Number of found documents: 5449
Published from to

Období socialismu očima starousedlíků v městě Milovice
Kořínková, Kateřina; Hyánková, Tereza; Šatava, Leoš
2009 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá pohledem milovických starousedlíků na období socialistické reality v městě Milovice. Autorka se zaměřuje na období sovětské okupace, především však na interpretace tohoto období jeho přímými účastníky. Výpovědi respondentů jsou v rámci metody orální historie analyzovány, pozornost je soustředěna na narativní priority starousedlíků. Keywords: soviet occupation; interpretation; Milovice's denizens; oral history; sovětská okupace; interpretace; milovičtí starousedlíci; orální historie Available in the UPCE Library.
Období socialismu očima starousedlíků v městě Milovice

Tato bakalářská práce se zabývá pohledem milovických starousedlíků na období socialistické reality v městě Milovice. Autorka se zaměřuje na období sovětské okupace, především však na interpretace ...

Kořínková, Kateřina; Hyánková, Tereza; Šatava, Leoš
Univerzita Pardubice, 2009

Postmoderní prózy Miloše Urbana
Svobodová, Lenka; Novotný, Vladimír; Kudláč, Antonín
2009 - Czech
Bakalářská práce se věnuje současnému českému spisovateli Miloši Urbanovi a jeho tvorbě, jenž je psána ve znamení postmoderny. Půjde o přiblížení pojmu postmoderna a postmoderní literatura, dále pak o rozbor tvorby tohoto autora. Vše je podloženo odbornými studiemi. Bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol. V každé z nich se nachází krátký úvod a celkové shrnutí. Nejprve se seznamujeme s životní a tvůrčí dráhou autora. Druhá kapitola objasňuje pojem postmoderna a postmoderní literatura. Poslední kapitola se zabývá analýzou autorovy postmoderní prózy. Jedná se o sedm románů, novelu a soubor deseti povídek. Keywords: Miloš Urban; postmoderna; postmoderní literatura; próza; postmodern; postmodern literature; prose Available in the UPCE Library.
Postmoderní prózy Miloše Urbana

Bakalářská práce se věnuje současnému českému spisovateli Miloši Urbanovi a jeho tvorbě, jenž je psána ve znamení postmoderny. Půjde o přiblížení pojmu postmoderna a postmoderní literatura, dále pak o ...

Svobodová, Lenka; Novotný, Vladimír; Kudláč, Antonín
Univerzita Pardubice, 2009

Krakonoš ve světle historického a literárního vývoje
Hanč, Matěj; Lenderová, Milena; Rýdl, Karel
2009 - Czech
Autor se ve své bakalářské práci věnuje historickému a literárnímu vývoji bájné postavy Krakonoše, mytického vládce a pána krkonošských hor. Text se nejprve zabývá historií krkonošského regionu, pozornost je věnována zejména sociální situaci a rozvoji turistického ruchu na přelomu 19. a 20. století. Práce postupně zpracovává literární vývoj postavy, mapuje první zmínky v kronikách a seznamuje čtenáře s prvními beletristickými díly o Krakonošovi. Dalším tématem je srovnání českého a německého přístupu ke zpracování "krakonošovské" látky. Následuje přehled české literatury (pohádková tvorba, lidové, folklórní příběhy) o Krakonošovi z 19. a 20. století. Práci uzavírá krátké zamyšlení nad současnou podobou Krakonoše a komerčním využitím této postavy. Keywords: Krakonos; Czech literature; German literature; legends; fairy tales; Folklore; Krakonoš; česká literatura; německá literatura; pověsti; pohádky; folklór Available in the UPCE Library.
Krakonoš ve světle historického a literárního vývoje

Autor se ve své bakalářské práci věnuje historickému a literárnímu vývoji bájné postavy Krakonoše, mytického vládce a pána krkonošských hor. Text se nejprve zabývá historií krkonošského regionu, ...

Hanč, Matěj; Lenderová, Milena; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2009

Romové a stereotypy ve vztazích s majoritní skupinou
Svobodová, Aneta; Viková, Lada; Andrš, Zbyněk
2009 - Czech
Bakalářská práce pojednává o vztahu české společnosti k romskému etniku. Hlavním cílem této práce je popsat stereotypy a předsudky, které se vztahují k romské menšině a vyskytují se v české majoritní společnosti, a jak tyto stereotypy vnímají samotní Romové. Snaží se najít odpovědi na otázky, proč a jak tyto stereotypy o Romech vznikají, jaké faktory podporují jejich šíření společností a jakým způsobem by bylo možné toto šíření omezit. Keywords: Romanies; stereotypes; prejudices; majority groups; subethnic groups; race; racism; romské etnikum; stereotypy; předsudky; majoritní skupiny; subetnické skupiny; rasy; rasismus Available in the UPCE Library.
Romové a stereotypy ve vztazích s majoritní skupinou

Bakalářská práce pojednává o vztahu české společnosti k romskému etniku. Hlavním cílem této práce je popsat stereotypy a předsudky, které se vztahují k romské menšině a vyskytují se v české majoritní ...

Svobodová, Aneta; Viková, Lada; Andrš, Zbyněk
Univerzita Pardubice, 2009

Úroveň právního vědomí studentů středních škol
Přibáňová, Žaneta; Kocanda, Martin; Maiello, Giuseppe
2009 - Czech
Práce se věnuje úrovni právního vědomí studentů středních škol na Brandýsku. Zaměřuje se na výuku práva na vybraných brandýských středních školách. Aktuálně zohledňuje nový školský zákon a kurikulární reformu. Cílem práce je zjistit znalosti studentů z oblasti základních lidských práv, trestního a pracovního práva s důrazem na praktické užití vědomostí. Keywords: Law; law knowledge; high schools; students; law education; educational documents; právo; právní vědomí; střední školy; studenti; výuka práva; kurikulární dokumenty Available in the UPCE Library.
Úroveň právního vědomí studentů středních škol

Práce se věnuje úrovni právního vědomí studentů středních škol na Brandýsku. Zaměřuje se na výuku práva na vybraných brandýských středních školách. Aktuálně zohledňuje nový školský zákon a kurikulární ...

Přibáňová, Žaneta; Kocanda, Martin; Maiello, Giuseppe
Univerzita Pardubice, 2009

Sókratovo pojetí dialogu
Racková, Pavla; Hejduk, Tomáš; Prázný, Aleš
2009 - Czech
Má práce se zabývá dialektikou a dialogem jako formě myšlení a řeči, a to hlavně v pojetí Sókratově. První část se věnuje obecně dialogu a dialektice, jejich vzniku a historii, Platónovi a Sókratovi. Ve druhé části se zabývám obecně dialogem ve filosofii. Ve třetí části ukazuji různá pojetí dialogu a dialektiky u starověkých myslitelů. Poslední, čtvrtá část, je věnována Sókratově vedení dialogu a jeho specifikům. Keywords: Dialogues; dialectics; Socrates; Plato; dialogy; dialektika; Sókratés; Platón Available in the UPCE Library.
Sókratovo pojetí dialogu

Má práce se zabývá dialektikou a dialogem jako formě myšlení a řeči, a to hlavně v pojetí Sókratově. První část se věnuje obecně dialogu a dialektice, jejich vzniku a historii, Platónovi a Sókratovi. ...

Racková, Pavla; Hejduk, Tomáš; Prázný, Aleš
Univerzita Pardubice, 2009

Okresní hospodářská a průmyslová výstava v Nasavrkách 1910
Nováková, Lenka; Macková, Marie; Urban, Jiří
2009 - Czech
Bakalářská práce se zabývá Okresní hospodářskou a průmyslovou výstavou v Nasavrkách v roce 1910. Cílem práce je poskytnout obraz o vývoji nasavrcké výstavy a zároveň vymezit hlavní přínosy této akce v oblasti hospodářství a dalšího rozvoje Nasavrk a jejich okolí. Keywords: exhibitions; Nasavrky and its surroundings in 1910; economy and trade of Nasavrky's region; The district industrial and agricultural exhibitions; evaluation of benefits; výstavnictví; výstavy; Nasavrky a okolí ve sledované době; hospodářství a průmysl vybraného okresu; Okresní hospodářská a průmyslová výstava; zhodnocení přínosů Available in the UPCE Library.
Okresní hospodářská a průmyslová výstava v Nasavrkách 1910

Bakalářská práce se zabývá Okresní hospodářskou a průmyslovou výstavou v Nasavrkách v roce 1910. Cílem práce je poskytnout obraz o vývoji nasavrcké výstavy a zároveň vymezit hlavní přínosy této akce v ...

Nováková, Lenka; Macková, Marie; Urban, Jiří
Univerzita Pardubice, 2009

Agresivita seniorů a její příčiny
Černovský, Ivan; Průka, Miloslav; Křišťálová, Jana
2009 - Czech
Bakalářská práce Agresivita seniorů a její příciny se zabývá teoretickými východisky vzniku agresivního chování v seniorské populaci. Konkrétně se věnuje podmíněným ontogenetickým změnám a společenským fenoménům ovlivňující kvalitu života ve stáří. Dále se zaměřuje na vybrané teorie agresivity a popis jednotlivých typů agresivních chování. Teoretická část je zakončena kapitolou věnující se přímo agresivitě seniorů, především z pohledu společenských změn, sociální práce a ošetřovatelské péce. Práce je doplněna kvantitativním výzkumem sledujícím základní příčiny vedoucí k agresivnímu chování seniorů. Keywords: old age; aggressions; changes in old ages; mental disorders; Intergenerational relations; stáří; agresivita; změny ve stáří; duševní poruchy; Mezigenerační vztahy Available in the UPCE Library.
Agresivita seniorů a její příčiny

Bakalářská práce Agresivita seniorů a její příciny se zabývá teoretickými východisky vzniku agresivního chování v seniorské populaci. Konkrétně se věnuje podmíněným ontogenetickým změnám a ...

Černovský, Ivan; Průka, Miloslav; Křišťálová, Jana
Univerzita Pardubice, 2009

Sběr a analýza dat k problematice udržitelnosti na regionální úrovni (oblast ekonomická a sociální)
Daněk, Roman; Křupka, Jiří
2009 - Czech
Bakalářská práce se zabývá sběrem a analýzou dat k problematice udržitelného rozvoje a dále jeho sociálními a ekonomickými aspekty. Popisuje vybranou metodu klasické shlukové analýzy. Podrobuje analýze sociální a ekonomické oblasti a jejich indikátory, které slouží i jako ukazatele udržitelného rozvoje jednotlivých krajů v rámci celé České republiky. Jednotlivé analýzy byly provedeny pomocí počítačového programu Microsoft Office Excel a v prostředí produktu MATLAB. Keywords: Udržitelný rozvoj; indikátory; data; shlukové analýzy; MS EXCEL; MATLAB; modely; Sustainable Development; indicators; data; cluster analyses; models Available in the UPCE Library.
Sběr a analýza dat k problematice udržitelnosti na regionální úrovni (oblast ekonomická a sociální)

Bakalářská práce se zabývá sběrem a analýzou dat k problematice udržitelného rozvoje a dále jeho sociálními a ekonomickými aspekty. Popisuje vybranou metodu klasické shlukové analýzy. Podrobuje ...

Daněk, Roman; Křupka, Jiří
Univerzita Pardubice, 2009

Edukace pacientů přijatých na chirurgické oddělení k cholecystektomii
Truhlářová, Jana; Junová, Jitka; Mandysová, Petra
2009 - Czech
Tato práce se zabývá edukací. Je zaměřena na konkrétní případy u pacientů, kteří jsou přijímáni na chirurgická oddělení k cholecystektomii. Záměrem práce je zjistit úroveň edukace, způsoby a nejčastější prostředky, které jsou k ní využívány. Dále jsou zjišťovány subjektivní postoje k edukaci ze strany sester i pacientů. Keywords: Education; remove the gallblader; operation; care of patients; Edukace; cholecystektomie; operace; péče o pacienty Available in the UPCE Library.
Edukace pacientů přijatých na chirurgické oddělení k cholecystektomii

Tato práce se zabývá edukací. Je zaměřena na konkrétní případy u pacientů, kteří jsou přijímáni na chirurgická oddělení k cholecystektomii. Záměrem práce je zjistit úroveň edukace, způsoby a ...

Truhlářová, Jana; Junová, Jitka; Mandysová, Petra
Univerzita Pardubice, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases