Number of found documents: 2501
Published from to

Návrh edukačních videí pro studijní program Angličtina v elektrotechnice a informatice
Starykovska, Vladyslava; Šťastná, Dagmar; Ellederová, Eva
2023 - English
V současné době se informační technologie aktivně zapojují do vzdělávání po celém světě, zejména po celosvětové pandemii. Pokroky a inovace v oblasti vzdělávacích technologií, jako je přístup k internetu, multimediální technologie a přenosná zařízení, vedly k významným změnám ve způsobu interakce a učení. Rostoucí tendence k využívání technologií a jejich zařazení do školních osnov získaly zásadní význam. Zejména využití videa jako audiovizuálního materiálu v hodinách cizího jazyka se rychle rozšířilo, protože se stále více klade důraz na komunikativní přístup a využívání videa představuje pro učitele cizích jazyků velký přínos při zprostředkování výuky. Cílem této bakalářské práce je diskutovat o významu využití videa v hodinách technických předmětů vyučovaných v anglickém jazyce a pokusit se definovat charakteristické vlastnosti kvalitního edukačního videa. K identifikaci a zkoumání relevantních teorií a metod souvisejících s konceptem edukačního videa byla použita rešerše literatury, která odhalila, že edukační videa se stala klíčovou součástí vysokoškolského vzdělávání a poskytují důležitý nástroj pro výuku obsahu v převráceném, kombinovaném a online vyučování. Videa také zvyšují angažovanost studentů, což vede ke zlepšení jejich studijních výsledků. Používání videí stimuluje kognitivní procesy myšlení, uvažování, řešení problémů, rozhodování a tvoření. Videa přenesou studenta nad rámec aktivit souvisejících s vybavováním si probrané látky a vytvářením souvislostí. Praktická část představuje proces tvorby vzdělávacích videomateriálů a zaměřuje se na tvorbu sérií edukačních videí pro vybrané elektrotechnické a informatické předměty vyučované v angličtině. Nowadays, information technology is actively incorporated into education worldwide, especially after the global pandemic. Advances and innovations in educational technology, such as access to the Internet, multimedia technology, and handheld devices, have led to significant changes in the way people interact and learn. A growing tendency toward the use of technology and its integration into the school curriculum has gained crucial importance. In particular, the use of a video as an audio-visual material in foreign language lessons has grown rapidly because of the increasing emphasis on the communicative approach, and the use of a video is a great stimulus and facilitator for foreign language teachers. The aim of this bachelor’s thesis is to discuss the importance of using a video in engineering lessons taught in a foreign language and try to define the distinctive features of a high-quality educational video. A literature review is used to identify and examine relevant theories and methods related to the concept of an educational video. The review reveals that educational videos have emerged as a critical part of higher education, and they provide an important tool for delivering content in many flipped, blended, and online classrooms. Videos increase student engagement, which in turn helps improve their learning outcomes. The use of videos stimulates the cognitive processes of thinking, reasoning, problem-solving, decision-making, and creating. Videos take the student beyond recall-and-relate activities. The practical part reveals the process of creating educational video material and focuses on designing a series of educational videos for selected electrical engineering and information technology subjects taught in English. Keywords: Educational video; media; learning; effectiveness; principles; cognitive load; engagement; active learning; educational video platforms; editing techniques; production; Edukační video; média; učení; efektivita; principy; kognitivní zátěž; angažovanost; aktivní učení; vzdělávací video platformy; techniky střihu; produkce Available in a digital repository NRGL
Návrh edukačních videí pro studijní program Angličtina v elektrotechnice a informatice

V současné době se informační technologie aktivně zapojují do vzdělávání po celém světě, zejména po celosvětové pandemii. Pokroky a inovace v oblasti vzdělávacích technologií, jako je přístup k ...

Starykovska, Vladyslava; Šťastná, Dagmar; Ellederová, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Kvalitativní analýza odborné terminologie specializovaných oborů
Homolka, Adam; Zmrzlá, Petra; Šťastná, Dagmar
2023 - English
Cílem bakalářské práce je charakterizovat odborný styl (rysy, funkce, forma, syntax, lexikum) a následně shrnout teoretické poznatky z oblasti překladu odborného stylu týkající se terminologie a překladatelských postupů na úrovni lexikální a gramatické. Praktická část bakalářské práce se zaměří na aplikaci teoretických poznatků v rámci kvalitativní analýzy vybraných odborných textů. The aim of the Bachelor’s thesis is to characterize professional style (features, functions, form, syntax, lexicon) and then to summarize the theoretical knowledge in the field of translation of professional style concerning terminology and translation procedures at the lexical and grammatical level. The practical part of the bachelor’s thesis will focus on application of theoretical knowledge in the quantitative analysis of selected professional texts. Keywords: Professional style; features; functions; form; syntax; lexicon; terminology; lexicology; translation; qualitative analysis; lexical analysis; syntax analysis; text analysis; pragmatic analysis; Odborný styl; rysy; funkce; forma; syntax; lexikum; terminologie; lexikologie; překlad; kvalitativní analýza; analýza lexikální; analýza syntaktická; analýza textová; analýza pragmatická Available in a digital repository NRGL
Kvalitativní analýza odborné terminologie specializovaných oborů

Cílem bakalářské práce je charakterizovat odborný styl (rysy, funkce, forma, syntax, lexikum) a následně shrnout teoretické poznatky z oblasti překladu odborného stylu týkající se terminologie a ...

Homolka, Adam; Zmrzlá, Petra; Šťastná, Dagmar
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Jazyk právních dokumentů EU
Rybakova, Alexandra; Walek, Agata; Smutný, Milan
2023 - English
V této práci jsem na konkrétních příkladech nařízení a směrnic EU týkajících se vědy a techniky uvedla a analyzovala specifické rysy jazyka používaného v dokumentech EU. Znalost konkrétních, specifických příkladů v nařízeních EU týkajících se vědy a techniky může být přínosná pro pochopení některých nařízení. V této práci jsem vysvětlila, jaké zvláštní rysy mají právní dokumenty Evropské unie, a ukázala jsem příklady těchto rysů. In this thesis, I have described and analysed characteristic features of legal language of EU documents by using specific examples of EU regulations on science and technology. The use of specific, concrete examples in EU regulations on science and technology can be beneficial for understanding other regulations and similar legal documents. In this thesis, I have explained what special features there are in European Union legal documents and shown examples of such features. Keywords: Document; law¸ persuasive language; formal; informal style; legal texts; regulation.; Dokument; právo; zákon; přesvědčovací jazyk; formální; neformální styly; právní texty; regulace. Available in a digital repository NRGL
Jazyk právních dokumentů EU

V této práci jsem na konkrétních příkladech nařízení a směrnic EU týkajících se vědy a techniky uvedla a analyzovala specifické rysy jazyka používaného v dokumentech EU. Znalost konkrétních, ...

Rybakova, Alexandra; Walek, Agata; Smutný, Milan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Překladová teorie Douglase Hofstadtera
Zvolánek, Vojtěch; Langerová, Petra; Kotásek, Miroslav
2023 - English
Bakalářská práce se zabývá překladovou teorií Douglase Hofstadtera, která je popsána v knize Le Ton beau de Marot: In Praise of the Music of Language, kde Douglas R. Hofstadter komentuje různé styly a přístupy různých lidí k překladu francouzské básně A une damoyselle malade. Zároveň také zmiňuje své zkušenosti a názory na překlad a svůj postup při překládání literatury na které se práce zaměřuje. Několik těchto překladů je v práci ukázáno a okomentováno. Nadále se práce zabývá převedením převedením básně A une damoyselle malade do českého jazyka, komentářem těchto překladů a zjišťováním, jestli lze převést všechny prvky původní básně do češtiny a jaké problémy to stěžují. Také je proveden a okomentován překlad vytvořený programem ChatGPT, aby byl ukázán pokrok překládacích programů. Nakonec se bude práce zabývat porovnáním překladových teorií Douglase R. Hofstadtera a Josepha L. Malona, kde budou zjišťovány jejich rozdíly a pro co se jaká teorie dá lépe využít. The bachelor thesis is focused on the translation theory of Douglas Hofstadter, which is presented in the book Le Ton beau de Marot: In Praise of the Music of Language, where Douglas R. Hosfstadter comments on various styles and approaches of numerous people on the translation of a French poem A une damoyselle malade. These approaches are explained further in the thesis. Douglas Hofstadter then talks about his experience and opinions about translation and his process of translating poetry, which the thesis also discusses. The thesis will than focus on the conversion of the poem A une damoyselle malade into Czech, commentary on these translations and whether it is possible to transfer all of the properties of the original poem into Czech and what problems make this transfer harder. There is also shown a commented on translation made by a program ChatGPT to show the advancement of translation programs. At the end, the thesis will focus on comparison of translations theories of Douglas R. Hofstadter and Joseph L. Malone, their differences and what each of the translation theories is more suited for. Keywords: Translation theory; Douglas R. Hofstadter; rhyming; number of syllables; number of lines; ways of translation.; Teorie překladu; Douglas R. Hofstadter; rýmování; počet slabik; počet veršů; způsoby překladu. Available in a digital repository NRGL
Překladová teorie Douglase Hofstadtera

Bakalářská práce se zabývá překladovou teorií Douglase Hofstadtera, která je popsána v knize Le Ton beau de Marot: In Praise of the Music of Language, kde Douglas R. Hofstadter komentuje různé styly a ...

Zvolánek, Vojtěch; Langerová, Petra; Kotásek, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Konvenční a nekonvenční technologie skladování energie
Mikulec, Ondřej; Rujbrová, Šárka; Jašková, Jana
2023 - English
Tato bakalářská práce se zaměřuje na systémy používané pro skladování elektrické energie od již integrovaných konvenčních metod až po nekonvenční. Tato práce podává základní výklad těchto systémů a jejich začlenění do elektrické sítě. V další části práce se zaměřuje na jejich výhody a nevýhody z různých pohledů. Poslední část práce věnuje velkou pozornost přímému srovnání daných metod, aby dále nastínila jejich hlavní slabiny a zároveň ukázala jejich silné stránky, díky kterým jsou vhodnější pro další rozvoj a budoucí integraci. This bachelor thesis focuses on the systems used for the storage of electrical energy from the conventional methods being already integrated, to more unconventional ones. This thesis gives a basic explanation of these systems and their integration into the power grid. In the next part of the thesis, the focus is on their advantages and disadvantages from various points of view. The last part of the thesis pays close attention to the direct comparison of the given methods to further outline their main weakness while also showing their strong parts which makes them better for future development and additional integration. Keywords: Conventional methods; unconventional methods; advantages and disadvantages; storage of electrical energy; Konvenční metody; nekonvenční metody; výhody a nevýhody; ukládání elektrické energie Available in a digital repository NRGL
Konvenční a nekonvenční technologie skladování energie

Tato bakalářská práce se zaměřuje na systémy používané pro skladování elektrické energie od již integrovaných konvenčních metod až po nekonvenční. Tato práce podává základní výklad těchto systémů a ...

Mikulec, Ondřej; Rujbrová, Šárka; Jašková, Jana
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Detekce a distribuce polohy vozidel z kamerových snímků
Stryk, Filip; Götthans, Jakub; Götthans, Tomáš
2023 - English
Tato bakalářská práce se zabývá detekcí a sledováním polohy vozidel. Nejdříve jsou představeny základní principy hlubokého učení a konvolučních neuronových sítí. Jsou popsány detektory objektů fungující na principu konvolučních neuronových sítí se zaměřením především na YOLO, které jsou následně porovnány z hlediska přesnosti a rychlosti. Je navržen, implementován a vyhodnocen systém pro detekci a sledování polohy vozidel s pomocí YOLOv4-tiny a SORT. This bachelor's thesis deals with vehicle location detection and tracking. Basic principles of deep learning and convolutional networks are presented. Deep learning based object detectors are described with a focus on YOLO and then compared in terms of accuracy and speed. A system for vehicle location detection and tracking using YOLOv4-tiny and SORT is designed, implemented and evaluated. Keywords: Deep learning; vehicle detection; YOLO; SORT; DeepSORT; Darknet; UA-DETRAC; MQTT; PostgreSQL; Docker; Python; FastAPI; OpenCV; NVIDIA Jetson Xavier; Hluboké učení; detekce vozidel; YOLO; SORT; DeepSORT; Darknet; UA-DETRAC; MQTT; PostgreSQL; Docker; Python; FastAPI; OpenCV; NVIDIA Jetson Xavier Available in a digital repository NRGL
Detekce a distribuce polohy vozidel z kamerových snímků

Tato bakalářská práce se zabývá detekcí a sledováním polohy vozidel. Nejdříve jsou představeny základní principy hlubokého učení a konvolučních neuronových sítí. Jsou popsány detektory objektů ...

Stryk, Filip; Götthans, Jakub; Götthans, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Implantovatelná kruhově polarizovaná anténa
Šebo, Richard; Koudelka, Vlastimil; Raida, Zbyněk
2023 - English
Táto práca sa zaoberá novou miniaturizovanou kruhovo polarizovanou mikropáskovou anténou v tvare kruhu, ktorá bola navrhnutá pre Industrial, Scientific, and Medical pásmo (2.4 -- 2.5 GHz). Navhrnutá anténa bola vytvorená v ANSYS HFSS, najprv bola umiestnená do jendnovrstvého modelu ľudskej kože a jej parametre sú porovnané s pôvodným listom. Anténa je potom umiestnená do trojvrstvého modelu ľudského tkaniva a je pozorované ako iné prostredie a rôzna hĺbka implantácie ovplyvňuje jej parametre. Anténa bola optimalizovaná na dostupné substráty, vyrobená a zmeraná. Lineárne polarizovaná prijímacia anténa bola navrhnutá a vyrobená a bol zmeraný prenos medzi ňou a kruhovo polarizovanou anténou pri rôznych vzájomných orientáciach. This thesis is focused on a novel miniaturized circularly polarized annular-ring microstrip antenna for Industrial, Scientific, and Medical band (2.4 -- 2.5 GHz). The proposed antenna is modelled in ANSYS HFSS, at first it's placed into a one-layer human skin model and its parameters are compared to the original letter. The antenna is then placed into a three-layer human tissue model and it is observed how the different medium and varying implantation depth affect its parameters. The antenna is then optimized for available substrates, manufactured and measured. Linearly polarized receiver antenna is designed and manufactured and transmission between it and circularly polarized antenna is measured for different mutual orientations. Keywords: Implantable antenna; circularly polarized (CP) antenna; microstrip antenna; Industrial; Scientific; and Medical (ISM) band; Implantable medical devices (IMDs); ANSYS HFSS; Implantovateľná anténa; kruhovo polarizovaná (CP) anténa; mikropásková anténa; Industrial; Scientific; and Medical (ISM) pásmo; Implantable medical devices (IMDs); ANSYS HFSS Available in a digital repository NRGL
Implantovatelná kruhově polarizovaná anténa

Táto práca sa zaoberá novou miniaturizovanou kruhovo polarizovanou mikropáskovou anténou v tvare kruhu, ktorá bola navrhnutá pre Industrial, Scientific, and Medical pásmo (2.4 -- 2.5 GHz). Navhrnutá ...

Šebo, Richard; Koudelka, Vlastimil; Raida, Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Mikrofluidní platforma pro práci s biologickým materiálem
Vírostko, Ján; Švarc, Vojtěch; Hrdý, Radim
2023 - English
Táto bakalárska práca sa zameriava na návrh a výrobu mikrofluidej platformy určenej pre lýzu buniek a ich následnú analýzu. Táto platforma by mala byť schopná efektívne mechanicky rezať bunky v preparátoch červených krviniek a následne ich analyzovať pomocou dvojelektródového elektrochemického systému. Teoretická časť tejto práce je zameraná na technológiu laboratória na čipe a používané komponenty v tejto technológií, ako napríklad mikrofluidné separátory, mixéry, komory určené na lýzu alebo mikroreaktory, ich aplikáciu a na koniec ich výrobu v čistých priestoroch. Taktiež je časť venovaná stručnej rozprave o fyzike prúdenia tekutín v mikroskopických kanáloch. Praktická časť tejto práce sa skladá z návrhu, výroby v čistých priestoroch a zapúzdrenia troch typov spomínanej platformy pomocou polymeru Parylene C. Následne je popísaná príprava zariadení na testovanie a ich následne testovanie. Na záver je uvedená dokumentácia výroby pomocou vytvárania snímkov s použitím elektrónového mikroskopu a grafické závislosti vypočítané počas charakterizácie elektród a snímky správania sa analytu v komore na lýzu. This bachelor's thesis focuses on the designing and fabrication of a microfluidic platform for cell lysis and subsequent analysis. This platform should be able to mechanically lyse cells in red blood suspensions efficiently and analyse the product using a two-electrode electrochemical system. The theoretical part of this thesis is dedicated to lab-on-a-chip technology and its components, such as microfluidic separators, mixers, lysis chambers and micro-reactors, their application and finally, their fabrication in clean rooms, along with basic physics of fluids in microchannels. The practical part of the thesis consists of designing three variants of the mentioned microfluidic platform, its fabrication in clean rooms and encapsulation using Parylene C polymer. The thesis follows the preparation of fabricated devices for testing and testing itself. The thesis concludes with imaging using a scanning electron microscope as a documentation of the fabrication process, resulting graphs from an electrode characterisation and images of cell behaviour within the lysis chamber. Keywords: microfluidics; cell lysis; cell separation; DRIE; LOC; bio-sample analysis; electrochemistry; mikrofluidika; lýza buniek; bunečná separácia; DRIE; LOC; analýza biologických vzorkov; elektrochémia Available in a digital repository NRGL
Mikrofluidní platforma pro práci s biologickým materiálem

Táto bakalárska práca sa zameriava na návrh a výrobu mikrofluidej platformy určenej pre lýzu buniek a ich následnú analýzu. Táto platforma by mala byť schopná efektívne mechanicky rezať bunky v ...

Vírostko, Ján; Švarc, Vojtěch; Hrdý, Radim
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Rodinný dům, Brno
Atroosh, Nashwa; Kalousek, Lubor; Müller, Jan
2023 - English
Tato bakalářská práce zkoumá architektonické a funkční aspekty rodinného domu s ordinací v Brně-Ivanovicích. Bytový dům je dvoupodlažní s plochou zelenou střechou. Primárním cílem tohoto projektu je vytvořit obytný prostor, který vyhovuje potřebám rodiny sestávající ze šesti jednotlivců. Zvláštní pozornost je věnována ordinaci lékaře, která zajišťuje snadný přístup pro pacienty při zachování soukromí rodiny. Projekt zkoumá použití vhodných materiálů, stavebních technik a stavebních systémů k zajištění odolnosti, bezpečnosti a hospodárnosti. Použité materiály jsou implementovány v celé budově s cílem minimalizovat spotřebu energie a snížit dopad na životní prostředí. This bachelor's thesis explores the architectural and functional aspects of a family house with a doctor's office located in Brno-Ivanovice. The residential building comprises two floors and features a flat green roof. The primary objective of this project is to create a living space that accommodates the needs of a family consisting of six individuals. Special attention is given to the doctor's office, ensuring it is easily accessible to patients while maintaining privacy for the family. The project explores the use of suitable materials, construction techniques, and building systems to ensure durability, safety, and cost-effectiveness. The materials used are implemented throughout the building to minimize energy consumption and reduce environmental impact. Keywords: Detached house; green roof; metal staircase stringer; lime-sand blocks; doctor’s office; Rodinný dům; zelená střecha; kovové modulové schody; vápenopískové zdivo; lékařská ordinace Available in a digital repository NRGL
Rodinný dům, Brno

Tato bakalářská práce zkoumá architektonické a funkční aspekty rodinného domu s ordinací v Brně-Ivanovicích. Bytový dům je dvoupodlažní s plochou zelenou střechou. Primárním cílem tohoto projektu je ...

Atroosh, Nashwa; Kalousek, Lubor; Müller, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

EEG Classification Model for Emotion Detection Using Python
Vengerová, Veronika; Zaheer, Muhammad Asad; Jawed, Soyiba
2023 - English
Táto práca sa zaoberá rozoznávaním emócií z elektroencefalogramu (EEG). Dva modely na binárnu klasifikáciu emócií, kde jeden model klasifikuje neutrálnu emóciu alebo strach a druhý šťastie a smútok. Počas práce boli vyskúšané mnohé rôzne architektúry, pričom najlepšie výsledky boli dosiahnuté modelom pozostávajúcim z dvoch vetiev KNN-LSTM spojenými pred výstupnou vrstvou. Výsledná presnosť bola 87.309% na klasifikáciu šťastia a smútku a 84.865% na klasifikáciu neutrálnej emócie a strachu. This thesis deals with the task of recognizing emotions from electroencephalogram (EEG). Two models were trained for binary classification of emotions, where one classifies neutral emotion or fear and the other classifies happiness or sadness. During the work on this thesis many different architectures were tried, and the best result was obtained using a model with two branches of CNN-LSTM connected before the output layer. The resulting accuracy was 87.309% for sad-happy classification and 84.865% for neutral-fear emotion. Keywords: deep learning; machine learning; EEG; Electroencephalography; emotion recognition; emo- tion classification; LSTM; GRU; CNN; convolutional neural networks; recurrent neural networks; raw EEG; hlboké učenie; strojové učenie; EEG; Elektroencefalografie; rozoznávanie emóciií; klasifiká- cia emócií; LSTM; GRU; CNN; konvolučné neurónové siete; rekurentné neurónové siete; nespracované EEG Available in a digital repository NRGL
EEG Classification Model for Emotion Detection Using Python

Táto práca sa zaoberá rozoznávaním emócií z elektroencefalogramu (EEG). Dva modely na binárnu klasifikáciu emócií, kde jeden model klasifikuje neutrálnu emóciu alebo strach a druhý šťastie a smútok. ...

Vengerová, Veronika; Zaheer, Muhammad Asad; Jawed, Soyiba
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases