

The goal of the article is to show some problems of statistical significance. Some authors argue that this concept is bad because of these problems and propose to abolish it in the science. The ...

Soukup, Petr
Sociologický ústav, 2007

Návrat české emigrace po roce 1989
Nešpor, Zdeněk
2006 - Czech
Studie shrnuje výsledky sociologického výzkumu českých reemigrantů ze Západu po roce 1989. The paper summarises results of the sociological research on Czech re-emigration from the West after 1989. Keywords: Re-emigration; Czech Republic; 1992 Available at various institutes of the ASCR
Návrat české emigrace po roce 1989

Studie shrnuje výsledky sociologického výzkumu českých reemigrantů ze Západu po roce 1989....

Nešpor, Zdeněk
Sociologický ústav, 2006

K problému korektní interpretace stranických preferencí
Lebeda, Tomáš
2006 - Czech
Stať upozorňuje na problém špatné interpretace výzkumů volebních preferencí v českých médiích. Žurnalisté často nerozlišují mezi různými typy výzkumů a jejich interpretace výsledků jsou pak zavádějící. V určitých případech proto může psychologický efekt uzavírací klauzule kombinovaný s mediální dezinterpretací volebních preferencí ovlivnit voličské rozhodování. The article points to the problematic interpretation of electoral polls provided by media, using some examples from Czech press. Journalists are not able to differentiate within various types of polls and their interpretations of poll outcomes are sometimes incorrect. In some cases therefore the psychological effect of legal threshold coupled with media campaigning based on the misinterpretations of preferences can influence voters decisions. Keywords: elections; electoral preferences; pre-election polls Available at various institutes of the ASCR
K problému korektní interpretace stranických preferencí

Stať upozorňuje na problém špatné interpretace výzkumů volebních preferencí v českých médiích. Žurnalisté často nerozlišují mezi různými typy výzkumů a jejich interpretace výsledků jsou pak ...

Lebeda, Tomáš
Sociologický ústav, 2006

Spolupráce obcí - jedna ze strategií lokálního rozvoje: anketa ve svazcích obcí
Vajdová, Zdenka
2006 - Czech
Osamostatnění obcí v 90. letech, fragmentace místní veřejné správy. Spojování samostatných obcí do dobrovolných sdružení za účelem spolupráce. Postoje představitelů dobrovolných sdružení, svazků obcí ke slučování obcí a důležitosti spolupráce mezi obcemi. Gaining independence of municipalities during 90s, fragmentation of local public administration. Uniting of the independent municipalities into voluntary associations with the aim of cooperation. The attitudes of municipalities voluntary associations representatives to amalgamation and to importance of municipalities cooperation. Keywords: Cooperation; municipality associations Available at various institutes of the ASCR
Spolupráce obcí - jedna ze strategií lokálního rozvoje: anketa ve svazcích obcí

Osamostatnění obcí v 90. letech, fragmentace místní veřejné správy. Spojování samostatných obcí do dobrovolných sdružení za účelem spolupráce. Postoje představitelů dobrovolných sdružení, svazků obcí ...

Vajdová, Zdenka
Sociologický ústav, 2006

Bytová politika a deregulace nájemného – postoje občanů
Sunega, Petr
2006 - Czech
Obsahem příspěvku byla prezentace postojů české veřejnosti zejména k problematice „dvojích cen“ nájemného, deregulace nájemného a nástrojů bytové politiky k odstranění nežádoucích sociálních dopadů deregulace nájemného. The presentation was focused on attitudes towards rent setting in the Czech Republic, rent deregulation and housing policy instruments aiming to reduce potential negative impacts of the rent deregulation. Keywords: attitudes; housing policy Available at various institutes of the ASCR
Bytová politika a deregulace nájemného – postoje občanů

Obsahem příspěvku byla prezentace postojů české veřejnosti zejména k problematice „dvojích cen“ nájemného, deregulace nájemného a nástrojů bytové politiky k odstranění nežádoucích sociálních dopadů ...

Sunega, Petr
Sociologický ústav, 2006

Současné vztahy mezi ČR a SRN v postojích obyvatel českého pohraničí
Novotný, Lukáš
2006 - Czech
Článek porovnává výsledky postojů Čechů vůči Německu včetně aspektů česko-německé spolupráce v česko-německém pohraničí. The article comparing results of opinion poll of attitudes of Czechs towards Germans, some aspects of Czech-German cooperation along and cross the border. It´s generally apparent the trend of steadily increasing trust towads Germany including diminishing fear of German dominance. In comparison of milieu along the Bavarian and Saxonian part of the border there are recorded differences stemming from specific situation of both socio-economic systems. Keywords: Integration; pragmatic partnership; cooperation Available at various institutes of the ASCR
Současné vztahy mezi ČR a SRN v postojích obyvatel českého pohraničí

Článek porovnává výsledky postojů Čechů vůči Německu včetně aspektů česko-německé spolupráce v česko-německém pohraničí....

Novotný, Lukáš
Sociologický ústav, 2006

Vymezení venkova a venkovského obyvatelstva v ČR – návrh možného přístupu
Vobecká, Jana
2006 - Czech
Příspěvek diskutoval problematiku vymezení venkova v České republice z hlediska prostorového a především z hlediska obyvatelstva v prostoru žijícího. Jádrem příspěvku byla prezentace možné typologie rozdělující území ČR na městské, příměstské a venkovské oblasti. Byly prezentovány zejména metodologické aspekty typologie, zdroje dat a dílčí výsledky její aplikace na území České republiky. The presented paper focuses on one possible approach to the typology of rural space, mentioning its methodology, data sources and partial results. The typology discriminates three major types of space: rural, suburban and urban on the basis of the intensity of commute to work to the major urban centers of the country. Keywords: rural population; typology; Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
Vymezení venkova a venkovského obyvatelstva v ČR – návrh možného přístupu

Příspěvek diskutoval problematiku vymezení venkova v České republice z hlediska prostorového a především z hlediska obyvatelstva v prostoru žijícího. Jádrem příspěvku byla prezentace možné typologie ...

Vobecká, Jana
Sociologický ústav, 2006

Jsou venkovské obce v ČR příliš malé?
Illner, Michal
2006 - Czech
V ČR je předmětem diskusí a podnětem pro uvažováná nebo realizovaná opatření roztříštěná struktura obcí. Tato struktura bývá kritizována jako problematická např. z hlediska sociálního a ekonomického rozvoje venkova, stability volených orgánů malých obcí, jejich finančního hospodaření, kvality správních úkonů atd. Příspěvek naznačuje rozměr tohoto problému a shrnuje poznatky o vztahu mezi velikostí obcí a jejich fungováním jako správních, poltických, ekonomických a sociálních jednotek. Since the early 90s, the extremely fragmented structure of Czech rural municipalities has been a frequent target of criticism. It was mentioned that this structure hinders the economic and social development of rural areas, is responsible for instability of local government, causes irresponsible use of public money by local authorities as well as problematic legal culture of local administration in small municipalities. The paper outlines the nature of this problem and presents a brief overview of the available knowledge about the relationship between the size of muinicipalities and their functioning as administrative, political, economic and social units Keywords: size of municipalities; effectiveness; democracy Available at various institutes of the ASCR
Jsou venkovské obce v ČR příliš malé?

V ČR je předmětem diskusí a podnětem pro uvažováná nebo realizovaná opatření roztříštěná struktura obcí. Tato struktura bývá kritizována jako problematická např. z hlediska sociálního a ekonomického ...

Illner, Michal
Sociologický ústav, 2006

Educational mobility during socialism
Simonová, Natalie
2006 - English
In my contribution I recapitulated up to now findings about character and extent of educational inequalities in the socialist Czech Republic and I showed what the results of verification of existing findings (through a new mobility analysis) are. The mobility point of view with the help of log-linear modelling led to identify specific local structural contexts, i.e. in what way Czech education mobility system (pre-socialist and socialist) evolved. Ve svém příspěvku jsem shrnula dosavadní zjištění o charakteru a rozsahu vzdělanostních nerovností v socialistické České republice a ukázala jsem, k jakým výsledkům jsem došla prostřednictvím nové mobilitní analýzy, tj. co ukázal proces ověřování dosavadních zjištění. Mobilitní úhel pohledu a log-lineární modelování umožnily identifikovat specifický lokální strukturální kontext, tj. jakým způsobem se vyvíjel mobilitní režim českého vzdělanostního systému. Keywords: education; mobility; inequality Available at various institutes of the ASCR
Educational mobility during socialism

In my contribution I recapitulated up to now findings about character and extent of educational inequalities in the socialist Czech Republic and I showed what the results of verification of existing ...

Simonová, Natalie
Sociologický ústav, 2006

Determinanty sociální důvěry v české společnosti
Sedláčková, Markéta
2006 - Czech
Stať zkoumá oblast tzv. sociální důvěry, přičemž se věnuje zejména jejím determinantám. Na datech z výzkumu Naše společnosti 2005 ověřuje teorie důvěry dle konceptualizace Delheye a Newtona (2003) na české společnosti. Výsledný regresní model potvrzuje platnost tzv. společenské teorie pro českou společnost, tedy vázanost sociální důvěry na hodnocení vztahů a vlastností ve společnosti, důvěru v instituce a hodnocení ekonomické situace ve společnosti. The artical studies social trust with special focus on its determinants. Using survey data from „Our society 2005“ we verify validity of teories of social trust (according to conceptualization of Delheye and Newton 2003) for Czech society. The final regression model confirms validity of so called „social theory“ for Czech society, it means the connection of social trust to evaluation of relationships in society, trust in institutions and evaluation of ecomic situation in society. Keywords: social trust; determinants of trust; Czech society Available at various institutes of the ASCR
Determinanty sociální důvěry v české společnosti

Stať zkoumá oblast tzv. sociální důvěry, přičemž se věnuje zejména jejím determinantám. Na datech z výzkumu Naše společnosti 2005 ověřuje teorie důvěry dle konceptualizace Delheye a Newtona (2003) na ...

Sedláčková, Markéta
Sociologický ústav, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases