Number of found documents: 7456
Published from to

Návrh projektu zaměřeného na zlepšení podnikatelského prostředí pro Zlínský a Olomoucký kraj
Rajmon, Josef; Grebeníček, Pavel; Slováková, Markéta
2015 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá řešením disparit podnikatelského prostředí mezi Zlínským a Olomouckým krajem. Cílem práce bylo provést analýzu podnikatelského prostředí s pomocí lokalizačních faktor, nalézt významné disparity podnikatelského prostředí mezi kraji a navrhnout řešení, která by vedla k redukci těchto disparit. V diplomové práci byla provedena analýza dostupných statistik a komparace hodnot pomocí zařazení do 5 srovná-vacích kategorií. Bylo nalezeno 6 významných disparit, kde Olomoucký kraj zaostával za Zlínským krajem. V rámci projektové části byla navržena možná řešení pro podporu Olomouckého kraje, která by měla vést ke snížení disparit podnikatelského prostředí. Keywords: Regionální rozvoj; podnikání; malé a střední podniky; investiční pobídky; podnikatelské prostředí; lokalizační faktory; Regional development; business; small and medium-sized enterprises; investment incentives; business environment; location factors Available in digital repository of UTB.
Návrh projektu zaměřeného na zlepšení podnikatelského prostředí pro Zlínský a Olomoucký kraj

Tato diplomová práce se zabývá řešením disparit podnikatelského prostředí mezi Zlínským a Olomouckým krajem. Cílem práce bylo provést analýzu podnikatelského prostředí s pomocí lokalizačních faktor, ...

Rajmon, Josef; Grebeníček, Pavel; Slováková, Markéta
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Rozvoj kultury mikroregionu Šternbersko a role neziskových organizací a místních akčních skupin
Schmiedtová, Jiřina; Bednář, Pavel; Nekolová, Jana
2015 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá rozvojem místní kultury v mikroregionu Šternbersko z pohledu spolupráce obcí, místních akčních skupin a místních nestátních neziskových organizací. Toto téma je důležité z pohledu kvality života obyvatel v obcích a městech. Bohatý kulturní život zvyšuje jeho atraktivitu a utváří vazby mezi jeho občany. S tímto tématem jsou spojeny i určité problémy, například financování místní kultury. Cílem této diplomové práce bylo analyzovat roli jednotlivých aktérů místní kultury a jejich vzájemnou spolupráci a navrhnout opatření pro jeho další rozvoj. V této práci byla použita metoda řízeného rozhovoru s přímými aktéry místní kultury, sběr informací z odborných publikací a internetových zdrojů, na základě kterých byla sestavena SWOT analýza. Řízenými rozhovory bylo zjištěno, že důležitou roli v místní kultuře hrají neziskové organizace a spolky, které udržují a rozvíjejí její činnost. Tato práce přispěla k analýze současného stavu místní kultury v mikroregionu a k určení směru jejího dalšího rozvoje v budoucnosti s návrhy projektů. Keywords: místní kultura; mikroregion; místní akční skupina; neziskové organizace; local culture; microregion; the local action group; non-profit organizations Available in digital repository of UTB.
Rozvoj kultury mikroregionu Šternbersko a role neziskových organizací a místních akčních skupin

Tato diplomová práce se zabývá rozvojem místní kultury v mikroregionu Šternbersko z pohledu spolupráce obcí, místních akčních skupin a místních nestátních neziskových organizací. Toto téma je důležité ...

Schmiedtová, Jiřina; Bednář, Pavel; Nekolová, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Identifikace opatření k zefektivnění procesu vymáhání pohledávek po splatnosti statutárním městem Zlínem v oblasti bytové
Ventúrová, Jitka; Šnédar, Libor; Zicha, Jiří
2015 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na pohledávky statutárního města Zlína a postupy při jejich vymáhání. Teoretická část charakterizuje pohledávky z občanskoprávních vztahů, způsoby jejich zajištění a identifikuje možné způsoby nakládání s pohledávkami včetně postupů při jejich následném vymáhání. Uvádí také pojmy spojené s nájmem bytů. V praktické části je analyzován stav pohledávek města Zlína, zejména pohledávek z nájmu bytu, je popsána jejich správa a proces vymáhání. Cílem práce je navržení možných opatření k zefektivnění procesu vymáhání pohledávek po splatnosti z nájmu bytu. Keywords: majetek obce; pohledávky; nájem bytu; dlužník; vymáhání pohledávek; municipal property; claims; flat hiring; debtor; debt recovery Available in digital repository of UTB.
Identifikace opatření k zefektivnění procesu vymáhání pohledávek po splatnosti statutárním městem Zlínem v oblasti bytové

Diplomová práce je zaměřena na pohledávky statutárního města Zlína a postupy při jejich vymáhání. Teoretická část charakterizuje pohledávky z občanskoprávních vztahů, způsoby jejich zajištění a ...

Ventúrová, Jitka; Šnédar, Libor; Zicha, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt zvýšení kapacity a flexibility výroby vybraného pracoviště
Trusina, Daniel; Melišík, Martin; Briš, Petr
2015 - Czech
Cílem této práce je zvýšení kapacity a flexibility vybraného pracoviště ve společnosti zabývající se zpracováním dílů pro automobilový průmysl. K dosažení tohoto cíle budou použity vybrané nástroje a metody průmyslového inženýrství. Celá práce bude v souladu s moderní výrobní filozofií Kaizen a Lean production. Keywords: Kaizen; Lean production; 5S; Muda; průmyslové inženýrství; MOST; visual management; industrial engineering Available in digital repository of UTB.
Projekt zvýšení kapacity a flexibility výroby vybraného pracoviště

Cílem této práce je zvýšení kapacity a flexibility vybraného pracoviště ve společnosti zabývající se zpracováním dílů pro automobilový průmysl. K dosažení tohoto cíle budou použity vybrané nástroje a ...

Trusina, Daniel; Melišík, Martin; Briš, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Statistická regulace procesu ve společnosti XY
Doležal, Rostislav; Melišík, Martin; Pivnička, Michal
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá statistickým řízení procesu dle metody Six Sigma. Teoretická část je věnována základním pojmům, které souvisí s tématem diplomové práce. Zde jsou zpracována témata z oblasti řízení projektů dle koncepce Six Sigma, kvality a nástrojů sta-tistického řízení procesu. Obsahem analytické části je analýza současného stavu procesu výroby vysokorychlostního kabelu ve společnosti XY. Následně jsou identifikovány možné příčiny vzniku problému, které jsou dále analyzovány. Na základě výsledků analýz je navržen a implementován návrh řešení zlepšující současný stav procesu. Keywords: Six Sigma; DMAIC; proces; systém měření; stabilita procesu; process; measure system; process stability Available in digital repository of UTB.
Statistická regulace procesu ve společnosti XY

Diplomová práce se zabývá statistickým řízení procesu dle metody Six Sigma. Teoretická část je věnována základním pojmům, které souvisí s tématem diplomové práce. Zde jsou zpracována témata z oblasti ...

Doležal, Rostislav; Melišík, Martin; Pivnička, Michal
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt zlepšení způsobu výběru místních poplatků a jejich nedoplatků ve městě Hulín
Dohnalová, Silvie; Pastuszková, Eliška; Otrusinová, Milana
2015 - Czech
Cílem této diplomové práce je nalézt způsoby zlepšení postupu při výběru místních poplatků a jejich nedoplatků ve městě Hulín. V teoretické části práce je charakterizována obec jako územní samosprávní celek a struktura a procesy v rámci rozpočtu obce. Dále je představena problematika výběru místních poplatků a následného vymáhání nedoplatků v závislosti na platné legislativě upravující jejich správu. V praktické části práce je provedena analýza příjmové a výdajové stránky rozpočtu města Hulín v letech 2010 až 2014, včetně vývoje příjmů z místních poplatků a nedoplatků na těchto poplatcích. Následně jsou identifikována slabá místa v současném procesu výběru místních poplatků a jejich nedoplatků a jsou navrženy nové nebo zlepšeny stávající postupy jak při jejich úhradě, tak při vymáhání. To vše s ohledem na zásadu efektivnosti a hospodárnosti v podmínkách města Hulín. Keywords: místní poplatek; nedoplatek; obec; obecně závazná vyhláška; rozpočet; sazba poplatku; local fee; unpaid balance; town; public obligatory notice; budget; fee rate Available in digital repository of UTB.
Projekt zlepšení způsobu výběru místních poplatků a jejich nedoplatků ve městě Hulín

Cílem této diplomové práce je nalézt způsoby zlepšení postupu při výběru místních poplatků a jejich nedoplatků ve městě Hulín. V teoretické části práce je charakterizována obec jako územní samosprávní ...

Dohnalová, Silvie; Pastuszková, Eliška; Otrusinová, Milana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Modelácia vzťahu medzi zákazníckou spokojnosťou, lojalitou a zvýšenou finančnou výkonnosťou komerčných bánk v Českej republike
Gabčová, Lenka; Belás, Jaroslav; Hrubošová, Eva
2015 - Czech
Cieľom tejto práce je vytvoriť model medzi zákazníckou spokojnosťou, lojalitou a finanč-nou výkonnosťou komerčných bánk v Českej republike a určiť, aký konkrétny ekonomický prínos má zákaznícka spokojnosť pre české banky. Praktická časť práce vychádza z vlastného výskumu uskutočneného na vzorke 459 respondentov. V rámci analytickej časti sú testované štatistické hypotézy stanovené na základe teoretického prieskumu, projektová časť obsahuje vytvorenie samotného modelu. Záver práce je venovaný konkrétnemu modelovému príkladu kvantifikujúcemu ekonomický prínos zvýšenia počtu spokojných klientov pre banky. Keywords: zákaznícka spokojnosť; determinanty zákazníckej spokojnosti; zákaznícka lojalita; cross selling index; dodatočné výnosy komerčnej banky; Customer Satisfaction; Satisfaction Determinants; Customer Loyalty; Cross Selling Index; Additional Income of Commercial Banks Available in digital repository of UTB.
Modelácia vzťahu medzi zákazníckou spokojnosťou, lojalitou a zvýšenou finančnou výkonnosťou komerčných bánk v Českej republike

Cieľom tejto práce je vytvoriť model medzi zákazníckou spokojnosťou, lojalitou a finanč-nou výkonnosťou komerčných bánk v Českej republike a určiť, aký konkrétny ekonomický prínos má zákaznícka ...

Gabčová, Lenka; Belás, Jaroslav; Hrubošová, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt zlepšení interní logistiky v podniku
Sychrová, Zuzana; Melišík, Martin; Bobák, Roman
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu interní logistiky v podniku Wanzl spol. s r.o. s cílem navrhnout projekt pro jeho zlepšení. Teoretická část vymezuje základní principy štíhlé výroby a logistiky včetně vybraných metod. Obsahem analytické části je základní charakteristika podniku a analýza současného stavu interní logistiky. Projektová část popisuje zlepšení stávajícího stavu interní logistiky formou návrhu na zavedení principu interního Milk Run, monitoring manipulačního zařízení v podniku a zefektivnění systému skladování. Keywords: štíhlá výroba; štíhlá logistika; Milk Run; Lean Production; Lean Logistics Available in digital repository of UTB.
Projekt zlepšení interní logistiky v podniku

Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu interní logistiky v podniku Wanzl spol. s r.o. s cílem navrhnout projekt pro jeho zlepšení. Teoretická část vymezuje základní principy štíhlé výroby ...

Sychrová, Zuzana; Melišík, Martin; Bobák, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt zefektivnění výrobního procesu ve společnosti NEOKLAS a.s.
Šicová, Romana; Vitásková, Edita; Šuráň, Vladimír
2015 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá výrobním procesem ve společnosti NEOKLAS a.s. Cílem práce je zefektivnit výrobní proces prostřednictvím návrhu další plnící linky tak, aby byl dodržen technologický postup a snížen čas na přetypování linky. V teoretické části jsou uvedeny témata, jenž byly využity jako výchozí témata pro praktickou část. V analytické části je zpracován popis a zhodnocení současného stavu. Projektová část obsahuje návrh další plnící linky na víno. Závěr projektu obsahuje zjištěné druhy plýtvání a návrh na jejich zlepšení. Keywords: výrobní linka; layout; plýtvání; TPM; CEZ celková efektivnost zařízení; production line; waste; OEE; Overall Equipment Effectivess Available in digital repository of UTB.
Projekt zefektivnění výrobního procesu ve společnosti NEOKLAS a.s.

Tato diplomová práce se zabývá výrobním procesem ve společnosti NEOKLAS a.s. Cílem práce je zefektivnit výrobní proces prostřednictvím návrhu další plnící linky tak, aby byl dodržen technologický ...

Šicová, Romana; Vitásková, Edita; Šuráň, Vladimír
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt zavedení totálně produktivní údržby na vybraných pracovištích ve společnosti Meopta - optika, s.r.o.
Blaháková, Martina; Pivodová, Pavlína; Pokorný, Tomáš
2015 - Czech
Diplomová práce na téma Projekt zavedení totálně produktivní údržby na vybraných pilotních pracovištích ve společnosti Meopta optika, s. r. o., je rozdělena na dvě části. Teoretická část specifikuje nástroje štíhlé výroby a teoretické pojetí zavádění totálně produktivní údržby. Praktická část popisuje systém údržby v konkrétní společnosti. Na základě teoretických poznatků uvedených v teoretické části, je zpracována analýza současného stavu údržby a jednotlivých pracovišť ve společnosti a následně realizován projekt zavedení totálně produktivní údržby na vybraných pracovištích, jehož cílem je snížení poruchovosti vybraných pracovišť. Keywords: TPM; CEZ; časové studie; samostatná údržba; standardizace; OEE; Time study; Autonomous maintenance; Standardizations Available in digital repository of UTB.
Projekt zavedení totálně produktivní údržby na vybraných pracovištích ve společnosti Meopta - optika, s.r.o.

Diplomová práce na téma Projekt zavedení totálně produktivní údržby na vybraných pilotních pracovištích ve společnosti Meopta optika, s. r. o., je rozdělena na dvě části. Teoretická část specifikuje ...

Blaháková, Martina; Pivodová, Pavlína; Pokorný, Tomáš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases