Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 321
Published from to

Komentovaný ruský překlad KOUŘIL, V. Africké květiny: swingující samomluvy. Praha: 65. pole, 2016. s. 139-163.
Chepeleva, Nataliia; Molchan, Maria; Rosová, Anna
2019 - Russian
This bachelor's thesis consists of two parts. The first part is a russian traslation of the eighth chapter from the book Africké květiny: swingující samomluvy (pp. 139-163), written by Vladimír Kouřil. The second part contains a commentary of translation, which includes the following parts: analyses of the source text, concept of translation, translation problems and methods for their solutions. Keywords translation, translation analysis, translation procedures, translation shifts, history, jazz section, jazz, music Tato bakalářská práce má dvě části. Prví část je překlad osmé kapitoly z knihy Vladimíra Kouřila Africké květiny: swingující samomluvy (str. 139-163) z češtiny do ruštiny. Druhou části je komentář k překladu, jenž obsahuje následující části: analýza výchozího textu, koncepce překladu, překladatelské problémy a metody jejich řešení. Klíčová slova překlad, překladatelská analýza, překladatelské postupy, překladatelské posuny, dějepis, jazzová sekce, jazz, hudba Keywords: překlad|překladatelská analýza|překladatelský problém|překladatelský posun|koncepce překladu|jazz|jazzová sekce|hudba; translation|translation analysis|translation problem|translation shift|the concept of translation|jazz|jazz section|music Available in a digital repository NRGL
Komentovaný ruský překlad KOUŘIL, V. Africké květiny: swingující samomluvy. Praha: 65. pole, 2016. s. 139-163.

This bachelor's thesis consists of two parts. The first part is a russian traslation of the eighth chapter from the book Africké květiny: swingující samomluvy (pp. 139-163), written by Vladimír ...

Chepeleva, Nataliia; Molchan, Maria; Rosová, Anna
Univerzita Karlova, 2019

Komentovaný ruský překlad KOUTSKÝ, Karel. Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti, věrouky a pověr. Praha: Baset, 2015. s. 227-276.
Shapirko, Mariia; Molchan, Maria; Hamanovich, Maryna
2019 - Russian
This bachelor thesis consists of two parts. The first part is a Russian translation of the selected chapter from the book Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti (p. 227-257) written by Karel Koutsky. The second part contains a commentary of the translation. The commentary includes the following sections: Analysis of the source text, Translation problems and methods for their solutions, Conclusion. Keywords: translation, translation analysis, concept of translation, translation problem, translation shift, medicine, philosophy, Middle Ages. Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část představuje překlad vybraných kapitol z knihy Karla Koutského. Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti (s. 227- 257).do ruštiny. Druhá část obsahuje komentář k překladu rozdělený na následující kapitoly: Překladatelská analýza výchozího textu, Překladatelské problémy a metody jejich řešení, Závěr. Klíčová slova; překlad, překladatelská analýza, koncepce překladu, překladatelský problém, překladatelský posun, filozofie, medicina, Středověk. Keywords: překlad|překladatelská analýza|překladatelský problém|překladatelský posun|koncepce překladu; translation|translation analysis|translation problem|translation shift|the concept of translation Available in a digital repository NRGL
Komentovaný ruský překlad KOUTSKÝ, Karel. Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti, věrouky a pověr. Praha: Baset, 2015. s. 227-276.

This bachelor thesis consists of two parts. The first part is a Russian translation of the selected chapter from the book Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti (p. 227-257) written by ...

Shapirko, Mariia; Molchan, Maria; Hamanovich, Maryna
Univerzita Karlova, 2019

Slang ruské mládeže; jazyková tvorba mladých.
Khilai, Iana; Kitzlerová, Jana; Rajnochová, Natalie
2019 - Russian
This bachelor thesis focuses on compairing youth slang of two age groups: 14-17 and 17-24 yers old. The thesis consists of a theoretical part and practical part, which is accompanied by supplements. An integral part of the thesis is to focus on problematiques of meanings of argot, jargon, slang and youth slang, reasons of its using. The individual chapters are dedicated to slang's history in Russia and its sources. The main part presents an analysis of the results of a questionnaire among schoolboys and schoolgirls, students and working young people. Tato bakalářská práce je zaměřena na srovnání slangu mládeže dvou věkových skupin: 14-17 a 17-24 let. Nedílnou součásti práce je problematika pojmů argot, žargon, slang a slang mládeže, přičiny jeho použití. Samotné kapitoly jsou věnovány historii slangu v Rusku, slangovým zdrojům. Stěžejní část práce je představená analýzou výsledků dotazování, kterého se zúčastnili žáci, studenti a pracující mládež. Cílem práce je zjístit míru ovládáni slangem, jak se tvoří nové slangismy a způsoby slovotvorby. Keywords: язык|семантика|молодёжь|молодёжный сленг; language|semantics|youth|youth slang Available in a digital repository NRGL
Slang ruské mládeže; jazyková tvorba mladých.

This bachelor thesis focuses on compairing youth slang of two age groups: 14-17 and 17-24 yers old. The thesis consists of a theoretical part and practical part, which is accompanied by supplements. ...

Khilai, Iana; Kitzlerová, Jana; Rajnochová, Natalie
Univerzita Karlova, 2019

Židé v Rudé armádě
Mikhalek, Kristina; Arava-Novotná, Lena; Luptáková, Marina
2019 - Russian
In the first chapter will be described a history of Jews in The Russian Empire and Soviet Union. We need this chapter to understand that a question of Jews in a Russian army is a very special phenomenon and this part of thesis helps us to understand demographical, political and economical situation of certain period. In additional, on the base of these dates we could predict procentual ratio of Jews in the Red army and understand that Jews were not a single and specific occurrence but had a spread character. Second chapter is about Russian army and about its creation, goals and this chapter will answer the question why it appeared. The main aspect of this part will be concentrated on The Red Army as the special phenomenon. Further, there will be an attempt to analyze decrees and laws, which were published in the period from 1917 to 1945. The last chapter summarizes knowledges of previous two chapters. This chapter has a scientific approach to the problem of Jews in the Russian Army. There are given certain facts, names and surnames. Also, a great attention is paid for question of antisemtismus inside of The Red army and partisan groups. V první kapitole budou stručně popsány dějiny Židů v Ruském impériu a Sovětském svazu. Nezbytnost této kapitoly spočívá v tom, že Židé v ruské armádě představují zvláštní fenomén, který je třeba chápat v kontextu demografie a také politické a ekonomické situace tohoto období. Analýza této kapitoly by měla k tomu napomoct. Taktéž bychom měli na základě těchto informací pozorovat procentuální podíl Židů v Rudé armádě a porozumět, že Židé v armádě nejsou ojedinělým a zvláštním případem, ale jejich přítomnost v armádě měla v Rusku masový charakter. To obzvlášť, pokud budeme brát do úvahy také to, že židovské obyvatelstvo tvořilo velké procento z celkového počtu obyvatel Sovětského svazu. Druhá kapitola se zabývá dějinami vzniku ruské armády, jí samotnou, jejím formováním a hlavními cíli armády. Hlavním objektem analýzy je Rudá armáda, a to jak specifikum. V této souvislosti jsou prozkoumány a okomentovány některé dekrety a zákony, které byly vydány v průběhu let 1917-1945. Závěrečná část obsahuje stručné shrnutí toho, k čemu práce dospěla vzhledem na předem stanovené hypotézy. Argumentace v práci vychází zejména z faktů, konkrétních osob a dat. Zvláštní pozornost je věnována otázce antisemitismu v Rudé armádě a partizánských oddílech. Keywords: Židé; Rudá armáda; Sovětský svaz; Druhá světová válka; Jews; Red Army; Soviet Union; Second World War Available in a digital repository NRGL
Židé v Rudé armádě

In the first chapter will be described a history of Jews in The Russian Empire and Soviet Union. We need this chapter to understand that a question of Jews in a Russian army is a very special ...

Mikhalek, Kristina; Arava-Novotná, Lena; Luptáková, Marina
Univerzita Karlova, 2019

Komentovaný ruský překlad VACULÍK, J. České menšiny v Evropě a ve světě. Praha: Libri, 2009. s. 179-196.
Ebergardt, Gerda; Molchan, Maria; Rosová, Anna
2019 - Russian
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část představuje překlad výňatku knihy Jaroslava Vaculíka České menšiny v Evropě a ve světě 196) do ruštiny. Druhá část obsahuje komentář k překladu a skládá se z těchto částí: Analýza originálu, Koncepce překladu, řekladatelské problém a jejich řešení. Klíčová slova: překlad, překladatelská analýza, překladatelský problém, překladatelský posun, koncepce překladu České menšiny v Evropě a ve světě Vaculík Аннотация Данная бакалаврская работа состоит из двух частей. Первая часть представляет собой перевод отрывка книги Ярослава Вацулика «České menšiny v Evropě a ve světě» (с. ) на русский язык. Во второй части содержится комментарий к переводу, который состоит из следующих глав: «Анализ оригинала», «Концепция перевода», «Переводческие проблемы и методы их решения» Ключевые слова: перевод, анализ перевода, переводческая проблема, переводческая трансформация, концепция перевода Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část představuje překlad výňatku knihy Jaroslava Vaculíka České menšiny v Evropě a ve světě 196) do ruštiny. Druhá část obsahuje komentář k překladu a skládá se z těchto částí: Analýza originálu, Koncepce překladu, řekladatelské problém a jejich řešení. Klíčová slova: překlad, překladatelská analýza, překladatelský problém, překladatelský posun, koncepce překladu České menšiny v Evropě a ve světě Vaculík Аннотация Данная бакалаврская работа состоит из двух частей. Первая часть представляет собой перевод отрывка книги Ярослава Вацулика «České menšiny v Evropě a ve světě» (с. ) на русский язык. Во второй части содержится комментарий к переводу, который состоит из следующих глав: «Анализ оригинала», «Концепция перевода», «Переводческие проблемы и методы их решения» Ключевые слова: перевод, анализ перевода, переводческая проблема, переводческая трансформация, концепция перевода Keywords: překlad|překladatelská analýza|překladatelský problém|překladatelský posun|koncepce překladu; translation|translation analysis|translation problem|translation shift|the concept of translation Available in a digital repository NRGL
Komentovaný ruský překlad VACULÍK, J. České menšiny v Evropě a ve světě. Praha: Libri, 2009. s. 179-196.

Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část představuje překlad výňatku knihy Jaroslava Vaculíka České menšiny v Evropě a ve světě 196) do ruštiny. Druhá část obsahuje komentář k ...

Ebergardt, Gerda; Molchan, Maria; Rosová, Anna
Univerzita Karlova, 2019

Komentovaný ruský překlad JEŽKOVÁ, A. Strážci pražských ulic. Praha: Mladá Fronta, 2006. s. 56-107.
Uslontceva, Daria; Molchan, Maria; Hamanovich, Maryna
2019 - Russian
This bachelor thesis consists of two parts. The first part is a translation of eleven chapters from the book Strážci pražských ulic written by Alena Ježková into Russian language. The second part contains a commentary of translation and consists of translation analysis of the source text, concept of translation, translation problems and methods for their solutions. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Prv í část je překlad jedenácti kapitol z Aleny Ježkové Strážci pražských ulic do ruštiny. Druhá část obsahuje komentář k překladu a překladatelské analýzy originálu, stanovení překladatelské koncepce, typologie překladatelských problémů a metody jejich řešení. Klíčová slova: překlad, překladatelská analýza, koncepce překladu, překladatelský problém, překladatelský posun Аннотация Данная бакалаврская работа состоит из двух частей. Первая часть представляет собой перевод одиннадцати глав из книги «Стражи пражских улиц» Алены Йежковой (Strážci pražských ulic, A. Ježková) на русский язык. Вторая часть содержит комментарий к переводу и состоит из переводческого анализа оригинала, определения концепции перевода, типологии переводческих проблем и способов их решения. Ключевые слова: перевод, переводческий анализ, концепция перевода, переводческая проблема, переводческая трансформация from the book Strážci pražských ulic written by Alena Ježková Keywords: překlad|překladatelská analýza|překladatelský problém|překladatelský posun|koncepce překladu; translation|translation analysis|translation problem|translation shift|the concept of translation Available in a digital repository NRGL
Komentovaný ruský překlad JEŽKOVÁ, A. Strážci pražských ulic. Praha: Mladá Fronta, 2006. s. 56-107.

This bachelor thesis consists of two parts. The first part is a translation of eleven chapters from the book Strážci pražských ulic written by Alena Ježková into Russian language. The second part ...

Uslontceva, Daria; Molchan, Maria; Hamanovich, Maryna
Univerzita Karlova, 2019

Obraz ruského emigranta v dílech S.D. Dovlatova
Nigmatova, Maria; Hlaváček, Antonín; Vasilyeva, Elena
2019 - Russian
1 ABSTRACT In this paper, it will be dealt with the issue of shaping the image of a Russian emigrant in the works of Russian writer Sergej Dovlatov. The aim of the thesis is not only to examine the work of Sergei Dovlatova from the point of view of the writer whose view is unlimited, but also to try to find out the features of images of Russian emigrants using the stylistic and poetic features of his prose. In the theoretical part of the thesis are analyzed the causes of the third wave of emigration, the main representatives and the place of Sergej Dovlatov in the cultural context of the United States for a deeper understanding of the problems of the third wave of Russian emigration. The biography of Sergej Dovlatov is an integral part of the subject's description. A special place is dedicated to studying the artistic originality of the prose S. Dovlatov. The task of the practical part is the selection of artistic and expressive portraits of the Russian emigrant in the works "Inostranka" and "Kufr" and their categorization. The method of writing a bachelor's thesis is based on detailed study and analysis of articles, books and other materials written by Sergei Dovlatov himself, writers and journalists who characterize the life and work of Sergej Dovlatov. The final part summarizes new findings and... 1 ABSTRAKT V této práci bude probrána problematika formování obrazu ruského emigranta v pracích Ruského spisovatele Sergeje Dovlatova. Cílem práce je nejen zkoumat dílo Sergeje Dovlatova z pohledu spisovatele, jehož pohled je bez omezení, ale také se snažit zjistit rysy obrazů ruských emigrantů pomocí stylistických a poetických rysů jeho prózy. V teoretické části této práce jsou analyzovány příčiny třetí vlny emigrace, hlavní představitelé a místo Sergeje Dovlatova v kulturním kontextu USA pro hlubší pochopení problémů třetí vlny ruské emigrace. Nedílnou součástí popisu tématu je biografie Sergeje Dovlatova. zvláštní místo se věnuje studiu umělecké originality prózy S. Dovlatova. Úkolem praktické části je výběr uměleckých a expresivních portrétů ruského emigranta v dílech "Cizinka" a "Kufr" a jejich kategorizace. Způsob psaní bakalářské práce je založen na podrobném studiu a analýze článků, knih a dalších materiálů napsaných samotným Sergejem Dovlatovem, spisovateli a publicisty, kteří charakterizují život a dílo Sergeje Dovlatova. V závěrečné části je uvedena role shrnutí nových poznatků a informací. Součástí závěru je také rozjímání autora nad výsledky jeho práce. KLÍČOVÁ SLOVA Dovlatov, Obraz, Emigrace, Tvorba, Próza Keywords: emigrace; zobrazení; postava; tvorba; próza; Emigration; Image; Character; Creation; Prose Available in a digital repository NRGL
Obraz ruského emigranta v dílech S.D. Dovlatova

1 ABSTRACT In this paper, it will be dealt with the issue of shaping the image of a Russian emigrant in the works of Russian writer Sergej Dovlatov. The aim of the thesis is not only to examine the ...

Nigmatova, Maria; Hlaváček, Antonín; Vasilyeva, Elena
Univerzita Karlova, 2019

Ruské frazeologismy v internetovém diskurzu: funkční aspekty
DOBROVA, Mariia; STĚPANOVA, Ludmila; STĚPANOVA, Ludmila
2018 - Russian
Problematika fungování a pragmatiky frazeologických jednotek (FJ) ruského jazyka se stala jedním z aktuálních témat současné frazeologie. Musí se také ovšem poznamenat, že dnes již současná frazeologická věda disponuje značnými vědeckými zkušenostmi, které spočívají ve vytvoření určitých tendencí v analýze jednotek: fungování a pragmatika frazeologických jednotek je zkoumána ve vztahu k obecným problémům frazeologie (V. N. Telija, A. V. Kunin, V. M. Mokienko, A. F. Alefirenko a další), ve vztahu ke studiu frazeologické variability a okazionality (A. M. Melerovič, V. M. Mokienko, P. S. Dronov, I. Ju. Tretjakova a další), ve vztahu k lexikografickému zachycení ustálených slovních spojení (A. M. Melerovič, V. M. Mokienko, L. Stěpanova a další), ve vztahu k roli frazeologických jednotek ve vytváření (formování) textů, žánrů, diskurzu, ideostylů (V. M. Mokienko , M. A. Fokina, O. V. Lomakina a další). Nehledě na značné množství prací věnovaných roli frazeologických jednotek v různých textech a diskurzech a také internetu jako novému komunikačnímu a lingvistickému jevu, není dosud problém fungování ruské frazeologie v internetovém diskurzu plně prozkoumán. Až dosud jsou bádání omezována pouze na otázky formování a pragmatiky lexikálně-frazeologického korpusu počítačového subjazyka anebo na problémy frazeologie mající svůj původ bezprostředně v internetu (V. F. Chajdarova, N. K. Jeremina). Tedy fungování ruské frazeologie v internetu v celé její funkční různorodosti nebylo dosud analyzováno. To určuje aktuálnost našeho výzkumu spojenou s nutností ucelené analýzy fungování ruských frazeologických jednotek v textech virtuální komunikace, pragmatických aspektů jejich aktualizace a jejich úlohy ve formování charakteristik internetového diskurzu. Objektem výzkumu jsou ruské frazeologické jednotky , které fungují v internetu, předmětem výzkumu jsou pak funkční aspekty jejich textové realizace v ruskojazyčném internetovém diskurzu, včetně jejich pragmatického a transformačního potenciálu. Cíl disertační práce spočívá v určení hlavních funkcí ruských frazeologických jednotek v internetovém diskurzu a také v popisu a analýze funkčních specifik a aspektů kontextuálních realizací frazeologických jednotek, včetně schopnosti jejich frazeologického modelování a diskurzivních proměn ruských frazeologismů v internetu. Struktura a objem práce jsou určeny cílem výzkumu, vytyčenými úkoly a zásadou jejich postupného řešení. Disertační práce se skládá z úvodu, tří kapitol, závěrů, seznamu literatury a dvou resumé v češtině a angličtině a čítá 248 stran. Seznam literatury zahrnuje 25 položek internetových materiálových zdrojů a 329 položek odborné literatury v ruštině, češtině a angličtině. The problem of functioning and pragmatic potential of phraseological units of the Russian language is becoming one of the important topics of modern phraseology. At the same time, we can say that has been accumulated the considerable scientific experience, which is expressed in the formation of specific trends in analysis. The functioning and pragmatic features of phraseological units are studied in relation with the general problems of phraseology (A. N. Telia, A. V. Kunin, V. M. Mokienko, A. F. Alefirenko, etc.), in connection with the study of phraseological modification and its variational character (A. M. Melerovich, V. M. Mokienko, P. S. Dronov, I. Yu. Tretyakova, etc.), in correlation with lexicography (A. M. Melerovich, V. M. Mokienko, L. I. Stepanova, etc.) and with the role of idioms in the formation of texts, genres, discourses and the individual writer's manner (V. M. Mokienko, M. A. Fokina, O. V. Lomakina, etc.). Despite of the significant number of scientific works devoted both to the role of phraseological units in various texts and discourses, and to the Internet as a new communicative and linguistic phenomenon, the problem of the functioning of Russian phraseology in Internet discourse has not yet been fully studied. This problem has so far been limited to works, dedicated to the formation and pragmatics of the lexical and phraseological corpus of the computer sublanguage or the phraseology of the "network" origin (V. F. Khaidarova, N. K. Eremina). At the same time, the functioning of Russian phraseology on the Internet in all its functional diversity has not yet been considered. This determines the relevance of our research related to the necessity of a systemic review of the functioning of Russian phraseological units in the texts of virtual communication, the pragmatic aspects of their actualization and their role in creating the important characteristics of the Internet discourse. The object of the research is the Russian phraseological units functioning on the Internet, and the subject of the research is the functional aspects of their textual realization in the Russian-language Internet discourse, including their pragmatic and transformative features. The purpose of the dissertation research is to identify the main functions of Russian phraseology in the Internet discourse, as well as to describe the main functional features and aspects of contextual realization of phraseological units, including phraseological modelling and discourse variation of Russian phraseology in the Internet. The structure and content of the thesis is determined by the purpose of the research, its problems and the principle of their phased solution. The thesis consists of an introduction, three chapters, conclusion, list of references and two summaries in Czech and English languages with a total volume of 247 pages. References include 25 names of sites (sources of material) and 329 titles of scientific literature in Russian, English and Czech languages. Keywords: phraseology; phraseological unit; discourse of Internet; Russian language; function Available in digital repository of UPOL.
Ruské frazeologismy v internetovém diskurzu: funkční aspekty

Problematika fungování a pragmatiky frazeologických jednotek (FJ) ruského jazyka se stala jedním z aktuálních témat současné frazeologie. Musí se také ovšem poznamenat, že dnes již současná ...

DOBROVA, Mariia; STĚPANOVA, Ludmila; STĚPANOVA, Ludmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Aktivní procesy ve fonetice současného ruského jazyka
Zaripova, Adelya; Konečný, Jakub; Vasilyeva, Elena
2018 - Russian
TITLE: Active processes in the phonetics of modern Russian language ABSTRACT: The bachelor's thesis deals with the issue of active processes in the field of contemporary Russian language phonetics. The theoretical part is devoted to the issues of norm and usage, orthoepy and the issue of language changes in society. This section also introduces the most prominent active processes which occurred and are occurring in the sound of contemporary Russian language in the past few decades. The practical part presents the results of the analysis of authentic language material (television and radio programs). When analyzing the frequency and interrelationship of normative and active phenomena will be observed. On the basis of established criteria the degree of penetration in the active process in speech will be evaluated and possible tendencies of further development will be outlined. KEYWORDS: orthoepy, norm, pronunciation, active processes, speech TÉMA: Aktivní procesy ve fonetice současného ruského jazyka ABSTRAKT: Bakalářská práce se zabývá problematikou aktivních procesů v oblasti fonetiky současného ruského jazyka. Teoretická část je věnována otázkám normy a úzu, ortoepii a problematice jazykových změn ve společnosti. V této části jsou také představeny nejvýraznější aktivní procesy, které ve zvukové stránce současného ruského jazyka probíhaly a probíhají v posledních několika desetiletích. V praktické části jsou zpracovány výsledky analýzy autentického jazykového materiálu (televizní a rozhlasové pořady). Při analýze bude sledována frekvence a vzájemný vztah jevů normativních a aktivních. Na základě stanovených kritérií bude provedeno zhodnocení míry rozšíření aktivního procesu v řeči mluvčích a budou naznačeny možné tendence dalšího vývoje. KLÍČOVÁ SLOVA: ortoepie, norma, výslovnost, aktivní procesy, řeč Keywords: ortoepie; norma; výslovnost; aktivní procesy; řeč; orthoepy; norm; pronunciation; active processes; speech Available in a digital repository NRGL
Aktivní procesy ve fonetice současného ruského jazyka

TITLE: Active processes in the phonetics of modern Russian language ABSTRACT: The bachelor's thesis deals with the issue of active processes in the field of contemporary Russian language phonetics. ...

Zaripova, Adelya; Konečný, Jakub; Vasilyeva, Elena
Univerzita Karlova, 2018

Umělecké jazykové prostředky v překladu.
Bogatova, Polina; Kitzlerová, Jana; Stranz-Nikitina, Veronika
2018 - Russian
This work in the field of the translation theory, extending to the translation practice, focuses on exploring literary terms and techniques, that participate in the construction and poeticisation of the literary text. Very often these terms make problems in the process of translation text from one language to another. The aim is localizing (with regard to its contextual involvement), analysis and subsequent selection of the most appropriate translation solutions of these terms. The work focuses on the translation of these literary devices not only in plan of Slavic languages (Russian, Czech, Slovak), but also takes into account the aspect of non-Slavic languages (English). Práce z oblasti teorie překladu, s přesahem i do překladatelské praxe se zaměřuje na zkoumání uměleckých jazykových prostředků, které se podílejí na výstavbě a poetizaci díla; a mnohdy činí problémy v procesu převodu textu z jednoho jazyka do druhého. Cílem práce je lokalizace (s přihlédnutím k jejích kontextovému zapojení), analýza a následné výběr nejvhodnějšího překladatelského řešení těchto jednotek. Práce se zaměřuje na překlad těchto jevů nejen v plánu slovanských jazyků (ruský, český, slovenský), ale zohledňuje i aspekt jazyků neslovanských (anglický). Keywords: umělecké jazykové prostředky|teorie překladu|slovanské jazyky|neslovanské jazyky|ruský jazyk|český jazyk|slovenský jazyk|anglický jazyk|Tolkien|Pan prstenů; literary terms|translation theory and studies|Slavic languages|non-Slavic languages|Russian|Czech|Slovak|English|Tolkien|Lord of the Rings Available in a digital repository NRGL
Umělecké jazykové prostředky v překladu.

This work in the field of the translation theory, extending to the translation practice, focuses on exploring literary terms and techniques, that participate in the construction and poeticisation of ...

Bogatova, Polina; Kitzlerová, Jana; Stranz-Nikitina, Veronika
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases