Number of found documents: 89971
Published from to

Hydrologické extrémy a změny kvality vody na horním toku řeky Úpy
Kavalír, Václav; Matoušková, Milada; Havlíková, Petra
2024 - Czech
The presented master's thesis addresses the alteration of the rainfall-runoff regime in the upper reaches of the Úpa River and the behavior of water quality parameters during selected hydrological events. The literature review section of this thesis elaborates on fundamental knowledge about factors influencing water quality in watercourses, sources of pollution, the impact of hydrological extremes on water quality conditions, along with the behavior of individual parameters in these situations. Basic statistical methods, time series analysis, Mann- Kendall test, correlation coefficients and field survey were used for the evaluation. The results suggest there is a warming trend in the area, associated with, for example, a shift in spring melt, peak flows and a general reduction in the duration of snow cover. The overall water quality status of the river has improved significantly following several factors such as the construction of new WWTPs, reduced acidification, etc. Hydrological extremes have an impact on selected water quality assessment parameters such as basic ions, some metals, electrical conductivity, amount of organic matter in the stream (except for the parameter BOD5), etc. On the other hand, no effect was found for phosphorus, sulphate or nitrate. In the case of organic matter, aluminium or... Předkládaná diplomová práce se zabývá změnou SO režimu na horním toku řeky Úpy a chováním parametrů kvality vody při zvolených hydrologických událostech. Rešeršní část práce zpracovává základní poznatky o faktorech, které mají vliv na kvalitu vody ve vodním toku, zdroje znečištění, vliv hydrologických extrémů na stav kvality vody společně s chováním jednotlivých parametrů v těchto situacích. K vyhodnocení bylo užito základních statistických metod, analýzy časových řad, Mann-Kendallova testu, korelačních koeficientů a terénního průzkumu. Zjištěné výsledky naznačují, že v oblasti dochází k oteplení, s čímž je spojený například posun jarního tání a maximálních průtoků, a obecně snížení doby trvání sněhové pokrývky. Celkový stav kvality vody v toku se výrazně zlepšil v návaznosti na několik faktorů, jako je výstavba nových ČOV, snížená acidifikace atd. Hydrologické extrémy mají vliv na vybrané parametry hodnocení kvality vody, jako jsou třeba bazické ionty, některé kovy, elektrická konduktivita, množství organických látek v toku (vyjma parametru BSK5) a další. Naopak nebyl zjištěn vliv na fosfor, sírany či dusičnany. V případě organických látek, hliníku či železa je jejich podstatným zdrojem rašeliniště v pramenné oblasti toku. Zřetelný je také vliv rašeliniště na parametry jako je pH, elektrická konduktivita a... Keywords: Hydrologické extrémy; trendy; S-O režim; kvalita vody; horní Úpa; Hydrological extremes; trends; S-O regime; surface water quality; upper Úpa river Available in a digital repository NRGL
Hydrologické extrémy a změny kvality vody na horním toku řeky Úpy

The presented master's thesis addresses the alteration of the rainfall-runoff regime in the upper reaches of the Úpa River and the behavior of water quality parameters during selected hydrological ...

Kavalír, Václav; Matoušková, Milada; Havlíková, Petra
Univerzita Karlova, 2024

Vliv triklosanu na průběh meiotického zrání prasečích oocytů in vitro
Straková, Johana; Petr, Jaroslav; Frolíková, Michaela
2024 - Czech
Meiotic maturation of oocytes is a key phase in the development of female gametes. The natural physiology of oogenesis and meiotic maturation is currently being influenced by a number of anthropogenic environmental contaminants. These compounds include triclosan. Triclosan (5- chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy) phenol) is an antibacterial substance commercially used in cosmetic and disinfectant products. This compound enters the human body by absorption through the skin and mucous membranes. Its presence has been demonstrated in blood, urine, breast milk, liver and adipose tissue. Triclosan is classified as an endocrine disruptor, yet its consumption continues to increase worldwide. The aim of this study is to evaluate the effect of low doses of triclosan on selected markers of meiotic maturation of porcine oocytes in vitro. This work describes the negative effects of triclosan and triclosan in combination with bisphenol S on the meiotic maturation of porcine oocytes in vitro. Furthermore, the effect of these substances on the increased percentage of abnormal meiotic spindles and the stability of the microtubules of the meiotic spindle was demonstrated. Effects on mitochondria and epigenetic effects of triclosan were not proved. The results highlight the risks associated with the commercial use of... Meiotická maturace oocytů je klíčovou fází vývoje samičích gamet. Do přirozené fyziologie oogeneze a meiotické maturace v současné době zasahuje množství antropogenních látek kontaminujících životní prostředí. Mezi tyto sloučeniny patří také triclosan. Triclosan (5- chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy) phenol) je antibakteriální látka komerčně využívaná v kosmetických a dezinfekčních přípravcích. Do lidského organismu vstupuje tato sloučenina absorpcí přes kůži a sliznice a její přítomnost byla prokázána v krvi, moči, mateřském mléku, játrech a tukové tkáni. Triclosan je klasifikován jako endokrinní disruptor, přesto jeho spotřeba celosvětově stále stoupá. Cílem této práce je zhodnotit vliv nízkých dávek triclosanu na vybrané markery meiotického zrání prasečích oocytu in vitro. Tato práce popisuje negativní účinky triclosanu a triclosanu v kombinaci s bisphenolem S na meiotické zrání prasečích oocytů in vitro. Dále byl prokázán vliv těchto látek na zvýšené procento abnormálních meiotických vřetének a stabilitu mikrotubulů meiotického vřeténka. Vliv na mitochondrie a epigenetické vlivy triclosanu nebyly prokázány. Výsledky poukazují na rizika spojená s komerčním využitím triclosanu a nutnost dalšího studia jeho vlivu na reprodukční zdraví živočichů včetně člověka. Keywords: triclosan; endokrinní disruptor; oocyt; meiotické zrání; prase; triclosan; endocrine disruptor; oocyte; meiotic maturation; pig Available in a digital repository NRGL
Vliv triklosanu na průběh meiotického zrání prasečích oocytů in vitro

Meiotic maturation of oocytes is a key phase in the development of female gametes. The natural physiology of oogenesis and meiotic maturation is currently being influenced by a number of anthropogenic ...

Straková, Johana; Petr, Jaroslav; Frolíková, Michaela
Univerzita Karlova, 2024

Úlohy typu PISA podpořené fyzikálním experimentem
Štyksová, Gabriela; Kácovský, Petr; Mandíková, Dana
2024 - Czech
Title: PISA-like tasks supported by a physics experiment Author: Gabriela Štyksová Department: Department of Physics Education Supervisor: RNDr. Petr Kácovský, Ph.D., Department of Physics Education Abstract: As part of this thesis, a search was conducted of released tasks from the international PISA survey (Programme for International Student Assessment) which focuses on testing 15- year-olds' knowledge in reading, mathematics and science literacy. Several tasks were selected on the basis of the research, to which new activities proposed by the author of the thesis were added. The thesis consists of 6 activities Dollhouse, Climadiagram 1, Climadiagram 2, Radioactivity, Temperature changes and Shadows. The last two mentioned activities were created based on PISA tasks, the other four activities were created by author of the thesis. Each activity was prepared in the form of worksheets for students and with solutions and methodical comments for teachers. These worksheets were tested in real teaching at a grammar school and also evaluated by teachers working at primary or secondary schools. Keywords: PISA, scientific literacy, physics experiment, physics teaching and learning Název práce: Úlohy typu PISA podpořené fyzikálním experimentem Autor: Gabriela Štyksová Katedra / Ústav: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Petr Kácovský, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: V rámci této diplomové práce byla provedena rešerše uvolněných úloh z mezinárodního šetření PISA (Programme for International Student Assessment), které se zaměřuje na ověřování vědomostí patnáctiletých žáků v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Na základě rešerše bylo vytipováno několik úloh, k nimž se posléze přidaly nové aktivity navržené autorkou práce. Celkem vzniklo 6 aktivit Domeček pro panenky, Klimadiagram 1, Klimadiagram 2, Radioaktivita, Změny teploty a Stíny. Poslední dvě zmíněné aktivity byly vytvořeny na základě PISA úloh, zbylé čtyři jsou výtvorem autorky. Každá aktivita byla zpracována ve formě pracovních listů jednak pro žáky, jednak s řešením a metodickými komentáři pro učitele. Tyto pracovní listy byly otestovány v reálné výuce na gymnáziu a také zhodnoceny učiteli se zkušenostmi s výukou na základní i střední škole. Klíčová slova: PISA, přírodovědná gramotnost, fyzikální experiment, výuka fyziky Keywords: PISA|přírodovědecká gramotnost|fyzikální experiment|výuka fyziky; PISA|scientific literacy|physics experiment|physics teaching and learning Available in a digital repository NRGL
Úlohy typu PISA podpořené fyzikálním experimentem

Title: PISA-like tasks supported by a physics experiment Author: Gabriela Štyksová Department: Department of Physics Education Supervisor: RNDr. Petr Kácovský, Ph.D., Department of Physics Education ...

Štyksová, Gabriela; Kácovský, Petr; Mandíková, Dana
Univerzita Karlova, 2024

Úloha nekanonické signalizační dráhy Wnt v kraniofaciálním vývoji
Burianová, Andrea; Machoň, Ondřej; Soukup, Vladimír
2024 - English
The craniofacial region, a complex structure defining the vertebrate head, results from intricate cellular and molecular processes governed by various genetic regulations and signaling cascades, including the noncanonical Wnt pathway. Dysregulations in this pathway, particularly involving Wnt5a, have been linked to craniofacial malformations, as seen in conditions like Robinow syndrome. This study aimed to elucidate the role of Wnt5a signaling in craniofacial development using mice with targeted deletion of Wnt5a specifically in the neural crest cells, which give rise to craniofacial structures. Our findings highlight the critical involvement of Wnt5a in shaping craniofacial precartilage condensations and regulating cellular behaviors such as proliferation, oriented cell division, and primary cilia polarity during early craniofacial morphogenesis. Wnt5a signaling is also important for key developmental populations, such as Msx1+ and Pax3+ populations. These findings not only contribute to the current understanding of noncanonical Wnt signaling in craniofacial development but also offer valuable insights into the intricate regulatory networks governing this process. Keywords: Wnt5a signaling, neural crest cells, morphogenesis Vývoj obličejové oblasti je výsledkem komplexních buněčných a molekulárních procesů, které jsou řízené činností různých signálních kaskád. Jednou z těchto signálních kaskád, které se podílejí na vývoji obličeje, je nekanonická Wnt signální dráha. Mutace v genech kódujících proteiny, které jsou součástí této signální dráhy (Wnt5a aj.), jsou spojeny s obličejovými defekty, které je možné pozorovat například u pacientů s Robinowovým syndromem. Cílem této práce bylo objasnit roli Wnt5a signalizace ve vývoji obličeje pomocí analýzy myšího kmene s kondicionální delecí genu Wnt5a v buňkách kraniální neurální lišty, které se významně podílejí na tvorbě obličejových struktur. V této studii jsme zjistili, že Wnt5a signalizace se ve vývoji obličeje uplatňuje tak, že reguluje tvar mezenchymálních kondenzací dávajících vzniknout chrupavkám, které ovlivňují výsledný tvar obličeje. Zároveň Wnt5a signalizace reguluje buněčnou proliferaci, orientované buněčné dělení, polaritu primárních cilií a je důležitá pro buněčné populace exprimující Msx1 nebo Pax3, které jsou pro vývoj obličeje klíčové. Tato data nejen přispívají k současnému chápání nekanonické Wnt signalizace ve vývoji obličeje, ale také nabízejí cenné poznatky o tom, jakým způsobem komplexní genové regulační sítě tento proces řídí. Klíčová slova: Wnt5a... Keywords: Wnt5a signalizace; buňky neurální lišty; morfogeneze; Wnt5a signaling; neural crest cells; morphogenesis Available in a digital repository NRGL
Úloha nekanonické signalizační dráhy Wnt v kraniofaciálním vývoji

The craniofacial region, a complex structure defining the vertebrate head, results from intricate cellular and molecular processes governed by various genetic regulations and signaling cascades, ...

Burianová, Andrea; Machoň, Ondřej; Soukup, Vladimír
Univerzita Karlova, 2024

Hodnocení tvorby mateřského mléka ve vztahu k tělesné kompozici u českých kojících žen.
Bugošová, Andrea; Hronek, Miloslav; Kovařík, Miroslav
2024 - Czech
The aim of this study was to evaluate the production of breast milk in relation to the body composition of Czech breastfeeding women and to compare the results to similar studies. Six breastfeeding women participated in this specific part of the longitudinal study, undergoing 4 examinations during a 9-month lactation period. Anthropometric methods were used to measure basic body parameters. Furthermore, body composition was assessed using dual bioimpedance analysis with a digital scale and spectroscopic bioimpedance analysis using the Body Composition Monitor device. According to Friedman's nonparametric paired test, statistically significant differences between the examined periods were found in BMI values (p = 0.029), BSA (p = 0.019), waist circumference (p = 0.048) and hip circumference (p = 0.031). These values fall below the significance level of 0.05. According to Spearman's correlation, breast milk production positively correlated with pre-pregnancy weight (p = 0.003, r = 0.817), pre-pregnancy BMI (p = 0.002, r = 0.847), pregnancy weight (p = 0.044, r = 0.624), bone mass measured by BIA (p = 0.020, r = 0.697), basal metabolism measured by BIA (p = 0.028, r = 0.670), FM mass measured by BIA (p = 0.034, r = 0.651), chest circumference (p = 0.003, r = 0.825), waist circumference (p = 0.025, r =... Cílem této práce bylo vyhodnotit tvorbu mateřského mléka ve vztahu k tělesné kompozici českých kojících žen a výsledky porovnat s podobnými studiemi. Této konkrétní části longitudinální studie se účastnilo 6 kojících žen, které absolvovaly 4 vyšetření během 9 měsíců období laktace. K měření základních tělesných parametrů se využívaly antropometrické metody. Dále bylo tělesné složení hodnoceno pomocí metody duální bioimpedanční analýzy za použití digitální váhy a metody spektroskopické bioimpedanční analýzy za použití přístroje Body Composition Monitor. Jako statisticky významně odlišné hodnoty podle Friedmanova neparametrického párového testu mezi vyšetřovanými obdobími byly zjištěny hodnoty BMI (p = 0,029), BSA (p = 0,019), obvodu pasu (p = 0,048) a obvodu boků (p = 0,031). Tyto hodnoty spadají pod hladinu významnosti 0,05. Tvorba mateřského mléka podle Spearmanovy korelace pozitivně korelovala s váhou před graviditou (p = 0,003, r = 0,817), BMI před graviditou (p = 0,002, r = 0,847), váhou v graviditě (p = 0,044, r = 0,624), hmotností kostí BIA (p = 0,020, r = 0,697), basálním metabolismem dle BIA (p = 0,028, r = 0,670), hmotností FM BIA (p = 0,034, r = 0,651), obvodem hrudníku (p = 0,003, r = 0,825), obvodem pasu (p = 0,025, r = 0,680), obvodem předloktí (p = 0,009, r = 0,757), obvodem středu... Keywords: tělesné tekutiny; mateřské mléko; kojení; body fluids; breast milk; breastfeeding Available in a digital repository NRGL
Hodnocení tvorby mateřského mléka ve vztahu k tělesné kompozici u českých kojících žen.

The aim of this study was to evaluate the production of breast milk in relation to the body composition of Czech breastfeeding women and to compare the results to similar studies. Six breastfeeding ...

Bugošová, Andrea; Hronek, Miloslav; Kovařík, Miroslav
Univerzita Karlova, 2024

Vliv geometrie skenování na kvalitu lidarového bodového mračna pořízeného z UAV nosiče
Kolář, Michal; Potůčková, Markéta; Anders, Katharina
2024 - English
The use of UAV LiDAR allows for the acquisition of precise and detailed point clouds of the Earth's surface. Evaluating sources of uncertainty, such as direct georeferencing parameters (GNSS, IMU), atmospheric effects, data preprocessing, or scanning geometry, play a crucial role in determining the spatial accuracy of each individual point. With the vast amount of points collected and the variability of the scanned surface, it is important to consider what percentage of points accurately represent the Earth's surface, as well as understanding the noise fraction and how it varies with the scan geometry. The objective of this thesis is to identify noise in data captured from a rock glacier and to assess the impact of scanning geometry on the occurrence of noise. This study analyses a high-density ULS point cloud (1200 points/m2) acquired on the "Äußeres Hochebenkar" (AHK) stone glacier in the Ötztal Alps, Austria. The large volume of data (147 million points) poses a great challenge for its processing. To eliminate system errors, additional strip merging was first performed over a total of 29 flight strips. Subsequently, selected scan geometry attributes (scan distance, scan angle, incidence angle, slope, relative orientation of trajectory and slope exposure, etc.) were calculated. Five algorithms... Použití UAV LiDAR umožňuje pořizovat přesná a podrobná mračna bodů zemského povrchu. Při určování prostorové přesnosti každého jednotlivého bodu hraje zásadní roli vyhodnocení zdrojů nejistoty, jako jsou parametry přímého georeferencování (GNSS, IMU), atmosférické vlivy, předzpracování dat nebo geometrie skenování. Vzhledem k obrovskému množství shromážděných bodů a variabilitě skenovaného povrchu je důležité zvážit, jaké procento bodů přesně reprezentuje zemský povrch, a také pochopit podíl šumu a jeho změny v závislosti na geometrii skenování. Cílem této práce je identifikovat šum v datech pořízených ze skalního ledovce a posoudit vliv geometrie skenování na výskyt šumu. Tato studie pracuje s vysoko hustotním ULS bodovým mračnem (1200 bodů/m2 ) pořízeným na kamenném ledovci "Äußeres Hochebenkar" (AHK) v Ötztalských Alpách v Rakousku původně za účelem sledování změn povrchu. Velký objem dat (147 milionu bodů) představuje velkou výzvu pro jejich zpracování. Za účelem eliminace systémových chyb bylo nad celkovým počtem 29 letových pásů nejdříve provedeno dodatečné slícování pásů. Následně byly vypočteny vybrané atributy skenovací geometrie (skenovací vzdálenost, skenovací úhel, incidenční úhel, sklonitost, vzájemná orientace trajektorie a expozice svahu apod.). Pro detekci šumu byly otestováno 5... Keywords: LiDAR; UAV; bodové mračno; geometrie skenování; šum; outlier detection; LiDAR; UAV; point cloud; scanning geometry; noise; outlier detection Available in a digital repository NRGL
Vliv geometrie skenování na kvalitu lidarového bodového mračna pořízeného z UAV nosiče

The use of UAV LiDAR allows for the acquisition of precise and detailed point clouds of the Earth's surface. Evaluating sources of uncertainty, such as direct georeferencing parameters (GNSS, IMU), ...

Kolář, Michal; Potůčková, Markéta; Anders, Katharina
Univerzita Karlova, 2024

Studium vlivu vzájemné interakce vybraných antibakteriálních léčiv in vitro na aktivitu vůči enterokokům
Netíková, Nina; Konečná, Klára; Janďourek, Ondřej
2024 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Study program: Pharmacy Author: Nina Netíková Supervisor: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Title of diploma thesis: The study of the impact of the mutual interaction of selected antibacterial drugs in vitro on activity against enterococci Background: The point of the experimental part of this thesis was to evaluate the effect of the mutual interaction of two selected, clinically approved antibiotics in combination on two selected bacterial strains of genus Enterococcus. The effect of the combination was evaluated using the FIC index. Based on the calculation of the FIC index, the mutual interaction was further classified as synergistic, additive, indifferent or antagonistic. Methods: To evaluate the interaction of antibacterial drugs in combination, four antibiotics were selected and employed to a pair-wise combinations. The main antibiotic was daptomycin, which was combined with tigecycline, linezolid and vancomycin. The effect of pair-wise combinations was monitored against the clinical isolate Enterococcus faecium and against the collection bacterial strain Enterococcus faecalis (ATCC 29212). Determination of MIC values was performed using the microdilution broth technique according to the EUCAST... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studijní obor: Farmacie Autor: Nina Netíková Školitel: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Název diplomové práce: Studium vlivu vzájemné interakce vybraných antibakteriálních léčiv in vitro na aktivitu vůči enterokokům Cíl práce: Cílem experimentální části této diplomové práce bylo zhodnotit vliv vzájemné interakce dvou vybraných, v praxi zavedených antibiotik v kombinaci na dva vybrané bakteriální kmeny bakterií rodu Enterococcus. Účinek kombinace byl hodnocen prostřednictvím parametru FIC indexu. Na základě výpočtu FIC indexu byla dále vzájemná interakce klasifikována jako synergní, aditivní, indiferentní či antagonistická. Metody: K hodnocení vzájemného působení antibakteriálních léčiv v kombinaci byla vybrána čtyři antibiotika, jež byla dána do dvojkombinace. Stěžejním antibiotikem byl daptomycin, který byl kombinován s tigecyklinem, linezolidem a vankomycinem. Účinek dvojkombinací byl sledován vůči klinickému izolátu Enterococcus faecium a vůči sbírkovému bakteriálnímu kmenu Enterococcus faecalis (ATCC 29212). Stanovení hodnot MIC bylo provedeno s využitím mikrodiluční bujónové techniky podle metodiky EUCAST. Pro zjišťování hodnot MIC byl volen způsob odečtu nárůstu bakterií pouhým okem a pomocí... Keywords: enterokoky; checkerboard studie; ESKAPE; mikroduluční bujónová technika; enterococci; checkerboard study; ESKAPE; microdilution broth method Available in a digital repository NRGL
Studium vlivu vzájemné interakce vybraných antibakteriálních léčiv in vitro na aktivitu vůči enterokokům

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Study program: Pharmacy Author: Nina Netíková Supervisor: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Title of ...

Netíková, Nina; Konečná, Klára; Janďourek, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

Pokročilé metody DPZ pro monitoring vegetace rašelinišť v Krkonoších
Kulich, Adam; Kupková, Lucie; Potůčková, Markéta
2024 - Czech
Advanced remote sensing methods for monitoring of peat bog vegetation in the Krkonoše Mountains Abstract The goal of the thesis was to create maps of vegetation cover for three peat bogs in Krkonoše National Park (KRNAP, Krkonoše NP) and to propose a method for further efficient mapping of peat bogs in the Krkonoše Mountains in collaboration with Krkonoše NP. The research utilized UAV image data and field botanical data measured by GPS. UAV images were preprocessed using Pix4D Mapper software and features such as canopy height and textures derived from GLCM were added to the resulting orthomosaics. Testing confirmed their usefulness in increasing classification accuracy. A separability analysis was performed, and an algorithm was designed to detect errors in the field data. During the analysis, two classification methods, Random Forest and Support Vector Machine (SVM), were compared. The SVM method achieved the most precise results at Kyselé kouty, where average F-1 score reached 0.957, while the F-1 scores for Hraniční louka and Pančavská louka reached only 0.899 and 0.832 respectively. The overlay analysis demonstrated that the results of the individual methods are consistent, and for Pančavská louka, combining classifiers yielded better accuracy than the individual models. The methods which led to the... Pokročilé metody dálkového průzkumu země pro monitoring vegetace rašelinišť v Krkonoších Abstrakt Cílem práce bylo vytvořit mapy vegetačního pokryvu tří rašelinišť v Krkonošském Národním parku (KRNAP) a navrhnout postup pro další efektivní mapování rašelinišť v Krkonoších ve spolupráci s KRNAP. Pro výzkum byla využita obrazová data z UAV a terénní botanická data, zaměřeá GPS. Snímky z UAV byly předzpracovány v softwaru Pix4D Mapper a do výsledných ortofot byly přidány příznaky výšky porostu a texury, odvozené z GLCM. Testování potvrdilo jejich užitečnost pro zlepšení přesnosti klasifikací. Byla provedena analýza separability a byl navžen algoritmus, rozpoznávající chyby v terénních datech. Během analýzy byly porovnávány dvě klasifikační metody - Random Forest a Support vector machine (SVM). Nejpřesnějších výsledků dosáhla metoda SVM na Kyselých koutech, kde bylo dosaženo F-1 skóre 0.957, zatímco F-1 skóre Hraniční louky dosáhlo pouze 0.899 a Pančavské louky 0.832. Analýza překryvů ukázala, že výsledky jednotlivých metod jsou konzistentní a v případě Pančavské louky přineslo spojení klasifikátorů I lepší přesnost, než jednotlivé modely. Metody, které vedly k nejlepší přesnosti, byly doporučeny v navrženém postupu pro další krkonošská rašeliniště. 1 Keywords: DPZ; rašeliniště; Krkonoše; Support vector machine; Random forest; klasifikace; remote sensing; peat bogs; Krkonoše; Support vector machine; Random forest; classification Available in a digital repository NRGL
Pokročilé metody DPZ pro monitoring vegetace rašelinišť v Krkonoších

Advanced remote sensing methods for monitoring of peat bog vegetation in the Krkonoše Mountains Abstract The goal of the thesis was to create maps of vegetation cover for three peat bogs in Krkonoše ...

Kulich, Adam; Kupková, Lucie; Potůčková, Markéta
Univerzita Karlova, 2024

VYUŽITÍ AUTOMATIZOVANÉHO SBĚRU VLÍCOVACÍCH BODŮ PRO ORIENTACI ARCHIVNÍCH LETECKÝCH MĚŘICKÝCH SNÍMKŮ S POMOCÍ SOUČASNÝCH DATOVÝCH SAD
Berka, Rostislav; Potůčková, Markéta; Dušánek, Petr
2024 - Czech
USE OF AUTOMATIC COLLECTION OF GROUND CONTROL POINTS FOR ORIENTATION OF ARCHIVAL AERIAL IMAGERY USING EXISTING DATA SETS Abstract The diploma thesis is focused on the automated searching of ground control points (GCPs) for processing archival aerial images (AAIs) and creating orthomosaics. The study evaluates selected computer vision operators (SIFT, SURF, ORB and image correlation) and various approaches for identifying and subsequently matching identical points between the reference dataset (current orthophoto) and AAIs. Thanks to AAIs georeferences, the searching area in AAI is known for finding the corresponding point to the reference one (from current orthophoto). Unfortunately, the georeferencing of AAIs provided by the Czech Office for Surveying, Mapping, and Cadastre (ČÚZK) was methodologically incorrect (very bad accuracy) and it had to be corrected before automated GCPs searching. The topic was supported by ČÚZK and datasets (current orthophoto, AAIs, ZABAGED vector data) were provided for processing purposes free of charge (beyond the standard student license). Based on operator testing, a fully automated methodology was developed in Python, relying on image correlation. The input includes AAIs, current orthophoto and a road network, with road intersections as reliable and time invariant points.... VYUŽITÍ AUTOMATIZOVANÉHO SBĚRU VLÍCOVACÍCH BODŮ PRO ORIENTACI ARCHIVNÍCH LETECKÝCH MĚŘICKÝCH SNÍMKŮ S POMOCÍ SOUČASNÝCH DATOVÝCH SAD Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na automatizované vyhledávání vlícovacích bodů (VLB) za účelem zpracování archivních leteckých měřických snímků (LMS) a vytvoření ortomozaiky. V práci jsou testovány vybrané operátory z oblasti počítačového vidění (SIFT, SURF, ORB a obrazová korelace) a různé přístupy pro vyhledávání a následně párování identických bodů mezi referenčním podkladem (současným ortofotem) a archivními LMS. Díky georeferencím LMS je známa oblast k prohledávání ve starých LMS pro nalezení odpovídajícího bodu k referenčnímu podkladu (současnému ortofotu). Bohužel se ukázalo, že georeference archivních LMS dodané ČÚZK jsou chybně metodicky zpracované (velmi nepřesné), proto musely být před automatizovaným vyhledáváním VLB opraveny. Téma bylo podpořeno vedením Zeměměřického úřadu a datové sady (současné ortofoto, archivní LMS, ZABAGED) byly poskytnuty pro účely zpracování práce zdarma (nad rámec běžné studentské licence). Na základě testování operátorů byla sestavena plně automatizovaná metodika naprogramovaná v jazyce Python založená na obrazové korelaci. Vstupem jsou archivní LMS, současné ortofoto a síť komunikací, přičemž jako spolehlivé a časově invariantní... Keywords: automatizovaný sběr vlícovacích bodů; časové řady; snímkové orientace; archivní letecké měřické snímky; ortofoto; DMP; RANSAC; automatic collection of ground control points; time series; image orientation; archival aerial imagery; orthophoto; DTM; RANSAC Available in a digital repository NRGL
VYUŽITÍ AUTOMATIZOVANÉHO SBĚRU VLÍCOVACÍCH BODŮ PRO ORIENTACI ARCHIVNÍCH LETECKÝCH MĚŘICKÝCH SNÍMKŮ S POMOCÍ SOUČASNÝCH DATOVÝCH SAD

USE OF AUTOMATIC COLLECTION OF GROUND CONTROL POINTS FOR ORIENTATION OF ARCHIVAL AERIAL IMAGERY USING EXISTING DATA SETS Abstract The diploma thesis is focused on the automated searching of ground ...

Berka, Rostislav; Potůčková, Markéta; Dušánek, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Využití aplikace Phyphox při experimentování ve výuce fyziky
Hřebík, Lukáš; Kácovský, Petr; Kolář, Petr
2024 - Czech
This thesis explores the phenomenon of BYOD and its use within educational environment. It includes an analysis of the phyphox application, and details its use in teaching physics both internationally and locally. Additionally, the thesis offers a description of fourteen phyphox- related topics, majority of which include insights gained from their practical implementation in teaching. This thesis also develops three sets of methodological guidelines for selected activities; appendix then includes worksheets designed for both students and teachers, along with concise instructions for using phyphox application. V této práci je popsán fenomém BYOD a jeho využití ve školním prostředí. Dále se v této práci nachází popis aplikace phyphox a rešerše jejího využití ve výuce fyziky v zahraničním i tuzemském kontextu. Součástí práce je rovněž popis čtrnácti námětů na využití phyphoxu, z nichž většina je doplněna o zkušenosti z jejich realizace ve výuce. V rámci práce byly vytvořeny tři soubory metodických pokynů k vybraným aktivitám; v příloze jsou pak pracovní listy k těmto aktivitám pro žáky i učitele, stejně jako stručný návod k používání phyphoxu. Keywords: výuka fyziky|střední škola|smartphone|Phyphox|fyzikální experimenty; physics teaching and learning|upper-secondary school|smartphone|Phyphox|physics experiments Available in a digital repository NRGL
Využití aplikace Phyphox při experimentování ve výuce fyziky

This thesis explores the phenomenon of BYOD and its use within educational environment. It includes an analysis of the phyphox application, and details its use in teaching physics both internationally ...

Hřebík, Lukáš; Kácovský, Petr; Kolář, Petr
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases