Number of found documents: 4475
Published from to

Mobilita léčiv v půdních systémech
Slaninová, Kristína; Širůček, David; Klučáková, Martina
2023 - Slovak
V dôsledku nesprávnej likvidácie sú liečivá z domácností, priemyslu alebo nemocníc vypúšťané do životného prostredia. Ďalším zdrojom, ktorým sa liečivá dostávajú do životného prostredia je hnojenie pôdy organickými hnojivami, alebo inými prírodnými hnojivami obsahujúcimi živočíšne výkaly. Liečivá prenikajú do životného prostredia cez kanalizáciu, dostávajú sa do odpadových vôd, podzemných vôd, povrchových vôd, pitnej vody či pôdy a predstavujú environmentálnu hrozbu. Potenciálnym riešením problému výskytu liečiv v pôde by mohli byť chelatačné vlastnosti organickej časti pôdy, ktorá dokáže zabrániť migrácii daného liečiva. Do skupiny liečiv často detekovaných v životnom prostredí patrí sulfatiazol. Sulfatiazol je sulfónamidové antibiotikum, ktoré sa využíva najmä vo veterinárnej medicíne. Cieľom tejto bakalárskej práce je stanoviť koncentračný profil sulfatiazolu v pôdnom stĺpci a určiť jeho difúzne koeficienty. Súčasťou práce je aj štúdium sorpcie a desorpcie sulfatiazolu na pôdu. As a result of improper disposal, pharmaceuticals from households, industry or hospitals are discharged into the environment. Another source through which pharmaceuticals enter the environment is the fertilization of the soil with organic fertilizers or other natural fertilizers containing animal excreta. Medications penetrate into the environment through sewage, entering wastewater, groundwater, surface water, drinking water, and soil, posing an environmental threat. Chelating properties of the organic component of soil could potentially be a solution to the problem of medication presence in soil by preventing migration of the medication. Sulfathiazole is among the group of medications frequently detected in the environment. Sulfathiazole is a sulfonamide antibiotic primarily used in veterinary medicine. The aim of this bachelor's thesis is to determine the concentration profile of sulfathiazole in the soil column and to identify its diffusion coefficients. The thesis also includes a study of the sorption and desorption of sulfathiazole in soil. Keywords: sulfathiazole; soil; soil organic matter; humic substances; diffusion coefficient; sorption Available in a digital repository NRGL
Mobilita léčiv v půdních systémech

V dôsledku nesprávnej likvidácie sú liečivá z domácností, priemyslu alebo nemocníc vypúšťané do životného prostredia. Ďalším zdrojom, ktorým sa liečivá dostávajú do životného prostredia je hnojenie ...

Slaninová, Kristína; Širůček, David; Klučáková, Martina
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Vývoj kosmetických výrobků s antimikrobiálním účinkem
Dribňáková, Barbora; Wikarská, Monika; Márová, Ivana
2023 - Slovak
Predložená bakalárska práca sa zaoberá štúdiom a prípravou nanomateriálov s antimikrobiálnym účinkom. Boli pripravené nanovlákna metódou forcespinningu z biopolymérov a taktiež lipozómy metódou sonifikácie. Aktívne látky využívané v tejto práci sú tymol, karvakrol a eugenol. V teoretickej časti sú popísané niektoré z možnosti prípravy nanovlákien a nanočastíc a tiež materiály pre syntézu týchto nanomateriálov. Ďalšie kapitoly popisujú aj problematiku enkapsulácie účinných látok do nanomateriálov. Táto časť sa práce venuje aj mikrobiómu pokožky, antimikrobiálnému účinku a antimikrobiálnym látkam, či už syntetickým alebo prírodným. Praktická časť tejto práce sa zaoberá stanovením absorpčných maxím, antioxidačnej aktivity a obsahu polyfenolov u jednotlivých aktívnych látok. Ďalej sa venuje príprave nanovlákien z polyhydroxybutyrátu. Do týchto vlákien boli enkapsulované aktívne látky a tiež bolo stanovené postupné uvoľňovanie účinných látok do dvoch prostredí, a to fyziologický roztok a destilovaná voda. Táto časť práce taktiež popisuje optimalizáciu prípravy nanovlákien z chitozánu a polyamidu metódou rotačného zvlákňovania. Funkcionalizované lipozómy boli charakterizované z hľadiska ich veľkosti, stability, enkapsulačnej účinnosti a taktiež bolo zaznamenávané postupné uvoľňovanie aktívnych látok. Lipozómy vykazovali aj po niekoľkých týždňoch vysokú stabilitu a ich veľkosť sa pohybovala v rozmedzí od 170,90 ± 1,63 nm do 243,07 ± 7,83 nm. V neposlednom rade bola otestovaná antimikrobiálna aktivita pripravených produktov a aj samotných aktívnych látok. Mikroorganizmy použité k tomuto stanoveniu zahŕňajú tri bakteriálne kmene, a to Cutibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis a Escherichia coli. Testované aktívne látky, či už v čistej alebo enkapsulovanej forme, preukázali antimikrobiálny účinok voči grampozitívnym aj gramnegatívnym baktériám. Na základe dosiahnutých výsledkov teda predpokladáme možnosť využitia pripravených produktov v kozmetických výrobkoch, určených pre liečbu akné a iných kožných chorôb, a tiež ich využitie v podobe konzervantov. The proposed bachelor's thesis focuses on the preparation and study of nanomaterials with antimicrobial properties. The nanofibers were synthesized from biopolymers using the forcespinning method, and liposomes were prepared using the sonification method. Active ingredients used in this work are tymol, carvacrol, and eugenol. The theoretical section of the thesis discusses the methods for preparing nanofibers and nanoparticles and the materials required for their synthesis. It also covers the encapsulation of active ingredients in nanomaterials. Additionally, this part explores the skin microbiome, antimicrobial effects, and the use of both natural and synthetic antimicrobial agents. The practical part of the thesis focuses on determining the polyphenol content and antioxidant activity of each active ingredient. The gradual release of active ingredients into saline solution and distilled water was determined for nanofibers synthesized from polyhydroxybutyrate with encapsulated active ingredients. Furthermore, it deals with the optimization of nanofiber synthesis from chitosan and polyamide using the forcespinning method. The functionalized liposomes were characterized in terms of their size, stability, encapsulation efficiency, and gradual release of active ingredients. The liposomes showed high stability even after several weeks, and their size ranged from 170.90 ± 1.63 nm to 243.07 ± 7.83 nm. Finally, the antimicrobial activity of the prepared products and active ingredients was tested against Cutibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis, and Escherichia coli. The tested active ingredients in pure and encapsulated form, demonstrated antimicrobial effect against both gram-positive and gram-negative bacteria. We assume the possibility of using the prepared nanomaterials in cosmetic products intended for the treatment of acne and other skin diseases, and also its use in the form of preservatives. Keywords: Cosmetics; antimicrobial effect; antimicrobial substance; nanofibers; liposomes; forcespinning; chitosan; polyhydroxybutyrate; nanoencapsulation Available in a digital repository NRGL
Vývoj kosmetických výrobků s antimikrobiálním účinkem

Predložená bakalárska práca sa zaoberá štúdiom a prípravou nanomateriálov s antimikrobiálnym účinkom. Boli pripravené nanovlákna metódou forcespinningu z biopolymérov a taktiež lipozómy metódou ...

Dribňáková, Barbora; Wikarská, Monika; Márová, Ivana
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Jednotka buňky autonomního skladu tekutých koncentrátů malého objemu
Braniš, Lukáš; Kaczmarczyk, Václav; Husák, Michal
2023 - Slovak
Táto práca sa zaoberá návrhom a optimalizáciou dávkovacej a skladovacej jednotky inteligentného skladu tekutín robotického barmana pre testbed priemyslu 4.0. Optimalizácia spočíva v náhrade mechanických dávkovačov peristaltickými čerpadlami. Práca sa ďalej zaoberá modifikáciou pôvodného elektrického zapojenia, implementáciou riadenia pomocou PLC, vizualizáciou pre HMI a demonštráciou funkčnosti bunky. This work deals with the design and optimization of the dosing and storage unit of the robotic bartender's smart liquid warehouse for testbed industry 4.0. Optimization consists in replacing mechanical dispensers with peristaltic pumps. The work also deals with modification of the original electrical wiring, implementation of control using PLC, visualization for HMI and demonstration of cell functionality. Keywords: Industry 4.0; testbed; robotic bartender; smart warehouse; rapid prototyping; peristaltic pump Available in a digital repository NRGL
Jednotka buňky autonomního skladu tekutých koncentrátů malého objemu

Táto práca sa zaoberá návrhom a optimalizáciou dávkovacej a skladovacej jednotky inteligentného skladu tekutín robotického barmana pre testbed priemyslu 4.0. Optimalizácia spočíva v náhrade ...

Braniš, Lukáš; Kaczmarczyk, Václav; Husák, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Využití nástrojů projektového managementu při řízení IT projektů
Balogová, Veronika; Ing.Petr Janoušek; Širáňová, Lenka
2023 - Slovak
Bakalárska práca je zameraná na využitie dosiahnutých znalostí, nástrojov a metód projektového managementu v projekte implementácie ERP systému u zákazníka. Teoretická časť práce sa sústreďuje na základné pojmy, ktoré súvisia s danou tématikou a sú následne využité v ďalších častiach práce. Analytická časť rozoberá súčasný stav firmy AUTOCONT a jej prístup k riadeniu projektov. Posledná návrhová časť naväzuje na časť analytickú a je venovaná vlastným návrhom riešenia projektu za pomoci nástrojov a metód projektového managementu. The bachelor's thesis focuses on the application of acquired knowledge, tools, and methods of project management in the implementation of an ERP system project for a client. The theoretical part of the thesis concentrates on the basic concepts related to the topic and is subsequently utilized in the other parts of the work. The analytical part examines the current state of the company AUTOCONT and its approach to project management. The final proposal section builds upon the analytical part and is dedicated to proposing solutions to the project using project management tools and methods. Keywords: project management; project; agile methodology; enterprise information system; implementation Available in a digital repository NRGL
Využití nástrojů projektového managementu při řízení IT projektů

Bakalárska práca je zameraná na využitie dosiahnutých znalostí, nástrojov a metód projektového managementu v projekte implementácie ERP systému u zákazníka. Teoretická časť práce sa sústreďuje na ...

Balogová, Veronika; Ing.Petr Janoušek; Širáňová, Lenka
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Financování podnikatelských aktivit
Goňo, Samuel; Brauner, Roman; Heralecký, Tomáš
2023 - Slovak
Bakalářská práce se zabýva volbou vhodného spůsobu financování podnikatelských aktivit. Ve své práci jsem se zaměřil na financování ve vybrané firmě, která působí v malém a středném podnikání. První kapitola práce je zaměřena na vymezení základních teoretických východisk skoumané problematiky. V úvodě přináší základní vymezení podnikáni, následně komplexní vymezení oblasti malého a středného podnikáni a na závěr popis základních forem financování využívaných v tomto podnikání. Druhá kapitola práce má už praktický charakter a zaobírá se vybranými formami financování. The aim of this bachelor’s thesis is the choice of a suitable method of financing business activities. In my work, I focused on financing in a selected company that operates in small and medium-sized businesses. The first chapter of the thesis is focused on defining the basic theoretical starting points of the examined issue. In the introduction, it provides a basic definition of entrepreneurship, followed by a comprehensive definition of the area of small and medium-sized entrepreneurship, and finally a description of the basic forms of financing used in this business. The second chapter of the thesis has a practical character and deals with selected forms of financing. Keywords: financing; business; investment; bank loan; financial leasing; financial analysis; strategic analysis Available in a digital repository NRGL
Financování podnikatelských aktivit

Bakalářská práce se zabýva volbou vhodného spůsobu financování podnikatelských aktivit. Ve své práci jsem se zaměřil na financování ve vybrané firmě, která působí v malém a středném podnikání. První ...

Goňo, Samuel; Brauner, Roman; Heralecký, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Rozložení potenciálu a dotyková napětí vybraných typů uzemňovacích soustav
Novodomec, Radim; Topolánek, David; Vyčítal, Václav
2023 - Slovak
Cieľom bakalárskej práce bolo skúmanie vplyvu tvaru, veľkosti, uloženia ako aj vplyv modelu pôdy v okolí zemniča, na veľkosť výsledných vzniknutých potenciálov a dotykového napätia pri prechode zemného prúdu zemničom. Pre zostrojenie a následnú simuláciu týchto javov bol využívaný program Ansys Maxwell Desktop, ktorý je vhodný pre jeho využívanie metódy konečných prvkov, keďže využitie analytických metód je pri výpočte rozloženia potenciálu obtiažne. Výsledky boli následne spracované v programe Excel do grafov. Výsledné dotykové napätia boli stanovené ako rozdiel maximálneho potenciálu zemniča a potenciálu v mieste vo vzdialenosti 1 meter. The aim of the bachelor’s thesis was to investigate the influence of the shape, size, placement of earthing systems designes as well as the influence of the soil model on the size of the resulting potential and touch voltage during the passage of ground current. For the construction and subsuquent simulation of these phenomena, the Ansys Maxwell Desktop program was used, which is suitable for using the finite element method, as the use of analytical methods is demanding. The results were further processed in Excel into graphs. The resulting touch voltage was determined as the difference between the maximum potential of the earthing system and the potential at distance of 1 meter. Keywords: Touch voltage; ground resistivity; ground model; earthing system; potential; Ansys Maxwell Desktop Available in a digital repository NRGL
Rozložení potenciálu a dotyková napětí vybraných typů uzemňovacích soustav

Cieľom bakalárskej práce bolo skúmanie vplyvu tvaru, veľkosti, uloženia ako aj vplyv modelu pôdy v okolí zemniča, na veľkosť výsledných vzniknutých potenciálov a dotykového napätia pri prechode ...

Novodomec, Radim; Topolánek, David; Vyčítal, Václav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

OLAP analýza rozsáhlých dat
Králik, Dalibor; Smejkal, Milan; Hruška, Tomáš
2023 - Slovak
Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie troch OLAP dátových kociek, ktoré budú riešiť problematiku zahraničných ciest študentov a zamestnancov VUT. Primárnym účelom dátových kociek je rýchle poskytnutie správnych dát pre analytikov VUT. Na ich modelovanie a implementáciu je použitý softvér SAP Business Warehouse a na testovanie softvér SAP Analysis for Microsoft Excel. Po úspešnom návrhu, implementácii a testovaní disponuje VUT týmito tromi OLAP dátovými kockami na produkčnom a na vývojovom serveri SAP Business Warehouse, ku ktorým majú prístup analytici VUT. Vďaka tejto práci a dátovým kockám zameraným na zahraničné cesty majú možnosť analytici a pracovníci VUT zastávajúci manažérske role získať rýchly prístup k dátam a analýzam, ktoré slúžia na podporu správnych rozhodnutí spojených s fungovaním VUT. The goal of this bachelor’s thesis is the creation of three OLAP data cubes, which will solve the problem of foreign trips of students and employees of BUT. The primary purpose of data cubes is to quickly provide correct data for BUT analysts. SAP Business Warehouse software is used for their modeling and implementation, and SAP Analysis for Microsoft Excel software is used for testing. After successful design, implementation and testing, BUT has these three OLAP data cubes on the production and development servers of SAP Business Warehouse, to which BUT analysts have access. Thanks to this work and data cubes focused on foreign trips, analysts and BUT employees in managerial roles have the opportunity to quickly access data and analyzes that serve to support correct decisions related to the functioning of BUT. Keywords: OLAP; ETL; data warehouse; SAP; SAP Business Warehouse; analysis; SAP Analysis for Microsoft Office; data cubes; extraction; transformation; data loading; database; work trips abroad; database view; relational database; multidimensional database; dimension Available in a digital repository NRGL
OLAP analýza rozsáhlých dat

Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie troch OLAP dátových kociek, ktoré budú riešiť problematiku zahraničných ciest študentov a zamestnancov VUT. Primárnym účelom dátových kociek je rýchle ...

Králik, Dalibor; Smejkal, Milan; Hruška, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Aplikace pro podporu Agility
Marková, Natália; Tesařová, Alena; Herout, Adam
2023 - Slovak
Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť, vyvinúť a otestovať aplikáciu pre smartfóny, ktorá umožní majiteľom psov a trénerom sledovať a analyzovať agility tréning ich psov. Aplikácia používa na ukladanie údajov databázu Firebase a je vyvinutá pomocou multiplatformového frameworku na vývoj mobilných aplikácií Flutter. Agility tréning psov bol na účely vývoja aplikácie dôkladne analyzovaný. Návrh aplikácie sa sústreďuje na poskytovanie používateľsky prívetivého rozhrania na dokumentovanie tréningov, monitorovanie pokroku a možnosť vyhodnocovania štatistík. Výsledky hodnotenia ukážu, akú popularitu má softvér u trénerov a majiteľov psov, ako aj to, aký je prínosný pri pomoci pri zlepšovaní ich metód výcviku agility. Posudzovať sa bude aj používateľská prívetivosť a úroveň spokojnosti používateľov aplikácie. V konečnom dôsledku bolo cieľom tejto práce ukázať, ako môže mobilná technológia zlepšiť výcvik agility psov a ako vyvinutá aplikácia ponúka trénerom a majiteľom psov užitočný nástroj na sledovanie a zlepšovanie výkonnosti ich psov v agility. The goal of this bachelor thesis is to design, develop, and test a smartphone app that allows dog owners and trainers to track and analyze agility training for their dogs. The app uses the Firebase database to store its data and is developed using the cross-platform mobile app development framework Flutter. The dog agility training has been thoroughly analyzed for the development of the app. The design of the app is concentrated on providing a user-friendly interface for documenting training sessions, monitoring progress, and offering statistic evaluation. The evaluation’s results will demonstrate how popular the software is by dog trainers and owners as well as how beneĄcial it is in assisting them in enhancing their agility training methods. Also, the user-friendliness and level of user satisfaction of the app will be assessed. Ultimately, the purpose of this thesis is to demonstrate how mobile technology may improve dog agility training and how the developed app offers dog trainers and owners a useful tool for tracking and enhancing their dogs’ agility performance. Keywords: agility; agility training; Flutter; Firebase; Android; Google; mobile application; training; dog; statistics; dog’s performance; dog’s progress Available in a digital repository NRGL
Aplikace pro podporu Agility

Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť, vyvinúť a otestovať aplikáciu pre smartfóny, ktorá umožní majiteľom psov a trénerom sledovať a analyzovať agility tréning ich psov. Aplikácia používa na ...

Marková, Natália; Tesařová, Alena; Herout, Adam
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Ozvučení RC modelu
Chytil, Lukáš; Maršík, Lukáš; Zemčík, Pavel
2023 - Slovak
Táto práca sa zaoberá ozvučením elektricky poháňaného RC modelu. Zameral som sa na RC automobil, ktorý bude pri prevádzke vydávať zvuk skutočného spaľovacieho automobilu. Zámerom práce bolo hardvérovo vybaviť model a navrhnúť algoritmus, ktorý bude simulovať zvuk auta na základe polohy plynovej páčky na ovládači. Prínosom mojej práce je cenovo dostupné riešenie ozvučenia, z ktorého by mohol vzniknúť produkt. This thesis deals with the sounding of an electrically driven RC model. I focused on an RC car that will make the sound of a real internal combustion car when running. The intention of the work was to equip the model with hardware and design an algorithm that will simulate the sound of the car based on the position of the throttle stick on the controller. The contribution of my work is an affordable sound system solution, from which a product could be created. Keywords: RC model; sound generation; ESP32; PWM Available in a digital repository NRGL
Ozvučení RC modelu

Táto práca sa zaoberá ozvučením elektricky poháňaného RC modelu. Zameral som sa na RC automobil, ktorý bude pri prevádzke vydávať zvuk skutočného spaľovacieho automobilu. Zámerom práce bolo hardvérovo ...

Chytil, Lukáš; Maršík, Lukáš; Zemčík, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh a implementace počítačové hry
Šulo, Samuel; Munzar, Milan; Čadík, Martin
2023 - Slovak
Cieľom tejto práce je návrh a implementácia 2D hororovej plošinovky na počítačové zariadenie. Implementovaná hra pozostáva z troch úrovní a sprevádza hráča hororovými prvkami tvorenými vizuálnymi a zvukovými efektmi. Hra je navrhnutá pre prípadné budúce rozšírenie. Na hotovej hre bolo realizované niekoľko fázové testovanie. Od užívateľov je obdržaná spätná väzba v podobe vyplnených dotazníkov a následné zhodnotenie výsledkov. Ďalej práca čitateľa stručne oboznamuje s históriou hier a základmi pre prácu v hernom engine Unity, v ktorom je vytvorená samotná hra. The aim of this thesis is the design and implementation of a 2D horror platform game on a computer device. The implemented game consists of three levels and accompanies the player through horror elements created by visual and sound effects. The game is designed for future expansion. Several phase tests were performed on the finished game. Feedback is received from users in the form of completed questionnaires and subsequent evaluation of the results. Furthermore, the work briefly acquaints the reader with the history of games and the basics of working in the Unity game engine, in which the game itself is created. Keywords: game; platform; horror; shooter; Unity Available in a digital repository NRGL
Návrh a implementace počítačové hry

Cieľom tejto práce je návrh a implementácia 2D hororovej plošinovky na počítačové zariadenie. Implementovaná hra pozostáva z troch úrovní a sprevádza hráča hororovými prvkami tvorenými vizuálnymi a ...

Šulo, Samuel; Munzar, Milan; Čadík, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases