Number of found documents: 75
Published from to

Bytové spoluvlastnictví se zaměřením na zvláštní práva a povinnosti vlastníků jednotek
2021 -
Tato rigorózní práce se zabývá tématem bytového spoluvlastnictví a zaměřuje se na zvláštní práva a povinnosti vlastníků jednotek. Jejím obsahem je sumarizace a popis zvláštních práv a povinností vlastníků jednotek a současně i zhodnocení některých dalších práv a povinností vlastníků jednotek, která sice nejsou typická výhradně pro oblast bytové spoluvlastnictví, přesto však v poměrech bytového spoluvlastnictví požívají určitých specifik, respektive jsou se zvláštními právy a povinnostmi vlastníků jednotek úzce spojeny. Cílem této rigorózní práce je komplexní zpracování uvedené problematiky, a to se zohledněním změn v právní úpravě, ke kterým došlo účinností zákona č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Keywords: bytové spoluvlastnictví; vlastník jednotky; práva a povinnosti; správa domu a pozemku; správce; společenství vlastníků Available in digital repository of ZČU.
Bytové spoluvlastnictví se zaměřením na zvláštní práva a povinnosti vlastníků jednotek

Tato rigorózní práce se zabývá tématem bytového spoluvlastnictví a zaměřuje se na zvláštní práva a povinnosti vlastníků jednotek. Jejím obsahem je sumarizace a popis zvláštních práv a povinností ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Historický vývoj státní služby na českém území
2021 -
Předkládaná rigorózní práce se soustřeďuje na nastínění a rozbor základů vývoje právní úpravy státní služby od doby počátků státnosti až po rok 1945. První kapitola je zároveň stěžejní. Popisuje historické kořeny úřednictva, tedy byrokracie v době osvícenského absolutismu. Dále navazuje doba policejního absolutismu. Poté následuje neoabsolutismus a nástup konstituční monarchie a vzestup liberalismu. Další období je rozčleněno okamžikem počátku první světové války, až po počátek druhé světové války. Poslední částí první kapitoly se zabývá dobou od roku 1938 do roku 1945. Druhá část zabývající se zahraniční úpravou je věnována úpravě státní služby ve Francii a ve Velké Británii. Třetí část popisuje státní službu v prostředí ústředního orgánu státní správy, a to konkrétně v Ministerstvu financí. Keywords: právo; právní dějiny; úřednictvo; státní služba; státní zaměstnanci; osvícenství; služební pragmatika; platové zákony Available in digital repository of ZČU.
Historický vývoj státní služby na českém území

Předkládaná rigorózní práce se soustřeďuje na nastínění a rozbor základů vývoje právní úpravy státní služby od doby počátků státnosti až po rok 1945. První kapitola je zároveň stěžejní. Popisuje ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Právní řád v období Bachova absolutismu 1851-1859
2021 -
Předmětem této rigorózní práce je podat určitý nástin právního řádu za tzv. Bachova absolutismu. Práce se zabývá jednak předpisy, které zahájily a ukončily tento právní režim v habsburské monarchii, a dále zejména předpisy, které v této době podporovaly perzekuční tendenci, a představovaly omezení občanských práv a svobod. Práce se zabývá organizačním uspořádáním správní a soudní soustavy a představuje ozbrojené orgány - policii, četnictvo a armádu - které v předmětné době znamenaly páteř, o kterou se tento systém opíral. Keywords: bachův absolutismus; alexandr bach; kabinetní list; silvestrovský patent; císařský manifest; říjnový diplom; organizace policie; četnictvo Available in digital repository of ZČU.
Právní řád v období Bachova absolutismu 1851-1859

Předmětem této rigorózní práce je podat určitý nástin právního řádu za tzv. Bachova absolutismu. Práce se zabývá jednak předpisy, které zahájily a ukončily tento právní režim v habsburské monarchii, a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Nález a právo na nálezné se zaměřením na nález věci
2021 -
Rigorózní práce je věnována institutu nálezu a právu na nálezné se zaměřením na nález věci. V práci jsou nejdříve rozebrány pojmy ve vztahu k tématu práce podstatné; poté je provedena analýza právních rozdílů v povaze jednotlivých nalezených věcí. Tato úvodní kapitola je následována rozborem věnujícím se historii institutu nálezu a práva na nálezné, aktuální právní úpravou a trestněprávními důsledky v případě, kdy by nebyl nález řádně oznámen. Jelikož mohou mít nálezy a s tím související právo na nálezné i mezinárodní dopady, jsou kapitoly šestá a sedmá věnovány tzv. Benešovým dekretům, mezinárodnímu právo a právu Evropské unie. V předposlední kapitole jsou nastíněny případy uskutečněných nálezů a jak v těchto případech státní orgány ve vztahu k náleznému postupovaly a jeden doposud neuskutečněný, avšak neméně zajímavému, případ tzv. štěchovickému pokladu. Závěrečná část rigorózní práce pak rozebírá možnosti soukromoprávní dispozitivnosti a smluvní volnosti ve věci nálezu a práva na nálezné. Keywords: nález; nálezné; odměna; poklad; štěchovický poklad; věc skrytá; věc ztracená; archeologický nález; benešovy dekrety Available in digital repository of ZČU.
Nález a právo na nálezné se zaměřením na nález věci

Rigorózní práce je věnována institutu nálezu a právu na nálezné se zaměřením na nález věci. V práci jsou nejdříve rozebrány pojmy ve vztahu k tématu práce podstatné; poté je provedena analýza právních ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Právní a krimimologické aspekty drogové kriminality v ČR
2021 -
Rigorózní práce "Právní a kriminologické aspekty drogové kriminality v ČR" komplexně zpracovává téma drogové kriminality v ČR a poukazuje na problematiku s tím související. Rigorózní práce řeší vybrané nedostatky této problematiky a navrhuje vhodná řešení de lege ferenda. Keywords: drogová kriminalita; droga; omamná a psychotropní látka; toxikomanie; kriminologie; legalizace Available in digital repository of ZČU.
Právní a krimimologické aspekty drogové kriminality v ČR

Rigorózní práce "Právní a kriminologické aspekty drogové kriminality v ČR" komplexně zpracovává téma drogové kriminality v ČR a poukazuje na problematiku s tím související. Rigorózní práce řeší ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Komparace právní úpravy agenturního zaměstnávání v České republice s právní úpravou Spolkové republiky Německo
2021 -
Rigorózní práce pojednává o velmi aktuálním a dynamickém tématu agenturního zaměstnávání. Vzhledem k rozmanitosti celého právního institutu se práce soustředí na jeho komplexní pojetí, zejména na charakteristiku a specifikaci základních pilířů. Cílem práce je komparace právních úprav a posouzení kvality legislativního zpracování institutu ve světle dvou právních řádů sousedících zemí Evropské unie. Práce se zaměřuje na stávající právní úpravu spolu s historickým exkursem. V první části práce jsou vytyčeny základní aspekty agenturního zaměstnávání v České republice. Druhá část práce je věnována vymezení obdobných aspektů v legislativě Spolkové republiky Německo. Závěr práce pak komparuje jednotlivé prvky právního institutu s vytyčením pozitiv a negativ obou právních řádů. Keywords: agenturní zaměstnávání; agentura práce; agenturní zaměstnanec; uživatel; arbeitnehmerüberlassung; vehleirer; entleiher; arbeitnehmer Available in digital repository of ZČU.
Komparace právní úpravy agenturního zaměstnávání v České republice s právní úpravou Spolkové republiky Německo

Rigorózní práce pojednává o velmi aktuálním a dynamickém tématu agenturního zaměstnávání. Vzhledem k rozmanitosti celého právního institutu se práce soustředí na jeho komplexní pojetí, zejména na ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Pracovní úrazy a nemoci z povolání, Možnosti nové právní úpravy
2021 -
Rigorózní práce řeší nevyhovující právní úpravu zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání. V současnosti se odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání řídí ustanoveními zákoníku práce. Na základě principu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů. Samotným odškodňováním byly pověřeny dvě soukromé pojišťovny, tím se systém dostává do rozporu se zásadou zákazu diskriminace a pravidly hospodářské soutěže. Dalším problémem stávající právní úpravy je i nemožnost hradit z daného pojištění rehabilitaci a podílet se na preventivních opatření. I v tomto ohledu je potřeba zlepšit postavení zaměstnance novou právní úpravou. Dle statistických údajů bylo v roce 2019 jen pracovních úrazů nahlášeno 42 416. Řešení měl přinést zákon č. 266/2006 Sb., kterým by se přešlo ze zákonného pojištění zaměstnavatelů na pojištění zaměstnanců v rámci sociálního systému. Po opakovaném odložení byl zákon v roce 2015 zrušen. Zabezpečení zaměstnance případně pozůstalých osob při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání je jedním ze základních sociálních práv a je i jedním nejstarších systému sociální ochrany zaměstnance. Práce se bude zabývat nejen analýzou současného nevyhovujícího stavu, ale vytčením hlavních cílů a možných způsobů budoucího systému zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolení. Závěr práce je věnován vlastnímu návrhu, který vychází z variant MPSV, potencuje důraz na preventivní opatření a respektuje legislativu Evropské unie. Keywords: pracovní úraz; nemoc z povolání; nová právní úprava; zabezpečení; odškodňování; pojištění; odpovědnost za škodu; pracovně právní vztahy; nemajetková újma. Available in digital repository of ZČU.
Pracovní úrazy a nemoci z povolání, Možnosti nové právní úpravy

Rigorózní práce řeší nevyhovující právní úpravu zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání. V současnosti se odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání řídí ustanoveními zákoníku ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Srovnání motorické úrovně pohybově aktivních a inaktivních dětí 5. tříd Plzeňského kraje a Svobodného státu Sasko
2020 -
Přeshraniční srovnávací analýza vztahů mezi pohybovou aktivitou, somatickými charakteristikami a výsledky testů motorických schopností, z nichž usuzujeme na celkovou zdravotně orientovanou zdatnost, v závislosti na geografické příslušnosti jedenáctiletých žáků 5.tříd ZŠ. Keywords: bmi index; složení těla; zdravotně orientovaná zdatnost; pohybové předpoklady; mladší školní věk; dmt 6-18 Available in digital repository of ZČU.
Srovnání motorické úrovně pohybově aktivních a inaktivních dětí 5. tříd Plzeňského kraje a Svobodného státu Sasko

Přeshraniční srovnávací analýza vztahů mezi pohybovou aktivitou, somatickými charakteristikami a výsledky testů motorických schopností, z nichž usuzujeme na celkovou zdravotně orientovanou zdatnost, v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Od zobecnění bistabilní rovnice ke sledům na cestě
Hošek, Radim
2014 - English
Diplomová práce se zabývá bistabilní rovnicí $u_t = \varepsilon^2 u_{xx} -F'(u)$, pomocí níž lze modelovat dynamiku skupenské přeměny za určité kritické teploty. Vychází z poznatků publikovaných Drábkem a Robinsonem (Pavel Drábek a Stephen B. Robinson: Continua of local minimizers in a non-smooth model of phase transition, 2011), které vysvětlují fenomén pomalé dynamiky. V úvodní kapitole jsou představeny některé známé výsledky, na něž se v~dalších kapitolách navazuje a které se rozvíjí. V kapitole druhé se práce oprostí od fyzikálně motivovaného případu potenciálu se dvěma zdroji a rozkrývá chování modelu i pro potenciály vícezdrojové. Pro popis stacionárních řešení modelu je použito diagramu řešení (v závislosti na parametrech), jehož vlastnosti jsou zkoumány v kapitole třetí. Čtvrtá kapitola potom otevírá problematiku nehladkých potenciálů, které umožňují vznik variet řešení. Výsledek, známý pro nehladký dvouzdrojový potenciál, je zobecňován pro další typy potenciálů. K určování počtu variet stacionárních řešení je formulována ekvivalentní úloha počítání sledů na lineárních grafech (cestách). Rozsáhlá kapitola 5 je věnována rozboru tohoto grafového problému, přičemž odhaluje zajímavá propojení různých oborů matematiky, právě od teorie grafů a kombinatoriky až k teorii aproximací. Shrnutí originálních výsledků v kapitole 6 pak uzavírá celou práci. This thesis focuses on bistable equation $u_t = \varepsilon^2 u_{xx} -F'(u)$ that models the dynamics of phase transition at some critical temperature. It is based on work of Drábek and Robinson (Drábek, P. and Robinson, S.B.: Continua of local minimizers in a non-smooth model of phase transition, 2011) that offers an explanation to the phenomenon of slow dynamics. In Chapter 1 we present some known results, that we work with and generalize in the next chapters. In Chapter 2 we abandon the physics motivated case of double-well potential and unravel the behaviour of the model also for multi-well potentials. Solution diagram is used in order to describe the stationary solutions; its properties are examined in Chapter 3. In Chapter 4 we open the issue of non-smooth potentials that enable an existence of manifolds of solutions. This result, known for non-smooth double-well potential, is generalized for potentials of other type. Determining the number of manifolds occurs to be equivalent with determining number of walks in a path graph. Large Chapter 5 is dedicated to analysis of this graph problem, unravelling interesting links between various fields of mathematics, ranging from graph theory and combinatorics to theory of approximations. A short summary of the original results builds Chapter 6. Keywords: bistabilní rovnice; fázová přeměna; pomalá dynamika; n-well potenciál; vícezdrojový potenciál; variety řešení; kontinua řešení; sledy na cestě; Cayleyova-Hamiltonova věta; Čebyševovy polynomy; bistable equation; phase transition; slow dynamics; multi-well potential; n-well potential; manifolds of solution; continua of solution; walk in path; Cayley-Hamilton theorem; Chebyshev polynomials Available in digital repository of ZČU.
Od zobecnění bistabilní rovnice ke sledům na cestě

Diplomová práce se zabývá bistabilní rovnicí $u_t = \varepsilon^2 u_{xx} -F'(u)$, pomocí níž lze modelovat dynamiku skupenské přeměny za určité kritické teploty. Vychází z poznatků publikovaných ...

Hošek, Radim
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Robustní přiřazení pólů stavovou a výstupní zpětnou vazbou
Königsmarková, Jana
2014 - Czech
Autor požádal o uznání diplomové práce za práci rigorózní. Anotace diplomové práce: Tato diplomová práce se zabývá problémem robustní stabilizace stavovou a výstupní zpětnou vazbou. Chceme nalézt nejlepší zpětnou vazbu, která bude uzavřenému systému přiřazovat požadovanou Jordanovu formu a pro níž bude uzavřený systém dostatečně robustní nebo která nebude křehká. Seznámíme se s algoritmy na výpočet reálného a komplexního poloměru stability a využijeme je dále jako hlavní kriteriální funkce při optimalizaci vlastností uzavřeného systému. Tyto funkce spolu s přístupem pro výpočet explicitní parametrizace slouží jako základ optimalizace. Dále navrhujeme nový algoritmus na výpočet robustního přiřazení Jordanovy formy výstupní zpětnou vazbou. Součástí práce je vytvoření knihovny funkcí v softwaru Matlab, pomocí které budeme moci řešit příklady z uvedené problematiky. The author has asked for the recognition of diploma thesis as a doctoral (RNDr.) thesis. Annotation of diploma thesis: This master's thesis studies the problem of robust stabilization by static state and static output feedback. We look for an optimal feedback that assigns the required Jordan form to the closed-loop system and that makes the closed-loop system sufficiently robust or is not fragile. We describe the algorithms for solving real and complex stability radius and use these functions as the main criteria functions for optimizing properties of the closed-loop system. These functions together with the approach for computation of the explicit parametrization of state and output feedback creates a base for optimization. In this thesis we design a new algorithm for solving robust Jordan form assignment by output feedback. As a part of this thesis we create the library for solving the above problems and implement them in the Matlab toolbox. Keywords: stavová zpětná vazba; výstupní zpětná vazba; přiřazení pólů; Jordanova forma; robustní stabilita; křehkost regulátoru; singulární čísla; optimalizace; Hamiltonova matice; static state feedback; static output feedback; pole assignment; Jordan form; robust stability; fragility; singular values; optimization; Hamiltonian matrix Available in digital repository of ZČU.
Robustní přiřazení pólů stavovou a výstupní zpětnou vazbou

Autor požádal o uznání diplomové práce za práci rigorózní. Anotace diplomové práce: Tato diplomová práce se zabývá problémem robustní stabilizace stavovou a výstupní zpětnou vazbou. Chceme nalézt ...

Königsmarková, Jana
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases