Number of found documents: 328
Published from to

noTitle
Hajko, Michal,
2005 - Slovak
Keywords: důchody; Práce bakalářské; důchodové reformy; důchodové systémy Available in a digital repository NRGL
noTitle

Hajko, Michal,
Univerzita Karlova, 2005

noTitle
Hrazdilová, Pavla; Stöcklová, Anna,
2005 - Czech
Keywords: Bakalářské práce - ÚISK; knihovnictví; knihovnictví české; informatika a knihovnictví; kooperace - knihovny; knihovní sítě; souborné katalogy; jednotná informační brána; CASLIN (Czech And Slovak Library Information Network) Available in a digital repository NRGL
noTitle

Hrazdilová, Pavla; Stöcklová, Anna,
Univerzita Karlova, 2005

Hodnocení zaměstnanců
Horáková, Jiřina,; Kocianová, Renata
2005 - Czech
o rganizace může dosáhnout žádoucích výsledků pouze tehdy, dokáže -Ii plně využít a skloubit svůj potenciál v základních oblastech. Mezi ně patří lidské, finanční, materiálně-technické a informační zdroje. Lidské zdroje jsou nejvýznamnějším kapitálem, jímž firma disponuje. Péče o lidské zdroje by měla patřit k prioritám každé ambiciózní organizace. Péče o lidské zdroje zahrnuje především vytvoření podmínek pro maximální využití všech schopností, vědomostí a znalostí, kterými zaměstnanci disponují. Vytvoření podmínek spočívá nejen v zajištění dobrých materiálních a sociálních podmínek zaměstnanců, ale také v zavedení vysoké kultury výkonnosti, příznivého klimatu v organizaci a především v uplatnění účinného systému rozvíjení schopností zaměstnanců. Personálníútvary v podnikové hierarchii řízení jsou v dnešní době již v mnoha organizacích postaveny na stejnou úroveň s ekonomickými a technickými útvary, což usnadňuje plnění specifických funkcí personálního útvaru a prosazování strategie v oblasti posuzování záměrů podniku a personální politiky. Personální útvary jsou pracoviště specializovaná pro řízení lidských zdrojů zajišťující odborné, koncepční, metodické, usměrňovací i kontrolní činnostipostupující služby vedoucím pracovníkům i řadovým zaměstnancům. Keywords: Hodnocení (metodologie); Management; personální management; Podniky; pracovní výkon; Zaměstnanci Available in a digital repository NRGL
Hodnocení zaměstnanců

o rganizace může dosáhnout žádoucích výsledků pouze tehdy, dokáže -Ii plně využít a skloubit svůj potenciál v základních oblastech. Mezi ně patří lidské, finanční, materiálně-technické a informační ...

Horáková, Jiřina,; Kocianová, Renata
Univerzita Karlova, 2005

Neverbální komunikace jako jeden z nástrojů využívaných v personalistice
Škorpíková, Kateřina; Štěpánek, Zdeněk
2005 - Czech
Ve své práci jsem se snažila poskytnout hrubý náhled na neverbální komunikaci. Komunikace je velice složitý komplex, skládající se z verbální a neverbální složky. Obě složky jsou velmi důležité, i když každá trochu jiným způsobem. Zatímco komunikace verbální poskytuje základní informace, neverbální komunikace dodává těmto informacím podtext a podtrhuje jejich sílu. Jelikož ne vždy záleží na tom, co říkáme, ale mnohdy také na tom, jakým způsobem svou řeč podáme, hraje neverbální složka komunikace mnohem větší roli než ta verbální. Keywords: nonverbální komunikace; personální management Available in a digital repository NRGL
Neverbální komunikace jako jeden z nástrojů využívaných v personalistice

Ve své práci jsem se snažila poskytnout hrubý náhled na neverbální komunikaci. Komunikace je velice složitý komplex, skládající se z verbální a neverbální složky. Obě složky jsou velmi důležité, i ...

Škorpíková, Kateřina; Štěpánek, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2005

Stres a metody jeho zvládání
Skalský, Viktor; Kocianová, Renata
2005 - Czech
Ve své práci se chci zaměřit na prevenci a zvládání stresu zdravými jedinci. Neblahým následkům stresu se budu věnovat jen okrajově, a to v kapitole o terapeutických metodách a v subkapitole o nemocech související se stresem. Keywords: personální psychologie; Stres Available in a digital repository NRGL
Stres a metody jeho zvládání

Ve své práci se chci zaměřit na prevenci a zvládání stresu zdravými jedinci. Neblahým následkům stresu se budu věnovat jen okrajově, a to v kapitole o terapeutických metodách a v subkapitole o ...

Skalský, Viktor; Kocianová, Renata
Univerzita Karlova, 2005

Informační zdroje v oboru psychologie
Kotrlová, Jindřiška; Pálka, Peter
2005 - Czech
Keywords: Bakalářské práce - ÚISK; Databáze; Informační služby; Informační zdroje; Knihovny akademické; Psychologie; Vyhledávací služby; Vyhledávání informací Available in a digital repository NRGL
Informační zdroje v oboru psychologie

Kotrlová, Jindřiška; Pálka, Peter
Univerzita Karlova, 2005

Fiskální federalismus v České republice
Hrbáček, Jan,; Mertlík, Pavel
2005 - Czech
Práce se snaží popsat základy teorie fiskálního federalismu a její začlenění do české rozpočtové praxe. V první kapitole se autor věnuje představení bazálního teoretického aparátu fiskálního federalismu a snaží se o shrnutí dosavadních poznatků týkajících se optimalizace jednotlivých funkcí veřejných financí. Druhá kapitola je pak věnována deskripci vývoje územního členění státních útvarů vzniknuvších na našem území, zejména pak po roce 1993, tedy vzniku samostatné České republiky. V této kapitole se autor orientuje především na vývoj územní samosprávy a snaží se o nalezení hlavních determinant procesu decentralizace státní správy. Závěrečná kapitola pak monitoruje stav veřejného sektoru v roce 2005, jde především o úroveň krajskou a municipální, a autor se v ní pokouší vyhodnotit problematiku aplikace teorie fiskálního federalismu v České republice. The paper tries to describe principles of the fiscal federalism theory and its incorporation into the Czech fiscal praxis. The first chapter deals with introduction of the basal fiscal federalism theory findings and tries to summarize present knowledge about optimalization of particular public finance functions. Second chapter pursuits description of territorial division development in the Czech republic whereas the point of gravity lies in depiction of the main local government progress determinants. Closing chapter attends to the situation in the Czech public sector in the year 2005 whence the author focuses especially on regional and municipal level and last but not least tries to evaluate the problems concerning the fiscal federalism theory application in the Czech republic. Keywords: fiskální federalismus; Práce bakalářské Available in a digital repository NRGL
Fiskální federalismus v České republice

Práce se snaží popsat základy teorie fiskálního federalismu a její začlenění do české rozpočtové praxe. V první kapitole se autor věnuje představení bazálního teoretického aparátu fiskálního ...

Hrbáček, Jan,; Mertlík, Pavel
Univerzita Karlova, 2005

Teorie a praxe věcného pořádání v pojetí Ladislava Jana Živného
Skolková, Linda; Pálka, Peter
2005 - Czech
Cílem bakalářské práce je zhodnocení teoretických i praktických přínosů Ladislava Jana Živného v oblasti věcného pořádání. V práci jsou nejprve v historickém kontextu stručně shrnuty životní osudy L. J. Živného se zřetelem k jeho činnosti v oblasti bibliografie a knihovnictví. Jádro práce tvoří sumarizace Živného názorů na teoretické základy věcného pořádání a zachycení jeho praktických zkušeností s věcným pořádáním, a to s přihlédnutím k inspiraci z četných cest do zahraničí. V teoretické oblasti je zvláštní důraz kladen na Živného zásluhy o propagaci desetinného třídění v našem prostředí a na jeho návrh vlastního třídění na základě Masarykovy klasifikace věd. Je rovněž proveden celkový rozbor Živného díla Třídění bibliologické z dnešního pohledu. V části práce věnované praktickým aspektům je pozornost věnována zejména aplikaci principů pořádání při bibliografické práci a v knihovnách. Dále je analyzována odezva na Živného dílo týkající se teorie a praxe věcného pořádání. V závěru je z dnešního hlediska zhodnocen Živného celkový přínos v uvedené oblasti. Keywords: Bakalářské práce - ÚISK; Mezinárodní desetinné třídění; Selekční jazyky; Třídění bibliologické; Věcné pořádání; Živný, Ladislav Jan Available in a digital repository NRGL
Teorie a praxe věcného pořádání v pojetí Ladislava Jana Živného

Cílem bakalářské práce je zhodnocení teoretických i praktických přínosů Ladislava Jana Živného v oblasti věcného pořádání. V práci jsou nejprve v historickém kontextu stručně shrnuty životní osudy L. ...

Skolková, Linda; Pálka, Peter
Univerzita Karlova, 2005

Uplatnění handicapovaných na trhu práce v České republice
Janoudová, Hana,; Koubek, Ivo
2005 - Czech
Úkolem této bakalářské práce je seznámit čtenáře se situací osob se zdravotním postižením na trhu práce v České republice a pokusit se o zhodnocení ekonomické efektivnosti jejich pracovního uplatnění. Práce je obsahově rozdělena do čtyř částí. První část podává stručný přehled základních definic zdravotního postižení, které jsou všeobecně používány v sociální a anti-diskriminační politice, s rozšířením o přehled definic používaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO), které tvoří základ pro jednotlivé právní normy většiny států. Kromě vymezení zdravotního postižení obsahuje tato část přehled o počtu a socio-demografických charakteristikách osob se zdravotním postižením v Evropské unii a České republice. Na začátku druhé části je uveden přehled opatření pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Mezi hlavní strategie zvyšující zaměstnanost patří legislativní a stimulující opatření spolu s aktivními a pasivními programy zaměstnanosti. Praktické použití těchto programů v členských státech Evropské unie je doprovázeno nastíněním situace osob se zdravotním postižením na trhu práce v Evropské unii. Souhrn právních předpisů a všeobecných národních opatření, které mají zabezpečit osobám se zdravotním postižením seberealizaci prostřednictvím pracovního uplatnění, je uveden i samostatně pro Českou republiku. Třetí část je věnována státní aktivní politice zaměstnanosti v České republice. Větší prostor z této problematiky zaujímají programy navržené speciálně pro osoby se zdravotním postižením, mezi které patří chráněné zaměstnání a chráněné dílny spolu s podporovaným zaměstnáváním. The main task of this bachelor thesis is to bring an overview of the situation of people with disabilities on the labour market in the Czech Republic. It also tries to evaluate and discuss the cost-efficiency of employment of people with disabilities. The thesis is divided into four parts. The first part contains an overview of basic definitions of disabilities in social and anti-discrimination policies with definitions used by World Health Organization, which became the basis for many legislative acts in most of the countries. Instead of this it also brings some statistical data about people with disabilities and their socio-demographic characteristics in the European Union and the Czech republic. The second part begins with many various programs arranged to encourage the employability of the people with disabilities. The main strategies could be divided to the legislative approach, stimulating approach and programs for encouraging employability (both active and passive). The application of these programs in the European Union accompanied by the description of the situation of people with disabilities in the labour market follows the general part. Despite this the chapter also includes a summary of legislative acts and general national strategies in the Czech Republic. The third chapter is devoted to the national active programs to encourage employability in the Czech Republic (issued mainly to programs for people with disabilities). The main accent is targeted on the sheltered work and the supported employment. The main aim of the last part is to provide an answer to the question, if the employment of the people with disabilities due to the program of supported employment could be cost effective. The conclusion of this important problem is based on the microeconomic analysis, which was done for alternatives, which differ either in time perspective or in the included benefits. Keywords: Postižení zdravotní; Práce bakalářské; Trh práce; Zaměstnání Available in a digital repository NRGL
Uplatnění handicapovaných na trhu práce v České republice

Úkolem této bakalářské práce je seznámit čtenáře se situací osob se zdravotním postižením na trhu práce v České republice a pokusit se o zhodnocení ekonomické efektivnosti jejich pracovního uplatnění. ...

Janoudová, Hana,; Koubek, Ivo
Univerzita Karlova, 2005

Ekologická modernizace a udržitelný rozvoj
Pašek, Ondřej; Suša, Oleg
2005 - Czech
Keywords: Ekologie; udržitelný rozvoj trvale; sociologické aspekty Available in a digital repository NRGL
Ekologická modernizace a udržitelný rozvoj

Pašek, Ondřej; Suša, Oleg
Univerzita Karlova, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases