Number of found documents: 2212
Published from to

Stanovení obsahu vody ve zbytkové dendromase smrku ztepilého (Picea abies (L.), Karst.) ve vybraných porostech v České republice
Dymeš, Ondřej; Štícha, Václav; Javůrek, Petr
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá obsahem vody a relativní vlhkostí v dendromase. V teoretické části vysvětluje odborné termíny vztahující se k biomase, dendromase a obsahu vody v dendromase. V praktické části se zaměřuje na stanovení obsahu vody v dendromase a popisuje průběh a výsledky měření relativní vlhkosti dendromasy. This bachelor thesis deals with the content of water and relative humidity in dendromass. Theoretical part explains various specific terms concerning biomass, dendromass and humidity of dendromass, especially wood chips. Practical part focuses on assessment of water content in dendromass, and describes the progress and results of relative dendromass humidity measurements. Keywords: dendromasa; štěpka; sušení dendromasy; voda; relativní vlhkost; smrk ztepilý (Picea abies (L.); Karst.) dostupnost_czu
Stanovení obsahu vody ve zbytkové dendromase smrku ztepilého (Picea abies (L.), Karst.) ve vybraných porostech v České republice

Tato bakalářská práce se zabývá obsahem vody a relativní vlhkostí v dendromase. V teoretické části vysvětluje odborné termíny vztahující se k biomase, dendromase a obsahu vody v dendromase. ...

Dymeš, Ondřej; Štícha, Václav; Javůrek, Petr
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Analýza úvěrových možností pro pořízení bydlení
Kosová, Veronika; Gebeltová, Zdeňka; Malec, Karel
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá analýzou finančních zdrojů pro pořízení nemovitosti za účelem bydlení na území České republiky. Analýza je aplikována na čtyřech modelových situacích, kdy každý klient zastupuje různé segmenty společnosti s odlišnými příjmy, výdaji na živobytí a rozdílným věkem. Všechny modelové situace mají stejný investiční záměr. Klíčové informace o klientech byly zadány do softwarových kalkulaček bank pro hrubý výpočet bonity klienta. Na základě výstupů z těchto kalkulaček byly zpracovány nabídky bank hypotečních úvěrů pro dané klienty (pokud se klient jevil dostatečně bonitní). Výsledky modelových situací jsou závislé na metodice výpočtu bonity každé z bank a na konkrétních podmínkách bank. Výsledné úrokové sazby se mohou lišit v závislosti na věrnostních programech bank a jiných konkurenčních taktikách. Z nabídek hypotečních úvěrů byla pro každého klienta vybrána nabídka s nejnižší úrokovou sazbou, nejnižšími náklady spjatými se zřízením úvěru a s vyhovující délkou splatnosti úvěru. The Bachelor's thesis deals with the analysis of financial resources to purchase property for housing in the Czech Republic. The analysis is applied to four model situations which each client representing various segments of society with different incomes, costs of living and different age. All model situations have the same investment intention. Key information about clients were entered into the bank software calculators for a rough calculation of the client's creditworthiness. Based on the outputs of the calculators, the bank offers of mortgage loans were processed for the clients (if the client appeared to be sufficiently creditworthy). The results of model situations depend on the methodology for calculating the creditworthiness of each bank and on specific requirements of banks. The resulting interest rate may vary depending on the loyalty programs of banks and other competitive tactics. From offers of mortgage loans was selected for each client offer with the lowest interest rate, lowest costs bound to the establishment of loan and a satisfactory length of the loan. Keywords: nemovitost; financování bydlení; cizí zdroje; hypoteční úvěr; stavební spoření; úroková sazba dostupnost_czu
Analýza úvěrových možností pro pořízení bydlení

Bakalářská práce se zabývá analýzou finančních zdrojů pro pořízení nemovitosti za účelem bydlení na území České republiky. Analýza je aplikována na čtyřech modelových situacích, kdy každý klient ...

Kosová, Veronika; Gebeltová, Zdeňka; Malec, Karel
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

E-learningová podpora celoživotního vzdělávání
Žažo, David; Husa, Jiří; Marek, Marek
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá vytvořením elektronického vzdělávacího kurzu pro pracovníky obsluhující kamerový systém městské policie Chomutov. Tento kurz je tvořen na základě potřeby seznámení stávajících i nových zaměstnanců s řídícím softwarem IndigoVison Control Center, který slouží k ovládání kamerového systému. Při absolvování kurzu se účastníci seznamují s funkcemi, možnostmi a principy ovládání tohoto softwaru. V závěru kurzu jsou vědomosti, získané absolvováním kurzu ověřeny závěrečným testem. Celý kurz je následně zhodnocen na základě výsledků testů a rozhovoru s jeho účastníky. Teoretická část práce se zabývá e-learningem, zmiňuje jeho přednosti a zápory a také specifika spojená se vzděláváním dospělých. V praktické části práce je podrobně představen e-learningový kurz, který je plně realizován v prostředí MoodleCloud a který je praktickým výsledkem této práce. The bachelor thesis deals with the process of creating an e-learning course for the personnel operating with the camera system of the municipal police in Chomutov. This course is created on the base of need to introduce the controlling software IndigoVison Control Center to the current employees and also to the new employees. During the course, the participants get familiar with the features, options, and operating principles of the software. At the end of the course, the knowledge gained by completing the course is validated by the final test. The entire course is evaluated, based on test results and interviews with the participants. The theoretical part deals with e-learning, it mentions the advantages and disadvantages as well as the specifics associated with adult education. The practical part is a detailed presentation of the course, which is fully implemented in an environment of MoodleCloud and it is practical result of the thesis. Keywords: e-learning; e-kurz; celoživotní vzdělávání; vzdělávání zaměstnanců; ovládání softwaru dostupnost_czu
E-learningová podpora celoživotního vzdělávání

Bakalářská práce se zabývá vytvořením elektronického vzdělávacího kurzu pro pracovníky obsluhující kamerový systém městské policie Chomutov. Tento kurz je tvořen na základě potřeby seznámení ...

Žažo, David; Husa, Jiří; Marek, Marek
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Psychologické a sociální aspekty nezaměstnanosti
Bakajsová, Kamila; Kebza, Vladimír; Bredárová, Kristina
2017 - Czech
Cílem bakalářské práce je zpracování problematiky nezaměstnanosti, hlavně psychologických a sociálních aspektů nezaměstnanosti. V literární rešerši je popsána problematika nezaměstnanosti z hlediska ekonomického, sociálního a psychologického. V části dotazníkového šetření je popsán vzorek respondentů, kteří za pomoci dotazníku charakterizovali a popsali pocity a determinanty nezaměstnanosti. Celé empirické šetření je zaměřeno na prožívání nastalé situace nezaměstnanými, na chování rodin nezaměstnaných a schopnost tuto situaci přijmout a vyrovnat se s ní. Na konci dotazníkového výzkumu je prostor i pro zkoumání nejčastějších negativních i pozitivních pocitů, které nezaměstnaní zažívají. The thesis deals with problems of unemployment. Particularly, it is focused on psychological and social aspects. The literature review describes unemployment as economical, social and psychological problem. The sample of unemployed respondents is described in the empirical investigation to characterize and describe feeling and determinants of unemployment. Empirical investigation is focused on experience with unemployment, family of unemployed and their behavior and ability to accept this situation a cope with that. In conclusion the empirical investigation, the research into the most frequent negative and positive feelings of the unemployed is discussed. Keywords: trh práce; nezaměstnanost; sociální izolace dostupnost_czu
Psychologické a sociální aspekty nezaměstnanosti

Cílem bakalářské práce je zpracování problematiky nezaměstnanosti, hlavně psychologických a sociálních aspektů nezaměstnanosti. V literární rešerši je popsána problematika nezaměstnanosti z hlediska ...

Bakajsová, Kamila; Kebza, Vladimír; Bredárová, Kristina
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Použití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v rodinných zahradách
Fialová, Hana; Vaněk, Jan; Prokeš, Radek
2017 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR) v rámci rodinných zahrad na území České republiky. Cílem práce je s použitím literárních materiálů přiblížit úskalí spojená s jejich pěstováním. V první části definuje jednotlivé skupiny a zabývá se vývojem LAKR a účelem, pro nějž byly a jsou cíleně pěstovány. Následuje kapitola věnovaná výběru vhodného stanoviště, s tím související kvalita půdy, její úprava a světelné podmínky. Navazuje charakteristika zástupců LAKR, jež jsou záměrně zvoleni tak, aby z nich bylo možné vybrat rostlinu do rozličných podmínek v zahradě, lišily se vzhledem, výškou i životní formou a pěstováním. Další kapitola se zabývá možnostmi použití LAKR v zahradě, ať už se jedná o smíšené záhony či nově vytvořené společenství v podobě bylinkové spirály nebo štěrkového záhonu. Zmiňuje možnost zasadit tyto prvky do konceptu tematického celku a pomocí pokryvných rostlin a závěsných nádob docílit trojrozměrnosti zahrady. Část věnovaná rozmnožování úzce souvisí s pěstováním, neboť řadu rostlin je nutné v průběhu jejího života a růstu regulovat, nebo naopak získat více životaschopných rostlin. Dále popisuje pohlavní i nepohlavní způsoby množení. Přehled péče během jednotlivých ročních obdobích vyzdvihuje nejběžnější úkony, které se v té době provádějí. V závěru této práce jsou uvedeny zásady sběru jednotlivých rostlinných drog a jejich zpracování. Na oblibě, mimo konzumace bylin v čerstvém stavu, získává i možnost byliny usušit či zamrazit a následně je využívat pro kombinace směsí na čaj, při přípravě pokrmů, výrobě kosmetických produktů a pro další zajímavé účely. Variabilitu bylin potvrzuje i možnost vytvořit domácí biopreparát v podobě bylinné jíchy, která svými účinky leckdy plně nahradí chemickou ochranu a hnojiva. This bachelor thesis is focused on the options of using medicinal aromatic spice plants (MAPs) found in family, hobby gardens in the Czech Republic. The aim of the thesis is to describe possible issues encountered during their cultivation using existing literary sources. First part of the thesis defines categories of researched plants, describes the history of MAPs and the reason why they were and still are being cultivated. Following chapter deals with choosing the right place for plant growth and with related characteristics such as soil quality, its treatment and light conditions. Next, a group of MAPs representatives are chosen in a way such that plants may be chosen among them for different garden environments, with different height, look and treatment requirements. Next chapter describes the options of using MAPs in a garden, be it mixed beds or newly created neighborhood in the form of a herb spiral or a gravel bed. It mentions the possibility of putting these elements into the concept of a thematic whole and achieving a three dimensional garden look through both ground plants and hanging containers. The part of thesis dedicated to reproduction is closely related to cultivation, because lots of plants need to be regulated as they grow. Furthermore, it describes sexual and asexual strategies of reproduction. The overview of care during different seasons highlights the most common tasks to be done in those periods. At the end of the thesis there are listed best practices of harvesting and processing herbs. Drying or freezing herbs has been getting more prominent, alongside the usual consumption in their fresh state. Herbs processed in that way may be used for brewing tea, as food spices, manufacturing cosmetic products and more. The variability of herbs is further proven by their use to create a homemade herb broth, which may in some cases fully substitute chemical fertilizers and other solutions. Keywords: rodinná zahrada; kořeninové rostliny; štěrkové záhony dostupnost_czu
Použití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v rodinných zahradách

Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR) v rámci rodinných zahrad na území České republiky. Cílem práce je s použitím literárních ...

Fialová, Hana; Vaněk, Jan; Prokeš, Radek
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Zdravý životní styl mladé populace
Wild, Jan; Polišenský, Miroslav; Slavík, Lukáš
2017 - Czech
Hlavním cílem této práce je pojednání o životním stylu současné mladé populace a dále zkoumání vybrané instituce, jak si plní své poslání právě v tom, jak poskytuje zdravý životní styl mládeži. První částí je teoretická, která pojednává o pojmech jako je zdraví, výživa, stravovací návyky a aktivita mladé populace. Praktická část nás provede analýzou Domova dětí a mládeže Praha 5. Práce pojednává o tom, jaké aktivity dělá vybraná instituce pro zdraví mladé populace a dále je provedena analýza této instituce podle Bronislawa Kaspera Malinovského. Dalším krokem praktické části práce je vyhodnocení BMI mladých sportovců a také podle výroční zprávy a dalšího zkoumání je zhodnoceno, zda si vybraná organizace plní své poslání. Main object of this bachelor thesis is to describe lifestyle of today's young population and to analyse how the chosen institution provides healthy lifestyle for its youth. The first, theoretical part describes topics such as health, nutrition, eating habits and activity of the young population. The practical part analysis Home of children and youth, Prague 5. Thesis explains what kind of activities the institution does for health of its young people and further analysis is done according to B. K. Malinovski. Next step of the practical part is to analyse BMI of young athletes. And by studying documents such as annual report and other documents is evaluated whether the organisation fulfills its commitment or not. Keywords: zdraví; životní styl; výživa; mladá populace; stravování; aktivity; body mass index dostupnost_czu
Zdravý životní styl mladé populace

Hlavním cílem této práce je pojednání o životním stylu současné mladé populace a dále zkoumání vybrané instituce, jak si plní své poslání právě v tom, jak poskytuje zdravý životní styl mládeži. První ...

Wild, Jan; Polišenský, Miroslav; Slavík, Lukáš
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Marketingový mix ve zvoleném restauračním zařízení
Splítková, Tereza; Štůsek, Jaromír; Gunzenova, Galina
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým mixem restauračního zařízení. Práce je složena ze dvou částí: teoretická východiska a vlastní práce. První část práce popisuje základní pojmy marketingu, mezi které patří nástroje marketingové mixu: produkt, cena, distribuce a propagace, a dále lidé, spolupráce, tvorba balíčků, programování. Druhá část stručně charakterizuje Bistro a Table! a služby, které poskytuje. Následně analyzuje jednotlivé části jejího marketingového mixu a je provedeno a zpracováno dotazníkové šetření. Jeho výsledkem je zjištění preferencí návštěvníků při návštěvě bistra. Na základě získaných informací je navrženo doporučení, které by mohlo bistru pomoci ke zlepšení jeho fungování. This bachelor thesis deals with marketing mix of restaurant. It consists of two parts: theoreical and practical. The first part describes basic marketing expressions focused mainly on the marketing mix including product, price, distribution, promotion, people, partnership, packaging, programming. The second part describes Bistro a Table! and service which bistro provides. There is analyzed marketing mix of bistro and made resaearch by using questionnaire. The results of questionnaire are preferences of customers. Based on the results are made recommendation for better working. Keywords: marketing; marketingový mix; produkt; cena; distribuce; propagace; restaurace; marketingový výzkum; 4P; 4C dostupnost_czu
Marketingový mix ve zvoleném restauračním zařízení

Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým mixem restauračního zařízení. Práce je složena ze dvou částí: teoretická východiska a vlastní práce. První část práce popisuje základní pojmy marketingu, ...

Splítková, Tereza; Štůsek, Jaromír; Gunzenova, Galina
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Chov a reintrodukce orlosupa bradatého (Gypaetus barbatus)
Rudolfová, Veronika; Zita, Lukáš; Ledvinka, Zdeněk
2017 - Czech
Supi jsou skupina dravců (Accipitriformes) z čeledi jestřábovití (Accipitridae). Je to velmi individuální skupina dravců, která se odlišuje od ostatních hlavně svým způsobem krmení a vzhledem. Supi neloví živé kořisti, ale konzumují uhynulá zvířata. Typickým znakem těchto velkých dravců je holá hlava a dlouhý krk. Orlosup bradatý není typickým příkladem supa a vedou se dohady, zda ho do této skupiny řadit. Ačkoliv se živí na mršinách, tak má opeřenou hlavu a nezdržuje se ve skupině, nýbrž žije v páru, individuálně nebo vytváří polyandrická tria. Také žije ve velmi nepřístupném terénu vysoko v horách, kde jsou hlavní složkou potravy kosti hospodářských nebo divokých zvířat. V minulém století populace orlosupa velmi klesala z důvodů hlavně nelegálních otrav, úbytku přirozeného prostředí a potravy a také nízkou natalitou. Nízkou natalitu ovlivňuje skutečnost, že při snůšce dvou vajec přežije vždy pouze jedno. Druhé vejce funguje pouze jako pojistka. Pokud se vylíhnou obě vejce, starší mládě vykazuje známky agresivity vůči mladšímu. Rodiče se nesnaží nijak zasahovat a podporují pouze starší mládě. Tato agrese je cílem zkoumání a snažení jí zabránit mnoha odborníků. Program Vulture Conservation Foundation (VCF) je organizace na ochranu supů, která sdružuje chovné stanice a zoologické zahrady, které se chtějí připojit do rozšiřování populací orlosupa bradatého. V roce 1986 tento program začal fungovat a od té doby udělal velké pokroky. V Alpách i Pyrenejích se zvýšil počet jedinců a každý rok se líhnou mláďata. Vultures are a group of predators (Accipitriformes) of the Hawks family. It is a very unique group, which is distinguished from others mainly by its manner of eating and appearance. Vultures do not hunt live prey, but feast on carrion. Typical sign of these great predators is a bare head and long neck. Bearded vulture is not a typical example of a vulture and speculations are held whether it should be classified in the vultures family. Although it feeds on carrions, its head is plumy and it does not stay in groups, but lives as a couple, individually or creates polyandric trios instead. Bearded vulture also lives in inaccessible terrain high in mountains, where its main component of nourishment are bones of farm and wild animals. In the past century population of Bearded vulture greatly declined mainly due to illegal poisoning, decrease of natural habitat and nourishment and due to low natality. Low natality is caused by the fact that in a congeries of two eggs, only one can survive. The other egg functions only as a substitute. If both eggs hatch, the older hatchling exhibits sings of aggression towards the younger hatchling. The parents do not seek to interfere and encourage only the older hatchling. This aggression is an objective of examination of many experts aswell as attempting to prevent it. The Programme Vulture Conservation Foundation (VCF) is an organization for vulture retrieval, which associates catteries and zoological gardens that want to participate in the spread of the Bearded vulture population. In the year 1986 this programme started to work and since then made huge steps. In Alps and Pyrenees there has been an increase in the number of individuals that give birth to young every year. Keywords: orlosup; dravec; reintrodukce; Gypaetus barbatus; jestřábovití dostupnost_czu
Chov a reintrodukce orlosupa bradatého (Gypaetus barbatus)

Supi jsou skupina dravců (Accipitriformes) z čeledi jestřábovití (Accipitridae). Je to velmi individuální skupina dravců, která se odlišuje od ostatních hlavně svým způsobem krmení a vzhledem. Supi ...

Rudolfová, Veronika; Zita, Lukáš; Ledvinka, Zdeněk
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Složení společenstva stygofauny ve vybraných pramenných vývěrech Lužických hor
Sobotová, Jana; Bílý, Michal; Hořická, Zuzana
2017 - Czech
V roce 2016 byly v období srpen až prosinec provedeny tři odběry fauny podzemních vod a to v deseti vybraných pramenech v oblasti Lužických hor. Pro odběr vzorků bylo využito metody několika hodinového filtrování vyvěrající vody. Nalezené organismy byly determinovány na úrovni vyšších taxonů. Byl potvrzen výskyt šesti taxonů obsahujících druhy podzemních vod, a to třídy lasturnatky (Ostracoda) a máloštětinatci (Oligochaeta), řády plazivky (Harpacticoida), buchanky (Cyclopoida) a roztoči (Acari) a čeleď Niphargidae ze skupiny Amphipoda. Největší počet jedinců byl zaznamenán u řádu Harpacticoida. Nejvíce organismů bylo zjištěno v prameni č. 5 Čtvrtý propustek, zástupci všech šesti taxonů byli nalezeni v prameni č. 3 U oplocenky. Naopak v prameni č. 9 Nad pasekou nebyl zaznamenán žádný jedinec podzemní fauny. Dále bylo provedeno měření fyzikálních a chemických vlastností těchto vod. Bylo zjištěno, že se jedná o vody čisté, které z chemického hlediska splňují parametry pitné vody. Pramen č. 10 Pod Kulichem se liší od ostatních pramenů výrazně liší v koncentraci SO42-, v pH a konduktivitě. U pramene č. 7 U smrku byla zjištěna koncentrace iontů F- přesahující hranici přírodního pozadí. From August to December 2016, ten selected springs in the Lusatian Mountains were three times sampled in order to study underground water fauna. The sampling method was based on filtration of rising water for several hours. The organisms were determined at higher-taxonomic level. Six taxa were found in the underground water: ostracods (class Ostracoda), oligochaetes (class Oligochaeta), copepods of order Harpacticoida and Cyclopoida, arachnids of the subclass Acari and amphipod crustaceans of the family Niphargidae. The majority of specimens belonged to the order Harpacticoida. The highest number of specimens was found in the spring No. 5 Čtvrtý propustek. Representatives of all taxa were found only in spring No. 3 U oplocenky. On the other hand, in the spring No. 9 Nad pasekou no specimen of underground fauna was found. Next part of research included measurements of physical and chemical characteristics of the spring waters. It was found out that these waters are clean and they comply with chemical parameters for drinking water. The spring No. 10 Pod Kulichem differed strikingly in SO42- concentration, pH and conductivity from the others. The water from spring No. 7 U smrku exceeded the natural background concentration of F- ions. Keywords: Harpacticoida; podzemní voda; prameny; Lužické hory dostupnost_czu
Složení společenstva stygofauny ve vybraných pramenných vývěrech Lužických hor

V roce 2016 byly v období srpen až prosinec provedeny tři odběry fauny podzemních vod a to v deseti vybraných pramenech v oblasti Lužických hor. Pro odběr vzorků bylo využito metody několika ...

Sobotová, Jana; Bílý, Michal; Hořická, Zuzana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Digitální databáze vybraných druhů dřevin
Kvasnicová, Denisa; Kunt, Miroslav; Čechová, Kateřina
2017 - Czech
Tato bakalářská práce je věnovaná cca 50 druhům dřevin z vybraných rodů: Metasequoia, Picea, Taxodium, Hamamelis, Magnolia, Syringa a Tilia, které jsem celoročně fotila v různých vegetačních dobách a ročních obdobích, abych docílila co nejlepší fotodokumentace. Nejčastěji jsem fotila habitus dřeviny, rub a líc listu, pupeny, květy, kůru, plstnatost nebo další zajímavé či důležité detaily a znaky každého druhu. Fotografie a makrofotografie jsem upravovala v programu Microsoft Office Picture Manager tak, abych zaměřila podstatný znak, celkový vzhled nebo detail, který jsem chtěla zdokumentovat, a zároveň abych fotografii nezkreslila a tím neznehodnotila. Nejvíce navštěvovaným místem je Dendrologická zahrada v Průhonicích, kde jsem našla mnoho vybraných druhů, dále jsem byla v Botanické zahradě v Troji, v Botanické zahradě Univerzity Karlovy Na Slupi, v areálu ČZU a v Libosadu. Jednotlivé fotografie jsem dle pokynů Ing. Miroslava Kunta, Ph.D. vložila na internetovou databázi mapserver (http://www.hsrs.cz/mapserv/czu_dhtml/) se stručným popisem. V literární rešerši se nejdříve zabývám historií zahradního umění, kde proberu různé regionální oblasti a zahradní slohy, jsou zde jmenované významné osobnosti, jako například André Le Nôtre nebo William Kent. Dalším tématem je sadovnická dendrologie a její význam, zde se popisují funkce dřevin, jejich sadovnické hodnoty a význam dřevin v kompozici. Poté je zde kapitola věnující se rozšíření dřevin z hlediska oblastí klimatických a následuje rozdělení dřevin ve městě. V poslední části rešerše píši o léčivých vlastnostech jednotlivých druhů, které se hodí do domácí lékárny. Uvádím, jaké části dřeviny a kdy se mají sbírat, které látky mají léčivé účinky, jak s touto dřevinou zacházet nebo jsou popsány recepty na čaje, medy, koupele nebo inhalace. Následuje kapitola o taxonomickém zařazení a charakteristice jednotlivých druhů. Tady se kromě znaků, míst výskytu, domovin a nároků na pěstování dozvíme i původ jména, zajímavé kultivary a některé fotografie. Na konci práce je v příloze seznam některých pořízených fotografií jako doplnění bakalářské práce. This thesis is dedicated to approximately 50 woody plants species of the selected genus: Metasequoia, Picea, Taxodium, Hamamelis, Magnolia, Syringa and Tilia, which I was picturing during the whole year through different vegetation periods to achieve the best pictures. I studied habitus of the woody plant, verso and face of the leaf, buds, blossoms, bark or other interesting and important details. I edited pictures and macropictures in Microsoft Office Picture Manager Programme in order to focus on the substantial character, general appearance or detail which I wanted to document. I also used this programme to avoid the picture compromitation by graphic editing. The place I visited the most was the Dendrological park in Průhonice, where I found a lot of selected species. Furthermore, I was in the Troja Botanic park, in Charles University Botanic park (located on the Na Slupi street), in the ČZU area and in Libosad. Finally, according to the instructions from Ing. Miroslav Kunt, Ph.D., I saved each photograph to the online database mapserver (http://www.hsrs.cz/mapserv/czu_dhtml/) with a brief description. The literature search focus in its first part on a history of garden art, where I am discussing different regions and garden styles. This part also contains a brief description of the most famous architects connected to the topic, such as André Le Nôtre or William Kent. The second part is dedicated to landscape dendrology and its importance. This chapter describes functions, landscape values and importance of the woody plants in the composition. Next chapter describes the woody plants climatic natural habitats and their distribution in cities. The final part of the literature search is dedicated to the healing effects of mentioned plants and their use as a part of home remedies. It suggests which parts of the plant can be used and when to collect them or which substances have medical effects. I also described few examples of tea, honey, baths and inhalation recipes. Following chapter focuses on taxonomic classification and characteristics of individual species. Here, besides the plants specifics, natural habitats, homeland and requirements for cultivation, we can also find the name origin, interesting cultivars and some pictures. At the end of the work there is a list of some photos taken as a supplement. Keywords: digitální databáze; fotodokumentace; dřeviny; funkce dřevin; charakteristika taxonů dostupnost_czu
Digitální databáze vybraných druhů dřevin

Tato bakalářská práce je věnovaná cca 50 druhům dřevin z vybraných rodů: Metasequoia, Picea, Taxodium, Hamamelis, Magnolia, Syringa a Tilia, které jsem celoročně fotila v různých vegetačních dobách ...

Kvasnicová, Denisa; Kunt, Miroslav; Čechová, Kateřina
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases