Number of found documents: 2022
Published from to

Hlasová hygiena - přírodní metody
Krčková, Annemari; VOTAVOVÁ, Yvona; JONÁŠOVÁ, Jana
2018 - Czech
Tato bakalářská práce shrnuje aspekty hlasového zdraví pojatého jako zdravý životní styl s ohledem na potřeby zpěváků. Zaměřuje se na fyzickou i psychickou stránku věci a to v několika kapitolách. Zmiňuje vhodné životní a pěvecké prostředí. Vyzdvihuje výhody léčivých potravin dostupných v České republice označovaných jako přírodní antibiotika a okrajově se práce dotýká tématu celostní medicíny. This bachelor thesis summarizes aspects of voice health conceived as a healthy lifestyle with respect to the needs of singers. It focuses on the physical and mental aspects of the matter in several chapters. It mentions the enviroment suitable especially for singers. It highlights the benefits of medicinal foods available in the Czech Republic known as natural antibiotics, and in the end of the thesis is mentioned the topic of holistic medicine. Keywords: hlasové zdraví; zpěv; přírodní léčba Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Hlasová hygiena - přírodní metody

Tato bakalářská práce shrnuje aspekty hlasového zdraví pojatého jako zdravý životní styl s ohledem na potřeby zpěváků. Zaměřuje se na fyzickou i psychickou stránku věci a to v několika kapitolách. ...

Krčková, Annemari; VOTAVOVÁ, Yvona; JONÁŠOVÁ, Jana
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Organizace varhanních festivalů
Beránková, Michaela; BĚLOR, Roman; ŠTILEC, Jiří
2018 - Czech
V této bakalářské práci se věnuji organizování varhanních festivalů. Cílem je vytvořit seznam těchto událostí konaných na území České republiky a analyzovat jejich způsob organizace. V první části definuji pojem festival a nastiňuji historii festivalů klasické hudby ve světě i v ČR. Následně mapuji nejvýznamnější varhanní festivaly na světě a uvádím kompletní seznam těchto událostí v ČR v letech 2016-2017. Druhá část práce obsahuje pět podrobných rozborů konkrétních festivalů (Mezinárodní varhanní festival Olomouc, Brněnský varhanní festival, Mezinárodní varhanní festival Audite Organum, Český varhanní festival a Terezínský varhanní festival) a jejich způsob organizace. Informace k těmto rozborům jsem získala přímo od pořadatelů. Zároveň uvádím příklady pozastavených festivalů. V poslední části shrnuji získané poznatky do obecného návodu pro pořádání varhanních festivalů. This bachelor's thesis is dedicated to organization of organ festivals. Its target is to create a list of all Czech organ festivals and analyse their way of organizing. In the first part, it defines the term „festival“ and outlines history of classical music festivals in the world and in the Czech Republic. The thesis continues with a survey of the most significant organ festivals in the world and a list of all organ festivals in the Czech Republic during the years 2016-2017. The second part contains detailed analysis of five festivals (Mezinárodní varhanní festival Olomouc, Brněnský varhanní festival, Mezinárodní varhanní festival Audite Organum, Český varhanní festival a Terezínský varhanní festival) and its organization, which emerges from interviews with organizers. There are also examples of suspended festivals. The last part summarizes the gained knowledge and it is a general manual for organizing an organ festival. Keywords: hudba; varhany Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Organizace varhanních festivalů

V této bakalářské práci se věnuji organizování varhanních festivalů. Cílem je vytvořit seznam těchto událostí konaných na území České republiky a analyzovat jejich způsob organizace. V první části ...

Beránková, Michaela; BĚLOR, Roman; ŠTILEC, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Botanikova expanze
Netočný, Martin; ŠIMŮNEK, Michal; LEDVINA, Josef
2018 - Czech
V kontextu tuzemské vědecké scény se v současné době pohybuje několik postav, jejichž aktivita v mnoha ohledech výrazně převyšuje oblast exaktního bádání. Projekty, kterými se zabývají, naplňují původní diskurs jejich primární oblasti zájmu, svými kvalitami však často převyšují vědecký půdorys a inklinují k řadě interdisciplinárních přesahů. Jedním z nezpochybnitelných aspektů těchto prací je výrazná akcentace estetického nahlížení dané problematiky. Téměř obsesivní tenzi můžeme v kontextu výše popsaného vysledovat v celoživotní práci botanika Jana Alberta Šturmy, jemuž vědecké chápání expanzivních rostlin na našem území zdaleka nestačí a samovolně se tímto posouvá k vykročení do prostoru současného výtvarného umění. Jeho akce vykazují řadu formálních podobností s oblastí československého undergroundu 60. a 70. let, především pak dění kolem kapel The Primitives Group, Plastic People of the Universe a Dg. 307. Dosud realizované landartové instalace jsou tedy typické svou intuitivní nespoutaností a inklinací k pseudosakrální tématice. Tato práce si klade za cíl zmapovat na půdorysu kreativního výzkumu vybrané projekty Alberta Šturmy a pomocí zúčastněného pozorování popsat ty stávající. In the context of contamporary Czech science scene is nowadays possible to find several persons, whose activity is exceeding area of exact research. Projects realized by those people are in discours targed by primary focus of the field of their study, however by its quality often tend to interdiciplinar space. One of the main aspects which is possible to find in this kind of work is significant accent of aesthetic viewing of that problematic. Almost obsessive tension of this interdisciplinary thinking is present in work of botanic Jan Albert Šturma, whose science and artistic research is focused on expansive plants in European context. His activities are full of formal similarities with Czech underground scene of 60s and 70s, mostly happenings around bands The Primitives Group, Plastic People of the Universe and Dg. 307. Yet realized land art installations are typical by their intuitive unchained atmosphere and inclination to pseudosacral theme. This work aims to chart selected projects of Albert Šturma in the way of creative research and with use of participating observation method document the actual ones. Keywords: rozhovory (text); happening (umění); performance (umění); ekologie; příroda; land art; umělecký výzkum; Šturma, Jan A., 1981- Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Botanikova expanze

V kontextu tuzemské vědecké scény se v současné době pohybuje několik postav, jejichž aktivita v mnoha ohledech výrazně převyšuje oblast exaktního bádání. Projekty, kterými se zabývají, naplňují ...

Netočný, Martin; ŠIMŮNEK, Michal; LEDVINA, Josef
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Potenciál současného českého politického filmu a seriálu
Keil, Jindřich; MORAVEC, Václav; Štoll, Martin
2018 - Czech
Bakalářská práce na téma Potenciál současného českého politického filmu a seriálu se zaměřuje především na tvorbu fikční. Tedy takovou, která není dokumentární, ani vědomně reálné události a osoby necituje. V první části práce definuje pojmy, které je nutné se pro další bádání znát. Následně prozkoumá historickou a současnou situaci tohoto žánru v české kinematografii a na televizním trhu. V poslední části pak skrze dotazník nabídne pohled několika českých nezávislých producentů. Na jejich odpovědích je zajímavý nejen přístup k danému žánru, ale i české kinematografii a jejím principům obecně. Závěrem se pak práce pokusí vyhodnotit, jaký skutečný potenciál politcký fikční žánr v České republice má a zda by tento typ filmu měl být středem zájmu pro nynější i budoucí producenty. The bachelor thesis on topic of The Potential of Contemporary Czech Political Film and TV-series focuses mainly towards the fictional works. So not documentary work, neither those knowingly citing real events and people. In the first part of my thesis I define the concepts, that are necessary for understanding and further research. Then the work explores historical and current situation of this genre in Czech cinematography and in television market. Then in a last part we look through the questionnaire at the opinion of a few Czech independent producers. What is interesting about their answers is not only their approach towards the mentioned genre, but to Czech cinematography and and its principles as well. In conclusion, the thesis will attempt to evaluate what is the real potential of political fiction genre in the Czech Republic and whether this type of film should be in a center of the interest for current and future producers. Keywords: česká kinematografie; politický film; televizní seriál; propaganda; hraný film; dějiny filmu Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Potenciál současného českého politického filmu a seriálu

Bakalářská práce na téma Potenciál současného českého politického filmu a seriálu se zaměřuje především na tvorbu fikční. Tedy takovou, která není dokumentární, ani vědomně reálné události a osoby ...

Keil, Jindřich; MORAVEC, Václav; Štoll, Martin
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Live - Hudba, obraz, emoce
Elšík, Adam; ŠPELDA, Josef; MYSLÍK, Jiří
2018 - Czech
Osobně LIVE koncerty sleduji moc rád. Cílem sledování LIVE je možnost být na místech a při údálostech mimo čas a prostor. Cítit se být přítomný. Jako divák hledám jak zažít příběh hudby. Jako tvůrce hledám jakými možnostmi disponuji a mohu je použít. Cílem je poukázat na možnost změny pohledu žánru, se kterým se každý z nás potká jako divák, nebo jako tvůrce. Vždy budu ovlivněn svými osobními názory, zkušenostmi a preferencemi. Práce poukáže na rozdílné možnosti vysvětlení pojmu LIVE. Jiná pravidla a způsoby zpracování jak formalí, tak umělecká. Divákovi doporučí, kde a jak by měl LIVE smysluplně sledovat, čímž určí samotného koncového diváka. Specifické způsoby a možnosti výroby propůjčují tvůrcům širokou paletu zpracování výsledného díla. Tvůrci však musejí dbát na dodržování zásad a pravidel pro natáčení bez kompromisů, jinak by byla negativně ovlivněna kvalita výsledku. Práce vznikla za pomoci konzultací s odborníky v oboru, jenž velmi pozitivně formovali výsledek. Vyberu přiklady, které by se daly označit za průřez mezi žánry - průměrný vzorek. Tudíž by moje práce měla být srozumitelná co nejširšímu okruhu čtenářů. I personally love to watch LIVE concerts. The goal of LIVE watching is to be in place and at times outside space and time. To feel to be present. As a spectator I try to experience the story of music. As a creator I look for possibilities I have and can use. The goal is to point out the possibility to change the view on the genre with which every one of us meets as a spectator or as creator. I will always be influenced by my personal opinions, experience and preferences. The thesis points out the different possibilities how to understand term LIVE. Different rules and methods of processing formal as well as artistic. The audience will be recommended where and how LIVE should be meaningfully watched, thus determining the end viewer himself. Specific ways and possibilities of production allow a wide variety of processing of the resulting work. However, the creators should follow the principles and rules of filming without compromise, otherwise the quality of the result can be negatively affected. Thesis was written thank to consultations with specialists in the field, who very positively formed the result. From my musical taste and preferences in musical genres I've chosen the examples which could be pointed as average. Therefore this thesis should be understandable for the widest circle of readers. Keywords: koncerty; audiovizuální tvorba; hudební pořady; práce kameramana; práce zvukaře; dokumentární film; analýzy filmových děl Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Live - Hudba, obraz, emoce

Osobně LIVE koncerty sleduji moc rád. Cílem sledování LIVE je možnost být na místech a při údálostech mimo čas a prostor. Cítit se být přítomný. Jako divák hledám jak zažít ...

Elšík, Adam; ŠPELDA, Josef; MYSLÍK, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Interpret a právo
Langerová, Lucie; KASÍK, Martin; SIMON, Jan
2018 - Czech
Bakalářská práce na téma Interpret a právo by měla sloužit jako právní příručka pro interprety, kteří se s právem setkávají v různých životních situacích, aniž by o tom často věděli. Jednotlivé části se věnují otázkám autorského práva, práv s autorským právem souvisejících, daňového práva a práva sociálního zabezpečení. Krok za krokem jsou zde popsány situace, do nichž se interpret při své činnosti může dostat, práva a povinnosti z nich vyplývající a postupy, jak taková práva uplatnit nebo takové povinnosti splnit. Autorka se v práci snaží přiblížit oblast práva lidem, kteří se s ním dosud nesetkali. Používá proto i jazyk, který je přístupnější než většina odborných právnických publikací. This bachelor’s thesis “Performer and Law” should serve as a legal guide for all the performers who get in touch with law in many different situations, often while even not knowing it. Individual sections deal with topics such as copyright law – authors’ rights and related rights, tax law and social security law. Step by step the text describes the situations that performer could be involved in due to his or her activity, all the rights and duties steaming from these situations and procedure to exercise those rights or performs those duties. The author’s aim is to familiarize people, who haven’t ever handled with law, with this huge phenomenon. Therefore, there is a comprehensible language used in this thesis, instead of that used in professional legal literature. Keywords: právní formy; interpretace; autorství Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Interpret a právo

Bakalářská práce na téma Interpret a právo by měla sloužit jako právní příručka pro interprety, kteří se s právem setkávají v různých životních situacích, aniž by o tom často věděli. Jednotlivé části ...

Langerová, Lucie; KASÍK, Martin; SIMON, Jan
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Interpretace Partity Johanna Sebastiana Bacha pro flétnu sólo a-moll BWV 1013 současnými interprety
Aliakhnovich, Yanina; MESANY, Mario; PIVODA, Radomír
2018 - Czech
Cílem této práce je hudební rozbor a navazující interpretační analýza Partity BWV1013 a moll pro sólovou flétnu od Johanna Sebastiana Bacha. Pro tento účel jsem vybrala nahrávky významných evropských flétnistů. Čtenář se seznámí s interpretační analýzou a s porovnáním výkonu na barokní a moderní příčnou flétnu. Výsledkem by mělo být hlubší porozumění tomuto dílu po stránce hudební i stylové. The goal of this work is a musical analysis and a follow-up interpretive analysis of Partita BWV1013 a moll for solo flute by Johann Sebastian Bach. For this purpose I chose the recordings of major European flutists. The reader will become familiar with the interpretative analysis and performance comparison of the baroque and modern transverse flute. The result should be a deeper understanding of this work both in terms of music and style. Keywords: flétna; interpretace; baroko Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Interpretace Partity Johanna Sebastiana Bacha pro flétnu sólo a-moll BWV 1013 současnými interprety

Cílem této práce je hudební rozbor a navazující interpretační analýza Partity BWV1013 a moll pro sólovou flétnu od Johanna Sebastiana Bacha. Pro tento účel jsem vybrala nahrávky významných evropských ...

Aliakhnovich, Yanina; MESANY, Mario; PIVODA, Radomír
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Změna vnímání fotografie po nástupu sociálních sítí; Typologie selfie fotografií uživatelů Facebooku a Instagramu
Junášková, Daniela; JANOŠČÍK, Václav; ŠIMŮNEK, Michal
2018 - Czech
Tato práce se v první části zaměřuje na fotografie uživatelů na sociálních sítích, především na Facebooku a Instagramu. Sleduje vývoj portrétní fotografie od počátku vynálezu fotografie, přes nástup sociálních sítí, až do její současnosti. V dalších částech je zaměřena na můj vlastní výzkum aplikovaný na konkrétní uživatele Facebooku a Instagramu, zabývá se vymezením společných rysů takzvaných selfie fotografií a typologií fotografií vyvolávajících negativní ohlasy ostatních uživatelů – nenávistné komentáře. Práce si klade za cíl objasnit, jaká kritéria hrají roli při výběru zveřejňovaných fotografií, zda odpovídají určitému sociálnímu statutu uživatelů a zdali můžeme sledovat jejich typologii v subkulturách. Obecně se vztahuje k vnímání fotografického obrazu v době sociálních sítí a velkého množství vizuálních vjemů působících na člověka. This theoretical work focuses on Facebook and Instagram selfie photos and their perception. It presents the history of portrait photography from the beginning to the presence of social networks. Then I present my research applied to the specific users, in which I'm looking at the typology of selfie photography, and if while there are particular common features that cause negative feedback from other users. The paper aims to clarify what criteria play a role in selecting published photographs, if they correspond to a particular social status of users and if we can follow their typology in subcultures. In general, it refers to the perception of the photographic image at the time of social networks and a large number of visual perceptions. Keywords: portrétní fotografie; autoportréty; dějiny fotografie; kyberšikana; sociální sítě; Facebook; Instagram Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Změna vnímání fotografie po nástupu sociálních sítí; Typologie selfie fotografií uživatelů Facebooku a Instagramu

Tato práce se v první části zaměřuje na fotografie uživatelů na sociálních sítích, především na Facebooku a Instagramu. Sleduje vývoj portrétní fotografie od počátku vynálezu fotografie, přes nástup ...

Junášková, Daniela; JANOŠČÍK, Václav; ŠIMŮNEK, Michal
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Tanec, pohyb, fotografie
Peguero, Benjamin; ŠIMŮNEK, Michal; JANOŠČÍK, Václav
2018 - Czech
Cílem bakalářské práce je představit současnou taneční fotografii a českou street dance kulturu. Jako tanečník a fotograf se delší dobu zajímám o schopnost fotografie reprodukovat tanec jakožto umělecký projev a jakožto tělesný, emocionální a v daném situačním kontextu hluboce ukotvený prožitek. Práce bude vycházet z Benjaminova konceptu auratičnosti, jehož prostřednictvím budu zvažovat schopnost fotografie reprodukovat tanec, a to z pohledu tří přímých účastníku taneční události: diváka, který tanec pozoruje; fotografa, který taneční scénu fotografuje; a samotného tanečníka, který tanec a pohyb zakouší nejintenzivněji. Práce bude vycházet ze zúčastněného pozorování české street dance scény, a kromě výše uvedeného přinese přehled české i světové taneční fotografie s důrazem na street dance. The aim of the bachelor thesis is to introduce contemporary dance photography and Czech street dance culture. As a dancer and photographer, I have been interested in the ability of photography to reproduce dance as an artistic expression and, as a physical, emotional and in a given context, a deeply anchored experience. The work will be based on Benjamin's concept of aurativeness, through which I will consider the ability of photography to reproduce the dance, from the point of view of three direct participants in the dance event: the spectator watching the dance; the photographer who shoots the dance scene; and the dancer himself, who dances and moves most intensely. The work will be based on the observation of the Czech street dance scene and, in addition to the above, will give an overview of Czech and world dance photography with emphasis on street dance. Keywords: tanec ve fotografii; teorie fotografie; dějiny tance; street dance; hip hop; česká fotografie; světová fotografie; 21. století; Benjamin, Walter, 1892-1940 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Tanec, pohyb, fotografie

Cílem bakalářské práce je představit současnou taneční fotografii a českou street dance kulturu. Jako tanečník a fotograf se delší dobu zajímám o schopnost fotografie reprodukovat tanec jakožto ...

Peguero, Benjamin; ŠIMŮNEK, Michal; JANOŠČÍK, Václav
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Česká varhanice Jiřina Pokorná
Minářová, Marie; POPELKA, Josef; TŮMA, Jaroslav
2018 - Czech
Jiřina Pokorná byla neobyčejná varhanice už proto, že dokázala zastávat post titulární varhanice, vykonávat pedagogickou a koncertní činnost v jedné osobě. V prvních kapitolách se práce zaměřuje na život Jiřiny Pokorné, především na její studium a krátkodobou pedagogickou praxi na AMU v Praze. Další část se zabývá varhanní a varhanářskou tématikou úzce související s jejím dlouhodobým působením v kostele u Panny Marie Vítězné. Finálním a nejdůležitějším úsekem této práce jsou vzpomínky přátel a hudebníků, se kterými byla Jiřina Pokorná v blízkém kontaktu. V neposlední řadě práce přináší přehled její širokosáhlé koncertní činnosti prostřednictvím programů koncertů, databází a ostatních příloh. Jiřina Pokorná was an exceptional organist whose career included positions as titular organist, concert organist and organ teacher. The opening chapters of the thesis focus on Pokorná's life, especially her studies and a short teaching period at the Academy of Performing Arts in Prague. The following part discusses issues related to her work at the church of Our Lady Victorious in Prague. The final and most important part of the thesis covers memories of her friends and musicians who were in close with her. The thesis also includes concert programmes, databases and other appendices connected to Pokorná's concert career. Keywords: varhany; varhanní koncerty; interpret Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Česká varhanice Jiřina Pokorná

Jiřina Pokorná byla neobyčejná varhanice už proto, že dokázala zastávat post titulární varhanice, vykonávat pedagogickou a koncertní činnost v jedné osobě. V prvních kapitolách se práce zaměřuje na ...

Minářová, Marie; POPELKA, Josef; TŮMA, Jaroslav
Akademie múzických umění v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases