Number of found documents: 1108
Published from to

The impact of privatization on performance of companies and public opinion: evidence from Turkey
Çuhadar, Ebru; Žamberský, Pavel; Procházková Ilinitchi, Cristina
2017 - English
Privatizace byla vždy považována za zdroj lepších výkonnostních výsledků, lepší ziskovosti a eventuálně lepšího společenského bohatství. Tato diplomová práce se snaží ukázat na příkladu případu Turecka, že obecně přijímané přínosy privatizace nemusí být vždy dosaženy pod vlivem reálné politiky a ekonomických podmínek. Tato diplomová práce nejprve pečlivě zkoumá teorie privatizace a zkušenosti Turecka s ní. V rámci praktické části je pak provedena dvousegmentová analýza prostřednictvím veřejného průzkumu a výsledků hospodaření tří privatizovaných společností. Privatizations are always seen as a source of better performance results, better profitability and eventually, better social wealth. The present Master`s thesis seeks to show on the example of Turkey case that generally accepted privatization benefits may not always be reached under the influence of real politics and economic conditions. As a starting point, the theory of privatization and Turkey`s experience with it were carefully examined. For the empirical part, a two-segment analysis was made through a public survey and performance results of three privatized companies. Keywords: Privatizace; Vládní Vlastnictví; Sociální Péče; Výkonnost Společnosti; Privatization; Government Ownership; Social Welfare; Company Performance Available in digital repository of the Library of University of Economics.
The impact of privatization on performance of companies and public opinion: evidence from Turkey

Privatizace byla vždy považována za zdroj lepších výkonnostních výsledků, lepší ziskovosti a eventuálně lepšího společenského bohatství. Tato diplomová práce se snaží ukázat na příkladu případu ...

Çuhadar, Ebru; Žamberský, Pavel; Procházková Ilinitchi, Cristina
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

The
Sobotka, Ondřej; Vaško, Martin; Kvítková, Zuzana
2017 - English
Tato diplomová práce se zabývá analýzou nízkonákladové letecké dopravy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze tří kapitol, z nichž první se zabývá dopravou v obecné rovině, druhá popisuje dopravu leteckou a třetí se zaměřuje již přímo na nízkonákladovou leteckou dopravu. Praktická část začíná již koncem druhé kapitoly, kde jsou vyjmenováni dopravci využívající služeb GDS a následně pokračuje ve třech kapitolách. Čtvrtá kapitola analyzuje nízkonákladové dopravce v jednotlivých světových regionech. K analýze jsou využity údaje o počtu destinací, výši tržeb, počtu přepravených pasažérů a výši tržní hodnoty. Pátá kapitola popisuje nízkonákladové dopravce, kteří nabízí dálkové trasy. Poslední kapitola porovnává klasické a nízkonákladové dopravce z pohledu počtu pasažérů a tržní hodnoty. The thesis deals with low cost air transport. In general terms, it is divided into both theoretical and empiric part. The theoretical part consists of three chapters. The first chapter outlines transport in tourism in general. The second one describes air transport and the third one focuses on the low cost air transport. The empiric part, as in the end of the third chapter, opens up with an overview of the low cost carriers who use GDS. The fourth chapter focuses on the low cost carriers in all of the world regions and analyzes them based on the amount of destinations, revenues, amount of transported passengers and market value. The fifth chapter describes low cost carriers which offer long-haul flights. The final chapter compares low cost airlines with full service airlines using market value and amount of transported passengers. Keywords: letecká doprava; GDS; nízkonákladová letecký dopravce; nízkonákladová letecká doprava; dálkové lety; low cost air transport; long-haul flight; GDS; low cost carrier; air transport Available in digital repository of the Library of University of Economics.
The

Tato diplomová práce se zabývá analýzou nízkonákladové letecké dopravy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze tří kapitol, z nichž první se zabývá dopravou ...

Sobotka, Ondřej; Vaško, Martin; Kvítková, Zuzana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Role of the WTO in Developing Economic Reforms and Performance of Francophone Africa
Gajdošová, Annamária; Štěrbová, Ludmila; Zamykalová, Miroslava
2017 - English
Táto diplomová práca je zameraná na poskytnutie teoretického rámca aplikácie špeciálneho zaobchádzania krajín frankofónnej Afriky z časového hľadiska. Ako sa vyvíjali a aký pokrok dosiahli v minulom storočí. Prvá kapitola prezentuje ekonomické a politické úspechy krajín frankofónnej Afriky a určuje, prečo je členstvo vo Svetovej obchodnej organizácií dôležité pre pokrok, ktorý dosiahli v posledných desaťročiach. Druhá kapitola klasifikuje piliére Svetovej obchodnej organizácie pri poskytovaní hospodárskej spolupráce rozvojovým krajinám. Táto časť tiež opisuje osobitné ustanovenia organizácie, ktoré poskytujú rozvojovým a najmenej rozvinutým krajinám výlučné jednostranné práva. Tretia kapitola uvádza implementáciu nástrojov Svetovej obchodnej organizácie na rozvoj obchodu vo frankofónnej Afrike. V tejto časti sa prezentuje dôležitosť balíka opatrení z Bali a rozhodnutí z novembra 2014. Navyše prezentuje dôsledky špeciálneho zaobchádzania v dvoch najväčších krajinách frankofónnej Afriky: v Mauritánii a v Čade. Významným bodom tejto diplomovej práce je potreba väčšej spolupráce, koordinácie a súdržnosti medzi všetkými národmi frankofónnej Afriky. Výzvou pre nich nie je vytvoriť nový mechanizmus, ale zefektívniť všetky existujúce mechanizmy pri dosahovaní spoločného cieľa. This Master thesis is aimed to provide a theoretical framework of the application of Special and Differential Treatment in the countries of Francophone Africa from time perspective. How did they evolve and what progress they generated in the last century. The first chapter is to mention the economic and political featurs of the Francophone Africa countries and to identify why the membership in the WTO is important for advancement that they were able to achieve during the last decades. The second chapter classifies the WTO pillars in providing economic cooperation for developing countries. This section also describes the special provisions of WTO giving developing and least developed countries exclusive unilateral rights. The third chapter distresses the implementation of the WTO trade development instruments in Francophone Africa. This section will acknowledge the significance of the The Bali Package and November 2014 decisions. What is more, it will present the implications of Special and Differential Treatement in two biggest countries of Francophone Africa: Mauritania and Tchad. Significant point of this Master Thesis is the need for greater cooperation, coordination, and coherence among all nations of Francophone Africa. The challenge for them is not to create a new mechanism, but to get all of the existing mechanisms to work together more effectively to achieve their common goal. Keywords: Svetová obchodná organizácia; Frankofonna Afrika; Špeciálne zaobchádzanie; World Trade Organization; Francophone Africa; Special and Differential Treatment Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Role of the WTO in Developing Economic Reforms and Performance of Francophone Africa

Táto diplomová práca je zameraná na poskytnutie teoretického rámca aplikácie špeciálneho zaobchádzania krajín frankofónnej Afriky z časového hľadiska. Ako sa vyvíjali a aký pokrok dosiahli v minulom ...

Gajdošová, Annamária; Štěrbová, Ludmila; Zamykalová, Miroslava
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Explaining the Czech Foreign Policy Towards China (1992-2017)
Adamková, Petra; Garlick, Jeremy Alan; Havlová, Radka
2017 - English
The presented master´s thesis aims to explain the Czech foreign policy towards China since 1992 to the year 2017. In order to analyse the approach, the author firstly carries out a literature review and introduces three levels of foreign policy analysis, i.e. system, (sub)state and individual. Key relevant phenomena are introduced and the stage is set for the case study. The empirical part of the presented thesis begins with a summary of the foreign policy of the Czech Republic towards the People´s Republic of China. To provide a complex picture, the Chinese interests in Czechia are described as well. The last chapter represents the analysis itself. The notion of polarity and great powers in the system level, the national attributes with domestic influences, and the personalities of two presidents provide the basic aspects contributing to the final explanation. The presented master´s thesis aims to explain the Czech foreign policy towards China since 1992 to the year 2017. In order to analyse the approach, the author firstly carries out a literature review and introduces three levels of foreign policy analysis, i.e. system, (sub)state and individual. Key relevant phenomena are introduced and the stage is set for the case study. The empirical part of the presented thesis begins with a summary of the foreign policy of the Czech Republic towards the People´s Republic of China. To provide a complex picture, the Chinese interests in Czechia are described as well. The last chapter represents the analysis itself. The notion of polarity and great powers in the system level, the national attributes with domestic influences, and the personalities of two presidents provide the basic aspects contributing to the final explanation. Keywords: Foreign policy analysis; Czech-Chinese relations; Polarity; Domestic influence; Individual in international relations; Foreign policy analysis; Czech-Chinese relations; Polarity; Domestic influence; Individual in international relations Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Explaining the Czech Foreign Policy Towards China (1992-2017)

The presented master´s thesis aims to explain the Czech foreign policy towards China since 1992 to the year 2017. In order to analyse the approach, the author firstly carries out a literature review ...

Adamková, Petra; Garlick, Jeremy Alan; Havlová, Radka
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

The UN and its role in international conflicts prevention and resolution: the case study of former Yugoslavia and Sierra Leone
Schmidtová, Veronika; Druláková, Radka; Stejskalová, Kristýna
2017 - English
Cílem této diplomové práce je analyzovat úlohu Organizace spojených národů při předcházení a řešení mezinárodních konfliktů. V teoretickém rámci je uveden seznam nástrojů, které by měly být použity k dosažení úspěchu v mírových operacích OSN. Na základě tohoto seznamu nástrojů pokračuje diplomová práce dvěma případovými studiemi. Případová studie bývalé Jugoslávie a její mírové operace UNPROFOR je považována za jednu z největších neúspěchů v mírových operacích OSN. Naopak, případová studie mírového operace Sierry Leone, UNAMSIL, představuje úspěšnou mírovou operaci OSN. Diplomová práce je zakončena komparativní analýzou těchto dvou případových studií, která vyhodnocuje vývoj a implementaci těchto nástrojů v každé z těchto případových studií. Tato komparativní analýza přináší odpověď na výzkumnou otázku, která se ptá, proč některé mírové operace OSN jsou úspěšné, zatímco jiné zcela selhávají. The aim of the Masters Thesis is to analyze the role of the United Nations in conflict prevention and resolution. The theoretical framework lists a set of tools that should be followed in order to achieve a success in UN peacekeeping operations. Based on the list of the tools the Masters Thesis continues with two case studies. The case study of Former Yugoslavia and its peacekeeping operation UNPROFOR is considered to be one of the biggest failures of the UN peacekeeping. In contrary, the case study of Sierra Leoneans peacekeeping operation UNAMSIL then represents a successful UN peacekeeping operation. The Masters Thesis is concluded by a comparative analysis of these two case studies which evaluates the development and the implementation of these tools in each of the case studies. The analysis brings the answer to the research question which asks why some UN peacekeeping operations are successful whereas others completely fail. Keywords: UNPROFOR; UNAMSIL; OSN; Mezinárodní mír a bezpečnost; udržování míru; International peace and security; peacekeeping; UNAMSIL; United Nations; UNPROFOR Available in digital repository of the Library of University of Economics.
The UN and its role in international conflicts prevention and resolution: the case study of former Yugoslavia and Sierra Leone

Cílem této diplomové práce je analyzovat úlohu Organizace spojených národů při předcházení a řešení mezinárodních konfliktů. V teoretickém rámci je uveden seznam nástrojů, které by měly být použity k ...

Schmidtová, Veronika; Druláková, Radka; Stejskalová, Kristýna
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Shifts in Polarity in the Post-war Global System - Attempted European Re-colonisation in Asia
Huntley, Matthew David; Garlick, Jeremy Alan; Havlová, Radka
2017 - English
France and Britains failure in their attempt to re-colonise parts of South-East Asia after the Second World War came out of miscalculations made by their governments and their state institutions. The international system did not transition immediately after the war from multi-polarity to bipolarity. A window of opportunity was available for the two countries to regain influence in the region. The external political environment in the region was not unfavourable to a return of European colonial powers and there were no immediate viable challengers. Foreign policy misjudgements, weak domestic political systems and changes in priorities all contributed to the decline in influence of these two European colonial powers in South-East Asia. This thesis applies realist principles in combination with aspects of constructivism, while observing system and unit levels, to ascertain the root causes of the decline of British and French influence in the region. France and Britains failure in their attempt to re-colonise parts of South-East Asia after the Second World War came out of miscalculations made by their governments and their state institutions. The international system did not transition immediately after the war from multi-polarity to bipolarity. A window of opportunity was available for the two countries to regain influence in the region. The external political environment in the region was not unfavourable to a return of European colonial powers and there were no immediate viable challengers. Foreign policy misjudgements, weak domestic political systems and changes in priorities all contributed to the decline in influence of these two European colonial powers in South-East Asia. This thesis applies realist principles in combination with aspects of constructivism, while observing system and unit levels, to ascertain the root causes of the decline of British and French influence in the region. Keywords: colonialism; polarity; communism; foreign policy; exogenous factors,; transition; identity; nationalism; imperialism; insurgency; endogenous factors; colonialism; polarity; communism; foreign policy; exogenous factors,; endogenous factors; identity; nationalism; imperialism; transition; insurgency Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Shifts in Polarity in the Post-war Global System - Attempted European Re-colonisation in Asia

France and Britains failure in their attempt to re-colonise parts of South-East Asia after the Second World War came out of miscalculations made by their governments and their state institutions. The ...

Huntley, Matthew David; Garlick, Jeremy Alan; Havlová, Radka
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Small Business and International Entrepreneurship
Radchenko, Anastasiia; Pichanič, Mikuláš
2017 - English
Malé a středně velké firmy společně se začínajícími podniky jsou v dnešním ekonomickém prostředí velmi důležité. Takové společnosti přispívají ke zvýšení zaměstnanosti, stimulují ekonomický růst a inovační vývoj. Nicméně, ne každý začínající firmy dokaže přežít více než pět let. Podpora vlády a soukromých investorů může pomoci překonat tyto problémy. Kromě toho zmezinarodnení malé a středně velké firmy a globální podnikání navíc podporují podnikání v težkých časech. Cílem diplomové práce je analyzovat podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky na úrovni EU a identifikovat příležitosti a hranice, jimž čelí malé a střední podniky. Podrobnější analýza se provádí na příkladu tří zemí: České republiky, Německa a Itálie. Abychom získali lepší představu o začínajícími podniky a fungování společnosti, uvádíme příklad analýz podnikatelského plánu pro mikropodniky. Small and medium-sized enterprises together with start-ups are highly important in the nowadays economic environment. Such companies contribute raise of employment, stimulate the economic growth and innovation development. However, not all start-ups can survive more than five-year period. Support from government and private investors can help to overcome such problems. Moreover, SMEs internationalization and global functioning can support businesses during the tough times. The goal of the Master thesis is to analyze business environment for SMEs on the EU scale and to identify the opportunities and borders faced by SMEs. A more in-depth analysis is conducted on the example of three countries: Czech Republic, Germany and Italy. In order to get better picture of start-up procedures and companys operation, the example of business plan analyses for micro business is provided. Keywords: hranice; příležitosti; MSP; internacionalizace; borders; opportunities; SMEs; internationalization Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Small Business and International Entrepreneurship

Malé a středně velké firmy společně se začínajícími podniky jsou v dnešním ekonomickém prostředí velmi důležité. Takové společnosti přispívají ke zvýšení zaměstnanosti, stimulují ekonomický růst a ...

Radchenko, Anastasiia; Pichanič, Mikuláš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Identifying success factors of selected Czech brands
Tamchynová, Martina; Král, Petr; Zlatić, Marija
2017 - English
Značka představuje jednu z cest, jak na silně konkurenčních trzích odlišit společnost od konkurence. Některé značky jsou úspěšné v budování vlastní značky, jiné bohužel ne. Hlavním cílem této diplomové práce je na vybraných českých značkách identifikovat faktory, díky nímž se značka stala úspěšnou na českém trhu. Úvod této práce je tvořen teoretickým rámcem, který vysvětluje pojmy značka, hodnota značky a identita značky. Následuje definice pojmu úspěšná značka tak, jak je to uvedeno v akademických zdrojích. Společnosti, které jsou analyzovány v dalších částech práce, jsou vybrány na základě dotazníkového šetření. V poslední části této diplomové práce, je aplikován Kapfererův model identity značky, díky němuž jsou na vybraných českých značkách identifikovány faktory úspěchu. V závěru této práce autorka popisuje silné aspekty jednotlivých značek. In the world full of competition, the brand represents a certain way, how to differentiate the company from its rivals. However, some companies successfully built their brand, but others not. The main aim of this master thesis is to identify the successful factors of selected Czech brands and analyze, why selected brands are successful on the market. Theoretical background creates the introductory part of the thesis, where the terms brand, brand equity and brand identity are explained. It follows with description of successful brand as it is stated in different academic sources. For further analysis, Czech brands are selected with the help of the survey on the Czech market. In the last part of the thesis, the success factors of the selected Czech brand are identified by the application of Kapferer's brand identity prism model. By the application of this model, the strong and weak aspects of the brand identity of each brand are revealed. In conclusion, the different factors of success are pointed out. Keywords: faktory úspěchu; úspěšné značky; česká značka; model identity značky; značka; brand identity prism; brand identity; brand; successful brand; Czech brand Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Identifying success factors of selected Czech brands

Značka představuje jednu z cest, jak na silně konkurenčních trzích odlišit společnost od konkurence. Některé značky jsou úspěšné v budování vlastní značky, jiné bohužel ne. Hlavním cílem této ...

Tamchynová, Martina; Král, Petr; Zlatić, Marija
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

The Russian-Chinese Economic Relationship and Its Impact on Russia
Lapenko, Aleksei; Žamberský, Pavel; Jedlinský, Jakub
2017 - English
Diplomatické a ekonomické vztahy mezi Ruskem a Čínou mají navzdory geografické blízkosti těchto zemí relativně krátkou historii. Avšak v moderních dobách, především po pádu Sovětské unie se těší vzájemný obchod a investice značnému růstu. Vyšší produkce ropy a plynu spolu s růstem jejich cen a rapidním rozvojem čínské ekonomiky usnadnili vzájemnou ekonomickou interakci během posledního desetiletí. Rusko čelilo v posledních letech vnějším výzvám způsobeným prudkým propadem cen ropy a geopolitickou a ekonomickou izolací od západních zemí po zabrání Krymského poloostrova. Tudíž se ruská vláda rozhodla obrátit směrem k Asii, konkrétně k největší ekonomice světa Číně a nadále prohloubit již započaté ekonomické vazby. Další vývoj rusko-čínského partnerství bude záležet na implementaci plánových strategických kroků a různých vnějších politických a ekonomických faktorech. The establishment of first diplomatic and economic relations between Russia and China has relatively short historical roots despite its geographic proximity. Nevertheless, the substantial growth of trade and investment cooperation between countries gained momentum in the modern time after the fall of the Soviet Union. The increased Russian production of oil and gas together with rise in its prices and rapid development of Chinese economy facilitated their economic interaction over the last decade. However, within last years, Russia faced with the external challenges in terms of slumping oil prices and geopolitical and economic isolation by the Western countries after the annexation of the Crimea peninsula. In this way, Russian government took a decision to make an Asian pivot towards the largest economy in the world - China and, thus, intensifying the already established economic ties. The further progress of Russian-Chinese partnership is going to be dependent on the implementation of the planned strategic initiatives and various external political and economic factors. Keywords: Spolupráce; EAEU; CNPC; energetický průmysl; ESPO; Čína; Dálný východ; Rusko; rusko-čínské partnerství; mezinárodní obchod; mezinárodní investice; GAZPROM; Eurasie; Eurasia; ESPO; EAEU; Energy; Russian-Chinese Partnership; International Trade; Far East; CNPC; International Investments; GAZPROM; Russia; China; Cooperation Available in digital repository of the Library of University of Economics.
The Russian-Chinese Economic Relationship and Its Impact on Russia

Diplomatické a ekonomické vztahy mezi Ruskem a Čínou mají navzdory geografické blízkosti těchto zemí relativně krátkou historii. Avšak v moderních dobách, především po pádu Sovětské unie se těší ...

Lapenko, Aleksei; Žamberský, Pavel; Jedlinský, Jakub
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

China and Its Role in the Transformation of the Current World Order
Safarli, Samir; Rolenc, Jan Martin; Garlick, Jeremy Alan
2017 - English
The thesis investigates the issues related to the transformation of the world order and China s role in this transformation. The findings of the research confirm that China has been able to establish itself as a global power, and as of today struggles for strengthening its positions as a global economic, military and geopolitical dominator. China s aggressive policies go in contrast with the interests of the United States and the US Western allies, which leads to constantly growing tensions between global powers. The recent development of events related to the issues of Taiwan and North Korea testifies that the opposition between the US and China should be expected to keep growing. This contributes to the steady transformation of the world order, making it more fragile and vulnerable. Any start of direct military confrontation between global powers could put an ultimate end to the existing international balance of powers and status quo, thus brining major damage to global security. The thesis investigates the issues related to the transformation of the world order and China s role in this transformation. The findings of the research confirm that China has been able to establish itself as a global power, and as of today struggles for strengthening its positions as a global economic, military and geopolitical dominator. China s aggressive policies go in contrast with the interests of the United States and the US Western allies, which leads to constantly growing tensions between global powers. The recent development of events related to the issues of Taiwan and North Korea testifies that the opposition between the US and China should be expected to keep growing. This contributes to the steady transformation of the world order, making it more fragile and vulnerable. Any start of direct military confrontation between global powers could put an ultimate end to the existing international balance of powers and status quo, thus brining major damage to global security. Keywords: Asia; Russia; United States; global powers; geopolitics; world order; China; Russia; global powers; geopolitics; United States; Asia; world order; China Available in digital repository of the Library of University of Economics.
China and Its Role in the Transformation of the Current World Order

The thesis investigates the issues related to the transformation of the world order and China s role in this transformation. The findings of the research confirm that China has been able to establish ...

Safarli, Samir; Rolenc, Jan Martin; Garlick, Jeremy Alan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases